Tài liệu ôn thi môn lý lớp 11 học kỳ 1

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:40

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - 11 I- thuyết Định luật Cu-lông: Phát biểu, biểu thức nêu đặc điểm lực Thuyết êlectron: Nêu nội dung Điện trường: Định nghĩa, đặc điểm vectơ cường độ điện trường điểm Nêu định nghĩa đặc điểm đường sức điện trường Nêu đặc điểm công lực điện trường, viết biểu thức giải thích đại lượng biểu thức Điện dung tụ điện : Định nghĩa, biểu thức đơn vị đo Phát biểu định luât Jun – Len-xơ, viết biểu thức giải thích đại lượng biểu thức Định luật Ôm toàn mạch: Phát biểu nội dung, viết biểu thức Khi có tượng đoản mạch xảy gây tác hại 10 Nêu chất dòng điện kim loại, điều kiện để có dòng điện 11 Sự phụ thuộc điện trở suất kim loại theo nhiệt độ : phụ thuộc nào? Biểu thức? 12 Hiện tượng siêu dẫn điện gì? Đặc điểm 13 Nêu chất dòng điện chất điện phân Nêu số ứng dụng tượng điện phân 14 Hiện tượng dương cực tan gì? Khi xảy ra? 15 Định luật Fa-ra-đây điện phân: Phát biểu biểu thức II- Bài tập Hai điện tích điểm đặt chân không, cách r1 = cm Lực đẩy tĩnh điện chúng F1 = 1,6.10-4 N a) Tính độ lớn điện tích b) Tìm khoảng cách r2 chúng để lực đẩy tĩnh điện F2 = 2,5.10-4 N Hai điện tích q1 = 5.10-9 C, q2 = - 5.10-9 C đặt hai điểm cách 10 cm chân không Xác định cường độ điện trường điểm nằm đường thẳng qua hai điện tích cách q1: cm, cách q2: 15 cm? Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC q2 = 0,5 nC đặt hai điểm A, B cách cm khơng khí Xác định cường độ điện trường trung điểm AB? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Hai điện tích điểm q1 = nC q2 = - nC đặt hai điểm A, B cách cm khơng khí Tìm điểm mà cường độ điện trường khơng? Hai điện tích điểm q1 = nC q2 = nC đặt hai điểm A, B cách cm khơng khí Tìm điểm mà cường độ điện trường khơng? Một điện tích q = 10-7 C đặt điểm M điện trường điện tích điểm Q = - 4.10-9 C, chịu tác dụng lực F = 3.10-3 N Xác định cường độ điện trường điện tích điểm Q gây điểm M ? Một điện tích điểm dương Q chân khơng gây điểm M cách điện tích khoảng r = 30 cm, điện trường có cường độ E = 30000 V/m Tìm độ lớn điện tích Q Hai kim loại song song, cách cm nhiễm điện trái dấu Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10 C di chuyển từ đến cần tốn công A = 2.10-9 J Coi điện trường bên khoảng hai kim loại điện trường có đường sức điện vng góc với Cường độ điện trường bên kim loại bao nhiêu? Hiệu điện hai điểm M N UMN = V Công điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - C từ M đến N bao nhiêu? 10 Công lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 2000 V A = J Độ lớn điện tích bao nhiêu? 11 Tính cơng lực điện làm êlectron di chuyển cm d c theo đường sức điện điện trường có cường độ điện trường 103 V/m 12 Một tụ điện có điện dung 500 pF mắc vào hiệu điện 100 V Điện tích tụ điện ? 13 Một êlectron bay hai tụ điện phẳng theo đường thẳng MN dài cm, có phương làm với phương đường sức góc 300 Biết cường độ điện trường tụ 2.103 V/m Xác định cơng lực điện ? 14 Hai bóng đèn có cơng suất định mức nhau, hiệu điện định mức chúng U1 = 110 V U2 = 220 V Tỉ số điện trở chúng 15 Một nguồn điện có điện trở 0,1 Ω mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 V Tính suất điện động nguồn cường độ dòng điện mạch Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 16 Một nguồn điện có suất điện động E = V, điện trở r = Ω, mạch ngồi có điện trở R Để công suất tiêu thụ mạch ngồi W điện trở R phải có giá trị ? 17 Một nguồn điện có suất điện động E = V, điện trở r = Ω, mạch ngồi có điện trở R Để cơng suất tiêu thụ mạch đạt giá trị lớn điện trở R phải có giá trị ? 18 Cho nguồn gồm acquy giống mắc thành hai dãy song song với nhau, dãy gồm acquy mắc nối tiếp với Mỗi acquy có suất điện động E = V điện trở r = Ω Suất điện động điện trở nguồn ? 19 Cho mạch điện hình vẽ : Mỗi pin có suất điện động E = 1,5 V, điện trở r = Ω Điện trở mạch ngồi R = 3,5 Ω Tìm cường độ dòng điện chạy mạch R 20 Cho mạch điện hình vẽ : E, r E = 25 V; r = Ω, R1 =  , R2 = 20  , R3 = 20  a Điện trở tương đương mạch ngồi R1 R3 Tính: R2 A b Cường độ dòng điện qua điện trở c Công suất tỏa nhiệt điện trở R2 d Công suất tỏa nhiệt nguồn e Hiệu suất nguồn f Hiệu điện hai điểm A, B 21 Cho mạch điện hình vẽ : E, r E, r A • Các nguồn giống có E = 12 V, r =  R1 = , R2 = 15 , R3 = 20  Tính: a Điện trở tương đương mạch b Suất điện động điện trở nguồn c Cường độ dòng điện qua điện trở R1 B • R3 R2 B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ d Cơng suất tỏa nhiệt mạch ngồi e Nhiệt lượng tỏa nguồn 20 phút f Hiệu suất nguồn g Hiệu điện hai điểm A, B 22 Một sợi dây đồng có điện trở 74  500 C, có hệ số nhiệt điện trở α = 4,1.10-3 K-1 Điện trở sợi dây 1000 C ? 23 Một sợi dây nhơm có điện trở 120  nhiệt độ 200 C, điện trở sợi dây 1790 C 204  Tìm hệ số nhiệt điện trở nhơm ? 24 Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân I = A Bạc có khối lượng mol nguyên tử AAg=108 g/mol hó trị n = Xác định khối lượng bạc bám vào catốt thời gian 16 phút giây 25 Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm đồng, điện trở bình điện phân R = , mắc vào hai cực nguồn E = V, điện trở r =  Tính khối lượng đồng bám vào catốt thời gian h Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử A = 64 g/mol có hóa trị n = ... trường tụ 2 .10 3 V/m Xác định công lực điện ? 14 Hai bóng đèn có cơng suất định mức nhau, hiệu điện định mức chúng U1 = 11 0 V U2 = 220 V Tỉ số điện trở chúng 15 Một nguồn điện có điện trở 0 ,1 Ω mắc... tích q = - C từ M đến N bao nhiêu? 10 Công lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 2000 V A = J Độ lớn điện tích bao nhiêu? 11 Tính công lực điện làm êlectron di chuyển... nguồn giống có E = 12 V, r =  R1 = , R2 = 15 , R3 = 20  Tính: a Điện trở tương đương mạch b Suất điện động điện trở nguồn c Cường độ dòng điện qua điện trở R1 B • R3 R2 B Gia sư Tài Năng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi môn lý lớp 11 học kỳ 1 , Tài liệu ôn thi môn lý lớp 11 học kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay