Ôn tập lý 8 học kỳ 2

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƢƠNG VẬT HỌC KÌ II A THUYẾT – CƠNG THỨC 1.a/Cơng học:khi có lực tác dụng lên vật vật chuyển động theo phương khơng vng góc với phương lực lực thực cơng Cơng Thức tính cơng : A = F.S => A = P.h => Trong : A cơng học ( J) F;P lực tác dụng lên vật ( N) S;h Quãng đường ( m) b/Định luật công: Không Máy đơn giản cho ta lợi công, lợi lần lực thiệt nhiêu lần đường (và ngược lại) Công suất Công suất xác định công thực đơn vị thời gian Công thức tính cơng suất : P A => t A= P t; t = A / P Trong : P công suất, đơn vị W (1W = 1J/s,1kW = 1000W , 1MW = 1000  000W ) A công thực hiện, đơn vị J t thời gian thực cơng đó, đơn vị (s) (giây) Khi vật có năng:Khi vật có khả sinh cơng, ta nói vật có -Thế trọng trƣờng:Năng lượng vật có vật độ cao so với mặt đất, so với vị trí khác chọn làm mốc gọi trọng trường Thế trọng trường phụ thuộc vào: khối lượng độ cao vật so với vật mốc -Thế đàn hồi:Năng lượng vật có vật bị biến dạng đàn hồi gọi đàn hồi Thế đàn hồi phụ vào độ biến dạng đàn hồi -Động năng:Năng lượng vật chuyển động mà có gọi động Đông phụ thuộc vào tốc độ khối lượng vật Động hai dạng Cơ vật tổng động Các chất đƣợc cấu tạo nhƣ nào? Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân tử Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn khơng ngừng Nhiệt độ vật cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh Hiện tƣợng khuếch tán Khi đổ hai chất lỏng khác vào bình chứa, sau thời gian hai chất lỏng tự hòa lẫn vào Hiện tượng gọi tượng khuếch tán Có tượng khuếch tán nguyên tử, phân tử có khoảng cách chúng ln chuyển động hỗn độn không ngừng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Hiện tượng khuếch tán xảy nhanh nhiệt độ tăng Nhiệt Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật Nhiệt vật thay đổi hai cách: Thực công Truyền nhiệt Nhiệt lƣợng - Nhiệt lượng phần nhiệt mà vật nhận hay bớt trinh truyền nhiệt - Đơn vị nhiệt Jun (kí hiệu J) Dẫn nhiệt Nhiệt truyển từ phần sang phần khác vật, từ vật sang vật khác hình thức dẫn nhiệt Chất rắn dẫn nhiệt tốt Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt Chất lỏng chất khí dẫn nhiệt 10 Đối lƣu Đối lưu truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí, hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất lỏng chất khí 11 Bức xạ nhiệt Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt theo đường thẳng Bức xạ nhiệt xảy chân khơng 12 Cơng thức tính nhiệt lƣợng a) Nhiệt lƣợng vật thu vào phụ thuộc vào yếu tố nào? - Nhiệt lượng phần nhiệt mà vật nhận hay bớt - Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ vật nhiệt dung riêng chất làm vật b) Cơng thức tính nhiệt lƣợng Cơng thức tính nhiệt lượng thu vào : Q  m.c.t hay Q  m.c.(t2  t1 ) Q : Nhiệt lượng vật thu vào, đơn vị J m : Khối lượng vật, đơn vị kg t : Độ tăng nhiệt độ, đơn vị C K (Chú ý: t  t  t1 ) C : Nhiệt dung riêng, đơn vị J/kg.K Nhiệt dung riêng chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất tăng thêm C B TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU: Câu 1: a) Khi nói ‘Bất kì vật có nhiệt năng.’ hay sai? Vì ? Bất kì vật có nhiệt Vì phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng b) Nhúng đầu thìa bạc vào cốc nƣớc sơi ta có cảm giác tay bị nóng lên? Tại sao? Thìa bạc truyền nhiệt từ nước nóng sang tay ta Câu 2: a) Cơ vật nhƣ đƣợc gọi hấp dẫn, động năng? Cơ vật phụ thuộc vào độ cao vật so với mặt đất so với vị trí khác chọn làm mốc để tính độ cao gọi hấp dẫn b) Hãy cho ví dụ vật vừa có đồng thời động năng? Cơ vật chuyển động mà có gọi động Vật có khối lượng lớn, chuyển động nhanh động lớn Câu 3: Hãy giải thích buộc thật chặt bong bóng cao su đƣợc thổi căng tròn, nhƣng sau vài bong bóng lại xẹp? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Thành bóng cao su cấu tạo từ phân tử cao su, chúng có khoảng cách Các phân tử khơng khí bóng chui qua khoảng cách mà ngồi làm cho bóng xẹp dần Câu 4: Giải thích tƣợng bỏ vài hạt thuốc tím vào cốc nƣớc, lúc sau ta thấy toàn nƣớc cốc có màu tím Để tƣợng xảy nhanh ta phải làm nhƣ nào? Giải thích: Do phân tử nước có khoảng cách chuyển động khơng ngừng nên bỏ vài hạt thuốc tím vào nước, phân tử thuốc tím có màu tím xen vào nằm khoảng cách phân tử nước lúc sau nước có màu tím Để tượngnày xảy nhanh ơn ta phải đun nóng nước dùng thìa khuấy Câu 5: Có ngƣời nói rằng: ‘một vật khơng có nhƣng ln ln có nhiệt năng.’ Theo em câu nói khơng? Giải thích cho ví dụ chứng tỏ lập luận Câu nói Ví dụ: Quả bóng nằm n sàn, bóng khơng có khả thực cơng nên khơng có bóng cấu tạo từ phân tử mà phân tử chuyển động không ngừng phía nên bóng ln có nhiệt Câu 6: Hai vật có khối lƣợng rơi Trong trình rơi em so sánh hai vật độ cao Nếu hai vật khối lượng thả rơi vị trí ban đầu q trình rơi, hai vật độ cao Nhưng hai vật thả từ vị trí ban đầu khác trình rơi, hai vật độ cao không Câu 7: Tại hồ, ao, sơng, biển lại có khơng khí khơng khí nhẹ nƣớc nhiều? Trong hồ, ao, sơng, biển lại có khơng khí khơng khí nhẹ nước nhiều phân tử khơng khí chuyển động khơng ngừng phía Câu 8: Hãy dùng cách giải thích hụt thể tích thí nghiệm trộn cát vào ngơ để giải thích hụt thể tích thí nghiệm trộn rƣợu với nƣớc? Giữa phân tử nước phân tử rượu có khoảng cách Khi trộn rượu với nước, phân tử rượu xen vào khoảng cách phân tử nước ngược lại mà thể tích hỗn hợp rượu nước giảm Câu 9: a) Nêu ví dụ vật hấp dẫn, vật đàn hồi Vật hấp dẫn: viên gạch cao Vật đàn hồi: cung giương b) Nêu ví dụ vật có động Một máy bay bay trời Câu 10: Buông tay để bóng rơi xuống đất bóng rơi xuống đất, động bóng chuyển hố nhƣ nào? Ở vị trí bóng nhỏ nhất? Khi bóng rởi xuống đất động bóng tăng, bóng giảm Khi chạm mặt đất, bóng nhỏ Câu 11: a) Có thề thay đổi nhiệt vật cách nào? Cho ví dụ Có thể thay đổi nhiệt vật cách thực công truyền nhiệt Ví dụ: thực cơng: cọ xát hai vật với nhau, truyền nhiệt: thả vật nóng vào li nước lạnh b) Làm lạnh miếng đồng thả vào li đựng nƣớc nóng Nhiệt miếng đồng nƣớc thay đổi nhƣ nào? Nhiệt miếng đồng tăng, nhiệt nước giảm Câu 12: Tại cho muối vào li nƣớc đầy, nƣớc không tràn Nhƣng cho cát vào li nƣớc đầy nƣớc lại tràn ra? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Vì phân tử muối xen vào khoảng cách phân tử nước ngược lại nên nước khơng tràn ra, hạt cát không xen vào khoảng cách phân tử nước nên chiếm thể tích nước làm nước tràn Câu 13: Hãy phân tích chuyển hoá trƣờng hợp sau đây: a) Con lắc chuyển dộng từ vị trí cân lên cao Động chuyển hoá thành b) Một bi lăn từ máng nghiêng xuống Thế chuyển hoá thành động Câu 14: a) Hãy phân biệt hai khái niệm nhiệt nhiệt lƣợng Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật.nhiệt lượng phần nhiệt mà vật nhận thêm hay bớt trình truyền nhiệt, dạng lượng riêng biệt b) Lƣỡi cƣa sau cƣa nóng lên, nhiệt thay đổi nhƣ nào? Có phải nhận đƣợc nhiệt lƣợng không? Tại sao? Lưỡi cưa sau cưa nóng lên nhiệt tăng lên Lưỡi cưa không nhận nhiệt lượng mà lưỡi cưa thực công Câu 15: a) Dùng sợi chặt vào ống nhôm hay ống đồng lấy diêm đốt sợi chỉ, sợi không cháy Tại sao? Kim loại dẫn nhiệt tốt nên chỗ quấn sợi không đủ nhiệt để làm cháy b) Nếu sợi vào ống gỗ, đốt sợi có cháy khơng? Tại sao? Gỗ dẫn nhiệt kém, nên nhiệt từ que diêm truyền sang đốt cháy Câu 16: Một mũi tên bay cao có dạng lƣợng mà em đƣợc học? Một mũi tên bay cao tồn hai dạng lượng hấp dẫn động Câu 17: Phích (bình thuỷ) đƣợc làm thuỷ tinh hai lớp để giữ cho nƣớc nóng lâu Em cho biết đƣợc cấu tạo nhƣ hình bên dƣới để ngăn cản hình thức truyền nhiệt Giải thích Giữa hai lớp thuỷ tinh chân không để ngăn cản dẫn nhiệt Hai mặt đối diện hai lớp thuỷ tinh tráng bạc để phản xạ tia nhiệt trở lại nước đựng phích Phích đậy nút thật kín để ngăn cản truyền nhiệt đối lưu bên Câu 18: Nhiệt dung riêng thép 460J/kg.K điều có ý nghĩa gì? Điều có nghĩa muốn làm cho 1kg thép nóng lên 10C cần truyền cho thép nhiệt lượng 460J Câu 19: Tại thả cục đƣờng vào cốc nƣớc khuấy lên đƣờng tan nƣớc có vị ngọt? Khi khuấy lên, phân tử đưồng xen vào khoảng cách phân tử nước phân tử nước xen vào khoảng cách phân tử đường Câu 20: Vào lúc trời lạnh, sờ vào vật kim loại sờ vào vật gỗ Sờ vào vật tay có cảm giác lạnh hơn? Giải thích Vào lúc trời lạnh sờ tay vào vào vật kim loại tay có cảm giác lạnh sờ tay vào vật gỗ khả dẫn nhiệt kim loại lớn khả dẫn nhiệt gỗ nhiều lần Câu 21: lò xo treo vật m1, dãn đoạn x1, lò xo treo vật m2, dãn đoạn x2 Biết khối lƣợng vật m1 < m2 Hỏi: a) Cơ lò xo dạng nào? Vì lò xo bị giãn nên lò xo đàn hồi b) Trong trƣờng hợp lò xo lớn hơn? Vì x1 < x2 nên treo vật m2 lớn Câu 22: a) Vì số nhà máy, ngƣời ta thƣờng xây ống khói cao? Việc xây dựng ống khói cao nhà máy có hai tác dụng bản: ống khói cao có tác dụng tạo đói lưu tốt, làm cho khói nhanh chóng Ngồi ra, ống khói cao có tác dụng làm khói thải bay lên cao, hạn chế gây ô nhiễm cho môi trường Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ b) Vì bồn chứa xăng dầu, cánh máy bay thƣờng đƣợc sơn màu nhũ trắng sáng mà không sơn màu khác? Sơn màu nhũ sáng trắng để hạn chế xạ nhiệt làm chúng nóng lên ( tính chất bề mặt hấp thụ xạ nhiệ) Vì nóng lên dễ gây hoả hoạn Câu 23: Hãy giải thích ấm đun nƣớc điện, dây đốt nóng đƣợc đặt gần sát đáy ấm, nhà, muốn làm lạnh máy điều hồ phải đƣợc đặt phía trên? Khi đun nóng (làm nóng), phải đun từ phía để tạo đối lưu, khối nước nóng lên có trọng lượng riêng nhỏ hơn, khối nước lạnh xuống có trọng lượng riêng lớn Vì nướcnóng lên Khi làm lạnh, phải làm lạnh phía để tạo đối lưu Do khối khơng khí phía lạnh hơn, có trọng lượng riêng lớn nên xuống, khối khơng khí phía nóng lên Vì tồn khơng khí phòng mát lạnh Câu 24: Đối lƣu gì? Vì đối lƣu khơng xảy ratrong mơi trƣờng chân không? Đối lưu truyền nhiệt dòng chất lỏng hay chất khí Đối lưu khơng xảy mơi trường chân khơng chân khơng khơng có dòng chất lỏng hay chất khí (khơng có hạt, phân tử, nguyên tử) Câu 25: Hai xe chuyển động vận tốc đƣờng Động hai xe có khơng? Tại sao? Động chưa động phụ thuộc vào khối lượng hai xe Câu 26: a) Hãy cho biết dẫn nhiệt xảy chất không xảy chất nào? Dẫn nhiệt xảy chất: rắn, lỏng, khí khơng xảy chân không b) Tại nhúng đầu đũa kim loại vào li nƣớc nóng đầu đũa nóng lên? Vì kim loại chất dẫn nhiệt tốt nhiệt truyển từ phần sang phần khác vật ( đũa), nên nhúng đầu đũa vào nước nóng nhiệt truyền từ đầu sang đầu đũa Câu 27: Ngọn đèn dầu khơng có bóng chụp cháy với ánh sáng vàng, lửa có khói đen Khi có bóng, đèn sáng có khói Em giải thích có tƣợng này? Khi có bóng chụp, tượng đối lưu xảy mạnh hơn, khơng khí vào bóng đèn ( qua khe cổ đèn) nhiều hơn, khiến lửa cháy mạnh, có hiệu suất cao để lại muội than Vai trò bóng thuỷ tinh làm tăng luồng khơng khí qua lửa bóng thuỷ tinh cao, tốc độ đối lưu khơng khí tăng, đèn cháy tốt Câu 28: a) Hãy phân tích chuyển hố vật rơi độ cao đến chạm đất Trong trình rơi, giảm dần độ cao giảm dần, động tăng dần tốc độ tăng dần chuyển hố thành động Khi vật chạm đất, 0, động lớn Toàn chuyển hoá thành động b) Máy bay bay có dạng lƣợng nào? Máy bay bay vừa năng, vừa có động Câu 29: Tại rót nƣớc sơi vào cốc thuỷ tinh cốc dày dễ bị vỡ cốc mỏng? Muốn cốc khỏi bị vỡ đổ nƣớc sơi vào phải làm nào? Thuỷ tinh chất dẫn nhiệt Khi rót nước vào cốc thuỷ tinh dày lớp thuỷ tinh thành cốc nóng lên nhanh nở ra, lớp thuỷ tinh thành bên ngồi cốc chưa kịp nóng lên chưa nở Kết dãn nở không thuỷ tinh làm cho cốc bị nứt vỡ Muốn cốc khỏi vỡ rót nước sơi trước rót ta nên tráng cốc (cả lẫn ngồi) nước nóng để cốc dãn nở Câu 30: Về mùa hè ngƣời ta thƣờng mặc áo sáng màu, mùa đơng lại thƣờng mặc áo màu sẫm Tại sao? Về mùa hè thường mặc áo sáng màu vật sáng màu xạ nhiệt nên hấp thụ tia nhiệt mặt trời chiếu tới nên thấy mát Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Về mùa đơng mặc áo sẫm màu vật sẫm màu xạ nhiệt tốt nên hấp thụ tốt tia nhiệt nên thấy ấm Câu 31:Gạo nấu nồi gạo cọ xát nóng lên Hỏi mặt thay đổi nhiệt có giống nhau, khác hai tƣợng trên? Giống nhau: nhiệt gạo tăng Khác nhau: +) Khi nấu nhiệt tăng truyền nhiệt +) Khi cọ xát nhiệt tăng thực công Câu 32: Khi thời tiết lạnh, ta mặc nhiều áo mỏng hay mặc áo dày giữ cho thể ấm hơn? Giải thích Khi thời tiết ta mặc nhiếu áo mỏng giữ cho thể ấm áo dày Vì lớp khơng khí lớp áo mỏng dẫn nhiệt Câu 33: Một ống nghiệm đựng đầy nƣớc hỏi đốt nóng miệng ống, ống hay đáy ống tất nƣớc ống sơi nhanh hơn? Giải thích? Đốt đáy ống nước ống sơi nhanh Vì có tượng đối lưu cho toàn nước ống nghiệm Câu 34: Nêu tên ba hình thức truyền nhiệt học Có ba hình thức tuyền nhiệt: dẫn nhiệt, đối lưu xạ nhiệt Trong trƣờng hợp sau đây, trƣờng hợp liên quan đến hình thức truyền nhiệt nào? a) Đi ngồi trời nắng mặc áo màu đen sậm thấy nóng mặc áo màu trắng? Bức xạ nhiệt b) Gió chuyển động khơng khí từ nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao Đối lưu Câu 35: Một quạt điện treo trần nhà quay có dạng lƣợng nào? Vật có điện nhiệt Câu 36: Thả đồng xu đƣợc đun nóng vào li nƣớc lạnh Hỏi: a) Nhiệt độ đồng xu nƣớc thay đổi nhƣ nào? Nhiệt độ đồng xu giảm, nước tăng b) Nhiệt đồng xu nƣớc thay đổi sao? Nhiệt đồng xu giảm, nước tăng c) Đây thực công hay truyền nhiệt? Truyền nhiệt C BÀI TẬP THAM KHẢO Bài 1: Một người kéo vật từ giếng sâu 14m lên 40giây Người phải dùng lực 160 N Tính cơng suất người kéo Bài 2: Một người kéo vật từ giếng sâu 8m lên 20 giây Người phải dùng lực F = 180N Hãy tính cơng cơng suất người Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 3: Dùng động điện kéo băng truyền từ thấp lên cao m để rót than vào miệng lò Cứ giây rót 20 kg than Tính: a/Cơng suất động b/Cơng mà động sinh 1giờ Bài 4: Một Ngựa kéo xe với lực kéo không đổi 200 N qng đường 4,5 km 30 phút Tính cơng công suất ngựa ? Câu : Một tơ có cơng suất P= 350kW ( khơng đổi ) chuyển động không chở hàng với vận tốc V = 72km/h a Tính lực kéo động tơ ? b Sau tô chở thêm thùng hàng với lực kéo F2 = 2500N Hãy tính vận tốc tối đa ô tô chở thêm hùng hàng Biết xe chuyển động quãng đường Câu 10 : Một người cơng nhân dùng ròng rọc cố định để đưa gạch lên tầng hai nhà cao m, thời gian 10 phút người đưa số gạch có trọng lượng 9000 N Bỏ qua ma sát ròng rọc sức cản khơng khí.Tính cơng cơng suất người đó? Câu 11:Một người nâng xơ nước có khối lượng 6kg lên cao 5m thời gian 10giây Biết chất liệu làm xơ có khối lượng 500g Hãy tính: a) Cơng người thực nâng xô nước lên b) Công suất người Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 12: Tính nhiệt lượng cần truyền cho kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20 0C lên 500C biết nhiệt dung riêng đồng 380 J/Kg.K Bài 13: Một ấm đun nước nhơm có khối lượng 0,5kg chứa lít nước 20 0C Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước, biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K, nhiệt dung riêng nhôm 880 J/kg.K ( bỏ qua nhiệt lượng tỏa môi trường) Bài 14:Một ấm đun nước nhơm có khối lượng 0,5kg chứa 2lít nước 250C Muốn đun sơi ấm nước cần nhiệt lượng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng nhôm 880J/kg.K nước 4200J/kg.K Bài 15: Để đun nóng lượng nước từ 20oC lên 80oC người ta cung cấp cho ấm nhiệt lượng 378000 J.Hỏi lượng nước đun ? (Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K) Bài 16: Cần cung cấp nhiệt lượng 630 000 J để đun nóng 2,5 lít nước nhiệt độ ban đầu 300C Tính nhiệt độ lúc sau nước Biết nhiệt dung riêng nước c=4200 J/kg.K Bài 17 Cần cung cấp nhiệt lượng 472 500 J để đun sơi 1,5 lít nước Tính nhiệt độ ban đầu nước.Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 18:Một ấm đun nước có nhiệt độ ban đầu 250C Muốn đun sôi ấm nước cần nhiệt lượng 472 500 J.Tính Khối lượng nước đun? Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K Bài 19:Để đun nóng sắt có khối lượng 2kg nhiệt độ ban đầu 400C người ta cung cấp cho sắt nhiêt lượng 343 200 J Tính nhiệt đọ lúc sau sắt Biết nhiệt dung riêng sắt 460J/kg.K ... tơ có cơng suất P= 350kW ( không đổi ) chuyển động không chở hàng với vận tốc V = 72km/h a Tính lực kéo động tơ ? b Sau tơ chở thêm thùng hàng với lực kéo F2 = 25 00N Hãy tính vận tốc tối đa... ấm đun nước nhơm có khối lượng 0,5kg chứa 2lít nước 25 0C Muốn đun sôi ấm nước cần nhiệt lượng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng nhôm 88 0J/kg.K nước 420 0J/kg.K ... Bài 2: Một người kéo vật từ giếng sâu 8m lên 20 giây Người phải dùng lực F = 180 N Hãy tính cơng cơng suất người
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập lý 8 học kỳ 2 , Ôn tập lý 8 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay