ĐỀ THI môn vật lý lớp 7 học kỳ 1 năm 2015 2016

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia Sƣ Tài Năng Việt giasudaykem.com.vn PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP BẢO LỘC ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2015-2016 MÔN: Vật – Thời gian làm 45 phút (Không kể thời gian giao đề ) I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm) Chọn chữ đứng trước phương án mà em cho Câu Trong mơi trƣờng suốt đồng tính, ánh sáng truyền theo đƣờng ? A.Theo đường thẳng C.Theo đường gấp khúc B Theo nhiều đường khác D.Theo đường cong Câu Mối quan hệ góc tới góc phản xạ tia sáng gặp gƣơng phẳng nhƣ nào? A Góc phản xạ với góc tới C Góc tới lớn góc phản xạ B.Góc tới gấp đơi góc phản xạ D.Góc phản xạ lớn góc tới Câu Ảnh vật tạo gƣơng phẳng: A.Lớn vật C Nhỏ vật B Gấp đôi vật D Bằng vật Câu Âm truyền đƣợc môi trƣờng ? A Khơng khí C Chân khơng B Tường bê tơng D Nước biển Câu Nguyên nhân dẫn đến tƣợng Nhật thực? A Mặt Trời ngừng phát ánh sáng B Mặt Trời nhiên biến C Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng từ Mặt Trời không đến mặt đất D Người quan sát nửa sau Trái Đất không quan sát Mặt Trời chiếu sáng Câu Chiếu tia sáng vng góc với mặt gƣơng phẳng Góc phản xạ có giá trị sau đây? A i’ = 900 C i’ = 1800 B i’ = 450 D i’ = 00 Câu Chiếu chùm sáng song song lên gƣơng cầu lồi, ta thu đƣợc chùm sáng phản xạ: B Hội tụ D Không truyền theo đường thẳng A Song song C Phân kì Câu Ảnh ảo vật tạo gƣơng cầu lõm có tính chất sau đây? A Lớn vật C Nhỏ vật B Lớn vật D Nhỏ ảnh tạo gương cầu lồi II TỰ LUẬN (8 điểm) Câu (1,0 điểm) Khi vật phát âm to, âm nhỏ? Câu 10 (2,5 điểm) Vật thứ nhất, 10 giây dao động 700 lần Vật thứ hai, giây dao động 300 lần Tìm tần số dao động hai vật Vật phát âm cao hơn? Vì sao? Câu 11 ( 1,0 điểm) GƢƠNG CẦU Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi nhỏ phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà khơng lắp gương phẳng Làm có lợi gì? Câu 12 (3,5 điểm) a) Vẽ tia phản xạ IR cho tia tới SI vào gương phẳng hình vẽ b) Biết góc tới i = 500 Tính góc tạo tia tới SI tia phản xạ IR —– HẾT —– ĐÁP ÁN VÀ HƢỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG HỌC KÌ I Mơn: VậtNăm học 2015-2016 Đáp án-Thang điểm I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( Điểm) Mỗi ý 0,25 điểm Câu Đáp án A A D C C D C B II TỰ LUẬN ( Điểm) CÂU NỘI DUNG Âm phát to biên độ dao động vật lớn ĐIỂM 0,5đ Âm phát nhỏ biên độ dao động vật nhỏ – Tần số dao động vật thứ : 0,5đ 700 : 10 = 70 (Hz) 0,75đ 10 – Tần số dao động vật thứ hai : 300 : = 50 (Hz) 0,75đ – Vật thứ phát âm cao 0,5đ 11 Vì tần số dao động lớn 0,5đ Vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng gương phẳng nên người lái xe 1đ dễ quan sát người phương tiện giao thơng phía sau a) 2đ 12 0,5đ b) Theo định luật phản xạ ánh sáng i = i’ = 500 1,0 đ Ta có: góc SIR = i + i’ = 50° + 50° = 100° ... dao động vật lớn ĐIỂM 0,5đ Âm phát nhỏ biên độ dao động vật nhỏ – Tần số dao động vật thứ : 0,5đ 70 0 : 10 = 70 (Hz) 0 ,75 đ 10 – Tần số dao động vật thứ hai : 300 : = 50 (Hz) 0 ,75 đ – Vật thứ phát... đây? A Lớn vật C Nhỏ vật B Lớn vật D Nhỏ ảnh tạo gương cầu lồi II TỰ LUẬN (8 điểm) Câu (1, 0 điểm) Khi vật phát âm to, âm nhỏ? Câu 10 (2,5 điểm) Vật thứ nhất, 10 giây dao động 70 0 lần Vật thứ hai,... tới SI tia phản xạ IR —– HẾT —– ĐÁP ÁN VÀ HƢỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG HỌC KÌ I Mơn: Vật lí Năm học 2 015 -2 016 Đáp án-Thang điểm I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( Điểm) Mỗi ý 0,25 điểm Câu Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI môn vật lý lớp 7 học kỳ 1 năm 2015 2016 , ĐỀ THI môn vật lý lớp 7 học kỳ 1 năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay