ĐỀ THI môn vật lý lớp 6 học kỳ 2 năm 2015 2016

4 32 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia Sư Tài Năng Việt giasudaykem.com.vn TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MƠN: VẬT LỚP (Thời gian làm 45 phút) Phần I Trắc nghiệm (4,0 điểm) Chọn phương án trả lời câu sau Câu Câu sau nói nở nhiệt chất lỏng không đúng? A Chất lỏng nở nóng lên B Chất lỏng co lại lạnh C Chất lỏng nở nhiệt chất rắn D Các chất lỏng khác nở nhiệt không giống Câu Sự xếp sau cho chất lỏng theo thứ tự nở nhiệt đến nhiều hơn? A Nước, dầu hỏa, rượu B Rượu, dầu hỏa, nước C Rượu, nước, dầu hỏa D Dầu hỏa, nước, rượu Câu Tại đặt đường ray xe lửa, người ta phải để hở khe hở chỗ tiếp nối hai đầu ray? A Để dễ lắp đặt ray B Để tiết kiệm nguyên liệu C Để ngăn cản dãn nở nhiệt ray D Để nhiệt độ tăng ray dãn nở mà không bị ngăn cản Câu Trường hợp sau có liên quan đến nóng chảy? A Sương đọng lại B Lấy đá từ tủ lạnh Gia Sư Tài Năng Việt giasudaykem.com.vn C Phơi khơ quần áo ngồi nắng D Đun nước đổ đầy ấm, nước tràn Câu Một vật đặc có khối lượng 200g thể tích cm3 Trọng lượng riêng chất làm vật là: A N/m3 B 1000000 N/m3 C 100 N/m3 D 1000 N/m3 Câu Khi nhúng nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu ống nhiệt kế tăng lên A ống nhiệt kế dài B ống nhiệt kế ngắn lại C ống nhiệt kế rượu ống nở rượu nở nhiều D ống nhiệt kế rượu ống nở ống nhiệt kế nở nhiều Câu Cho hình mơ tả thước: Giới hạn đo độ chia nhỏ thước A 100 cm cm B 100 cm 2,5 cm C 100 cm 10 cm D 100 cm cm Câu Dùng nhiệt kế rượu đo nhiệt độ sau đây? A Nhiệt độ sôi nước C Nhiệt độ khơng khí phòng B Nhiệt độ thể người D Nhiệt độ nước tan Phần II Tự luận (6,0 điểm) Câu (3,0 điểm) Thế nóng chảy, đơng đặc? Nêu đặc điểm nóng chảy, đơng đặc Gia Sư Tài Năng Việt giasudaykem.com.vn Câu 10 (3,0 điểm) Khi đun nóng chất rắn người ta theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian ghi nhận bảng số liệu sau: Thời gian (phút) 10 12 Nhiệt độ (oC) 42 137 232 327 327 327 422 a) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ chất theo thời gian b) Rút nhận xét thay đổi trạng thái chất Chất rắn chất gì? ———- HẾT ——– ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HK2 VẬT PHẦN I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm Câu Đáp án C A D B B C D A PHẦN II TỰ LUẬN (6 điểm) Câu (3,0 điểm) + Sự chuyển thể chất từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy (0,75đ) + Sự chuyển thể chất từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc (0,75đ) + Sự nóng chảy, đơng đặc phần lớn chất có đặc điểm sau: + Một chất bắt đầu nóng chảy nhiệt độ bắt đầu đơng đặc nhiệt độ (0,5đ) + Mỗi chất nóng chảy (hay đơng đặc) nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác (0,5đ) + Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ vật không thay đổi (0,5đ) Câu 10 (3,0 điểm) Gia Sư Tài Năng Việt giasudaykem.com.vn a) Đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian (dạng hình vẽ, học sinh cần ghi đầy đủ số liệu tên trục đồ thị) (1,0đ) b) Ban đầu chất rắn 42oC, nâng nhiệt, nhiệt độ chất rắn tăng cách đặn phút Đến 327oC nhiệt độ chất rắn khơng tăng mà bắt đầu nóng chảy (0,5đ) + Trong khoảng thời gian phút thứ đến phút thứ 10 tồn hai trạng thái rắn lỏng chất Đến phút thứ 10 chất rắn chuyển hoàn toàn thành chất lỏng nhiệt độ giữ nguyên (0,5đ) + Sau phút thứ 10, chất trạng thái lỏng nhiệt độ chất tiếp tục tăng lên (0,5đ) + Chất rắn chì (0,5đ) —– HẾT —– ... đổi nhiệt độ theo thời gian ghi nhận bảng số liệu sau: Thời gian (phút) 10 12 Nhiệt độ (oC) 42 137 23 2 327 327 327 422 a) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ chất theo thời gian b) Rút nhận xét... HẾT ——– ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HK2 VẬT LÝ PHẦN I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm Câu Đáp án C A D B B C D A PHẦN II TỰ LUẬN (6 điểm) Câu (3,0 điểm) + Sự chuyển thể... khô quần áo nắng D Đun nước đổ đầy ấm, nước tràn ngồi Câu Một vật đặc có khối lượng 20 0g thể tích cm3 Trọng lượng riêng chất làm vật là: A N/m3 B 1000000 N/m3 C 100 N/m3 D 1000 N/m3 Câu Khi nhúng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI môn vật lý lớp 6 học kỳ 2 năm 2015 2016 , ĐỀ THI môn vật lý lớp 6 học kỳ 2 năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay