Đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 12

12 9 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:39

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề Thi Học Mơn Vật Lớp 12 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (20 câu) từ câu đến câu 20 Câu 1: Một lắc lò xo gồm vật nặng lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa với biên độ A Độ biến thiên động lắc sau nửa chu dao động A B kA C  kA D kA Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 6cos(4πt – s Chất điểm qua vị trí có li độ + cm theo chiều dương thời điểm k  (s) (với k = 0, 1, 2, …) 24 k C t   (s) (với k = 0, 1, 2, …) 24 A t   ) (cm), t tính k  (s) (với k = 0, 1, 2, …) 24 k D t   (s) (với k = 0, 1, 2, …) 24 B t  Câu 3: Trong thực hành khảo sát thực nghiệm dao động lắc đơn với biên độ nhỏ, giữ nguyên chiều dài dây treo lắc mà thay nặng khối lượng 50 g nặng khối lượng 20 g A tần số lắc tăng lên rõ rệt B tần số lắc giảm rõ rệt C chu lắc giảm nhiều D chu lắc khơng đổi Câu 4: Khi nói dao động tắt dần lắc, phát biểu sau sai? A Động lắc giảm dần theo thời gian B Lực cản môi trường hay lực ma sát làm tiêu hao nguyên nhân gây dao động tắt dần C Dao động tắt dần chậm lực cản môi trường hay lực ma sát nhỏ D Thiết bị giảm xóc tơ ứng dụng dao động tắt dần Câu 5: Một lắc đơn dao động có tần số 0,25 Hz Thời gian để lắc từ vị trí cân đến vị trí biên lần A s B s C s D s Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz Khi pha dao động  gia tốc chất điểm – m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C cm D cm Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo nhẹ độ cứng 10 N/m Cho lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn có biên độ khơng đổi có tần số thay đổi Khi tần số góc ngoại lực 10 rad/s biên độ dao động lắc đạt giá trị cực đại Khối lượng vật nhỏ A 10 g B 100 g C 50 g D 40 g Câu 8: Cho hai dao động điều hồ phương có phương trình x1 = 5cos(100πt + π) (cm)  ) (cm) Phương trình dao động tổng hợp hai dao động 3  A x = cos(100πt + ) (cm) B x = 10cos(100πt – ) (cm) 4 3  C x = cos(100πt – ) (cm) D x = 10cos(100πt + ) (cm) 4 x2 = 5cos(100πt – Câu 9: Ở mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha theo phương thẳng đứng Biết sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Gọi M điểm đoạn AB, cách hai nguồn A B cm 12 cm Trong khoảng từ M đến trung điểm I đoạn thẳng AB, số điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại A B C D Trang 1/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 10: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 4cos( 10t  x ) (với u x tính 10 cm, t tính s) Qng đường sóng truyền s A 20 m B m C 10 m D m Câu 11: Khi nói sóng dừng, phát biểu sau đúng? A Sóng truyền sợi dây trường hợp xuất nút bụng gọi sóng dừng B Trong sóng dừng, khoảng cách nút bụng liền kề nửa bước sóng C Khi có sóng dừng sợi dây, khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng chu sóng D Hiện tượng sóng dừng xảy sợi dây mà không xảy sóng âm Câu 12: Một sóng lan truyền mơi trường có bước sóng λ Hai điểm phương truyền sóng cách khoảng A  B 2  có dao động lệch pha góc   C D Câu 13: Trong hát thường sử dụng số âm thanh, có tần số định, gọi nốt nhạc Quen thuộc âm giai Đô (tức âm giai bắt đầu nốt đô), gồm nốt nhạc xếp theo thứ tự có tần số cao dần là: A đô rê mi fa son la si B đô mi rê fa son la si C đô rê mi son fa la si D đô rê mi fa son si la Câu 14: Khi từ thông qua khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức Φ = Φ0cosωt (với Φ0 ω khơng đổi) suất điện động cảm ứng xuất khung dây có biểu thức A e = Φ0ωcos(ωt –  )  D e = – Φ0ωsin(ωt + )  ) B e = Φ0ωcos(ωt + C e = – Φ0ωsinωt Câu 15: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp dòng điện đoạn mạch i = 4cos(100πt –  ) (A) Giá trị R D 50 Ω A 50 Ω B 25 Ω C 25 Ω Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết U0 không đổi mạch xảy cộng hưởng điện Nếu tăng tần số điện áp A hệ số công suất mạch tăng B cường độ hiệu dụng mạch tăng C tổng trở mạch tăng D điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở tăng Câu 17: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm H  10 4 F mắc nối tiếp Cường độ dòng điện tức thời mạch 2   A i = 2cos(100πt – ) (A) B i = 2cos(100πt + ) (A) 2   C i = cos(100πt – ) (A) D i = cos(100πt + ) (A) 2  Câu 18: Đặt điện áp u = U cos(100πt – ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp  cường độ dòng điện qua mạch i = I cos(100πt + ) (A) Hệ số công suất đoạn mạch tụ điện có điện dung A 0,50 B 0,71 C D 0,86  Câu 19: Đặt điện áp u = U0cos(ωt – ) vào hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm cường độ dòng điện mạch i = I0cos(ωt + φ) Giá trị φ A – 3 B –  C 3 D  Trang 2/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 20: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có hai phần tử X Y mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu X sớm pha  so với điện áp hai đầu Y pha với dòng điện mạch X Y phần tử nào? A X điện trở thuần, Y cuộn cảm C X cuộn cảm thuần, Y tụ điện B X điện trở thuần, Y tụ điện D X tụ điện, Y cuộn cảm II PHẦN TỰ CHỌN (10 câu): Học sinh chọn hai phần: A B A Theo chương trình Chuẩn: [10 câu] từ câu 21 đến câu 30 Câu 21: Một vật dao động điều hòa có biên độ cm Quãng đường vật chu dao động A m B 2,5 m C 0,5 m D 1,2 m Câu 22: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100 g, lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox Lấy mốc vị trí cân Cơ lắc 2.10 –3 J Tại thời điểm t = 0, vật có li độ x = cm chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = 2cos(10t + C x = cos(10t +  ) (cm)  ) (cm)  ) (cm)  D x = cos(10t – ) (cm) B x = 2cos(10t – Câu 23: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Chu dao động cưỡng chu lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động D Tần số góc dao động cưỡng lớn tần số góc lực cưỡng Câu 24: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x  cos(t  dao động vận tốc vật A – C 3 rad – 2π cm/s  rad 2 cm/s 3 ) (cm) Tại thời điểm t = s, pha 3 rad – cm/s  D rad – 2π cm/s B Câu 25: Tại vị trí mơi trường truyền âm, mức cường độ âm tăng thêm 30 dB cường độ âm điểm tăng gấp lần so với giá trị ban đầu? A 100 lần B 1000 lần C 300 lần D 3000 lần Câu 26: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, hai phần tử vật chất hai điểm bụng gần dao động A ngược pha B pha C lệch pha  D lệch pha  Câu 27: Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch đoạn mạch có cơng suất tiêu thụ khác 0? A Đoạn mạch có cuộn cảm B Đoạn mạch có tụ điện C Đoạn mạch có cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp D Đoạn mạch có điện trở Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = 50 Hz đoạn mạch có cảm kháng ZL = 10 Ω dung kháng ZC = 30 Ω Điều chỉnh tần số đến giá trị f0 có cộng hưởng điện xảy Giá trị f0 A 60 Hz B 86,6 Hz C 40 Hz D 75 Hz Câu 29: Cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến áp lí tưởng có số vòng dây N N2 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Hệ thức Trang 3/4 Gia sư Tài Năng Việt A U1 N1  N  U2 N2 B U1 N  U N1 https://giasudaykem.com.vn C U1 N1  U2 N2 D U1 N1  N  U2 N1 Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm bóng đèn dây tóc loại (60 V – 30 W) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để đèn sáng định mức? A 10 3 F 4 B 10 3 F 8 C 10 3 F 16 D 10 3 F 2 B Theo chương trình Nâng cao: [10 câu] từ câu 31 đến câu 40 Câu 31: Một vật rắn quay quanh trục cố định với gia tốc góc có độ lớn 3,50 rad/s2 tác dụng momen lực 0,35 N.m Momen quán tính vật rắn trục quay A 3,50 kg.m2 B 0,35 kg.m2 *C 0,10 kg.m2 D 0,20 kg.m2 Câu 32: Một đĩa mỏng quay quanh trục cố định qua tâm vuông góc với mặt đĩa Một điểm nằm mép đĩa *A có gia tốc hướng tâm mà khơng có gia tốc tiếp tuyến B có gia tốc tiếp tuyến mà khơng có gia tốc hướng tâm C có độ lớn gia tốc khơng D có độ lớn gia tốc thay đổi theo thời gian Câu 33: Một đầu lò xo treo vào điểm cố định O Lần lượt treo vào đầu lò xo vật nhỏ khối lượng m1 m2 chu dao động điều hòa lắc tương ứng 1,2 s 1,6 s Nếu treo đồng thời m1 m2 vào lò xo chu dao động điều hòa lắc A 2,8 s B 2,4 s *C 2,0 s D 1,4 s Câu 34: Điều kiện để có sóng dừng sợi dây có đầu cố định, đầu tự chiều dài sợi dây phải A số chẵn lần phần tư bước sóng B số lẻ lần nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 35: Một sợi dây đàn dài 0,6 m phát âm la3 có tần số 440 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 528 m/s B 264 m/s C 396 m/s D 1056 m/s Câu 36: Có sóng điện từ lan truyền khơng khí Tại điểm M mặt đất, sóng điện từ có vectơ cường độ điện trường E hướng thẳng đứng từ xuống, có vectơ cảm ứng từ B nằm ngang, hướng từ phía Tây sang phía Đơng Sóng điện từ lan truyền phía A Bắc *B Nam C Đơng D Tây Câu 37: Một mạch dao động LC có điện dung tụ điện 50 μF Tại thời điểm t = 0, điện tích cực đại cực tụ điện 3.10–4 C Do mạch có điện trở nên dao động điện từ mạch tắt dần Năng lượng hao phí tỏa nhiệt điện trở mạch kể từ t = dao động tắt hẳn A 5.10–4 J B 18.10–4 J C 4.10–4 J *D 9.10–4 J Câu 38: Một mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 4cos(2.107t) (mA) Điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại *A 2.10–10 C B 2.1010 C C 2.10–7 C D 8.107 C Câu 39: Đặt điện áp u = U cos2πft (U f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Khi thay đổi điện dung thấy điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại 3U Quan hệ cảm kháng ZL cuộn cảm điện trở R A ZL = 2R B ZL = 8R C ZL = R D ZL = 2 R Câu 40: Phát biểu sau hệ số công suất cosφ đoạn mạch điện xoay chiều? A Với đoạn mạch có điện trở cosφ = B Với đoạn mạch có tụ điện cosφ = – C Với đoạn mạch có cuộn cảm cosφ = D Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cosφ = ––––– HẾT ––––– Trang 4/4 Gia sư Tài Năng Việt SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO … https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA HỌC I – NĂM HỌC 2014-2015 Mơn VẬT12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm trang) Mã đề thi: Họ tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh: ……… I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (20 câu) từ câu đến câu 20 Câu 1: Chọn ý nói dao động điều hòa vật A Khi gia tốc cực đại động B Khi lực kéo vận tốc C Khi động cực đại lực kéo cực đại D Khi cực đại gia tốc Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng dài 20 cm Thời gian ngắn mà chất điểm từ vị trí biên đến vị trí biên s Biên độ tần số dao động A 20 cm 0,5 Hz B 20 cm Hz C 10 cm 0,5 Hz D 10 cm Hz Câu 3: Với gốc thời gian chọn lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm phương trình dao động điều hồ vật có dạng A x = Acos(ωt + π) B x = Acosωt C x = Acos(ωt +  ) Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình vận tốc v = 10πcos(2πt – D x = Acos(ωt –  )  ) (cm/s) Li độ chất điểm thời điểm t = s A – cm B 2,5 cm C + cm D – 2,5 cm Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 0,4 kg gắn vào đầu lò xo nhẹ có độ cứng 40 N/m Người ta kéo vật theo phương trục lò xo khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ cho dao động điều hòa Vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn A 40 cm/s B 20 cm/s C 30 cm/s D 50 cm/s Câu 6: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1 = 6sin20t (cm) x2 = 8cos20t (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 10 cm C 14 cm D cm Câu 7: Phát biểu sau sai nói dao động cưỡng bức? A Dao động cưỡng có biên độ phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng B Dao động cưỡng có biên độ phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng C Dao động cưỡng có tần số ln tần số dao động riêng hệ D Dao động cưỡng có tần số tần số ngoại lực cưỡng Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Gốc vị trí cân Ở vị trí có li độ động vật gấp n lần nó? A x   A n B x   A n 1 C x   A n 1 D x   A n2 1 Câu 9: Phát biểu sau sóng sai? A Sóng trình lan truyền dao động mơi trường vật chất B Bước sóng quãng đường sóng truyền chu dao động C Sóng dọc sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng D Sóng ngang sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương ngang Câu 10: Phương trình sóng nguồn O có dạng: uO = 3cos10πt (cm), t tính s Tốc độ truyền sóng m/s Coi biên độ khơng đổi sóng truyền Phương trình sóng điểm M phương truyền sóng, cách O đoạn cm có dạng Trang 5/4 Gia sư Tài Năng Việt  ) (cm)  C uM = 3cos(10πt – ) (cm) A uM = 3cos(10πt + https://giasudaykem.com.vn B uM = 3cos(10πt + π) (cm) D uM = 3cos(10πt – π) (cm) Câu 11: Trong thí nghiệm dùng máy rung với tần số 50 Hz để truyền dao động cho đầu sợi dây đàn hồi, đầu dây giữ cố định Quan sát dây thấy sóng dừng đếm bụng Muốn dây có sóng dừng với bụng phải điều chỉnh máy rung với tần số A 55 Hz B 71,4 Hz C 41,7 Hz D 60 Hz Câu 12: Thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp pha Biết bước sóng 20 cm Nếu điểm M nằm đường cực tiểu giao thoa hiệu đường từ hai nguồn đến điểm M giá trị đây? A 30 cm B 40 cm C 50 cm D 70 cm Câu 13: Khi cường độ âm điểm tăng gấp 100 lần mức cường độ âm tăng A 20 dB B 50 dB C 100 dB D 10000 dB Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C Nhận định sau sai? A Cường độ dòng điện mạch sớm pha  so với u B Dung kháng tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số góc ω điện áp xoay chiều C Cường độ hiệu dụng mạch I = CωU D Trong đoạn mạch khơng có dòng điện xoay chiều qua hai tụ điện môi Câu 15: Số đo ampe kế xoay chiều mắc đoạn mạch điện xoay chiều A giá trị tức thời cường độ dòng điện B giá trị trung bình cường độ dòng điện C giá trị cực đại cường độ dòng điện D giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện Câu 16: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng Nếu tăng tần số dòng điện giữ ngun thơng số khác mạch A cường độ hiệu dụng dòng điện tăng B hệ số công suất đoạn mạch tăng C điện áp hiệu dụng tụ điện giảm D điện áp hiệu dụng điện trở tăng Câu 17: Đặt điện áp u = U0cos2πft (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Với tần số f1 đoạn mạch có tính cảm kháng Với tần số f2 mạch có cộng hưởng điện Nhận định A f1 < f2 B f1 > f2 C f1 = f2 D f1 ≤ f2 Câu 18: Đặt điện áp u = 200cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 100 10 4 H C = F Điện áp tức thời hai đầu điện trở R 2    A uR = 100cos(100t + ) (V) B uR = 100 cos(100t + ) (V) 4   C uR = 100 cos(100t – ) (V) D uR = 100cos(100t – ) (V) 4 4 10 Câu 19: Một tụ điện có điện dung C = F mắc nối tiếp với điện trở R = 200 Ω thành đoạn mạch 2 Ω, L = Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz hệ số cơng suất đoạn mạch A – 0,707 B 0,707 C D 0,5 Câu 20: Xét đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp Nếu tăng tần số dòng điện cảm kháng dung kháng đoạn mạch thay đổi nào? A Cảm kháng tăng dung kháng giảm B Cảm kháng giảm dung kháng tăng C Cảm kháng dung kháng giảm D Cảm kháng dung kháng tăng II PHẦN TỰ CHỌN (10 câu) A Theo chương trình Chuẩn: [10 câu] từ câu 21 đến câu 30 Trang 6/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân O Gọi M, N hai vị trí biên, P trung điểm OM Q trung điểm ON Chất điểm có chuyển động chậm dần chuyển động A từ P đến M B từ P đến O C từ N đến Q D từ Q đến O Câu 22: Khi thay đổi khối lượng vật nặng lắc chu dao động riêng A lắc đơn lắc lò xo khơng thay đổi B lắc đơn lắc lò xo thay đổi C lắc đơn thay đổi lắc lò xo khơng thay đổi D lắc đơn không thay đổi lắc lò xo thay đổi Câu 23: Cho hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ 10 cm có pha ban đầu lần   Dao động tổng hợp hai dao động biên độ A 20 cm B 10 cm C 10 cm lượt D 10 cm Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ Khoảng thời gian ngắn để chất điểm từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = A T A  B T C 2T D T Câu 25: Thí nghiệm giao thoa mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 S2 pha, tần số 15 Hz Tại điểm M cách nguồn sóng d1 = 23 cm d2 = 26,2 cm, sóng có biên độ cực đại Biết khoảng điểm M trung trực S1S2 có đường dao động cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 25 cm/s B 24 cm/s C 18 cm/s D 21,5 cm/s Câu 26: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, có sóng dừng Biết sóng truyền dây có tốc độ m/s tần số 20 Hz Số điểm dây dao động với biên độ nửa biên độ bụng A 32 B 16 C D 24 Câu 27: Xét đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu điện trở R trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc  Chọn ý đoạn mạch A Đoạn mạch có tính dung kháng B Đoạn mạch có tính cảm kháng C Đoạn mạch có điện trở lớn cảm kháng D Đoạn mạch có cộng hưởng điện Câu 28: Phát biểu sau sai máy biến áp? A Cuộn thứ cấp máy biến áp dùng để nối với sở tiêu thụ điện B Cuộn sơ cấp máy biến áp dùng để nối với nguồn điện xoay chiều C Nguyên tắc hoạt động máy biến áp dựa vào tượng cảm ứng điện từ D Lõi biến áp sắt non có pha silic máy biến áp dùng để dẫn điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp Câu 29: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết đoạn mạch có tính cảm kháng Điện áp tức thời hai tụ có pha ban đầu A –  B C – π D –  Câu 30: Đặt điện áp u = 100 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch i = 2cos(100t – A 100 W B 100 W  ) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch C 200 W D 200 W B Theo chương trình Nâng cao: [10 câu] từ câu 31 đến câu 40 Câu 31: Một bánh xe quay biến đổi quanh trục cố định Đại lượng điểm M vành bánh xe có độ lớn khơng đổi theo thời gian? A Tốc độ góc B Tốc độ dài C Gia tốc hướng tâm *D Gia tốc góc Trang 7/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 32: Một vật rắn quay quanh trục cố định có momen động lượng trục quay 10 kg.m2/s có động quay J Tốc độ góc vật có độ lớn *A 0,4 rad/s B 0,2 rad/s C rad/s D rad/s Câu 33: Một vật rắn bắt đầu quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục cố định Sau 10 s kể từ lúc bắt đầu quay, tốc độ góc đạt 20 rad/s Tốc độ góc vật sau 15 s kể từ lúc bắt đầu quay A 10 rad/s *B 30 rad/s C 15 rad/s D 20 rad/s Câu 34: Một vật rắn quay quanh trục cố định ∆ Nếu tổng momen ngoại lực trục ∆ không tác dụng vật rắn *A quay B quay chậm dần C quay nhanh dần D dừng lại Câu 35: Tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số dao động điều hồ có A chu tổng hai chu hai dao động thành phần B biên độ tổng hai biên độ hai dao động thành phần C pha ban đầu tổng hai pha ban đầu hai dao động thành phần D li độ tổng hai li độ hai dao động thành phần Câu 36: Sóng âm truyền nhanh mơi trường đây? A Khơng khí 35oC B Thép C Nước biển D Khơng khí 0oC Câu 37: Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Khi sóng điện từ lan truyền, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu *B Khi sóng điện từ lan truyền, điện trường từ trường dao động lệch pha  C Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến D Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian Câu 38: Trong chân khơng, sóng điện từ có tần số 100 MHz có bước sóng A 30 m *B m C 0,3 m D 300 m Câu 39: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 16 nF cuộn cảm có độ tự cảm 25 mH Tần số góc riêng mạch A 3,14.105 rad/s B 200 rad/s C 5.10–4 rad/s *D 5.104 rad/s Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, H, tụ điện có điện dung C thay đổi Để cho cường độ   dòng điện mạch sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc phải điều chỉnh C 10 4 10 4 10 4 10 4 A F B F C F D F 4 3 2  điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm có L = - Hết - Trang 8/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO … KIỂM TRA HỌC I – NĂM HỌC 2013-2014 Mơn VẬT12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm trang) Mã đề thi: Họ tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh: ……… I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (20 câu) từ câu đến câu 20 Câu 1: Chọn phát biểu nói dao động điều hòa vật A Cơ vật không đổi tỉ lệ với biên độ dao động B Khi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ lớn nên lực kéo có độ lớn lớn C Khi từ vị trí cân đến vị trí biên vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật ngược chiều D Trong khoảng thời gian phần tư chu dao động, vật quãng đường biên độ Câu 2: Một chất điểm M chuyển động với tốc độ 0,8 m/s đường tròn có đường kính 0,4 m Hình chiếu điểm M lên đường kính đường tròn dao động điều hòa có biên độ tần số góc A 0,4 m rad/s B 0,2 m rad/s C 0,4 m rad/s D 0,2 m rad/s Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O, với biên độ A tần số góc  Vận tốc v chất điểm li độ x A v    A  x B v    A  x C v   (A  x ) D v   (A  x ) Câu 4: Một vật dao động điều hòa, phút thực 30 dao động toàn phần Biết quãng đường mà vật s 32 cm Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,2 kg, lò xo có độ cứng 20 N/m, dao động điều hòa với biên độ 10 cm Với mốc vị trí cân bằng, qua vị trí lần động vận tốc vật có độ lớn A 10 cm/s B m/s C cm/s D 0,5 m/s Câu 6: Treo ba lắc đơn A, B, C có chiều dài tương ứng ℓ A, ℓB, ℓC ba vị trí khác sợi dây thép nhỏ căng ngang (hơi chùng tí) Biết ℓA = ℓB ℓC > ℓB ban đầu chúng đứng yên Kéo lắc đơn A sang bên thả cho dao động Hiện tượng sau hai lắc B C? A Cả hai lắc đơn B C đứng yên không dao động B Cả hai lắc đơn B C dao động mạnh C Con lắc đơn B dao động mạnh so với lắc đơn C D Con lắc đơn C dao động mạnh so với lắc đơn B Câu 7: Tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ A dao động điều hoà phương, tần số với hai dao động thành phần có biên độ A A hai dao động thành phần lệch pha C A hai dao động thành phần lệch pha 2 B 2A hai dao động thành phần lệch pha π D A hai dao động thành phần lệch pha  Câu 8: Một lắc đơn dài ℓ = m dao động điều hòa nơi có gia tốc rơi tự g ≈ π m/s2 Trong thời gian phút, số dao động toàn phần mà lắc thực A 150 B 75 C 100 D 120 Câu 9: Chọn phát biểu sai sóng âm A Sóng có tần số từ 16 Hz đến 20 kHz gây cảm giác âm lên tai người B Sóng âm lan truyền dao động môi trường C Sóng âm truyền mơi trường: rắn, lỏng, khí Trang 9/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Trong chân khơng, sóng âm lan truyền với tốc độ tốc độ ánh sáng Câu 10: Một sóng truyền mơi trường có phương trình u = Acos(2πt – 0,02πx) (u, x tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 11: Đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền đơn vị thời gian A cường độ âm B độ to âm C mức cường độ âm D độ cao âm Câu 12: Một sóng lan truyền sợi dây đàn hồi dài với chu s tốc độ 0,5 m/s Khoảng cách hai điểm gần dây có dao động ngược pha A m B 1,5 m C 0,5 m D m Câu 13: Thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp pha Biết bước sóng 20 cm Nếu điểm M nằm đường cực tiểu giao thoa hiệu đường từ hai nguồn đến điểm M giá trị đây? A 40 cm B 60 cm C 20 cm D 10 cm Câu 14: Trong đoạn mạch có điện trở R = 50 Ω có dòng điện xoay chiều i = 2cos100πt (A) chạy qua Nhiệt lượng tỏa R thời gian phút A B 500 J C 30000 J D 60000 J Câu 15: Khi cho tần số điện áp xoay chiều hai đầu cuộn cảm tăng lên lần cảm kháng cuộn cảm thay đổi sao? A Tăng lần B Không thay đổi C Tăng lần D Giảm lần Câu 16: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm tụ điện Biết cảm kháng đoạn mạch 50 Ω cường độ dòng điện qua mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Tổng trở đoạn mạch A 100 Ω B 50 Ω C 150 Ω D 200 Ω Câu 17: Đặt điện áp u = U cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 104 H tụ điện có điện dung C = F mắc nối tiếp Độ lệch pha   điện áp hai đầu điện trở R so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB   C D – Câu 18: Đặt điện áp u = 40 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm A –  B L mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 32 V Điện áp hiệu dụng hai đầu R A 24 V B 48 V C 96 V D 72 V Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200cos(100πt + mạch i = 2cos(100πt –  ) (V) cường độ dòng điện  ) (A) Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 400 W C 100 W D 200 W Câu 20: Một đoạn mạch AB gồm điện trở R = 40 Ω mắc nối tiếp với hộp kín X (chỉ chứa ba phần tử: điện trở r, cuộn cảm L, tụ điện C) Đặt vào đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thấy uAB sớm pha  so với cường độ dòng điện mạch Phần tử hộp X A tụ điện có C = 10 3 F 4 C cuộn cảm có L = B cuộn cảm có L = H  0,4 H  D điện trở r = 60 Ω II PHẦN RIÊNG (10 câu) Học sinh học chương trình làm theo chương trình A Theo chương trình Chuẩn: [10 câu] từ câu 21 đến câu 30 Trang 10/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 21: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hồ phương tần số có biên độ cm 10 cm nhận giá trị đây? A 10 cm B cm C cm D 14 cm Câu 22: Dao động lắc đồng hồ hoạt động A dao động cưỡng B dao động tự C dao động trì D dao động tắt dần Câu 23: Cho hai dao động điều hồ có phương trình: x1 = acosωt x2 = bsinωt Dao động x1 lệch pha so với dao động x2? A Sớm pha  B Trễ pha  C Cùng pha D Ngược pha Câu 24: Một vật dao động điều hòa trục Ox có quỹ đạo dài 10 cm Gốc vị trí cân Tỉ số động vật qua vị trí có li độ cm A B 16 C D 16 Câu 25: Chọn phát biểu sai nói sóng dừng sợi dây A Trường hợp sợi dây có hai đầu dây cố định số nút lớn số bụng đơn vị B Khoảng cách hai bụng liên tiếp nửa bước sóng C Trường hợp sợi dây có đầu cố định đầu tự số nút số bụng D Khoảng cách nút bụng liên tiếp nửa bước sóng Câu 26: Các đặc tính sau đặc tính sinh lí âm? A Độ cao, âm sắc độ to B Độ cao, âm sắc cường độ âm C Độ cao, độ to cường độ âm D Mức cường độ âm, âm sắc độ to Câu 27: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung C = 103 F 4 cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết tần số dòng điện 50 Hz Để tượng cộng hưởng điện xảy điều chỉnh L A 2,5 H  B H  C 0,25 H  D 0, H  Câu 28: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Gọi uAB, uR, uL uC điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB, hai đầu R, hai đầu L hai đầu C Nhận định A uC ngược pha với uAB B uL pha với uC C uC trễ pha so với uAB D uL trễ pha so với uAB Câu 29: Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = điện có điện dung C = H tụ  104 F mắc nối tiếp Biết cường độ tức thời mạch i = cos100πt (A) Biểu  thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB A u = 100cos100t (V) C u = 200cos(100t +  ) (V)  ) (V)  D u = 150cos(100t – ) (V) B u = 100cos(100t + Câu 30: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôto gồm cặp cực (4 cực nam cực bắc) Để suất điện động máy sinh có tần số 50 Hz rơto phải quay với tốc độ A 1500 vòng/phút B 375 vòng/phút C 200 vòng/phút D 750 vòng/phút B Theo chương trình Nâng cao: [10 câu] từ câu 31 đến câu 40 Câu 31: Một vật rắn quay theo chiều dương quanh trục cố định xuyên qua vật Ở thời điểm, điểm vật rắn xa trục quay có A tọa độ góc lớn B gia tốc góc lớn *C tốc độ dài lớn D tốc độ góc lớn Trang 11/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 32: Một đĩa đồng chất, khối lượng 0,2 kg, bán kính 10 cm, có trục quay qua tâm đĩa vng góc với đĩa Đĩa đứng yên chịu tác dụng momen lực khơng đổi 0,01 N.m Góc quay mà vật quay sau s kể từ lúc bắt đầu quay A 160 rad *B 80 rad C 40 rad D 20 rad Câu 33: Từ trạng thái nghỉ, bánh đà quay nhanh dần với gia tốc góc 10 rad/s2 Biết momen qn tính bánh đà trục quay cố định kg.m2 Sau 10 s kể từ lúc bắt đầu quay, động quay mà bánh đà đạt A 10000 J B 2500 J *C 5000 J D 7500 J Câu 34: Một vật rắn quay quanh trục cố định Δ Với I momen quán tính vật rắn trục quay Liên hệ momen động lượng L động Wđ vật thời điểm A Wđ  L2 I *B Wđ  L2 2I C Wđ  L2 4I D Wđ  2L2 I Câu 35: Một lắc vậtvật rắn khối lượng m dao động khơng ma sát quanh trục cố định nằm ngang xuyên qua vật Gọi I momen quán tính vật rắn trục quay, d khoảng cách từ trọng tâm vật rắn đến trục quay g gia tốc trọng trường Tần số dao động riêng lắc A f  2 I mgd B f  2 I mgd *C f  2 mgd I D f  2 mgd I Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn A, B cách cm, dao động pha với tần số 20 Hz Biết tốc độ sóng mặt nước 30 cm/s Một đường tròn bán kính R = cm có tâm trung điểm AB, nằm mặt phẳng chứa vân giao thoa Số điểm dao động với biên độ cực đại đường tròn A 21 B 19 C 20 D 22 Câu 37: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Biết độ tự cảm mạch L = μH cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos2000t (mA) Năng lượng điện từ mạch dao động *A 10–11 J B 2.10–5 J C 2.10–11 J D 10–5 J Câu 38: Tốc độ sóng điện từ chân khơng 300000 km/s Một sóng điện từ có tần số 150 kHz chân khơng có bước sóng *A 2000 m B 2000 km C 450 m D 450 km Câu 39: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Gọi U0 hiệu điện cực đại hai tụ điện Khi hiệu điện hai tụ điện u cường độ dòng điện mạch tính biểu thức: A i =  (U  u ) LC B i =  L (U  u ) C C i =  LC( U 02  u ) *D i =  C (U  u ) L Câu 40: Đặt điện áp u = 120 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch theo thứ tự gồm điện trở R = 30 Ω, tụ điện có điện dung C = 0,1 10 3 F cuộn cảm có độ tự cảm L = H mắc nối tiếp Điện áp  4 hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa R C A 50 V B 100 V C 100 V D 200 V - Hết - Trang 12/4 ... https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2 014 -2 015 Mơn VẬT LÍ 12 Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm trang) Mã đề thi: Họ tên thí sinh: …………………………………………... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO … KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2 013 -2 014 Mơn VẬT LÍ 12 Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm trang) Mã đề thi: Họ tên thí sinh: …………………………………………... hai đầu điện trở R 2    A uR = 10 0cos (10 0t + ) (V) B uR = 10 0 cos (10 0t + ) (V) 4   C uR = 10 0 cos (10 0t – ) (V) D uR = 10 0cos (10 0t – ) (V) 4 4 10 Câu 19 : Một tụ điện có điện dung C =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 12 , Đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay