Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn lý lớp 11

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm): Câu 1: Từ thông qua mạch điện phụ thuộc vào: A đường kính dây dẫn làm mạch điện B điện trở suất dây dẫn C khối lượng riêng dây dẫn D hình dạng kích thước mạch điện Câu 2: Từ trường từ trường mà đường sức từ đường: A song song B thẳng song song C thẳng D thẳng song song cách Câu 3: Nhận định sau không cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn? A phụ thuộc hình dạng dây dẫn B phụ thuộc chất dây dẫn C phụ thuộc độ lớn dòng điện D phụ thuộc chiều dòng điện Câu 4: Độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện khơng phụ thuộc A bán kính dây B bán kính vòng dây C cường độ dòng điện chạy dây D môi trường xung quanh Câu 5: Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây tròn phụ thuộc: A số vòng dây ống B số vòng dây mét chiều dài ống C đường kính ống D chiều dài ống dây Câu 6: Độ lớn lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào A độ lớn vận tốc điện tích B độ lớn cảm ứng từ C khối lượng điện tích D giá trị điện tích Câu 7: Tương tác sau tương tác từ: A hai dòng điện B hai nam châm C hai điện tích đứng n D nam châm dòng điện Câu 8: Phát biểu sau không đúng? A Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm B Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm C Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ứng điện từ D Suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm Câu 9: Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ biến thiên từ thông qua mạch gây A biến thiên cường độ điện trường mạch B chuyển động nam châm với mạch C chuyển động mạch với nam châm D biến thiên từ trường Trái Đất Câu 10: Suất điện động cảm ứng suất điện động A sinh dòng điện cảm ứng mạch kín B sinh dòng điện mạch kín C sinh nguồn điện hóa học D sinh dòng điện cảm ứng II Trắc nghiệm tự luận (6 điểm): Câu (3 điểm) a Một đoạn dây dẫn thẳng dài l = 0,5m đặt từ trường có cảm ứng từ B = 2.10-4 T cho dây dẫn ur vng góc với B Biết dòng điện chạy qua dây có cường độ I = 1A Tính độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây vẽ hình biểu diễn hướng vectơ lực Trang 1/6 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ b Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1; d2 đặt song song khơng khí cách khoảng 10 cm, có dòng điện chiều I1 = I2 = I = 24 A qua Xác định cảm ứng từ N cách d1 cách d2 khoảng cm 8cm Câu (2 điểm) Một khung dây có diện tích S đặt cố định từ trường có đường sức vng góc với mặt phẳng khung dây Trong khoảng thời gian 0,025 s độ lớn cảm ứng từ B tăng từ đến 0,25 T Biết độ lớn suất điện động cảm ứng khung ec  1,5.103 V  a Tính diện tích S khung dây b Tính cường độ vẽ hình minh họa chiều dòng điện cảm ứng khung biết điện trở khung 0,15  Câu (1 điểm) Một êlectrôn không vận tốc ban đầu sau qua hiệu điện 40V bay vào vùng từ trường có hai mặt biên phẳng song song, bề dày h = 10cm Vận tốc êlectrơn vng góc với đường sức từ lẫn hai biên vùng Tìm điều kiện để êlectrơn khơng thể bay xun qua vùng Cho biết tỷ số độ lớn điện tích khối lượng êlectrôn γ = 1,76.1011C/kg - - HẾT Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Mã đề thi 209 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm): Câu 1: Nhận định sau không cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn? A phụ thuộc chất dây dẫn B phụ thuộc độ lớn dòng điện C phụ thuộc chiều dòng điện D phụ thuộc hình dạng dây dẫn Câu 2: Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ biến thiên từ thông qua mạch gây A chuyển động mạch với nam châm B biến thiên cường độ điện trường mạch C chuyển động nam châm với mạch D biến thiên từ trường Trái Đất Câu 3: Từ thông qua mạch điện phụ thuộc vào: A điện trở suất dây dẫn B đường kính dây dẫn làm mạch điện C hình dạng kích thước mạch điện D khối lượng riêng dây dẫn Câu 4: Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây tròn phụ thuộc: A đường kính ống B chiều dài ống dây C số vòng dây mét chiều dài ống D số vòng dây ống Câu 5: Từ trường từ trường mà đường sức từ đường: A thẳng B thẳng song song C thẳng song song cách D song song Câu 6: Tương tác sau tương tác từ: A hai điện tích đứng n B hai nam châm C hai dòng điện D nam châm dòng điện Câu 7: Phát biểu sau không đúng? A Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm B Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm C Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ứng điện từ D Suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm Câu 8: Độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện khơng phụ thuộc A bán kính vòng dây B bán kính dây C cường độ dòng điện chạy dây D môi trường xung quanh Câu 9: Suất điện động cảm ứng suất điện động A sinh dòng điện mạch kín B sinh dòng điện cảm ứng mạch kín C sinh dòng điện cảm ứng D sinh nguồn điện hóa học Câu 10: Độ lớn lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào A giá trị điện tích B độ lớn cảm ứng từ C độ lớn vận tốc điện tích D khối lượng điện tích II Trắc nghiệm tự luận (6 điểm): Câu (3 điểm) Trang 3/6 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ a Một vòng dây tròn bán kính 5cm, xung quanh khơng khí Dòng điện dây có cường độ I, gây từ trường tâm vòng tròn có B = 2,5.10-6 T Tính cường độ dòng điện chạy vòng dây ? I b Một sợi dây dẫn thẳng dài, khoảng uốn thành vòng dây tròn O hình vẽ Bán kính vòng tròn R = 10cm Cho cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I = 2,4A Xác định cảm ứng từ tâm vòng dây? Bài (2 điểm) Một khung dây có diện tích S = 15 cm2 đặt cố định từ trường có đường sức vng góc với mặt phẳng khung dây Trong khoảng thời gian t độ lớn cảm ứng từ B giảm từ 0,25 T đến T Biết độ lớn suất điện động cảm ứng khung dây ec  1,5.103 V  a) Tính khoảng thời gian từ thơng biến thiên? b) Biết độ lớn dòng điện cảm ứng chạy khung 0,15A Tính điện trở khung dây vẽ hình minh họa chiều dòng điện cảm ứng khung Câu (1 điểm) Một êlectrôn không vận tốc ban đầu sau qua hiệu điện 40V bay vào vùng từ trường có hai mặt biên phẳng song song, bề dày h = 10cm Vận tốc êlectrơn vng góc với đường sức từ lẫn hai biên vùng Tìm điều kiện để êlectrơn khơng thể bay xun qua vùng Cho biết tỷ số độ lớn điện tích khối lượng êlectrơn γ = 1,76.1011C/kg - - HẾT Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM PHẦN TRẮC NGHIỆM 132 D D 209 A B PHẦN TỰ LUẬN B C A C B C Đề 132 Câu C A 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Viết B  B1  B2 2-2đ 3-1đ B  B = 10 T 2 -4 B = 2π.10- Viết B  B1  B2 Tính B  t S  1,5.104  m2  0.5 t t  0, 25  s  ec =0,01A R 0.5 b) R  Vẽ hình minh họa 0.5 Theo định lí động cơng lực điện tác dụng lên êlectrơn qua hiệu điện chuyển thành động êlectrôn v ● ●  B h Khi êlectrôn chuyển động 0,25 B S ec  ,01 ic Vẽ hình minh họa  v ● eU  mv 2 2eU v  2U  m ●   B h Khi êlectrôn chuyển động  vào vùng từ trường với vận tốc v vuông vào vùng từ trường với vận tốc v vng  góc với B quỹ đạo chuyển động êlectrơn đường tròn bán kính R xác mv định theo công thức: R  eB a) ec  B12  B22 =1, 58 10-5 T Theo định lí động cơng lực điện tác dụng lên êlectrơn qua hiệu điện chuyển thành động êlectrôn  eU  mv 2 2eU v  2U  m NI r Thay số B = 3,14.10-4 T b Tính B2, B1 Vẽ hình minh hoạ 0.5 b) i c  10 A 10 D Đề 209 B S a) ec  A B a 0,5 b Tính B2, B1 Vẽ hình minh hoạ Tính B  D B Điểm a a.Vẽ hình F= B.I.l = 10-4N 1-3đ C D  0,25 góc với B quỹ đạo chuyển động êlectrơn đường tròn bán kính R xác mv định theo công thức: R  eB Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Để êlectrôn bay xuyên qua vùng từ trường bán kính quỹ đạo là: Rmax  h   Bmin  0,25 mv eBmin mv  eh h Để êlectrôn bay xun qua vùng từ trường bán kính quỹ đạo là: 2  2,1.104 ( T )  0,25 Rmax  h   Bmin  mv eBmin mv  eh h 2  2,1.104 ( T )  Ghi chú: Học sinh làm cách khác lập luận chặc chẽ cho điểm tối đa; Học sinh ghi sai hoạc không ghi đơn vị 01 lần trừ 0,25 điểm, từ 02 lần trở lên trừ 0,5 điểm; Điểm thi làm tròn đến 01 chữ số thập phân Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ... TỰ LUẬN B C A C B C Đề 1 32 Câu C A 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Viết B  B1  B2 2- 2đ 3-1đ B  B = 10 T 2 -4 B = 2 .10- Viết B  B1  B2 Tính B  t S  1,5.104  m2  0.5 t t  0, 25  s  ec =0,01A... khối lượng êlectrôn γ = 1,76.1011C/kg - - HẾT Trang 2/ 6 - Mã đề thi 1 32 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Mã đề thi 20 9 (Thí sinh khơng sử dụng tài...  B 12  B 22 =1, 58 10-5 T Theo định lí động cơng lực điện tác dụng lên êlectrơn qua hiệu điện chuyển thành động êlectrôn  eU  mv 2 2eU v  2U  m NI r Thay số B = 3,14.10-4 T b Tính B2, B1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn lý lớp 11 , Đề kiểm tra giữa kỳ 2 môn lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay