Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ)

211 30 1
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ)Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ)Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ)Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƢƠNG Chun ngành: Kinh tế trị Mã ngành: 9310102 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LƢU THỊ KIM HOA TS TẦN XUÂN BẢO LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ: “Tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dƣơng” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Những số liệu, tƣ liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2018 Ngƣời cam đoan Phạm Nguyễn Ngọc Anh ii MỤC LỤC Lời cam đoan………………………………………………………………… i Mục lục……………………………………………………………………… ii Danh mục chữ viết tắt…………………………………………………… vi Danh mục Bảng, Biểu đồ, Hình vẽ……………………………………… vii MỞ ĐẦU……………………………………………………………………… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA 17 CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Cơ sở lý luận khu công nghiệp………………………………… 17 1.1.1 Khái niệm khu công nghiệp tác động khu công nghiệp đối 17 với phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng 1.1.2 Tổng quan lý thuyết liên quan đến vấn đề cơng nghiệp hóa phát 21 triển khu cơng nghiệp 1.1.3 Q trình hình thành khu cơng nghiệp giới đƣờng lối, chủ 31 trƣơng phát triển khu công nghiệp Việt Nam 1.2 Vai trò khu cơng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 35 địa phƣơng Việt Nam trình CNH, HĐH 1.3 Bộ tiêu chí sử dụng để đánh giá khả năng, hiệu khai thác sử 40 dụng khu công nghiệp tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng……… 1.3.1 Tiêu chí đánh giá khả hiệu khai thác sử dụng 42 khu cơng nghiệp……………………………………………………… 1.3.2 Tiêu chí đánh giá tác động khu công nghiệp phát 46 triển kinh tế - xã hội địa phƣơng ……………………… 1.3.3 Bộ tiêu chí đƣợc sử dụng để tiến hành đánh giá tác động khu 47 công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng… 1.4 Kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp số quốc gia, 48 vùng lãnh thổ, địa phƣơng học cho Bình Dƣơng………… 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp nƣớc ngoài……… 49 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp số địa phƣơng 56 nƣớc…………………………………………………………… iii 1.4.3 Bài học rút cho tỉnh Bình Dƣơng để giải mối quan hệ 59 phát triển khu công nghiệp với phát triển kinh tế - xã hội trình CNH, HĐH………………………………………………… CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA VẤN ĐỀ TÁC 62 ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƢƠNG 2.1 Phƣơng pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu tác động khu 62 công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dƣơng 2.1.1 Phƣơng pháp luận Duy vật biện chứng Duy vật lịch sử………… 62 2.1.2 Phƣơng pháp trừu tƣợng hóa khoa học……………………………… 65 2.1.3 Phƣơng pháp phân tích lịch sử thống với logic………………… 66 2.1.4 Phƣơng pháp tiếp cận hệ thống……………………………………… 67 2.1.5 Phƣơng pháp tiếp cận liên ngành…………………………………… 67 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể tác động khu công 67 nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dƣơng 2.2.1 Phƣơng pháp thống kê, mô tả………………………………………… 68 2.2.2 Phƣơng pháp quy nạp, diễn giải……………………………………… 68 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp………………………………… 69 2.2.4 Phƣơng pháp tham khảo ý kiến chuyên gia………………………… 69 2.3 Hệ thống thông tin, liệu nghiên cứu…………………………… 70 2.3.1 Thông tin thứ cấp…………………………………………………… 71 2.3.2 Thông tin sơ cấp……………………………………………………… 71 2.4 Khung phân tích…………………………………………………… 71 2.5 Quy trình giải mục tiêu luận án…………………… 72 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG 74 NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG………………………………………………… 3.1 Điều kiện chủ trƣơng phát triển khu cơng nghiệp 74 q trình CNH, HĐH tỉnh Bình Dƣơng…………………………… 3.1.1 Điều kiện phát triển khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dƣơng…… 74 3.1.2 Chủ trƣơng phát triển khu công nghiệp trình CNH, 77 iv HĐH tỉnh Bình Dƣơng………………………… 3.2 Thực trạng khả hiệu khai thác sử dụng khu 79 công nghiệp tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 1997 - 2016……………… 3.2.1 Vị trí xây dựng khu cơng nghiệp…………………………………… 79 3.2.2 Quy mơ diện tích đất khu cơng nghiệp……………………………… 80 3.2.3 Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp……………………………………… 82 3.2.4 Các số đầu tƣ………………………………………………… 85 3.2.5 Các số phản ánh doanh thu doanh nghiệp KCN… 86 3.2.6 Sự gia tăng mặt giá trị sản xuất doanh nghiệp KCN 88 3.2.7 Chỉ tiêu xuất doanh nghiệp KCN…………… 89 3.2.8 Trình độ cơng nghệ doanh nghiệp KCN………………… 90 3.2.9 Hoạt động liên kết sản xuất doanh nghiệp KCN……… 92 3.2.10 Các tiêu chí phản ánh mức độ thỏa mãn nhu cầu nhà đầu tƣ…… 93 Tác động tích cực khu công nghiệp phát triển 94 3.3 kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Bình Dƣơng…………………… 3.3.1 Tác động tích cực kinh tế …………………………… 3.3.2 Tác động tích cực xã hội ………………………………………… 105 3.4 Tác động tiêu cực khu công nghiệp phát triển 112 94 kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Bình Dƣơng…………………… 3.4.1 Tác động tiêu cực kinh tế ………………………………………… 112 3.4.2 Tác động tiêu cực xã hội………………………………………… 119 3.5 Những vấn đề đặt từ thực trạng tác động khu công 126 nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Bình Dƣơng………………………………………………………… CHƢƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÁC ĐỘNG 129 TÍCH CỰC, KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG…………………………………………… 4.1 Bối cảnh nƣớc ảnh hƣởng đến tác động 129 khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dƣơng……………………………………………………………… 4.1.1 Những thuận lợi để đẩy mạnh phát triển khu cơng nghiệp 129 v tỉnh Bình Dƣơng……………………………………………………… 4.1.2 Những khó khăn khu cơng nghiệp việc thúc đẩy 130 phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Bình Dƣơng…… 4.2 Quan điểm định hƣớng gắn phát triển khu công nghiệp 132 với phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Bình Dƣơng đến 2020 tầm nhìn 2030………………………………………………… 4.2.1 Quan điểm gắn phát triển khu công nghiệp với phát triển kinh tế - 132 xã hội địa bàn tỉnh Bình Dƣơng đến 2020 tầm nhìn 2030……… 4.2.2 Định hƣớng phát triển khu công nghiệp gắn với phát triển kinh tế 136 - xã hội địa bàn tỉnh Bình Dƣơng đến 2020 tầm nhìn 2030…… 4.3 Chính sách giải pháp phát huy tác động tích cực, khắc phục 139 tác động tiêu cực khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Bình Dƣơng đến năm 2020 tầm nhìn 2030…………………………………………………………… 4.3.1 Nhóm sách giải pháp đổi tƣ để phát triển 139 khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với mục tiêu CNH, HĐH tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn mới……………… 4.3.2 Nhóm sách giải pháp quy hoạch phát triển khu công 141 nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo định hƣớng, mục tiêu xác định tỉnh Bình Dƣơng …………… 4.3.3 Nhóm sách giải pháp thu hút, lựa chọn dự án đầu tƣ 144 vào khu công nghiệp phù hợp tiềm năng, lợi định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dƣơng đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030……………………………………………………………… 4.3.4 Nhóm sách giải pháp nâng cao trình độ cơng nghệ thu 147 hút có hiệu thành tựu khoa học cơng nghệ từ dự án khu cơng nghiệp góp phần tác động lan tỏa đến trình phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh…………………………………………… 4.3.5 Nhóm sách giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho khu 150 cơng nghiệp góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng đại bền vững 4.3.6 Nhóm sách giải pháp đẩy mạnh liên kết tỉnh, 153 vi tỉnh với địa phƣơng vùng kinh tế trọng điểm phía nam nƣớc……………………………………………………………… 4.3.7 Nhóm sách giải pháp giải vấn đề xã hội nảy sinh 156 trình phát triển khu cơng nghiệp bảo đảm đồng bộ, hài hòa, hợp lý… 4.3.8 Nhóm sách giải pháp giải vấn đề mơi trƣờng 163 ngồi KCN bảm đảm cho việc phát triển khu công nghiệp nói riêng phát triển kinh tế - xã hội nói chung địa bàn tỉnh theo hƣớng bền vững, lâu dài…………………………………… 4.4 Một số kiến nghị…………………………………………………… 4.4.1 Kiến nghị Trung ƣơng……………………………………… 165 4.4.2 Kiến nghị tỉnh Bình Dƣơng………………………………… 168 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… PHỤ LỤC…………………………………………………………………… 165 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Ban quản lý : BQL Đảng Cộng sản Việt Nam : ĐCSVN Đảng tỉnh Bình Dƣơng : ĐBTBD Chính trị quốc gia : CTQG Chủ nghĩa xã hội : CNXH Chuyển dịch cấu kinh tế : CDCCKT Chuyển dịch lao động : CDLĐ Cơng nghiệp hố, đại hoá : CNH, HĐH Cơ cấu kinh tế : CCKT Cơ sở vật chất kỹ thuật : CSVCKT Cụm công nghiệp : CCN Doanh nghiệp : DN Kinh tế trọng điểm phía Nam : KTTĐPN Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ : KTTĐBB Kinh tế trọng điểm Miền Trung : KTTĐMT Kinh tế - xã hội : KT - XH Khu công nghiệp : KCN Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore : VSIP Khu chế xuất : KCX Khu công nghệ cao : KCNC Khu kinh tế : KKT Uỷ ban nhân dân : UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng : UBNDTBD viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 1.1 Bộ tiêu chí cách thức đánh giá khả năng, hiệu khai 45 thác sử dụng KCN………………………………… Bảng 1.2 Bộ tiêu chí đánh giá tác động KCN phát triển 47 KT- XH địa phƣơng…………………………………… Bảng 3.1 Dân số vùng Đông Nam Bộ năm 2015………………… 75 Bảng 3.2 Diện tích, dân số, đơn vị hành tỉnh Bình Dƣơng…… 77 Bảng 3.3 Tổng hợp hệ thống đƣờng tỉnh Bình Dƣơng…………… 79 Bảng 3.4 Quy mơ KCN tỉnh Bình Dƣơng theo đơn vị hành 81 Bảng 3.5 Tỷ lệ lấp đầy KCN tỉnh Bình Dƣơng tính đến 2015…… 82 Bảng 3.6 Thống kê doanh nghiệp vốn đầu tƣ vào KCN tỉnh 85 Bình Dƣơng giai đoạn 1997 - 2016………………………… Bảng 3.7 Các số doanh thu doanh nghiệp KCN địa 87 bàn tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 1997 - 2016……………… Bảng 3.8 Thống kê GTSX doanh nghiệp KCN tỉnh 89 Bình Dƣơng giai đoạn 2010 - 2016………………………… Bảng 3.9 Thống kê tình hình xuất doanh nghiệp KCN 90 Bình Dƣơng BQL KCN Bình Dƣơng quản lý………… Bảng 3.10 Quy mơ vốn đầu tƣ/ Lao động KCN tỉnh Bình Dƣơng 91 2010 - 2016……………………………………………… Bảng 3.11 Đóng góp thu hút đầu tƣ nƣớc KCN tỉnh 95 Bình Dƣơng 1998 - 2016…………………………………… Bảng 3.12 Đóng góp KCN vào tổng sản phẩm xã hội địa 96 bàn (GRDP) Bình Dƣơng từ 2000 - 2016……………… Bảng 3.13 Cơ cấu tổng sản phẩm phân theo thành phần kinh tế tỉnh 99 Bình Dƣơng (2006 - 2014) Bảng 3.14 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn phân theo 100 địa phƣơng tỉnh Bình Dƣơng (2006 - 2015)……………… Bảng 3.15 Đóng góp kim ngạch xuất nhập doanh nghiệp 102 KCN tỉnh Bình Dƣơng (1998 - 2016)…………… Bảng 3.16 Thuế khoản nộp ngân sách từ KCN tỉnh Bình Dƣơng (1998 - 2016)……………………………………… 103 ... KIM HOA TS TẦN XUÂN BẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ: “Tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình... chọn đề tài “Tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế trị Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến Luận án 2.1 Những cơng... số KCN (hay khu kỹ nghệ theo cách gọi đó) đƣợc thành lập nhƣ An Hòa ( Quảng Nam), Biên Hòa ( ồng Nai), Hòa Khánh ( à Nẵng) Miền Nam Việt Nam thành lập Công ty Quốc gia Khuyếch trƣơng Khu kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ), Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay