Đề cương ôn thi đại học môn vật lý

142 21 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT  xmin = -A  amax = Aω2  v=0  xmax = A  amin = -Aω2  v=0 Chuyển động theo chiều âm v0 T/4 T/4 T/6 T/6 T/8 T/8 T/12 T/12 O Wđ=0 Wtmax Wt=W đ Wđ=3Wt Wt=3W đ Wđmax Wt=0 Wt=W đ Wđ=3Wt Wđ=0 Wtmax Wt=3W đ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn * Sơ đồ pha mối quan hệ quãng đường thời gian dao động * Sơ đồ quan hệ li độ, vận tốc biến đổi lƣợng: v= vmax Wđmax= W Wt = v= v= vmax vmax Wđ= 3Wt Wđ = Wt v= Wt = 3W đ v=0 Wtmax=W Wđ = Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHƢƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ I DAO ĐỘNG ĐIỀU HỒ Phương trình dao động: x = Acos(t + ) Vận tốc tức thời: v = -Asin(t + ) (vật cđộng theo chiều dương v>0, theo chiều âm vl0 (Với Ox hướng xuống): - Thời gian lò xo nén lần thời gian ngắn để vật từ vị trí x1 = -l0 đến x2 = -A - Thời gian lò xo giãn lần thời gian ngắn để vật từ vị trí x1 = -l0 đến x2 = A, Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Lưu ý: Trong dao động (một chu kỳ) lò xo nén lần giãn lần Lực kéo hay lực hồi phục F = -kx = -m2x Đặc điểm: Là lực gây dao động cho vật Luôn hướng VTCB Biến thiên điều hoà tần số với li độ Lực đàn hồi lực đưa vật vị trí lò xo khơng biến dạng Có độ lớn Fđh = kx* (x* độ biến dạng lò xo) * Với lắc lò xo nằm ngang lực kéo lực đàn hồi * Với lắc lò xo thẳng đứng đặt mặt phẳng nghiêng + Độ lớn lực đàn hồi có biểu thức: * Fđh = kl0 + x với chiều dương hướng xuống * Fđh = kl0 - x với chiều dương hướng lên + Lực đàn hồi cực đại (lực kéo): FMax = k(l0 + A) = FKmax (lúc vật vị trí thấp nhất) + Lực đàn hồi cực tiểu: * Nếu A < l0  FMin = k(l0 - A) = FKMin * Nếu A ≥ l0  FMin = (lúc vật qua vị trí lò xo không biến dạng) Lực đẩy (lực nén) đàn hồi cực đại: FNmax = k(A - l0) (lúc vật vị trí cao nhất) Gắn lò xo k vào vật khối lượng m1 chu kỳ T1, vào vật khối lượng m2 T2, vào vật khối lượng m1+m2 chu kỳ T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) chu kỳ T4 Thì ta có: T32  T12  T22 T42  T12  T22 III CON LẮC ĐƠN Tần số góc:   g  2 l  ; chu kỳ: T  ; tần số: f    2 l T 2 2  g g l Điều kiện dao động điều hoà: Bỏ qua ma sát, lực cản 0 0: phản ứng toả lượng Nếu Q < 0: phản ứng thu lượng Hiện tƣợng phóng xạ: - Khái niệm: Phóng xạ trình phân hủy tự phát hạt nhân khơng bền vững - Chu kì bán rã T: thời gian qua số lượng hạt nhân lại 50% - Số hạt nhân phân hủy nguồn giảm theo quy luật hàm số mũ 0,693 Nt = N0.e-  t với   số phóng xạ T * Nếu thời gian phân rã k.T ( k số nguyên ) số hạt nhân lại là: Nt = N0.2-k - Các dạng phóng xạ: 238 234 + Phóng xạ  ( 24 He ) : 92 U  90Th e + Phóng xạ   ( 1  + Phóng xạ  ( + Phóng xạ  e ): 1 e ): 14 C 147N  10 e C 115B 10 e 11 : thường xảy phản ứng hạt nhân phóng xạ  hay  , không làm biến đổi hạt nhân Bản chất sóng điện từ, kơng bị lệch điện từ trường Hai loại phản ứng toả lƣợng: Phản ứng phân hạch:  vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  Phân hạch U-235 tác dụng nơtron tỏa lượng khoảng 200 MeV  Phân hạch dây chuyền trì khối lượng chất phân hạch phải đủ lớn (k  1)  Phản ứng phân hạch dây chuyền có điều khiển tạo lò phản ứng Phản ứng nhiệt hạch:  Là trình hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành hạt nhân nặng  Điều kiện thực phản ứng: nhiệt độ cao ( 100 triệu độ )  Thực tế quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch tạo thành heli ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM TN 2007 Câu 1:Hạt nhân 146C phóng xạ β- Hạt nhân sinh có A prôtôn nơtrôn B prôtôn nơtrôn C prôtôn nơtrôn D prôtôn nơtrôn Câu 2: Cho phản ứng hạt nhân: α + A 20 10 B Ne 30 15 27 13 Al → X + n Hạt nhân X C P 24 12 Mg D 23 11 Na Câu 3: Chất phóng xạ iốt 131 53 I có chu kì bán rã ngày Lúc đầu có 200g chất Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ bị biến thành chất khác là: A 150g B 50g C 175g D 25g Câu 4: Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anhxtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật là: A E = mc2/2 B E = m2c C E= mc2 D E = 2mc2 Câu 5: Các nguyên tử gọi đồng vị hạt nhân chúng có A số prơtơn B số nơtrôn C số nuclôn D khối lượng TN 2008 Câu 6: Hạt pôzitrôn ( A hạt β+ 1 e ) B hạt 11H C hạt β- D hạt 01n 27 30 Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân α + 13 Al → 15 P + X hạt X A prơtơn B nơtrơn C êlectrơn D pơzitrơn Câu 8: Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu sau đúng? A Tổng động hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn B Năng lượng tồn phần phản ứng hạt nhân ln bảo toàn C Tổng khối lượng nghỉ hạt trước sau phản ứng hạt nhân bảo toàn D Tất phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 9: Ban đầu có lượng chất phóng xạ X ngun chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân chất phóng xạ X lại là: A 4/3 B C 1/3 D TN 2009 Câu 10: Trong hạt nhân nguyên tử A 84 prôtôn 210 nơtron C 210 prôtôn 84 nơtron Câu 11: Pôlôni 210 84 210 84 po có po phóng xạ theo phương trình: B 126 prôtôn 84 nơtron D 84 prôtôn 126 nơtron 210 84 po → ZA X + 206 82 pb Hạt X Gia sư Tài Năng Việt A 24 H https://giasudaykem.com.vn C 10 e B 23 H D 10 e Câu 12: Các hạt nhân đồng vị hạt nhân có A số nuclơn khác số prôtôn B số nơtron khác số prôtôn C số nuclôn khác số nơtron D số prôtôn khác số nơtron Câu 13: Hạt nhân bền vững hạt nhân 24 H e , A 137 55 Cs B 56 26 235 92 U, C Fe 56 26 235 92 Fe U 137 55 Cs D 24 H e Câu 14: Ban đầu có N0 hạt nhân chất phóng xạ Giả sử sau giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã Chu kì bán rã chất A B C D TN năm 2010 Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân ZA X + 94 Be  A prôtôn B hạt α 12 C + n Trong phản ứng ZA X C êlectron D pôzitron Câu 16: Biết khối lượng prôtôn 1,00728 u; nơtron 1,00866 u; hạt nhân 23 11 Na 22,98373 u 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết Na A 8,11 MeV B 81,11 MeV C 186,55 MeV D 18,66 MeV Câu 17: Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu phóng xạ ngun chất chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu phóng xạ 1 1 A N0 B N0 C N0 D N0 16 17 Câu 18: Hạt nhân C sau lần phóng xạ tạo hạt nhân N Đây A phóng xạ γ B phóng xạ α C phóng xạ β- D phóng xạ β+ 23 11 56 Câu 19: So với hạt nhân 40 20 Ca, hạt nhân 27 Co có nhiều A nơtron prôtôn B 11 nơtron 16 prôtôn C nơtron prôtôn D 16 nơtron 11 prôtôn TN 2011 67 Câu 20: Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử 30 Zn là: A.30 37 B 30 67 C 67 30 D 37 30 235 Câu 22: Khi hạt nhân 92U bị phân hạch tỏa lượng 200 MeV Cho số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1 Nếu g 235 92U bị phân hạch hồn tồn lượng tỏa xấp xỉ 16 A 5,1.10 J B 8,2.1010 J C 5,1.1010 J D 8,2.1016J Câu 23: Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết lớn B lượng liên kết nhỏ C lượng liên kết riêng lớn D lượng liên kết riêng nhỏ Câu 24: Cho khối lượng hạt prôton; nơtron hạt nhân đơteri 12 D 1,0073u ; 1,0087u 2,0136u Biết 1u = 931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri 12 D : A 3,06 MeV/nuclôn B 1,12 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn D 4,48 MeV/nuclôn Câu 25: Một chất phóng xạ có số phóng xạ  Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t là: A N0et B N0 (1  t) C N0 (1  et ) D N0 (1  et ) Câu 26: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Sau kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân đồng vị bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A 24 B C 30 D 47 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 27: Theo thuyết tương đối, lượng toàn phần E khối lượng m vật có liên hệ là: A E=m2c B E=mc2 C E=m2c2 D E=mc 210 206 Câu 28: Cho phản ứng hạt nhân: 84 Po  X  82Pb Hạt X A 13 H B He C He D H Câu 29: Đồng vị X chất phóng xạ, có chu kì bán rã T Ban đầu có mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau số hạt nhân phân rã nửa số hạt nhân X lại? A 0,58T B T C 2T D 0,71T 60 Câu 30: Hạt nhân cơban 27 Co có A 27 prơtơn 60 nơtron C 27 prôtôn 33 nơtron B 60 prôtôn 27 nơtron D 33 prôtôn 27 nơtron Câu 31: Hạt nhân 235 92U có lượng liên kết riêng 7,6 MeV/nuclôn Độ hụt khối hạt nhân 235 92U A 1,917 u B 1,942 u C 1,754 u D 0,751 u TN 2013 Câu 32: Cho khối lượng hạt nhân 31T ; hạt prôtôn hạt nơtron 3,0161 u; 1,0073 u 1,0087 u Cho biết 1u = 931, MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 3T A 8,01 eV/nuclôn B 2,67 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclơn D 6,71 eV/nuclơn Câu 33: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, ban đầu có N0 hạt nhân Sau khoảng thời gian 3T số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã A 0,750 N0 B 0,250 N0 C 0,125 N0 D 0,875 N0 A A 210 210 Câu 34: Hạt nhân Pơlơni 84 Po phóng xạ α theo phương trình 84 Po →  + Z X Hạt nhân Z X c ó A 84 prơtơn 210 nơtron C 82 prôtôn 124 nơtron B 124 prôtôn 82 nơtron D 210 prôtôn 84 nơtron A 27 A Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân: He13Al Z X  n Hạt nhân Z X 13 30 31 Na A 15 B 15 C 168O D 11 P P TN 2014 94 Câu 36: Cho phản ứng hạt nhân 01n 235 92 U 38 Sr  X  20 n Hạt nhân X có cấu tạo gồm: A 54 prơtơn 86 nơtron C 54 prôtôn 140 nơtron Câu 37: Khi so sánh hạt nhân A Điện tích hạt nhân B 86 prôtôn 54 nơtron D 86 prôtôn 140 nơtron 12 C hạt nhân 14 C phát biểu sau đúng? 12 C nhỏ điện tích hạt nhân 146C B Số nuclôn hạt nhân 12 C số nuclôn hạt nhân 146C C Số prôtôn hạt nhân 12 C lớn số prôtôn hạt nhân 146C 12 14 D Số nơtron hạt nhân C nhỏ số nơtron hạt nhân C Câu 38: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Tính từ lúc ban đầu, khoảng thời gian 10 ngày có 3/4 số hạt nhân đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A 2,5 ngày B ngày C 7,5 ngày D 20 ngày Câu 39: Phản ứng phân hạch Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A xảy nhiệt độ cao cỡ hàng chục triệu độ B vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng Câu 40: Biết khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân 126C 1,00728 u; 1,00867 u 11,9967 u Cho u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 12C A 92,22 MeV B 7,68 MeV C 46,11 MeV D 94,87 MeV ĐỀ THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CÁC NĂM Câu 1(CĐ 2007): Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0 , chu kì bán rã chất 3,8 ngày Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 2,24 g Khối lượng m A 5,60 g B 35,84 g C 17,92 g D 8,96 g Câu 2(CĐ 2007): Phóng xạ β A phản ứng hạt nhân thu lượng B phản ứng hạt nhân không thu khơng toả lượng C giải phóng êlectrơn (êlectron) từ lớp êlectrơn ngồi ngun tử D phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 3(CĐ 2007): Hạt nhân Triti ( T13 ) có A nuclơn, có prơtơn B nơtrơn (nơtron) prơtơn C nuclơn, có nơtrơn (nơtron) D prôtôn nơtrôn (nơtron) Câu 4(CĐ 2007): Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo tồn A số nuclơn B số nơtrơn (nơtron) C khối lượng D số prôtôn Câu 5(CĐ 2007): Hạt nhân bền vững có A số nuclơn nhỏ B số nuclôn lớn C lượng liên kết lớn D lượng liên kết riêng lớn Câu 6(CĐ 2007): Xét phản ứng hạt nhân: H12 + H12 → He23 + n01 Biết khối lượng hạt nhân H12 MH = 2,0135u ; mHe = 3,0149u ; mn = 1,0087u ; u = 931 MeV/c2 Năng lượng phản ứng toả A.7,4990 MeV B 2,7390 MeV C 1,8820 MeV D 3,1654 MeV Câu 7(CĐ 2007): Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết A tính cho nuclơn B tính riêng cho hạt nhân C cặp prôtôn-prôtôn D cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron) Câu 8(ĐH – 2007): Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A B 1,5 C 0,5 D Câu 9(ĐH – 2007): Phát biểu sai? A Các đồng vị phóng xạ không bền B Các nguyên tử mà hạt nhân có số prơtơn có số nơtrơn (nơtron) khác gọi đồng vị C Các đồng vị ngun tố có số nơtrơn khác nên tính chất hóa học khác D Các đồng vị ngun tố có vị trí bảng hệ thống tuần hoàn Câu10(ĐH – 2007): Phản ứng nhiệt hạch Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao B kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao C phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt D phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ Câu 11(ĐH – 2007): Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol urani U92238 238 g/mol Số nơtrôn (nơtron) 119 gam urani U 238 A 8,8.1025 B 1,2.1025 C 4,4.1025 D 2,2.1025 Câu 12(ĐH – 2007): Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C 126 thành nuclôn riêng biệt A 72,7 MeV B 89,4 MeV C 44,7 MeV D 8,94 MeV 37 Câu 13(CĐ 2008): Hạt nhân Cl17 có khối lượng nghỉ 36,956563u Biết khối lượng nơtrôn (nơtron) là1,008670u, khối lượng prôtôn (prôton) 1,007276u u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Error! Not a valid link.bằng A 9,2782 MeV B 7,3680 MeV C 8,2532 MeV D 8,5684 MeV 238 Câu 14(CĐ 2008): Trong trình phân rã hạt nhân U92 thành hạt nhân U92234, phóng hạt α hai hạt A nơtrôn (nơtron) B êlectrôn (êlectron) C pôzitrôn (pôzitron) D prơtơn (prơton) Câu15(CĐ 2008): Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Khối lượng chất X lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu A 3,2 gam B 2,5 gam C 4,5 gam D 1,5 gam Câu 16(CĐ 2008): Khi nói phóng xạ, phát biểu đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu 17(CĐ 2008): Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số prơtơn (prơton) có 0,27 gam Al1327 A 6,826.1022 B 8,826.1022 C 9,826.1022 D 7,826.1022 Câu 18(CĐ 2008): Phản ứng nhiệt hạch A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng Câu 19(ÐH 2008): Hạt nhân A  - 226 88 Ra biến đổi thành hạt nhân B - Câu 22(ÐH 2008): Hạt nhân 222 86 Rn phóng xạ C  10 D + Be có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 10 Be A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 23(ÐH 2008): Hạt nhân A đứng n phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB hạt  có khối lượng m Tỉ số động hạt nhân B động hạt  sau phân rã m  B  B   m  m A  mB Câu 24(ÐH 2008): Hạt nhân A1 Z1 m  D     mB  m C B m X phóng xạ biến thành hạt nhân A2 Z2 Y bền Coi khối lượng A1 hạt nhân X, Y số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ Ban đầu có khối lượng chất A1 Z1 Z1 X có chu kì bán rã T X, sau chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X A A1 A2 B A2 A1 C A2 A1 Câu 25(CÐ 2009): Biết NA = 6,02.1023 mol-1 Trong 59,50 g D 238 92 A1 A2 U có số nơtron xấp xỉ A 2,38.1023 B 2,20.1025 C 1,19.1025 D 9,21.1024 Câu 26(CÐ 2009): Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ , hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ -, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prơtơn khác C Trong phóng xạ , có bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ +, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác Câu 27(CÐ 2009): Gọi  khoảng thời gian để số hạt nhân đồng vị phóng xạ giảm bốn lần Sau thời gian 2 số hạt nhân lại đồng vị phần trăm số hạt nhân ban đầu? A 25,25% B 93,75% C 6,25% D 13,5% Câu 28(CÐ 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 23 11 Na ; 20 10 23 11 Na  11 H  42 He  20 10 Ne Lấy khối lượng hạt nhân Ne ; 42 He ; 11 H 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u 1u = 931,5 MeV/c2 Trong phản ứng này, lượng A thu vào 3,4524 MeV C tỏa 2,4219 MeV B thu vào 2,4219 MeV D tỏa 3,4524 MeV Câu 29(CÐ 2009): Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân 16 O 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 16 O xấp xỉ A 14,25 MeV B 18,76 MeV C 128,17 MeV Câu 30(ÐH 2009): Trong phân hạch hạt nhân 235 92 D 190,81 MeV U , gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền khơng xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 31(ÐH 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 32(ÐH 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 31T  21 D  24 He  X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng xấp xỉ A 15,017 MeV B 200,025 MeV C 17,498 MeV D 21,076 MeV Câu 33(ÐH 2009): Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T Cứ sau khoảng thời gian số hạt nhân bị phân rã khoảng thời gian ba lần số hạt nhân lại đồng vị ấy? A 0,5T B 3T C 2T D T Câu 34(ÐH 2009): Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ N N N N A B C D 16 Câu 35(ÐH 2010): Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, động hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) A 1,25m0c2 B 0,36m0c2 C 0,25m0c2 D 0,225m0c2 Câu 36(ÐH 2010):Cho ba hạt nhân X, Y Z có số nuclôn tương ứng AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ Biết lượng liên kết hạt nhân tương ứng ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tính bền vững giảm dần A Y, X, Z B Y, Z, X C X, Y, Z D Z, X, Y Câu 37(ÐH 2010): Hạt nhân 210 84 Po đứng n phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân C động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 38(ÐH 2009): Dùng prơtơn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phương vng góc với phương tới prơtơn có động MeV Khi tính động hạt, lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng A 3,125 MeV B 4,225 MeV C 1,145 MeV D 2,125 MeV Câu 39(ÐH 2010): Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 40(ÐH 2010): Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 40 18 Ar ; 63 Li là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân 63 Li lượng liên kết riêng hạt nhân 40 18 Ar A lớn lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV Câu 41(ÐH 2010): Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu chất phóng xạ ngun chất có chu kì bán rã T Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ N N N A B C D N0 Câu 43(CĐ 2010): Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ A 50 s B 25 s C 400 s D 200 s Câu 44(CĐ 2010): Cho phản ứng hạt nhân H  12 H  24 He  01n  17,6MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ A 4,24.108J B 4,24.105J C 5,03.1011J D 4,24.1011J Câu 45(CĐ 2010): Dùng hạt prơtơn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti ( 37 Li ) đứng yên Giả sử sau phản ứng thu hai hạt giống có động khơng kèm theo tia  Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 19,0 MeV B 15,8 MeV C 9,5 MeV D 7,9 MeV Câu 46(CĐ 2010): Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Khi khơng khí, tia  làm ion hóa khơng khí dần lượng D Tia  dòng hạt nhân heli ( 24 He ) Câu 47(CĐ 2010): So với hạt nhân 29 14 Si , hạt nhân Ca có nhiều 40 20 A 11 nơtrôn prôtôn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Câu 48(CĐ 2010): Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 49(CĐ 2010): Pôlôni 210 84 Po phóng xạ  biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân Po; ; Pb là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u u = 931,5 hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ A 5,92 MeV B 2,96 MeV C 29,60 MeV MeV Năng lượng tỏa c2 D 59,20 MeV Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 50(ĐH 2011) : Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt  hạt nhân Y Hệ thức sau ? v m K v m K v m K v m K A   B   C   D   v2 m2 K v1 m1 K1 v m1 K v m1 K1 Câu 51(ĐH 2011): Giả sử phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u Phản ứng hạt nhân A thu lượng 18,63 MeV B thu lượng 1,863 MeV C tỏa lượng 1,863 MeV D tỏa lượng 18,63 MeV Câu 52(ĐH 2011): Bắn prôtôn vào hạt nhân 37 Li đứng yên Phản ứng tạo hai hạt nhân X giống bay với tốc độ theo phương hợp với phương tới prơtơn góc 600 Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối Tỉ số tốc độ prôtôn tốc độ hạt nhân X 1 A B C D 210 Câu 53(ĐH 2011): Chất phóng xạ pơlơni 84 Po phát tia  biến đổi thành chì 206 82 Pb Cho chu kì bán rã 210 84 Po 138 ngày Ban đầu (t = 0) có mẫu pơlơni ngun chất Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân pơlơni số hạt nhân chì mẫu Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu 1 1 A B C D 15 16 25 Câu 54(ĐH 2011): Theo thuyết tương đối, êlectron có động nửa lượng nghỉ êlectron chuyển động với tốc độ A 2,75.108 m/s B 2,24.108 m/s C 1,67.108 m/s D 2,41.108 m/s Câu 55(ĐH 2011): Khi nói tia  , phát biểu sau sai? A Tia  khơng phải sóng điện từ B Tia  khơng mang điện C Tia  có tần số lớn tần số tia X D Tia  có khả đâm xuyên mạnh tia X Câu 56(ĐH 2012): Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân tỏa lượng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng tổng hợp hạt nhân D phản ứng hạt nhân Câu 57(ĐH 2012): Hạt nhân urani U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 238 92 Trong trình đó, chu kì bán rã 206 82 Pb U biến đổi thành hạt nhân chì 4,47.109 năm Một khối đá 238 92 phát có chứa 1,188.1020 hạt nhân U 6,239.1018 hạt nhân 238 92 206 82 Pb Giả sử khối đá lúc hình thành khơng chứa chì tất lượng chì có mặt sản phẩm phân rã của khối đá phát A 3,3.108 năm B 6,3.109 năm C 3,5.107 năm U Tuổi 238 92 D 2,5.106 năm Câu 58(ĐH 2012): Tổng hợp hạt nhân heli 24 He từ phản ứng hạt nhân 11H  37 Li  24 He  X Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli Gia sư Tài Năng Việt A 1,3.1024 MeV https://giasudaykem.com.vn B 2,6.1024 MeV C 5,2.1024 MeV D 2,4.1024 MeV Câu 59(ĐH 2012): Các hạt nhân đơteri 12 H ; triti 13 H , heli 24 He có lượng liên kết 2,22 MeV; 8,49 MeV 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân A 12 H ; 24 He ; 13 H B 12 H ; 13 H ; 24 He C 24 He ; 13 H ; 12 H D 13 H ; 24 He ; 12 H Câu 60(ĐH 2012): Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt  phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y 4v 2v 4v 2v A B C D A A4 A4 A Câu 61(CĐ 2011): Hạt nhân A 17 nơtron 35 17 Cl có B 35 nuclơn C 18 prôtôn Câu 62(CĐ 2011): Biết khối lượng hạt nhân 235 92 D 35 nơtron U 234,99 u , prôtôn 1,0073 u nơtron 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 235 92 U là: A 7,95 MeV/nuclôn B 6,73 MeV/nuclôn C 8,71 MeV/nuclôn D 7,63 MeV/nuclôn Câu 63(CĐ 2011): Một hạt nhân chất phóng xạ A đứng yên phân rã tạo hai hạt B C Gọi mA, mB, mC khối lượng nghỉ hạt A, B, C c tốc độ ánh sáng chân khơng Q trình phóng xạ tỏa lượng Q Biểu thức sau đúng? Q Q Q A mA = mB + mC B mA = - mB – mC C mA = mB + mC + D mA = mB + mC - c c c Câu 64(CĐ 2011): Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitơ đứng yên thu hạt prôtôn 17 hạt nhân ôxi theo phản ứng : 42  14 N 8 O 1 p Biết khối lượng hạt phản ứng là: m α = 4,0015 u; mN = 13,9992 u; mO = 16,9947 u; mP = 1,0073 u Nếu bỏ qua động hạt sinh động tối thiểu hạt α A 3,007 MeV B 1,211 MeV C 29,069 MeV D 1,503 MeV Câu 65(CĐ 2011): Trong khoảng thời gian h có 75% số hạt nhân ban đầu đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A h B h C h D h Câu 66(CĐ 2012): Giả thiết chất phóng xạ có số phóng xạ  = 5.10-8s-1 Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần (với lne = 1) A 5.108s B 5.107s C 2.108s D 2.107s Câu 67(CĐ 2012): Trong hạt nhân: 42 He , 37 Li , A 235 92 U B 56 26 56 26 Fe C 37 Li Fe 235 92 U , hạt nhân bền vững D 42 He Câu 68(CĐ 2012): Cho phản ứng hạt nhân : 12 D 12 D 32 He 10 n Biết khối lượng 12 D,32 He,10 n mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u Năng lượng tỏa phản ứng A 1,8821 MeV B 2,7391 MeV C 7,4991 MeV D 3,1671 MeV Câu 69(CĐ 2012): Cho phản ứng hạt nhân: X + A anpha B nơtron 19 F  42 He 16 O Hạt X C đơteri Câu 70(CĐ 2012): Hai hạt nhân T He có 3 D prôtôn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A số nơtron B số nuclôn C điện tích D số prơtơn Câu 71(CĐ 2012): Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Ban đầu (t=0), mẫu chất phóng xạ X có số hạt N0 Sau khoảng thời gian t=3T (kể từ t=0), số hạt nhân X bị phân rã A 0,25N0 B 0,875N0 C 0,75N0 D 0,125N0 Câu 72(ĐH 2013): Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết nhỏ B lượng liên kết lớn C lượng liên kết riêng lớn D lượng liên kết riêng nhỏ Câu 73(ĐH 2013): Một lò phản ứng phân hạch có cơng suất 200 MW Cho tồn lượng mà lò phản ứng sinh phân hạch 235U đồng vị bị tiêu hao trình phân hạch Coi năm có 365 ngày; phân hạch sinh 200 MeV; số A-vô-ga-đrô NA=6,02.1023 mol-1 Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ năm A 461,6 kg B 461,6 g C 230,8 kg D 230,8 g Câu 74(ĐH 2013): Dùng hạt  có động 7,7 MeV bắn vào hạt nhân 14 N đứng yên 14 17 gây phản ứng  7 N 1 p 8 O Hạt prôtôn bay theo phương vng góc với phương bay tới hạt  Cho khối lượng hạt nhân: m = 4,0015u; mP = 1,0073u; mN14 = 13,9992u; mO17=16,9947u Biết 1u = 931,5 MeV/c2 Động hạt nhân 17 O A 2,075 MeV B 2,214 MeV C 6,145 MeV Câu 75(ĐH 2013): Tia sau tia phóng xạ? A Tia  B Tia + C Tia  D 1,345 MeV D Tia X Câu 76(ĐH 2013): Hiện urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ U 238 U , với tỷ lệ số hạt 235 Biết chu kì bán rã 235 U 238 U 7,00.108 năm 4,50.109 U số hạt 238 U 1000 năm Cách năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt 235 U số hạt 238 U ? 100 A 2,74 tỉ năm B 2,22 tỉ năm C 1,74 tỉ năm D 3,15 tỉ năm 235 Câu 77(ĐH 2013): Cho khối lượng hạt prôtôn, nơtrôn hạt nhân đơteri 21 D 1,0073u; 1,0087u 2,0136u Biết 1u= 931,5MeV / c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 21 D là: A 2,24 MeV B 4,48 MeV C 1,12 MeV D 3,06 MeV Câu 78(ĐH 2013) : Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu chất phóng xạ 15 1 A B C N D N N0 N0 16 16 Câu 79(CĐ 2013): Cho khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân He là: 1,0073 u; 1,0087u 4,0015u Biết 1uc2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết hạt nhân He A 18,3 eV B 30,21 MeV C 14,21 MeV D 28,41 MeV Câu 80(CĐ 2013): Trong khơng khí, tia phóng xạ sau có tốc độ nhỏ nhất? A Tia  B Tia  C Tia + D Tia - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 81(CĐ 2013): Trong phản ứng hạt nhân: A êlectron B pôzitron 210 84 Câu 82(CĐ 2013): Hạt nhân 210 84 19 F  p 16 O  X , hạt X D hạt  C prơtơn Po phóng xạ  biến thành hạt nhân Po 138 ngày ban đầu có 0,02 g 210 84 Po nguyên chất Khối lượng 206 82 210 84 Pb Cho chu kì bán rã Po lại sau 276 ngày A mg B 10 mg C 7,5 mg D 2,5 mg Câu 83(CĐ 2013) : Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có A khối lượng, khác số nơtron B số nơtron, khác số prôtôn C số prôtôn, khác số nơtron D số nuclôn, khác số prôtôn Câu 85(CĐ 2013): Hạt nhân A 17 nơtron 35 17 Cl có B 35 nơtron C 35 nuclôn D 18 prôtôn Câu 86(ĐH 2014): Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có số A prôtôn khác số nuclôn B nuclôn khác số nơtrôn C nuclôn khác số prôtôn D nơtrôn khác số prôtôn Câu 87(ĐH 2014): Số nuclôn hạt nhân 23090Th nhiều số nuclôn hạt nhân A B 126 C 20 Câu 88(ĐH 2014): Trong hạt nhân nguyên tử: He , A 42 He B 230 90 Th C 56 26 210 84 Po D 14 56 26 Fe Fe , 238 92 U Th , hạt nhân bền vững 230 90 D 238 92 U Câu 89(ĐH 2014): Tia  A có vận tốc vận tốc ánh sáng chân không B dòng hạt nhân 42 He C khơng bị lệch qua điện trường từ trường D dòng hạt nhân ngun tử hiđrơ Câu 90(ĐH 2014): Trong phản ứng hạt nhân khơng có bảo tồn A lượng tồn phần B số nuclơn C động lượng D số nơtrôn Câu 91(ĐH 2014): Bắn hạt  vào hạt nhân nguyên tử nhôm đứng yên gây phản ứng: 30 He  27 13 Al  15 P  n Biết phản ứng thu lượng 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay với vận tốc phản ứng không kèm xạ  Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị u có giá trị số khối chúng Động hạt  A 2,70 MeV B 3,10 MeV C 1,35 MeV D 1,55 MeV Câu 92(CĐ 2014): Năng lượng liên kết riêng hạt nhân tính A tích lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân B tích độ hụt khối hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không C thương số khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không D thương số lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân Câu 93(CĐ 2014): Một chất phóng xạ X có số phóng xạ  Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X Tính từ t0 đến t, số hạt nhân chất phóng xạ X bị phân rã A N0 e-t B N0(1 – et) C N0(1 – e-t) D N0(1 - t) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 94(CĐ 2014): Cho khối lượng: hạt nhân 1,0073u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 8,2532 37 17 37 17 Cl ; nơtron, prôtôn 36,9566u; 1,0087u; Cl (tính MeV/nuclơn) B 9,2782 Câu 95(CĐ 2014): Hạt nhân 210 84 C 8,5975 Po (đứng yên) phóng xạ  tạo hạt nhân (khơng kèm xạ  ) Ngay sau phóng xạ đó, động hạt  A nhỏ động hạt nhân C lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân D động hạt nhân Câu 96(CĐ 2014): Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử A 55 82 1B 11C 21D 31A 41B 51A 61B 71B 81D 91B 2D 12B 22C 32C 42D 52A 62D 72B 82A 92D B 82 55 3A 13D 23A 33C 43A 53A 63C 73C 83C 93C D 7,3680 C 55 137 ĐÁP ÁN 4A 14B 24C 34B 44D 54B 64B 74A 84C 94C 5D 15B 25B 35C 45C 55A 65A 75D 85C 95C 6D 16C 26C 36A 46A 56A 66D 76C 86A 96A 137 55 Cs D 82 137 7A 17D 27C 37A 47B 57A 67B 77A 87C 8B 18A 28C 38D 48D 58C 68D 78B 88C 9C 19C 29C 39D 49A 59C 69D 79D 89B 10A 20C 30B 40B 50C 60C 70B 80B 90D ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 Câu 1: Hạt nhân bền vững có A lượng liên kết riêng lớn B số prôtôn lớn C số nuclôn lớn D lượng liên kết lớn Câu 2: Cho tia phóng xạ: tia α, tia β+, tia β– tia γ vào miền có điện trường theo phương vng góc với đường sức điện Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu A tia γ B tia β– C tia β+ D tia α 14 14 Câu 3: Hạt nhân C hạt nhân N có A điện tích B số nuclôn C số prôtôn D số nơtron 107 Câu 4: Cho khối lượng hạt nhân 47 Ag 106,8783u; nơtron 1,0087u; proton 1,0073u Độ hụt khối hạt nhân 107 47 Ag là: A 0,9868u B 0,6986u C 0,6868u D 0,9686u 210 Câu 5: Đồng vị phóng xạ 84 Po phân rã  , biến đổi thành đồng vị bền 206 82 Pb với chu kì bán rã 138 ngày Ban đầu có mẫu 210 84 Po tinh khiết Đến thời điểm t, tổng số hạt  số hạt nhân (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân A 552 ngày 210 84 206 82 Pb Po lại Giá trị t B 414 ngày C 828 ngày D 276 ngày Câu 6: Bắn hạt prơtơn có động 5,5 MeV vào hạt nhân Li đứng yên, gây phản ứng hạt nhân p + 37 Li   Giả sử phản ứng không kèm theo xạ γ, hai hạt α có động bay theo hai hướng tạo với góc 160o Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Năng lượng mà phản ứng tỏa A 14,6 MeV B 10,2 MeV C 17,3 MeV D 20,4 MeV Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN: 1A 2A 3B 4A 5B 6C Chƣơng VII: (6 câu) Câu 1: Đại lượng sau đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân? A Năng lượng liên kết B Năng lượng nghỉ C Độ hụt khối D Năng lượng liên kết riêng 2 Câu 2: Cho phản ứng hạt nhân: H 1 H 2 He Đây A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D tượng phóng xạ hạt nhân 23 Câu 3: Số nuclơn có hạt nhân 11 Na : A 23 B 11 C 34 D 12 Câu 4: Khi bắn phá hạt nhân 147 N hạt α, người ta thu hạt prôtôn hạt nhân X Hạt nhân X A 126 C B 168 O C 178 O D 146 C Câu 5: Người ta dùng hạt prơtơn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân 73 Li đứng yên, sau phản ứng thu hai hạt giống có động Giả sử phản ứng không kèm theo xạ  Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 8,7 MeV B 7,9 MeV C 0,8 MeV D 9,5 MeV Câu 6: Giả sử ngơi sao, sau chuyển hóa tồn hạt nhân hidrơ thành hạt nhân 24 He ngơi lúc có 24 He với khối lượng 4,6.1032 kg Tiếp theo đó, 24 He chuyển hóa thành hạt nhân 126C thơng qua q trình tổng hợp 24 He + 24 He + 24 He  126C +7,27 MeV Coi tồn lượng tỏa từ q trình tổng hợp phát với công suất trung bình 5,3.1030 W Cho biết: năm 265,25 ngày, khối lượng mol 24 He 4g/mol, số A-vơ-ga-đrơ NA=6,02.1023 mol-1, 1eV=1,6.10-19J Thời gian để chuyển hóa hết 24 He thành 126C vào khoảng A 481,5 triệu năm B 481,5 nghìn năm C 160,5 triệu năm ĐÁP ÁN: 1D 2C 3A 4C 5D 6C D 160,5 nghìn năm ... lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thi n... Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật. .. Câu 50(CĐ 2010): Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi đại học môn vật lý , Đề cương ôn thi đại học môn vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay