Đề cương ôn tập chương 1 vật lý lớp 6

9 33 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:38

Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP CHƢƠNG MÔN: VẬT LỚP Đo độ dài - Đơn vị đo độ dài hệ thống đo lường hợp pháp mét(m) Ngồi dùng đơn vị: milimét (mm), xentimét (cm), đềximét (dm), kilômét (km) 1m = 10dm = 100cm = 1000mm; 1m = 10dm = 100cm = 1000mm 1km = 1000m; 1m = km = 0,001km 1000 1inch = 2,54cm 1nas  9461 tỉ km  GHĐ: Độ dài lớn ghi dụng cụ  ĐCNN: Khoảng cách hai vạch chia liên tiếp dụng cụ * Bài tập ví dụ: Đổi đơn vị sau: 150cm = dm = .m 150mm = dm = m 2,5m = .dm = .cm 0,5km = dm = m Có loại thước đo sau đây: - Thước có GHĐ 1m ĐCNN 1cm - Thước có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm - Thước có GHĐ 30cm ĐCNN 1mm Hỏi nên dùng thước để đo: a Chiều rộng sách Vật lí 6? b Chiều dài sách Vật lí c Chiều dài bàn học * Hƣớng dẫn trả lời: 150cm = 15dm = 1,5m 2,5m = 25dm = 250cm 150mm = 1,5dm = 0,15m 0,5km = 5000dm = 500m Thước có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm đo chiều rộng sách Vật lí Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Thước có GHĐ 30cm ĐCNN 1mm đo chiều dài sách Vật lí Thước có GHĐ 1m ĐCNN 1cm đo chiều dài bàn học - Cách đo độ dài: Dùng thƣớc để đo độ dài Ước lượng độ dài cần đo Chọn thước đo có GHĐ ĐCNN thích hợp Đặt thước dọc theo độ dài cần đo cho đầu vật ngang với vạch số thước Đặt mắt nhìn theo hướng vng góc với cạnh thước đầu vật Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với đầu vật * Bài tập VD: Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN 1dm để đo chiều dài lớp học Trong cách ghi kết đây, cách ghi đúng? A 5m B 50dm C 500cm D 50,0dm Cho bóng bàn, vỏ bao diêm, băng giấy cỡ 3cmx15cm, thước nhựa dài khoảng 200mm, chia tới mm Hãy dùng dụng cụ để đo đường kính chu vi bóng bàn Hướng dẫn trả lời: Đáp án B 50dm Phương án gợi ý: - Đo đường kính bóng bàn: Đặt vỏ bao diêm tiếp xúc với hai bên bóng bàn song song với Dùng thước nhựa đo khoảng cách hai bao diêm Đó đường kính bóng bàn - Đo chu vi bóng bàn: Dùng giấy quấn vòng theo đường hàn hai nửa bóng bàn (nhớ đánh dấu độ dài vòng dây băng giấy) Dùng thước nhựa đo độ dài đánh dấu băng giấy Đó chu vi bóng bàn Đo thể tích chất lỏng - Đơn vị đo thể tích chất lỏng thường dùng mét khối (m3) lít (l) Ngồi dùng đơn vị: cm3, ml, cc, dm3, l, 1m3 = 1000dm3 = 1000 000cm3 = 1000 000ml = 1000 000cc Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 1m3 = https://giasudaykem.com.vn/ km3 = 0,000001km3 1000000 - Cách đo thể tích  Đo thể tích chất lỏng: Dùng bình chia độ Ước lượng thể tích cần đo Chọn bình chia độ có GHĐ ĐCNN thích hợp Đặt bình chia độ thẳng đứng Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng bình Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với mực chất lỏng  Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Dùng bình chia độ: Đổ lượng chất lỏng tích V1 đủ để nhấn chìm vật rắn, thả chìm vật rắn vào bình chia độ, nước bình dâng lên tới thể tích V2 Thể tích vật bằng: Vv = V2 – V1 Dùng bình tràn: (thường sử dụng phương pháp bình tràn vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ): Đổ đầy nước vào bình tràn, thả vật rắn vào bình tràn, lượng nước tràn thể tích vật Đo thể tích lượng nước tràn -> thể tích vật * Bài tập ví dụ: Đổi đơn vị sau: 0,5m3 = dm3 200dm3 = cm3 6000ml = .cc = dm3 Người ta đo thể tích chất lỏng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3 Hãy cách ghi kết trường hợp đây: A V = 20,2cm3 B V = 20,50cm3 C V = 20,5cm3 D V = 20cm3 Các kết đo thể tích hai báo cáo kết thực hành ghi sau: a V1 = 15,4cm3 b V2 = 15,5cm3 Hãy cho biết độ chia nhỏ bình chia độ dùng thực hành Biết phòng thín nghiệm có bình chia độ có ĐCNN 0,1cm3, 0,2cm3, 0,5cm3 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Mực nước bình chia độ ban đầu 250cm3, thả chìm đá vào nước dâng lên tới vạch 425cm3 Thể tích đá bao nhiêu? Khi thả cam vào bình tràn chứa đầy nước nước tràn vào bình chia độ có GHĐ 300cm3 ĐCNN 5cm3 Mực nước bình chia độ lên tới vạch số 215 Thể tích cam bao nhiêu? Em tìm cách đo thể tích giọt nước? * Hƣớng dẫn trả lời: 0,5m3 = 500dm3 200dm3 = 200 000cm3 6000ml = 6000cc = 6dm3 Đáp án C V = 20,5cm3 ĐCNN bình chia độ dùng hai thực hành là: a 0,2cm3 b 0,1cm3 0,5cm3 Gọi thể tích nước ban đầu bình chia độ V1, thể tích nước dâng lên V2, thể tích đá Vv thể tích đá bằng: V v = V – V1 = 425cm3 – 250cm3 = 175cm3 Thể tích cam 215cm3 Nhỏ khoảng 100 giọt nước vào bình chia độ có ĐCNN thích hợp Xác định thể tích 100 giọt nước chia cho 100, giá trị thu thể tích giọt nước Khối lƣợng - Khối lượng lượng chất chứa vật Mọi vật có khối lượng - Đơn vị khối lượng hệ thống đo lường hợp pháp kilôgam(kg) Kilôgam khối lượng cân mẫu đặt Viện đo lường quốc tế Pháp Ngồi dùng đơn vị: mg, g, lạng, tạ, 1kg = 1000g = 1000 000mg lạng = 100g; 1tạ = 100kg; = 1000kg - Đo khối lượng: Dùng cân để đo khối lượng * Cách dùng cân Rôbécvan để cân vật: Thoạt tiên, phải điều chỉnh cho chưa cân, đòn cân nằm thăng bằng, kim cân vạch Đó việc điều chỉnh số Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Đặt vật đem cân lên đĩa cân bên trái, đặt lên đĩa cân bên số cân có khối lượng phù hợp cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm bảng chia độ Tổng khối lượng cân đĩa cân cộng với số mã khối lượng vật đem cân * Bài tập ví dụ: Đổi đơn vị sau: 50kg = g 17 = tạ = .kg 300g = kg lạng = kg Trên vỏ hộp thịt có ghi 500g Số liệu chỉ: A thể tích hộp thịt B thể tích thịt hộp C khối lượng hộp thịt D khối lượng thịt hộp Dùng cân Robecvan có đòn cân phụ để cân vật Khi cân thăng khối lượng vật bằng: A giá trị số kim bảng chia độ B giá trị số mã đòn cân phụ C tổng khối lượng cân đặt đĩa D tổng khối lượng cân đặt đĩa cộng với giá trị khối lượng ứng với số mã * Hƣớng dẫn trả lời: 50kg = 50 000g 300g = 0,3kg 17 = 170tạ = 17 000kg lạng = 0,9kg Đáp án D khối lượng thịt hộp Đáp án D tổng khối lượng cân đặt đĩa cộng với giá trị khối lượng ứng với số mã Lực * Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác gọi lực Mỗi lực có phương chiều xác định - Hai lực cân hai lực đặt lên vậtcường độ mạnh nhau, phương ngược chiều Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ - Lực tác dụng vào vật làm vật biến đổi chuyển động làm vật bị biến dạng - Đơn vị lực Niutơn (N) * Trọng lực loại lực, lực hút Trái Đất tác dụng lên vật Trái Đất Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều từ xuống Một vật có khối lượng 100g có trọng lượng sấp xỉ 1N - Lực đàn hồi: Là lực xuất vật có tính chất đàn hồi bị biến dạng Độ biến dạng vật lớn lực đàn hồi lớn - Sử dụng lực kế để đo lực - Hệ thức liên hệ trọng lượng khối lượng vật: P = 10m (P trọng lượng, m khối lượng) * Bài tập ví dụ: Dùng từ thích hợp lực đẩy, lực kéo, lực hút, lực nén, lực uốn, lực nâng để điền vào câu sau đây: a Để nâng bêtông nặng từ mặt đất lên, cần cẩu phải tác dụng vào bê tông b Trong cày, trâu tác dụng vào cày c Con chim đậu vào cành mềm, làm cho cành bị cong Con chim tác dụng lên cành d Khi lực sĩ bắt đầu ném tạ, lực sĩ tác dụng vào tạ Hãy mô tả tượng thực tế có hai lực cân Nêu ví dụ tác dụng lực làm biến đổi chuyển động vật, làm biến dạng vật Em nêu phương chiều trọng lực? Trọng lượng vật liên hệ với khối lượng hệ thức nào? Một vật có khối lượng 15kg có trọng lượng bao nhiêu? Dùng từ thích hợp ngoặc (trọng lực, lực đàn hồi, dãn ra, cân nhau) để điền vào chỗ trống câu đây: a Treo nặng vào lò xo Lò xo bị Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ b Lực mà lò xo tác dụng vào nặng c Quả nặng đứng yên Nó chịu tác dụng đồng thời hai lực lực đàn hồi d Hai lực * Hƣớng dẫn trả lời: a lực nâng b lực kéo c lực uốn d lực đẩy Quyển sách nằm yên bàn chịu tác dụng hai lực cân trọng lượng sách phản lực mặt bàn - Biến đổi chuyển động: Lấy chân đá vào bóng, bóng bay Lực chân tác dụng vào bóng làm cho bóng bị biến đổi chuyển động - Biến dạng vật: Lấy tay ấn vào bóng, bóng bị lõm xuống Lực mà tay tác dụng vào bóng làm bóng bị biến dạng - Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng xuống (về phía Trái Đất) - Trọng lượng liên hệ với khối lượng hệ thức: P = 10m - Một vật có khối lượng 15kg có trọng lượng 150N a dãn b lực đàn hồi c trọng lực d cân Khối lƣợng riêng, trọng lƣợng riêng - Khối lượng riêng: Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị KLR: kg/m3 D= m -> m = D.V V Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ - Trọng lượng riêng: Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất Đơn vị TLR: N/m3 d= P ; Vì P = 10m nên ta có: d = 10D V * Bài tập ví dụ: 1kg kem giặt VISO tích 900cm3 Tính khối lượng riêng kem giặt VISO so sáng với khối lượng riêng nước Một vật có khối lượng riêng 2600kg/m3 Hỏi trọng lượng riêng vật bao nhiêu? Khối lượng riêng dầu ăn 800kg/m3 Vậy lít dầu ăn có trọng lượng bao nhiêu? * Hƣớng dẫn trả lời: 900cm3 = 0,0009m3 Như khối lượng riêng kem giặt là: Theo công thức khối lượng riêng: D = m =  1111kg / m3 V 0.0009 Theo bảng khối lượng riêng khối lượng riêng nước 1000kg/m3 Vậy khối lượng riêng kem giặt lớn khối lượng riêng nước Vì d = 10D nên trọng lượng riêng vật là: d = 10.2600 = 26000N/m3 lít (= 2dm3 = 0,002m3) dầu ăn có khối lượng: 0,002.800 = 1,6kg 1,6kg dầu ăn có trọng lượng 16N Máy đơn giản Các máy đơn giản thường dùng: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc Dùng máy đơn giản giúp ta làm việc dễ dàng - Mặt phẳng nghiêng: Mặt phẳng nghiêng ít, lực cần để kéo vật mặt phẳng nhỏ - Đòn bẩy: Mỗi đòn bẩy có: + Điểm tựa O + Điểm tác dụng lực cần nâng F1 O1 O2 O O1 F2 F1 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ + Điểm tác dụng lực nâng F2 O2 Khi OO2 > OO1 F2 < F1 - Ròng rọc: + Ròng rọc cố định: Giúp ta thay đổi phương lực kéo + Ròng rọc động: Giúp ta làm giảm cường độ lực kéo vật lên (< trọng lượng vật) + Palăng: Hệ thống bao gồm ròng rọc cố định ròng rọc động, giúp ta vừa làm giảm lực kéo vật lên vừa làm thay đổi phương lực kéo * Bài tập ví dụ: Em nêu tên loại máy đơn giản cho biết tên máy đơn giản mà người ta dùng công việc dụng cụ sau: - Kéo thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà - Đưa thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải - Cái chắn ô tô điểm bán vé đường cao tốc a Tại kéo cắt kim loại có tay cầm dài lưỡi kéo? b Tại kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn lưỡi kéo? * Hƣớng dẫn trả lời: Các loại máy đơn giản thường dùng: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc - Dùng ròng rọc để kéo thùng bê tơng lên cao để đổ trần nhà - Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải - Dùng đòn bẩy để làm chắn ô tô điểm bán vé đường cao tốc a Để làm cho lực mà lưỡi kéo tác dụng vào kim loại lớn lực mà tay ta tác dụng vào tay cầm b Vì để cắt giấy cắt tóc cần có lực nhỏ, nên lưỡi kéo dài tay cầm mà lực tay ta cắt Bù lại ta điều lợi tay ta di chuyển mà tạo vết cắt dài tờ giấy B BÀI TẬP - Xem lại tất tập SGK, SBT ... Vì d = 10 D nên trọng lượng riêng vật là: d = 10 . 260 0 = 260 00N/m3 lít (= 2dm3 = 0,002m3) dầu ăn có khối lượng: 0,002.800 = 1, 6kg 1, 6kg dầu ăn có trọng lượng 16 N Máy đơn giản Các máy đơn giản thường... vị: cm3, ml, cc, dm3, l, 1m3 = 10 00dm3 = 10 00 000cm3 = 10 00 000ml = 10 00 000cc Gia sư Tài Năng Việt 0933050 267 1m3 = https://giasudaykem.com.vn/ km3 = 0,000001km3 10 00000 - Cách đo thể tích... dùng đơn vị: mg, g, lạng, tạ, 1kg = 10 00g = 10 00 000mg lạng = 10 0g; 1tạ = 10 0kg; = 10 00kg - Đo khối lượng: Dùng cân để đo khối lượng * Cách dùng cân Rôbécvan để cân vật: Thoạt tiên, phải điều chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập chương 1 vật lý lớp 6 , Đề cương ôn tập chương 1 vật lý lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay