100 câu dòng điện xoay chiều hay và khó

11 23 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:38

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 100 CÂU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY KHÓ Câu 1: :Đặt điện ap xoay chiều có giái trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (L cuộn cảm ).thay đổi điện dung C tụ điện đến giái trị C0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Uc = 2U Khi C = C0, càm kháng cuộn cảm là: A.ZL=Zco B.ZL=R C ZL = Z co 2R D ZL= Câu : Mạch R, L, C nối tiếp Đặt vào đầu mạch điện áp xoay chiều u = U0cost (V), với  thay đổi được Thay đổi  để LCmax Giá trị ULmax biểu thức sau đây: U A ULmax = 1 B ULmax = ZC2 Z2L 2U.L 4LC  R 2C2 C ULmax = U 1 Z2L ZC2 D ULmax = 2U R 4LC  R 2C2 Câu 3: Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm tụ điệnđiện dung C0 khơng đổi mắc song song với tụ xoay CX Tụ CX có điện dung biến thiên từ 10 pF đến 250 pF góc xoay biến thiên từ 00 đến 1200; cho biết điện dung tụ CX tỉ lệ với góc xoay theo hàm bậc Mạch dao động có tần số biến thiên từ 10MHz đến 30MHz Khi mạch có tần số 10 MHz, để tần số sau 15MHz cần xoay tụ góc nhỏ A 750 B 300 C 100 D 450 Câu 4: Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điệnđiện dung C thay đổi được mắc nối thứ tự.Điểm M nằm cuộn cảm tụ điện Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u= U cos(  t) V, R,L,U,  có giá tị khơng đổi.Điều chỉnh điện dung tụ điện cho điện áp hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R 150V, điều kiện này, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB 150 điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM 50 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB là: A.100 V B.150 V C.150V D.300V Câu 5: Một máy phát điện xoay chiều pha có roto nam châm điện có cặp cực quay với tốc độ n (bỏ qua điện trở cuộn dây phần ứng) Một đoạn mạch RLC được mắc vào hai cực máy Khi roto quay với tốc độ n1=30vòng/s dung kháng tụ điện R; roto quay với tốc độ n2=40vòng/s điện áp hiệu dụng tụ điện đạt giá trị cực đại Để cường độ hiệu dụng qua mạch đạt giá trị cực đại roto phải quay với tốc độ: A.120vòng/s B 50vòng/s C 34,6vòng/s D 24vòng/s Câu 6: Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = U0cost (V) Điều chỉnh C = C1 cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Pmax = 400W Điều chỉnh C = C2 hệ số công suất mạch Công suất mạch A 200W B 200 W C 300W D 150 W Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u=120 cos(100t + /3) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây cảm L, điện trở R tụ điện C= 10 4  mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng cuộn dây L tụ điện C nửa điện trở R Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch bằng: A 144W B.72 C.240 D 100 Câu 8: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R,L,C mắc nối tiếp Cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi được Đặt vào hai đầu đoạn AB điện áp xoay chiều ổn định u =100 cos(100πt) (V) Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại U Lmax điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 200V Giá trị U Lmax: A 100V B 150V C 300V D 250V Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60V vao đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có r = 20Ω ; ZL = 50Ω, tụ điện Z C = 65Ω biến trở R Điều chỉnh R thay đổi từ đến ∞ thấy cơng suất tồn mạch đạt cực đại là: A 120W B 115,2W C 40W D 105,7W Câu 10: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi được Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định , điều chỉnh độ tự cảm cuộn cảm đến giá trị L0 điện Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn áp hiệu dụng hai đầu phần tử R, L, C có giá trị lần lượt 30 V, 20 V 60 V Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2L0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bao nhiêu? A 50V B 50 V C 150 V 13 D 100 V 11 Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm ( 2L  CR ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định u  U 2cos2ft (V) Khi tần số dòng điện xoay chiều mạch có giá trị f1  30 Hz f  40 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị không đổi Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại tần số dòng điện A 20 Hz B 50 Hz C 50 Hz D 48 Hz Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều gồm phần tử R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây cảm, với tần số dòng điện thay đổi Khi tần số dòng điện f  f1  66 Hz f  f  88Hz thấy hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm không thay đổi Khi tần số f  f3 U L  U L max Giá trị f3 là: A: 45,2 Hz B: 23,1 Hz C: 74,7 Hz D: 65,7 Hz Câu 13 : Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R , cuộn dây cảm L, tụ điện C theo thứ tự mắc nối tiếp , với 2L > CR2 Gọi M điểm nối cuộn dây L tụ điện C Đặt vào đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = Ucost với  thay đổi được Thay đổi  để điện áp hiẹu dụng hai tụ đạt giá trị cực đại (Uc) max = U Hệ số cơng suất đoạn mạch AM : A B C D Câu 14: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L = U cost(V) Khi C = C1 = 2.10 4  0,  (H) mắc nối tiếp với tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = F UCmax = 100 (V).Khi C = 2,5 C1 cường độ dòng điện trễ pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch Giá trị U A 50V B 100V C 100 V D 50 V Câu 15: Mạch điện RCL nối tiếp có C thay đổi được Điện áp hai đầu đoạn mạch u  150 cos100 t (V) Khi C  C1  62,5 /  (  F ) mạch tiêu thụ cơng suất cực đại Pmax = 93,75 W Khi C  C2  1/(9 ) (mF ) điện áp hai đầu đoạn mạch RC cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A: 90 V B: 120 V C: 75 V D: 75 V Câu 16: Cho mạch điện xoay chiều gồm ba đoạn mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R, đoạn MN gồm cuộn dây cảm, đoạn NB gồm tụ xoay có thể thay đổi điện dung.Mắc vôn kế thứ vào AM, vôn kế thứ hai vào NB Điều chỉnh giá trị C thấy thời điểm số, V1 cực đại số V1 gấp đơi số V2 Hỏi số V2 cực đại có giá trị V2Max = 200V số vôn kế thứ A 100V B 120V C 50 V D 80 V Câu 17: Đặt điện áp u=100cos( 100 t )V vào đầu đoạn mạch gồm điện trở tụ điện mắc nối tiếp Cho R thay đổi thấy cơng suất mạch đạt cực đại 100W Điện dung C bằng: A 10-4/  F B 10-4/2  F C 1/5  mF D 1/5   F Câu 18: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở r = 100 Ω độ tự cảm L = 0,191 H, tụ điệnđiện dung C = 1/4(mF), điện trở R có giá trị thay đổi được Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 200 cos(100t) V Thay đổi giá trị R để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Xác định giá trị cực đại công suất mạch A 200 W B 228W C 100W D 50W Câu 19: Đặt điện áp u=U cos 2 ft vào đầu mạch điện gồm cuộn dây có điện trở 100  độ tự cảm (1/  )H mắc nối tiếp tụ điệnđiện dụng (10-4/2  )F Thay đổi tần số f, điện áp hiệu dụng bảng tụ đạt giá trị cực đại f bằng: A 25 Hz B 25 Hz C 50 Hz D 25 Hz Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 20: Đạt điện áp xoay chiều ổn định vào đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây có điện trở r tụ điện mắc nối tiếp, 2r= ZC Chỉ thay đổi độ tự cảm L, điện áp hiệu dụng đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại cảm kháng cuộn dây là: A ZL=ZC B ZL=2ZC C ZL=0,5ZC D ZL=1,5ZC Câu 21: Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm biến trở mắc nối tiếp với điện áp hiệu dụng đầu đoạn mạch U = 24 V không đổi Khi biến trở có giá trị R1 =18Ω R2 =128Ω công suất tiêu thụ đoạn mạch P Cảm khẳng ZL cuộn dây công suất cực đại đoạn mạch thay đổi biến trở tương ứng là: A ZL= 24Ω Pmax = 12W B ZL= 24Ω Pmax = 24W C ZL= 48Ω Pmax = 6W D ZL= 48Ω Pmax = 12W Câu 22: Mạch điện xoay chiều gồm phần tử R,L,C L cảm thay đổi được có hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch không đổi Khi chỉnh L đến giá trị L = L1 L = L2 mạch có hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Vậy chỉnh L = L3 ta được mạch có hiệu điện hai đầu cuộn cảm cực đại Mối quan hệ L1, L2, L3 là: 1 1 1 A.L3 = L1L2 B = + C = + D = + L3 L2 L3 L3 L2 L1 L3 L2 L3 Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocost (U không đổi  thay đổi) vào hai đầu mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L Khi  thay đổi đến hai giá trị  = 1và  = 2 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị Khi  = o điện áp hiệu dung hai tụ điện đạt cực đại Hệ thức liên hệ 1, 2 o là: 1 A o = (1 + 2) B o = 12 C o2 = (12 + 22) D o2 = 12 + 22 2 Câu 24: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây khơng cảm hai tụ điệnđiên dung lần lượt C1 C2 Nếu mắc C1 song song C2 mắc nối tiếp với cuộn dây tần số góc cộng hưởng 1 = 48 rad/s Nếu mắc C1 nối tiếp C2 mắc nối tiếp với cuộn dây tần số góc cộng hưởng 2 = 100 rad/s Nếu mắc riêng C1 nối tiếp với cuộn dây tần số cộng hưởng : A 60 rad/s B 74 rad/s C 50 rad/s D 70 rad/s Câu 25: Cho mạch điện xoay chiều gồm phần tử theo thứ tự điện trở thuần, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thay đổi được Lần lượt đặt vào hai đầu phần tử điện áp tức thời Khi chỉnh C đến giá trị xác định U ta thấy điện áp cực đại hai đầu tụ điện lần điện hai đầu cực đại hai đầu cuộn cảm Vậy tỉ số Cmax URmax là: 3 A B C D 3 Câu 26:Đặt vào hai đầu RLC mắc nối tiếp, điện áp xoay chiều có U khơng đổi f thay đổi được Khi chỉnh tần số đến giá trị f = 10-4 f1 f = f2 mạch tiêu thụ công suất Biết f1 + f2 = 125Hz , độ tự cảm L = H tụ điệnđiện dung C = F   Giá trị f1 f2 là: A 72Hz 53 Hz B 25Hz 100Hz C 50Hz 75Hz D 60Hz 65 Hz Câu 27:Cho đoạn mạch không phân nhánh gồm phần tử điện trở R1, cuộn cảm có độ tự cảm L1 tụ điệnđiện dung C1 có tần số dao động riêng fo Một mạch điện không phân nhánh khác gồm phần tử điện trở R2, cuộn cảm độ tự cảm L2 tụ điệnđiện dung C2 có tần số dao động riêng fo Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch lại tần số riêng mạch lúc là: A 2fo B 3fo C fo D 4fo Câu 28:Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm tụ điệnđiện dung C thay đổi được, cuộn dây có điện trở r = 10Ω độ tự cảm L, điện trở R = 30Ω mắc nối thứ tự trên, mắc vào điện áp xoay chiều u = 100 2sin(2ft)V Người ta thấy C = Cm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tu điện đạt cực tiểu Giá trị cực tiểu là: A 50V B 25V C 25 V D 50 V Câu 29: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm L Đặt điện áp xoay chiều có tần số giá trị dụng không đổi hai đầu đoạn mạch AB.Khi cơng suất tiêu thụ 120W hệ số công suất Nếu nối tắt hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng UAM = UMB lệch pha /3 Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB trường hợp là: A 75W B 160W C 90W D 180W Câu 30 :Đặt điện áp u = U 2cost, có tần số góc thay đổi vào hai đầu mach AB không phân nhánh gồm điện trở R = 100Ω, cuộn cảm L, tụ điệnđiện dung C Gọi N điểm nối điện trở cuộn cảm Thay đổi  = 1 điện áp hai đầu đoạn mạch NB Khi  = 2 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại So sánh 2 1, ta có: A 1 = 2 B 1 < 2 C 1 > 2 D 1 = 2 Gia sư Tài Năng Việt Câu 31: Mạch điện gồm biến trở R, cuộn dây cảm có L = https://giasudaykem.com.vn 0,4 10-4 , tụ có điện dung C = F mắc nối tiếp  2 vào điện áp xoay chiều có f = 50Hz Để mạch có cơng suất P = Pmax ( Pmax cơng suất tối đa mạch) giá trị R có thể là: A 360Ω 40Ω B 320Ω 80Ω C 340Ω 60Ω D 160Ω 240Ω Câu 32: Đoạn mạch không phân nhánh tần số góc  gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Nếu tụ điện bị nối tắt cường độ hiệu dụng qua mạch không đổi Khẳng định sau ? A LC2 = 0,5 B LC2 = C LC2 = D LC2 = Câu 33 :Đặt điện áp u = U 2cost (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm R = 100 Ω, tụ điện C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được Khi L = L1 = H cường độ dòng điện qua mạch cực đại Khi L2 = 2L1 điện áp đầu cuộn  cảm đạt cực đại Tần số  bằng: A 200 rad/s B 125 rad/s C 100 rad/s D 120 rad/s Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cost (U không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu mạch có R, L ,C mắc nối tiếp Khi  = 1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch lần lượt ZL1 ZC1 Khi  = 2 đoạn mạch xảy tưởng cộng hưởng Hệ thức là: ( ĐH A2012 ) ZC1 Z Z ZL1 A 1 = 2 B 1 = 2 C1 C 1 = 2 D 1 = 2 L1 ZL1 ZL1 ZC1 ZC1 Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm phần tử điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm Lvà tụ điệnđiện dung C Mạch có tần số góc thay đổi được Khi  = 1 = 100 hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Khi  = 2 = 21 hiệu điện hai đầu tụ điện cực đại Biết giá trị  = 1 ZL + 3ZC = 400Ω Giá trị L là: A H B H C H D H 7 4 3 4 Câu 36: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Điện áp hai đầu đoạn mạch u = U 2cost (V) Chỉ có tần số góc thay đổi được Điều chỉnh  thấy giá trị 1 2 ( 1 > 2 ) cường độ dòng điện hiệu dũng nhỏ cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại n lần (n > 1) Biểu thức tính giá trị R là: L1.2 L1.2 L(1 - 2) L(1 - 2) A R = B R = C R = D R = n n2 - n -1 n -1 Câu 37: Đặt điện áp u = U0 cost (V) (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện mắc nối tiếp 5 Khi =0 cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im Khi  = 1  = 2 cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch Im Biết 1 – 2 = 200 rad/s Giá trị R A 150  B 200  C 160  D 50  Câu 38: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở, cuộn dây không cảm tụ điện ghép nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức u = U 2sint (V) Trong U omega khơng đổi Khi biến trở R = 75Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt giá trị lớn Xác định điện trở cuộn dây tổng trở mạch AB Biết chúng có giá trị nguyên A r = 21 Z = 120 B r = 15 Z = 100 C r = 12 Z = 157 D r = 35 Z = 150 Câu 39: Cho đoạn mạch AB gồm phần từ điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Đặt vào AB điện áp xoay chiều u = Uo cost (V) có tần số góc  thay đổi được Người ta mắc khóa K có điện trở nhỏ song song với hai đầu tụ điện Khi  = 1 = 120 rad/s ta ngắt khóa K nhận thấy điện áp hai đầu tụ điện lệch pha /2 với điện áp hai đầu đoạn mạch Để khóa K đóng mở cơng suất tiêu thụ mạch AB khơng đổi tần số góc  phải có giá trị là: A 60 rad/s B 240 rad/s C 120 rad/s D 60 rad/s Câu 40: Một mạch điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch khơng đổi, tần số góc thay đổi được Mạch gồm phần tử điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C.Biết biểu thức L = CR2.Chỉnh  đến giá trị  = 1  = 2 = 91 mạch có hệ số cơng suất Giá trị hệ số công suất là: 2 A B C D 13 21 67 73 Câu 41: Cho mạch điện gồm điện trở thuần, cuộn dây cảm tụ điện có C thay đổi được Điều chỉnh điện dung cho điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại, điện áp hiệu dụng R 75V Tại thời điểm đó, điện áp tức thời hai đầu Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn mạch 75 V điện áp tức thời hai đầu điện trở cuộn dây 25 V Giá trị hiệu dụng điện áp hai đầu mạch là: A 75 V B 75 C 150V D 150 V Câu 42:Cho đoạn mạch AB mắc nối thứ tự điện trở R, tụ điệnđiện dung C, cuộn dây có độ tự cảm L điện trở r M điểm nằm cuộn dây tụ điện Biết L = CR2 = Cr2 Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U 2cost (V) UAM = 3UMB Hệ số công suất đoạn mạch là: A 0,866 B 0,657 C 0,785 D 0,5 Câu 43: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM chứa tụ điệnđiện dung C thay đổi được điện trở R, đoạn MB chứa cuộn dây 62,5 không cảm có điện trở r Đặt vào mạch điện áp u = 150 2cos100t (V) Khi chỉnh C đến giá trị C = C1 = (F) mạch  tiêu thụ với công suất cực đại 93,75 W Khi C = C2 = (mF) điện áp hai đầu mạch AM MB vuông pha Điện áp hiệu 9 dụng hai đầu MB là: A 120 V B 90 V C 75 V D 75 V Câu 44: Trong thực hành, học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở 40 , tụ điệnđiện dung C thay đổi được cuộn dây có độ tự cảm L nối thứ tự Gọi M điểm nối điện trở tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V tần số 50 Hz Khi điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị Cm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu 75 V Điện trở cuộn dây A 24  B 16  C 30  D 40  Câu 45 Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua cuộn dây máy phát không đổi Khi Rôto máy phát quay với tốc độ n0 (vòng/phút) hệ số cơng suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Khi Rơto máy phát quay với tốc độ n1 (vòng/phút) n2 (vòng/phút) hệ số cơng suất tiêu thụ mạch ngồi có giá trị Hệ thức quan hệ n0, n1, n2 là: A n02  n1.n2 B n02 = n12 n22 n12  n22 C n02  n12  n22 D n02 = 2n12 n22 n12  n22 Câu 46 Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua cuộn dây máy phát không đổi Khi Rôto máy phát quay với tốc độ n0 (vòng/phút) hệ số cơng suất tiêu thụ mạch ngồi đạt cực đại Khi Rôto máy phát quay với tốc độ n1 (vòng/phút) n2 (vòng/phút) hệ số cơng suất tiêu thụ mạch ngồi có giá trị Hệ thức quan hệ n0, n1, n2 là: A n02  n1.n2 B n02 = n12 n22 n12  n22 C n02  n12  n22 D n02 = 2n12 n22 n12  n22 Câu 47: Cuộn dây có điện trở R ,độ tợ cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u = 250 cos100(t V Thì cường độ hiệu dụng qua cuộn day 5A I lệch pha so với u góc 60độ Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X cường độ hiệu dụng qua mạch 4A điện áp hai đầu hai đầu đoạn mạch sớm pha điẹn áp hai đầu đoạn mạch X góc 60độ Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch X A,300 B.220 C.434,4 D.386,7 Câu 48 : Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V tần số f không đổi Điều chỉnh để R = R1 = 50Ω cơng suất tiêu thụ mạch P1 = 60W góc lệch pha điện áp dòng điện 1 Điều chỉnh để R = R2 = 25Ω cơng suất tiêu thụ mạch P2 góc lệch pha điện áp dòng điện 2 với cos21 + cos22 = A B C P , Tỉ số P1 D Câu 49 : Mạch điện AB gồm đoạn AM đoạn MB Điện áp hai đầu mạch ổn định u = 220 cos100πt V Điện áp hai đầu đoạn AM sớm pha cường độ dòng điện góc 300 Đoạn MB có tụ điệnđiện dung C thay đổi được Chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng UAM + UMB có giá trị lớn Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện A 440 V B 220 C 220 D 220 V Câu 50 : Đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở R = 80Ω ,cuộn dây có điện trở r = 20 Ω, L = 0,318H tụ điệnđiện dung C = 16μF Hiệu điện xoay chiều hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f thay đổi Hiệu điện hiệu dụng hai tụ điện có giá trị cực đại tần số f có giá trị là: A 30,5Hz B 61 Hz C 90 Hz D 120,5 Hz Câu 51: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được Ở tần số f1  60Hz , hệ số công suất đạt cực đại cos   Ở tần số f  120Hz , hệ số công suất nhận giá trị cos   0,707 Ở tần số f  90Hz , hệ số công suất mạch A 0,874 B 0,486 C 0,625 D 0,781 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 52 Cho mạch điện RLC, cuộn cảm có điện trở r Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u=125 cos100t,  thay đổi được Đoạn mạch AM gồm R C, đoạn mạch MB chứa cuộn dây Biết uAM vuông pha với uMB r = R Với hai giá trị tần số góc 1= 100 2= 56,25 mạch có hệ số cơng suất Hãy xác định hệ số công suất đoạn mạch A 0,96 B 0,85 C 0,91 D 0,82 Câu 53: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Biết L = CR2 Đặt vào đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có hệ số công suất với hai giá trị tần số 1  50 rad/s   100 rad/s Hệ số công suất A 13 B C D √2/√3 Câu 54 Trong thực hành học sinh muốn quạt điện loại 180 V - 120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt biến trở Ban đầu học sinh để biến trở có giá trị 70  đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,75A công suất quạt điện đạt 92,8% Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở nào? A giảm 20  B tăng thêm 12  C giảm 12  D tăng thêm 20  Câu 55.Đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R nối tiếp cuộn dây cảm có L thay đổi được, điện áp hai đầu cuộn cảm được đo vôn kế có điện trở lớn Khi L = L1 vơn kế V1, độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện 1, công suất mạch P1 Khi L = L2 vơn kế V2, độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch dòng điện 2, công suất mạch P2 Biết 1 + 2 = /2 V1 = 2V2 Tỉ số P1/P2 là: A B C D Câu 56 Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp.Đặt vào đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được.Khi tần số điện áp đầu mạch f0 =60Hz điện áp hiệu dụng đầu cuộn cảm đạt cực đại Khi tần số điện áp đầu mạch f = 50Hz điện áp đầu cuộn cảm uL=UL cos(100t + 1 ) Khi f = f’ điện áp đầu cuộn cảm uL =U0L cos(t+2 ) Biết UL=U0L / Giá trị ’ bằng: A.160(rad/s) B.130(rad/s) C.144(rad/s) D.20 30 (rad/s) Câu 57 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở r mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80  cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số công suất đoạn mạch MB đoạn mạch AB tương ứng A 8 B 113 33 118 160 C 17 D Câu 58 Đặt điện áp xoay chiều u  U cost (V ) vào hai đầu mạch điện AB mắc nối thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không cảm (L, r) tụ điện C với R  r Gọi N điểm nằm điện trở R cuộn dây, M điểm nằm cuộn dây tụ điện Điện áp tức thời uAM uNB vuông pha với có giá trị hiệu dụng 30 V Giá trị U0 bằng: A 120 V B 120 V C 60 V D 60 V Câu 59 Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh, cuộn dây cảm, độ tự cảm cuộn dây có thể thay đổi được Khi thay đổi giá trị L thấy thời điểm điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở cực đại điện áp gấp bốn điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây cực đại điện áp so với điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở gấp: A 4,25 lần B 2,5 lần C lần D lần Câu 60 Cho mạch điện gồm biến trở Rx mắc nối tiếp với tụ điện có C  63,8 F cuộn dây có điện trở r = 70, độ tự cảm L   H Đặt vào hai đầu điện áp U=200V có tần số f = 50Hz Giá trị Rx để công suất mạch cực đại giá trị cực đại lần lượt A 0 ;378, 4W B 20 ;378, 4W C 10 ;78, 4W D 30 ;100W Câu 61: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 nối tiếp với tụ điệnđiện dung C (R1 = R2 = 100 ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u = 100 cost(V) Khi mắc ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn đoạn mạch MB ampe kế /2 (A) Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch MB vơn kế điện trở lớn hệ số công suất mạch đạt giá trị cực đại Số vôn kế B.50 V A 100 V C 100 V D 50 V Câu 62 Đặt điện áp u  U 2cos t (U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp Giữa hai điểm AM biến trở R, MN cuộn dây có r NB tụ điện C Khi R = 75  đồng thời có biến trở R tiêu thụ cơng suất cực đại thêm tụ điện C’ vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ điện C thấy UNB giảm Biết giá trị r, ZL, ZC, Z (tổng trở) nguyên Giá trị r ZC là: A 21  ; 120  B 128  ; 120  C 128  ; 200  D 21  ; 200  Câu 63 Đặt điện áp xoay chiều u  U cos(100t) V vào đoạn mạch RLC Biết R  100  , tụ điệnđiện dung thay đổi được Khi điện dung tụ điện lần lượt C1  25  (µF) C  dụng điện trở R đạt cực đại giá trị C là: A C  100  (µF) B C  50  (µF) C C  20  125 (µF) điện áp hiệu dụng tụ có giá trị Để điện áp hiệu 3 (µF) D C  200 (µF) 3 Câu 64: Cho mạch điện AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C cuộn dây theo thứ tự Gọi M điểm nối điện trở tụ điện, N điểm nối tụ điện cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V không đổi, tần số f = 50Hz đo đươc điện áp hiệu dụng hai điểm M B 120V, điện áp UAN lệch pha π/2 so với điện áp UMB đồng thời UAB lệch pha π/3 so với UAN Biết cơng suất tiêu thụ mạch 360W Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây cơng suất tiêu thụ mạch : A 810W B 240W C 540W D 180W Câu 65: Mạch điện R1L1C1 có tần số cộng hưởng 1 mạch R2L2C2 có tần số cộng hưởng 2 , biết 1=2 Mắc nối tiếp hai mạch với tần số cộng hưởng mạch   liên hệ với 1và 2theo công thức nào? Chọn đáp án đúng: A =21 B  = 31 C = D  = 1 Câu 66 Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L, tụ điệnđiện dung C điện trở R mắc nối tiếp Hai đầu đoạn mạch được trì điện áp u = U0cos(ωt) Giả sử LCω2 = 1, lúc điện áp hai đầu cuộn dây (UL) lớn U A tăng L để dẫn đến UL > U B giảm R để I tăng dẫn đến UL > U C R > C L D R < L C Câu 67 Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = 3/5π (H) mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C = 10– 3/14π (F) Hai đầu được trì điện áp u = 160cos(100πt) (V) Cơng suất đoạn mạch 80W Độ lệch pha cường độ dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch A – π/4 B π/4 C π/3 D π/6 Câu 68: Đoạn mạch R, L(thuần cảm) C nối tiếp được đặt dưới điện áp xoay chiều không đổi, tần số thay đổi được Khi điều chỉnh tần số dòng điện f1 f2 pha ban đầu dòng điện qua mạch    cường độ dòng điện hiệu dụng không 12 thay đổi Hệ số công suất mạch tần số dòng điện f1 A 0,8642 B 0,9239 C 0,9852 D 0,8513 Câu 69: Cho mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp Tần số hiệu điện thay đổi được Khi tần số f1 4f1 công suất mạch 80% công suất cực đại mà mạch có thể đạt được Khi f=3.f1 hệ số cơng suất là: A 0,8 B 0,53 C 0,96 D 0,47 Câu 70: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R cuộn dây mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số f có giá trị hiệu dụng U khơng đổi Điện áp hiệu dụng hai đầu R hai đầu cuộn dây có giá trị lệch pha góc /4 Để hệ số cơng suất người ta phải mắc nối tiếp với mạch tụ có điện dung C cơng suất tiêu thụ mạch 200W Hỏi chưa mắc thêm tụ cơng suất tiêu thụ mạch ? A: 100W B 150W C 75W D 170,7W Câu71: môt mạch điện xoay chiều gồm linh kiện lý tưởng R,L.C mắc nối tiếp.tần số riêng mạch ω0, điện trở có thể thay đổi.hỏi cần phải đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi,có tần số góc ω băng để điện áp hiệu dụng URL không phụ thuộc vào R? ω0 A:ω= B:ω=ω0 c:ω=ω0 D:ω=2ω0 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 72: mạch điện gồm phần tủ R1.C1,L1 có tần số cộng hương ω1 mạch điện gồm phần tử R2,C2,L2 có tần số cộng hương ω2 (ω1# ω2).mắc nối tiếp hai mạch với tần số cộng hưởng mạch sẻ là: L1ω12+L2ω22 L1ω12+L2ω22 A: ω=2 ω1ω2 B: C: ω = ω1ω2 D: L1 + L2 C1 + C2 Câu 73 : Đặt điện áp xoay chiều vào mạch RLC nối tiếp có C thay đổi được Khi C= C1 = 10 4  F C= C2 = 10 4 F UC có 2 giá trị Để UC có giá trị cực đại C có giá trị: 3.10 4 F 4 A C = 10 4 F 3 B C = C C = 3.10 4 F 2 D C = 2.10 4 F 3 Câu 74: Một đoạn mạch AB gồm cuộn cảm độ tự cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C thay đổi được theo thứ tự mắc nối tiếp M N lần lượt điểm nối L R; R C Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có biểu thức u  U 2cost ( U  không đổi) Điện trở R có giá trị lần cảm kháng Điều chỉnh để C=C1 điện áp tức  thời hai điểm AN lệch pha so với điện áp tức thời hai điểm MB Khi C=C2 điện áp hiệu dụng hai điểm AM đạt cực đại Hệ thức liên hệ C1 C2 là: B C1  A C1=3C2 C2 C C1  C2 D C1= 3C2 Câu 75: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp cuộn dây L có thể thay đổi được, R, C xác định Mạch điện mắc vào nguồn có điện áp u = U0cos(  t)V khơng đổi Khi thay đổi giá trị L thấy điện áp hiệu dụng cực đại R L chênh lệch lần Hiệu điện cực đại tụ C là: B U A 2.U C U D 2U Câu 76: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối ntieeps với MB Đoạn AM goomg điện trở R nối tiếp với cuonj dây cảm có độ tự cảm L thay đổi được Đoạn MB có tụ điện C Điện áp đặt vào hai đầu mạch uAB = 100 cos100πt (V) Điều chỉnh L = L1 cường độ dòng điện qua mạch I1 = 0,5A, UMB = 100(V), dòng điện i trễ pha so với uAB góc 600 Điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại Tính độ tự cảm L2: A 1  (H) B 1  (H) C 2  (H) D 2,5  (H) Câu 77: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM BM mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos  t (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AB 85 W Khi   độ lệch pha uAM uMB 900 Nếu đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch MB đoạn mạch tiêu thụ LC công suất bằng: A 85 W B 135 W C 110 W D 170 W Câu 78: Đoạn mạch xoay chiều R,L,C có cuộn cảm L có giá trị thay đổi được Dùng ba vơn kế xoay chiềuđiện trở lớn đo điện áp hiệu dung phần tử Điều chỉnh giá trị L thấy điện áp hiệu dụng cực đại cuộn cảm lớn gấp hai lần điện áp hiệu dụng cực đại điện trở Hỏi điện áp hiệu dụng cực đại cuộn cảm gấp lần điện áp hiệu dụng tụ? A B C D 2/ Câu 80 : Một cuộn dây không cảm nối tiếp với tụ điện C mạch xoay chiềuđiện áp u=U0cosωt(V) dòng điện mạch sớm pha điện áp u φ1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 30V Nếu thay C1=3C dòng điện chậm pha u góc φ2=900-φ1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 90V Tìm U0 A 60 / V B 30 / V C 30 V D 60 V Câu 81: Đặt điện áp u = U0 cos t ( U0 không đổi,  thay đổi được) váo đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR2 < 2L Gọi V1,V2, V3 lần lượt vôn kế mắc vào đầu R, L, C Khi tăng dần tần số thấy vơn kế có giá trị cực đại, thứ tự lần lượt vôn kế giá trị cực đại tăng dần tần số A V1, V2, V3 B V3, V2, V1 C V3, V1, V2 D V1, V3,V2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 82: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Tụ C có điện dung thay đổi được.Thay đổi C, ZC = ZC1 cường độ dòng điện trễ pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch, ZC = ZC2 = 6,25ZC1 điện áp hiệu dụng hai tụ đạt giá trị cực đại Tính hệ số công suất mạch A 0,6 B 0,7 C 0,8 D 0,9 Câu 83: Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R, L,C nối tiếp, đoạn AM có điện trở cuộn dây cảm 2R = ZL, đoạn MB có tụ C điện dung có thể thay đổi được Đặt hai đầu mạch vào hiệu điện xoay chiều u = U0cosωt (V), có U0 ω khơng đổi Thay đổi C = C0 công suất mạch đạt giá trị cực đại, mắc thêm tụ C1 vào mạch MB cơng suất tồn mạch giảm nửa, tiếp tục mắc thêm tụ C2 vào mạch MB để công suất mạch tăng gấp đôi Giá trị C2 là: A C0/3 3C0 B C0/2 2C0 C C0/3 2C0 D C0/2 3C0 Câu 84 : Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cost (có  thay đổi được đoạn [100  ;200 ] ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Cho biết R = 300  , L =  (H); C = 10 4  (F) Điện áp hiệu dụng hai đầu L có giá trị lớn nhỏ tương ứng A 400 100 V; V 13 B 100 V; 50V C 50V; 100 v D 50 V; 50V Câu 85: Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB, AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điệnđiện dung C, MB có cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U cost Biết uAM vuông pha với uMB với tần số  Khi mạch có cộng hưởng điện với tần số 0 UAM = UMB Khi  = 1 uAM trễ pha góc 1 đối với uAB UAM = U1 Khi  = 2 uAM trễ pha góc 2 đối với uAB UAM = U1’ Biết 1 + 2 = Xác định hệ số công suất mạch ứng với 1 2 A cos = 0,75; cos’ = 0,75 B.cos = 0,45; cos’ = 0,75 C cos = 0,75; cos’ = 0,45 D cos = 0,96; cos’ = 0,96  U1 = U’1 Câu 86 Cho mạch điện xoay chiều R, L mắc nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/  H, R = 100 mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 200+ 200 cos100t (V) Xác định cường độ dòng điện cực đại đoạn mạch A I = (A) B I = 2 C I = (A) D I = 3(A) M hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm Câu 87: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng có tần số khơng thay đổi vào B 2L A L tụ điện C ghép nối tiếp Giá trị R C không đổi Thay đổi giá trị L ln có R2 < L = L1 = C 1 (H), điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có biểu thức uL1 = U1 cos(t + 1 ); L = L2 = (H), điện 2  áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có biểu thức uL2 = U1 cos(t + 2 ); L = L3 = (H), điện áp hiệu dụng  hai đầu cuộn cảm có biểu thức uL3 = U2 cos(t + 3 ) So sánh U1 U2 ta có hệ thức A U1 < U2 B U1 > U2 C U1 =U2 D U1 = U2 Câu 88:: Cho mạch điện RLC (cuộn dây không cảm), L =  H, C = 50  F, R = 2r R mắc vào hai điểm A, M; cuộn dây  ) (V), Biết UAN = 12  200V, hiệu điện tức thời hai điểm MN lệch pha so với hiệu điện tức thời hai điểm AB mắc vào hai điểm M, N; tụ C mắc vào hai điểm N, B; Mắc vào mạch hiệu điện uAB = U0cos(100t + Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) Xác định giá trị U0, R, r A 200 V; C 100 V; 200 200 ; 100; B 400V; ; ; 100; D 200 V; b) viết biểu thức dòng điện mạch? A i = sin(100t +  ) A  ) A 100 ; 3 C i = cos(100t + 200 200 ; 100 ;  )A  cos(100t + ) A B i = 2sin(100t D i = Câu 89: Cho mạch điện RLC nối tiếp; R = 120 , cuộn dây có r = 30  hiệu điện hai đầu đoạn mạch uAB =  ) (V), R mắc vào hai điểm A, M; cuộn dây mắc vào hai điểm M, N; tụ C mắc vào hai điểm N, B; UAN = 300V, 12  UMB = 60 V Hiệu điện tức thời uAN lệch pha so với uMB Xác định U0, L, C? 1,5 10 3 1,5 10 3 A.60 42 V; H; F; B 120V; H; F; 24 24   1,5 10 3 1,5 10 3 C 120V; H; F; D 60 42 V; H; F;     U0cos(100t + Câu 90: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha có cặp cực từ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R=100, cuộn cảm có độ tự cảm L= 10 4 41 H tụ điệnđiện dung C = F Tốc độ rôto máy có thể thay đổi được 3 6 Khi tốc độ rơto máy n 3n cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị I Giá trị n bao nhiêu? Câu 91: Đoạn mạch điện xoay chiều hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = U cos(100 t ) V Biết R = 80  , cuộn dây có r = 20  , UAN = 300V , UMB = 60 V uAN lệch pha với uMB góc 900 Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị : A 200V B 125V C 275V D 180V Câu 92 : Máy biến gồm cuộn sơ cấp N1=1000 vòng, r1=1 (ơm); cuộn thứ cấp với N2=200 vòng, r2=1,2 (ơm) Nguồn sơ cấp có hiệu điện hiệu dụng U1, tải thứ cấp trở R=10 (ôm); hiệu điện hiệu dụng U2 Bỏ qua mát lượng lõi từ Tính tỉ số U1/U2 tính hiệu suất máy A 80% B 82% C 69% D 89% Câu 93:.Đặt điện áp xoay chiều vào mạch RLC nối tiếp có C thay bđổi được Khi C= C1 = 10 4 C= F 3 10 4 10 4 3.10 4 F UC có giá trị Để UC có giá trị cực đại C có giá trị: A C = F 2 4  3.10 4 2.10 4 C C = F D C = F 2 3 F C= C2 = Câu 94: Cho mạch điện hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp B xoay chiều u=120 cos(100  t)(V) ổn định, điện áp hiệu dụng hai đầu MB R M C N L,r 120V, công suât tiêu thụ toàn mạch 360W; độ lệch pha uAN A uMB  B  900, uAN uAB 600 Tìm R r A R=120  ; r=60  B R=60  ; r=30  ; C R=60  ; r=120  D R=30  ; r=60  Câu 95 Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB, AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điệnđiện dung C, MB có cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  U cos t (V ) Biết uAM vuông pha với uMB với tần số  Khi mạch có cộng hưởng điện với tần số 0 UAM=UMB Khi   1 uAM trễ pha Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn góc 1 đối với uAB UAM = U1 Khi   2 uAM trễ pha góc  đối với uAB UAM = U1’ Biết 1     U1  U '1 Xác định hệ số công suất mạch ứng với 1 ; 2 A cos   0, 75;cos  '  0, 75 B cos   0, 45;cos  '  0, 75 C cos   0, 75;cos  '  0, 45 D cos   0,96;cos  '  0,96 Câu 96 : Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở r mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80  cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số công suất đoạn mạch MB đoạn mạch AB tương ứng A 8 B C 17 D 113 33 118 160 Câu 97 : Một máy phát điện xoay chiều pha có cặp cực, mạch được nối với mạch RLC nối tiếp gồm cuộn cảm L = 10/25(H), tụ điện C điện trở R Khi máy phát điện quay với tốc độ 750 vòng/phút dòng điện hiệu dụng qua mạch A, máy phát điện quay với tốc độ 1500vòng/phút mạch có cộng hưởng dòng điện hiệu dụng qua mạch 4A Giá trị R C mạch là: A: R = 25 (), C = 10-3/25(F) B: R = 30 (), C = 10-3/(F) -3 C: R = 25 (), C = 10 /(F) D: R = 30 (), C = 10-3/25(H) Câu 98: đặt dòng điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch gồm điện trở thuân R mắc nối tiếp tụ điện C biểu thức dòng π điện có dang: i1=I0 cos(ωt+ )(A).mắc nối tiếp thêm vào mạch điiện cuộn dây cảm L mắc vào điện áp nói biểu π thức dòng điện có dạng i2=I0 cos(ωt- )(A).Biểu thức hai đầu đoạn mạch có dạng: π π A:u=U0 cos(ωt + )(V) B: u=U0 cos(ωt + )(V) 12 π π C: u=U0 cos(ωt - )(V) D: u=U0 cos(ωt - )(V) 12 Câu 99: Một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L điện trở r mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C thay đổi được Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi Khi điều chỉnh để điện dung tụ điện có giá trị C=C1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện hai đầu cuộn cảm có giá trị U, cường độ dòng   điện mạch có biểu thức i1  6cos 100 t    ( A) Khi điều chỉnh để điện dung tụ điện có giá trị C=C2 4 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Cường độ dòng điện tức thời mạch có biểu thức   5   ( A) 12  B i2  2cos 100 t    5   ( A) 12  D i2  3cos 100 t  A i2  2cos 100 t  C i2  3cos 100 t         ( A) 3  ( A) 3 Câu 100 : Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nt với MB Biết đoạn AM gồm R nt với C MB có cuộn cảm có độ tự cảm L điện trở r Đặt vào AB điện áp xoay chiều u = U cosωt (v) Biết R = r = MB lớn gấp n = điện áp hai đầu AM Hệ số cơng suất đoạn mạch có giá trị A 0,866 B 0,975 C 0,755 D.0,887 L , điện áp hiệu dụng hai đầu C ... Câu 28:Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được, cuộn dây có điện trở r = 10Ω độ tự cảm L, điện trở R = 30Ω mắc nối thứ tự trên, mắc vào điện áp xoay chiều u = 100. .. 200  Câu 63 Đặt điện áp xoay chiều u  U cos (100 t) V vào đoạn mạch RLC Biết R  100  , tụ điện có điện dung thay đổi được Khi điện dung tụ điện lần lượt C1  25  (µF) C  dụng điện trở... ZC1 ZC1 Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm phần tử điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm Lvà tụ điện có điện dung C Mạch có tần số góc thay đổi được Khi  = 1 = 100 hiệu điện hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 câu dòng điện xoay chiều hay và khó , 100 câu dòng điện xoay chiều hay và khó

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay