Tài liệu ôn tập THPT môn vật lý lớp 12

61 42 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Tài Liệu Ôn Thi Thpt Quốc Gia Môn Vật CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ A TÓM TẮT THUYẾT: Dao động điều hoà: - Định nghĩa: Dao động điều hoà dao động li độ vật hàm cơsin (hay sin) thời gian - Phương trình dao động điều hoà: x = A.cos( .t +  ) 2 f  ;  = 2 f = T T Vận tốc gia tốc dao động điều hòa: - Phương trình vận tốc: v  x /   A sin(t   ) - Phương trình gia tốc: a  v /  A2 cos(t  ) = 2 x Liên hệ a, v x: x  v2  A2 ; a   x  Con lắc lò xo - dao động điều hòa: a Cấu tạo: lắc lò xo gồm bi có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể k k m b chu kỳ tần số: T  2 ; ; f  m 2 m k c Lực phục hồi: Fph = kx = m x d Lực đàn hồi:  Fđh = kl + x với chiều dương hướng xuống  Fđh = kl - x với chiều dương hướng lên + Lực đàn hồi cực đại (lực kéo): FMax = k(l + A) = FKMax + Lực đàn hồi cực tiểu:  Nếu A < l  FMin = k(l - A) = FKMin  Nếu A ≥ l  FMin = (lúc vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng) Năng lượng: - Động năng: Wđ  m A2 sin (t   )  W sin (t   ) - Thế năng: Wt  m A2 cos (t   )  Wcos (t   ) - Cơ năng: W  Wđ  Wt  m A2 = const + Cơ lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động + Cơ lắc bảo toàn bỏ qua ma sát Con lắc đơn: a Phương trình dao động: s = S0.cos(t +  )    cos(t   ) Với: S0  l. b ĐK để lắc lò xo dao động điều hoà là:  < 100 g l c Chu kỳ, tần số dao động: ; f  T  2 2 l g Dao động tắt dần: - Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian - Nguyên nhân làm dao động tắt dần lực cản môi trường Dao động trì: TL ƠN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Dao động trì cách cho biên độ khơng đỗi mà khơng làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi dao động trì Dao động cưỡng bức: Định nghĩa: Dao động hệ tác dụng ngoại lực tuần hoàn gọi dao động cưỡng Dao động cưỡng có biên độ không đổi tần số tần số lực cưỡng 10 Sự cộng hưởng: Hiện tượng biên độ cuả dao động cưỡng tăng nhanh đến giá trị cực đại tần số lực cưỡng tần số riêng hệ dao động gọi cộng hưởng Điều kiện có cộng hưởng: f  f 11 Tổng hợp dao động: a Sự lệch pha dao động: Độ lệch pha:  = 2 - 1   = 2 - 1 = 2k: dao động pha   = 2 - 1 = (2k + 1) : dao động ngược pha    = 2 - 1 = (2k + 1) : dao động vuông pha b Tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số: A sin 1  A2 sin 2 A2  A12  A22  A1 A2cos(2  1 ) ; tg  A1cos1  A2cos2 * Nếu  = 2kπ (x1, x2 pha)  AMax = A1 + A2 * Nếu  = (2k+1)π (x1, x2 ngược pha)  AMin = A1 - A2 B TRẮC NGHIỆM ( 100 câu) Câu Chọn phát biểu nói dao động điều hòa A Khi chất điểm qua vị trí cân bằng, độ lớn gia tốc đạt giá trị cực đại B Khi chất điểm qua vị trí cân bằng, độ lớn vận tốc C Khi chất điểm qua vị trí biên, độ lớn gia tốc đạt giá trị cực đại D Khi chất điểm qua vị trí biên, độ lớn vận tốc đạt giá trị cực đại Câu Phương trình dao động chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox có dạng   x  Acos  2t   Gốc thời gian chọn lúc nào? 3  A Lúc chất điểm có li độ x  A B Lúc chất điểm có li độ x   A A C Lúc chất điểm qua vị trí x  ngược chiều dương trục tọa độ A D Lúc chất điểm qua vị trí x  chiều dương trục tọa độ Câu Nếu chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân thời điểm t, biểu thức quan hệ biên độ A, li độ x, vận tốc v, tần số gốc  , chất điểm dao động điều hòa 2 x2 v2 v2 A A2  x  B A2  x  C A2  v  D A2      v x Câu Chọn phát biểu sai Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa A ln biến thiên điều hòa theo thời gian B ln hướng vị trí cân C có biểu thức F  kx D có độ lớn khơng đổi theo thời gian Câu Trong dao động điều hòa, độ lớn gia tốc vật A tăng độ lớn vận tốc tăng B không thay đổi C giảm độ lớn vận tốc tăng D tăng hay giảm tùy thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu vật TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang, quanh vị trí cân O, hai điểm biên M N Trong giai đoạn véctơ gia tốc chiều với véctơ vận tốc? A M đến N B O đến M C N đến M D N đến O Câu Xét dao động điều hòa lắc lò xo Gọi O vị trí cân bằng, M N hai vị trí biên, Q trung điểm ON Thời gian di chuyển từ O đến Q 1 A thời gian từ N tới Q B chu kì C chu kì D chu kì 12 Câu Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân Ở vị trí nào, véctơ vận tốc vật đổi chiều? A Tại vị trí cân B Tại hai điểm biên quỹ đạo C Tại vị trí quỹ đạo D Tại vị trí lực tác dụng lên vật Câu Gia tốc dao động điều hòa A ln khơng đổi B biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động vật C ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ D đạt cực đại qua vị trí cân Câu 10 Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân Ở vị trí nào, véctơ gia tốc vật đổi chiều? A Tại vị trí cân B Tại hai điểm biên quỹ đạo C Tại vị trí quỹ đạo D Tại vị trí lực tác dụng lên vật cực đại Câu 11 Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân Khi vật từ vị trí biên vị trí cân A vận tốc giảm đều, gia tốc không đổi B vận tốc tăng đều, gia tốc giảm C vận tốc giảm, gia tốc biến thiên điều hòa D vận tốc tăng, gia tốc biến thiên điều hòa Câu 12 Phát biểu sau sai nói vật dao động điều hòa? A Khi vật từ vị trí cân hai biên véctơ vận tốc véctơ gia tốc ngược chiều B Khi vật chuyển động từ hai biên vị trí cân véctơ vận tốc véctơ gia tốc ln chiều C Gia tốc vật hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ D Lực kéo hướng vị trí cân độ lớn khơng đổi Câu 13 Một vật dao động điều hòa đoạn đường PQ, vị trí cân O trung điểm PQ Vật chuyển động đoạn đường véctơ vận tốc ngược chiều với véctơ gia tốc? A Từ P đến Q B Từ Q đến P C Từ O P O Q D Từ P O Câu 14 Một vật dao động điều hòa, có quỹ đạo đoạn thẳng dài a Chu kì dao động T Độ lớn vận tốc cực đại a a 2 a A aT B C D 2T T T Câu 15 Con lắc lò xo, đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật vị trí cân bằng, độ dãn lò xo l Chu kì dao động lắc tính cơng thức m k l l A T  B T  2 C T  2 D T  2 k m g 2 g Câu 16 Nếu độ cứng k lò xo khối lượng m vật treo vào đầu lò xo tăng gấp đơi chu kì dao động vật A tăng lần B không thay đổi C giảm lần D tăng lần Câu 17 Chu kì lắc lò xo A phụ thuộc khối lượng vật B khơng phụ thuộc độ cứng lò xo C không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 18 Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa quanh vị trí cân gốc tọa độ O Gọi M, N hai điểm biên quỹ đạo Vật chuyển động đoạn đường véctơ lực đàn hồi ngược hướng với véctơ vận tốc? A Từ M đến N B Từ N đến M C Từ M N O D Từ O đến M N Câu 19 Phát biểu sau sai nói vật dao động điều hòa? A Khi vật từ vị trí biên vị trí cân động tăng dần B Khi vật từ vị trí cân đến vị trí biên giảm dần C Khi vật vị trí biên động triệt tiêu D Khi vật qua vị trí cân động năng Câu 20 Phát biểu sau nói lượng dao động điều hòa? A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật qua vị trí cân động vật lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng Câu 21 Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T Động lắc đơn biến thiên theo thời gian với chu kì T T A T B C 2T D Câu 22 Cơ chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với A biên độ dao động B li độ dao động C bình phương biên độ dao động D chu kì dao động Câu 23 Một lắc lò xo gồm vật nặng m lò xo có độ cứng k Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ A Biết lượng vật W Chu kì T xác định công thức m 2m W k A T  2 B T   A C T   A D T  2 k 2m W m Câu 24 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Khi vật qua vị trí có li A độ x   A động vật hai lần B động vật C động vật D vật bốn lần Câu 25 Phát biểu sau sai nói vật dao động điều hòa chất điểm? A Động biến đổi tuần hoàn với chu kì chu kì dao động B Vận tốc chất điểm có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ C Biên độ dao động đại lượng không đổi theo thời gian D Khi chọn gốc tọa độ vị trí cân lực kéo có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ Câu 26 Khi vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân hai biên A động lắc tăng dần B động tăng lắc giảm dần C động lắc giảm dần D Động giảm lắc tăng dần Câu 27 Khi vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí biên vị trí cân A động tăng dần vận tốc giảm B động giảm vận tốc tăng C động tăng khơng đổi D động giảm tăng Câu 28 Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T Động vật A khơng biến đổi theo hàm cosin hàm sin thời gian T B biến đổi tuần hồn với chu kì TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C luôn không đổi D biến đổi tuần hồn với chu kì T Câu 29 Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang, quanh vị trí cân O, hai điểm biên B C Trong giai đoạn lắc lò xo tăng? A B đến C B O đến B C C đến O D C đến B Câu 30 Động vật dao động điều hòa có dạng Wd  W0 cos t Giá trị lớn W W A 2.W0 B W0 C D Câu 31 Chu kì dao động lắc đơn A phụ thuộc chiều dài lắc B không phụ thuộc chiều dài lắc C không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường D phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 32 Tại vị trí địa lí, chiều dài lắc đơn giảm lần chu kì dao động điều hòa A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 33 Dây treo lắc đơn làm chất có hệ số nở dài   Khi nhiệt độ nơi lắc đơn dao động tăng tần số lắc A tăng chiều dài dây treo giảm B giảm chiều dài dây treo giảm C tăng chiều dài dây treo tăng D giảm chiều dài dây treo tăng Câu 34 Tần số dao động lắc đơn phụ thuộc vào A khối lượng lắc B lượng kích thích dao động C chiều dài lắc D biên độ dao động Câu 35 Tại vị trí địa lí, thay đổi chiều dài lắc cho chu kì dao động điều hòa giảm lần Khi chiều dài lắc A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 36 Khi lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ A vị trí cân bằng, lực căng dây nhỏ gia tốc bi lớn B vị trí cân bằng, lực căng dây nhỏ gia tốc bi nhỏ C vị trí biên, lực căng dây nhỏ gia tốc bi lớn D vị trí biên, lực căng dây lớn gia tốc bi nhỏ Câu 37 Tại nơi xác định, chu kì dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với A gia tốc trọng trường B chiều dài dây treo C bậc gia tốc trọng trường D bậc chiều dài dây treo Câu 38 Có hệ lắc lò xo treo thẳng đứng hệ lắc đơn dao động nơi định Chu kì dao động chúng chiều dài lắc đơn A chiều dài tự nhiên lò xo B chiều dài lò xo vật vị trí cân C độ biến dạng lò xo vật vị trí cân D độ biến dạng lò xo vật vị trí thấp Câu 39 Khi tăng khối lượng vật chu kì dao động lắc đơn A lắc lò xo tăng B lắc lò xo giảm C lắc lò xo khơng thay đổi D khơng thay đổi, lắc lò xo tăng Câu 40 Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi  A pha với li độ B lệch pha so với li độ  C ngược pha với li độ D sớm pha so với li độ Câu 41 Hai dao động điều hòa phương x1  A1 cos t x2  A2 cos t    Biên độ Với  k  0, 1,  chúng đạt cực tiểu TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt A    2k  1  B    2k  1 https://giasudaykem.com.vn  C   2k D    Câu 42 Một lắc lò xo dao động điều hòa, tăng khối lượng vật nặng m lên gấp bốn giữ nguyên độ cứng k lò xo chu kỳ dao động lắc A giảm bốn lần B giảm hai lần C tăng gấp hai D tăng gấp bốn Câu 43 Phát biểu sau sai nói biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số? A Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần C Lớn hai dao động thành phần pha D Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Câu 44 Hai điểm M, N dao động điều hòa truch Ox, quanh điểm O, biên độ A, tần số f, lệch pha góc  Khoảng cách MN A tăng dần đến giá trị 2A B giảm dần từ 2A C biến thiên điều hòa theo thời gian D khơng thay đổi theo thời gian Câu 45 Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi nào? A Cùng pha với li độ B Ngược pha với li độ;   so với li độ; D Trễ pha so với li độ 2 Câu 46 Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ, có biên độ biên độ dao động hai dao động 2  A lệch pha B ngược pha C lệch pha D pha Câu 47 Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, khác pha dao động điều hòa có đặc điểm sau đây? A Tần số khác tần số dao động thành phần B Pha ban đầu phụ thuộc vào biên độ pha ban đầu dao động thành phần C Chu kì dao động tổng chu kì dao động thành phần D Biên độ tổng biên độ dao động thành phần Câu 48 Dao động tắt dần dao động A chịu tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn B có tính điều hòa C có biên độ giảm dần theo thời gian D có tần số biên độ không đổi theo thời gian Câu 49 Phát biểu sau sai? Dao động cưỡng dao động A chịu tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hồn B có tính điều hòa C có biên độ giảm dần theo thời gian D có tần số biên độ không đổi theo thời gian Câu 50 Biên độ dao động cưỡng A phụ thuộc vào tần số f0 vật dao động B phụ thuộc vào tần số f ngoại lực cưỡng C phụ thuộc vào biên độ ngoại lực cưỡng D có giá trị khơng đổi tần số ngoại lực thay đổi Câu 51 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D lực cản tác dụng lên vật TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 C Sớm pha Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 52 Chọn phát biểu nói loại dao động A Dao động tắt dần dao động có tần số giảm dần theo thời gian B Dao động tự dao động vật chịu tác dụng nội lực C Dao động cưỡng dao động trì nhờ ngoại lực khơng đổi D Dao động điều hòa dao động có biên độ thay đổi theo thời gian Câu 53 Chu kì dao động vật dao động cưỡng cộng hưởng xảy có giá trị A chu kì dao động riêng hệ B nhỏ chu kì dao động riêng hệ C phụ thuộc vào cấu tạo hệ dao động D phụ thuộc vào lực cản môi trường Câu 54 Trong dao động cưỡng bức, ngoại lực tuần hồn có biên độ tần số không đổi, biên độ dao động cưỡng A không phụ thuộc vào lực cản môi trường B tăng dần C không đổi D phụ thuộc vào tần số riêng hệ Câu 55 Dao động tắt dần có A lực tác dụng lên vật giảm dần theo thời gian.B chu kì dao động giảm dần theo thời gian C tần số dao động giảm dần theo thời gian D giảm dần theo thời gian Câu 56 Phát biểu sau không đúng? Đối với dao động tắt dần A giảm dần theo thời gian B biên độ dao động giảm dần theo thời gian C tần số giảm dần theo thời gian D ma sát lực cản lớn dao động tắt dần nhanh Câu 57 Hai dao động điều hòa phương có phương trình là: x1 = 4sin100πt (cm) x2 = 3sin(100πt + π/2) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 1cm B 5cm C 3,5cm D 7cm Câu 58 Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Asin (ωt + φ), vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = Aω B vmax = Aω2 C vmax = 2Aω D vmax = A2ω Câu 59 Hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình dao động là: x1 = 3sin (ωt – π/4) cm x2 = 4sin(ωt + π/4) cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C 12 cm D cm Câu 60 Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hồn Fn = F0sin10πt xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A 10π Hz B 5π Hz C Hz D 10 Hz Câu 61 Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Asin(ωt +π/3) x2=Asin(ωt - 2π/3) hai dao động A lệch pha π/2 B pha C ngược pha D lệch pha π/3 Câu 62 Một lắc đơn gồm bi nhỏ khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s bi chuyển động cung tròn dài cm Thời gian để bi cm kể từ vị trí cân A 1,5 s B 0,5 s C 0,75 s D 0,25 s Câu 63 Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g= 2 (m/s2) Chu kì dao động lắc là: A 1,6s B 1s C 0,5s D 2s  Câu 64 Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1  cos( t  )(cm)  x2= cos( t  )( cm ) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 8cm B cm C 2cm D cm Câu 65 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 5cos4t (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 5s, vận tốc chất điểm có giá trị A 5cm/s B 20 cm/s C -20 cm/s D cm/s Câu 66 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy 2 = 10 Dao động lắc có chu kì TL ƠN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt A 0,8s https://giasudaykem.com.vn B 0,4s C 0,2s D 0,6s Câu 67 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s  Câu 68 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + ) (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = s, chất điểm có li độ A cm B - cm C – cm D cm  Câu 69 Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + ) (x tính cm, t tính s) Lấy 2 = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại A 100 cm/s2 B 100 cm/s2 C 10 cm/s2 D 10 cm/s2 Câu 70 Hai dao động điều hòa có phương trình li độ x1 = 5cos(100t +  ) (cm) x2 = 12cos100t (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 8,5 cm C 17 cm D 13 cm Câu 71 Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J Câu 72 Một vật dao động điều hòa với tần số f=2 Hz Chu kì dao động vật A 1,5s B 1s C 0,5s D s Câu 73 Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400 g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160 N/m Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm Vận tốc vật qua vị trí cân A m/s B 6,28 m/s C m/s D m/s Câu 74 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng 100 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy   10 Dao động lắc có chu kỳ A 0,6 s B 0,2 s C 0,8 s D 0,4 s   Câu 75 Vật nhỏ dao động theo phương trình: x  10 cos  4 t    cm  Với t tính giây Động 2  vật biến thiên với chu kì A 0,50 s B 1,50 s C 0,25 s D 1,00 s Câu 76 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f Chọn gốc tọa độ vị trí cân vật, gốc thời gian t0 = lúc vật vị trí x = A Phương trình dao động vật A x = Acos(2  ft + 0,5  ) C x = Acos  ft B x = Acos(2  ft - 0,5  ) D x = Acos2  ft Câu 77 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m vật có khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà với biên độ A = cm Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân Quãng đường vật 0,1  s A cm B 24 cm C cm D 12 cm Câu 78 Con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo có đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hồ có tần số góc 10 rad/s, nơi có gia tốc trọng trường g=10 m/s vị trí cân độ giãn lò xo A cm B cm C 10 cm D cm Câu 79 Một lắc lò xo có độ cứng k vật có khối lượng m, dao động điều hòa với chu kì T = 1s Muốn tần số dao động lắc f/ = 0,5 Hz, khối lượng m/ vật phải là: A m /  2m B m/  3m C m /  4m D m/  5m TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 80 Một vật có khối lượng 200g dao động điều hồ với phương trình dao động   x  A cos 15t    cm  Biết dao động vật 0,06075 J Hãy xác định A 3  A cm B cm C cm D cm Câu 81 Một lắc lò xo nằm ngang gồm bi có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng 45 (N/m) Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ cm gia tốc cực đại vật dao động 18 m/s2 Bỏ qua lực cản Khối lượng m A 75 g B 0,45 kg C 50 g D 0,25 kg Câu 82 Gắn hai cầu vào lò xo cho chúng dao động Trong khoảng thời gian, cầu m1 thực 28 dao động, cầu m2 thực 14 dao động Kết luận đúng? m m A m2  2m1 B m2  4m1 C m2  D m2  Câu 83 Một lắc gồm vật 0,5 kg treo vào lò xo có 20 N/m, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm Tại vị trí có li độ cm, vận tốc lắc có độ lớn A 0,12 m/s B 0,14 m/s C 0,19 m/s D 0,0196 m/s Câu 84 Một vật dao động điều hoà quỹ đạo dài 40 cm Khi vị trí có li độ 10 cm, vật có vận tốc 20  cm/s Chu kì dao động A s B 0,5 s C 0,1 s D s Câu 85 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x  5cos 4 t (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = s, vận tốc chất điểm có giá trị A cm/s B cm/s C -20  cm/s D 20  cm/s Câu 86 Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g Lấy   10 Động lắc biến thiên theo thời gian với chu kì 1 A s B s C s D s 12 Câu 87 Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, lắc đơn dao động điều hồ với chu kì 2  s  Chiều dài lắc đơn A mm B cm C 20 cm D m Câu 88 Một lắc đơn gồm bi nhỏ khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng dây không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s bi chuyển động cung tròn dài cm Thời gian để bi cm kể từ vị trí cân A 0,25 s B 0,5 s C 0,75 s D 1,5 s Câu 89 Tại vị trí địa lí, hai lắc đơn có chu kì dao động T = s T2 = 1,5s Chu kì dao động lắc thứ ba có chiều dài tổng chiều dài hai lắc nói A 5,0 s B 2,5 s C 3,5 s D 4,9 s Câu 90 Tại vị trí địa lí, hai lắc đơn có chu kì dao động T = s T2 = 1,5s, chu kì dao động lắc thứ ba có chiều dài hiệu chiều dài hai lắc nói A 1,32 s B 1,35 s C 2,05 s D 2,25 s Câu 91 Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình     x1  cos   t    cm  x2  cos   t    cm  Dao động tổng hợp hai dao động có 2 6   biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 92 Hai dao động điều hồ phương có phương trình x1  cos100 t  cm    x2  3cos 100 t    cm  Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ 2  A cm B 3,5 cm C cm D cm TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 93 Hai dao động điều hòa phương tần số có phương trình     x1  3cos  t    cm  x2  cos  t    cm  Biên độ dao động tổng hợp hai dao động  4  4 A cm B cm C cm D 12 cm Câu 94 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà với phương trình x1  5cos10 t  cm  x2  5cos 10 t   / 3 cm  Phương trình dao động tổng hợp vật     A x  5cos 10 t    cm  B x  cos 10 t    cm  6 6       C x  cos 10 t    cm  D x  5cos 10 t    cm  2 4   Câu 95 Hai dao động điều hòa, phương theo phương trình x1  3cos  20 t  cm    x2  4cos  20 t    cm  ; với x tính cm, t tính giây Tần số dao động tổng hợp hai 2  dao động A Hz B 20  Hz C 10 Hz D 20 Hz Câu 96 Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động 3     có phương trình x1  cos 10t    cm  x2  3cos 10t    cm  Độ lớn vận  4   tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s Câu 97 Vật có khối lượng m = 100 g thực dao động tổng hợp hai dao động điều hoà   phương, tần số, với phương trình x1  3cos 10t    cm  x2  10 cos 10t    cm  3  Giá trị cực đại lực tổng hợp tác dụng lên vật A 50 N B N C 0,5 N D N Câu 98 Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g    m / s  Chu kỳ dao động lắc A 0,5 s B 1,6 s C s D s Câu 99 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s gia tốc có độ lớn A 40 m/s2 B 1000 cm/s2 C 100 cm/s2 D 50 m/s2 Câu 100 Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Chiều dài tự nhiên lò xo 40cm Lấy g    10  m / s  Khi vật vị trí cân bằng, lò xo có chiều dài A 36 cm B 44 cm TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 C 42 cm 10 D 38 cm NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 52: Tia Rơnghen A dòng hạt mang điện tích B sóng điện từ có bước sóng ngắn C sóng điện từ có bước sóng dài D dòng hạt khơng mang điện Câu 53: Tính chất sau khơng tính chất chung tia Rơnghen tia tử ngoại ? A có khả đâm xuyên B làm ion hóa chất khí C làm phát quang số chất D có tác dụng lên kính ảnh Câu 54: Nếu xếp tia hồng ngoại , tia tử ngoại , tia Rơnghen ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần tần số ta có dãy sau : A tia hồng ngoại , ánh sáng thấy , tia tử ngoại , tia Rơnghen B tia tử ngoại , tia hồng ngoại , tia Rơnghen , ánh sáng thấy C tia hồng ngoại , tia tử ngoại , tia Rơnghen , ánh sáng thấy D tia Rơnghen , tia tử ngoại , ánh sáng thấy , tia hồng ngoại Câu 55: Sắp xếp Đúng thứ tự tia theo giảm dần bước sóng thang sóng điện từ A Tia hồng ngọai , ánh sáng nhìn thấy , tia Rơnghen, tia từ ngoại B Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia hồng ngoại C Tia tử ngoại , tia hồng ngoại , ánh sáng nhìn thấy , tia Rơnghen D Tia hồng ngoại ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen Câu 56 : Tia X tạo cách sau đây? A Cho chùm êlectron nhanh bắn vào kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn B Cho chùm êlectron chậm bắn vào kim loại C Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn D Chiếu tia hồng ngoại vào kim loại Câu 57: Chọn câu A Tia X sóng điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại B Tia X vật bị nung nóng nhiệt độ cao phát C Tia X phát từ đèn điện D Tia X xuyên qua tất vật Câu 58: Chọn câu không đúng? A Tia X có khả xun qua nhơm mỏng B Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia X xạ trơng thấy làm cho số chất phát quang D Tia X xạ có hại sức khoẻ người Câu 59: Thân thể người bình thường phát xạ đây? A Tia X B Ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 60: Phát biểu sau không đúng? A Tia X tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia X tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia X tia tử ngoại kích thích số chất phát quang D Tia X tia tử ngoại bị lệch qua điện trường mạnh TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 47 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chương VI LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG A TÓM TẮT TRUYẾT I HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN.THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Định nghĩa tượng quang điện Hiện tượng ánh sáng làm bật electron khỏi bề mặt kim loại gọi tượng quang điện (ngoài) Định luật giới hạn quang điện Đối với kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng  ngắn hay giới hạn quang điện 0 kim loại gây tượng quang điện Thuyết lượng tử ánh sáng : Giả thuyết Plăng Lượng lượng mà lần nguyên tử hay phân tử hâp thụ hay phát xạ có giá trị hồn tồn xác địnhvà hf ,trong ,f tần số ánh sáng bị hấp thụ hay phát ra, h số Lượng tử lượng :   hf Với h = 6,625 1034 (J.s): gọi số Plăng Thuyết lượng tử ánh sáng Ánh sáng tạo hạt gọi phôtôn Với ánh sáng có tần số f, phơtơn giống Mỗi phô tôn mang lượng hf Phôtôn bay với vận tốc c=3 108 m/s dọc theo tia sáng Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hấp thụ ánh sáng chúng phát hay hấp thụ phôtôn Lưỡng tính sóng hạt ánh sáng : Ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt Vậy ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt II HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 48 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chất quang dẫn : Chất dẫn điện không bị chiếu sáng trở thành dẫn điện tốt bị chiếu ánh sáng thích hợp Hiện tượng quang điệnn : Hiện tượng ánh sáng giải phóng êlectron liên kết chúng trở thành êlectron dẫn đồng thời giải phóng lổ trống tự gọi tượng quang điện Pin quang điện : Là nguồn điện chạy lượng ánh sáng, biến đổi trực tiếp quang thành điện năng, Pin hoạt động dựa vào tượng quang điện xảy bên cạnh lớp chặn III HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG Hiện tượng quang – phát quang : Là hấp thụ ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác Huỳnh quang lân quang : - Sự huỳnh quang : Ánh sáng phát quang bị tắt nhanh sau tắt ánh sáng kích thích - Sự lân quang : Ánh sáng phát quang kéo dài khoảng thời gian sau tắt ánh sáng kích thích Đặc điểm ánh sáng huỳnh quang : Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài bước sóng ánh sáng kích thích IV MẪU NGUYÊN TỬ BO Mẫu nguyên tử Bo bao gồm mơ hình hành tinh ngun tử hai tiên đề Bo Hai tiên đề Bo cấu tạo nguyên tử: Tiên đề trạng thái dừng Nguyên tử tồn số trạng thái có lượng xác định,gọi trạng thái dừng, trạng thái dừng nguyên tử không xạ Trong trạng thái dừng nguyên tử, êlectron chuyển động quanh hạt nhântrên quỹ đạo có bán kính hồn tồn xác định gọi quỹ đạo dừng, Tiên đề xạ hấp thụ lượng nguyên tử Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng ( En ) sang trạng thái dừng có lượng thấp ( Em ) phát phơtơncó lượng hiệu En - Em : (   hf m  En - Em ) Ngược lại, nguyên tử trạng thái dừng có lượng Em mà hấp thụ phơtơn có lượng hiệu En - Em chuyển lên trạng thái dừng có lượng cao En Quang phổ phát xạ hấp thụ hidrô : - Khi electron chuyển từ mức lượng cao xuống mức lượng thấp phát phơtơn có lượng hf = Ecao - Ethấp - Mỗi phơton có tần số f ứng với sóng ánh sáng có bước sóng  ứng với vạch quang phổ phát xạ - Ngược lại : Khi nguyên tử hidrô mức lượng thấp mà nằm vùng ánh sáng trắng hấp thụ phôtôn làm quang phổ liên tục xuất vạch tối V SƠ LƯỢC VỀ LAZE Laze nguồn sáng phát chùm sáng có cường độ lớn dựa việc ứng dụng tượng phát xạ cảm ứng.Tia laze có đặc điểm : Tính đơn sắc cao, tính định hướng, tính kết hợp cao cường độ lớn Ứng dụng laze : o Trong y học : Làm dao mổ, chữa số bệnh ngồi da o Trong thơng tin liên lạc : Vô tuyến định vị, truyền tin cáp quang o Trong công nghiệp : Khoan, cắt kim loại, compôzit o Trong trắc địa : Đo khoảng cách, ngắm đường B TRẮC NGHIỆM ( 40 câu) Câu 1: Phát biểu sau đúng? TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 49 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp B Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại bị nung nóng C Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại đặt kim loại vào điện trường mạnh D Hiện tượng quang điện êlectron bị bứt khỏi kim loại nhúng kim loại vào dung dịch Câu 2: Giới hạn quang điện kim loại A Bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện B Bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện C Công nhỏ dùng để bứt êlectron khỏi bề mặt kim loại D Cơng lớn dùng để bứt êlectron khỏi bề mặt kim loại Câu 3: Chọn câu Đúng Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm, thì: A kẽm dần điện tích dương B Tấm kẽm dần điện tích âm C Tấm kẽm trở nên trung hồ điện D điện tích âm kẽm không đổi Câu 4: Giới hạn quang điện kim loại là: A bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại B Cơng êléctron bề mặt kim loại C Bước sóng giới hạn ánh sáng kích thích để gây tượng quang điện kim loại D hiệu điện hãm Câu 5: Để gây hiệu ứng quang điện, xạ dọi vào kim loại thoả mãn điều kiện sau đây? A Tần số lớn giới hạn quang điện B Tần số nhỏ giới hạn quang điện C Bước sóng nhỏ giới hạn quang điện D Bước sóng lớn giới hạn quang điện Câu 6: Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại A chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp B bị nung nóng C đặt kim loại vào điện trường mạnh D nhúng kim loại vào dung dịch Câu 7: Hiện tượng electron bị bật khỏi mặt kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi A tượng xạ electron B tượng quang điện bên C tượng quang dẫn D tượng quang điện bên Câu 8: Chiếu chùm xạ đơn sắc vào kẽm có giới hạn quang điện 0,35 m Hiện tượng quang điện không xảy chùm xạ có bước sóng A 0,1 m B 0,2 m C 0,3 m D 0,4 m Câu 9: Công êlectrơn khỏi kim loại A = 6,625.10-19J, số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s Giới hạn quang điện kim loại A 0,300m B 0,250m C 0,375m D 0,295m Câu 10: Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng 1 = 0,75m 2 = 0,25m vào kẽm có giới hạn quang điện o = 0,35m Bức xạ gây tượng quang điện? A Chỉ có xạ 1 B Chỉ có xạ 2 C Cả hai xạ D Khơng có xạ hai xạ Câu 11: Cơng electron kim loại A = 4eV Giới hạn quang điện kim loại : A 0,28 m B 0,31 m C 0,35 m D 0,25 m Câu 12: Giới hạn quang điện canxi 0 = 0,45m cơng thoát electron khỏi bề mặt canxi : A 5,51.10-19J B 3,12.10-19J C 4,41.10-19J D 4,5.10-19J Câu 13: Năng lượng photon tia Rơnghen có bước sóng 0,05Å : A 39,72.10-15J B 49,7.10-15J C 42.10-15J D 45,67.10-15J Câu 14: Hiệu điện nhỏ đối âm cực catốt để tia Rơnghen có bước sóng 1Å : A 15kV B 12kV C 12,5kV D 12,4kV TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 50 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 15: Hiệu điện catốt đối âm cực ống Rơnghen 200KV Cho biết electron phát từ catốt khơng vận tốc đầu Bước sóng tia Rơnghen cứng mà ống phát : A 0,06Å B 0,6Å C 0,04Å D 0,08Å Câu 16: Giới hạn quang điện natri 0,50m Công thoát electron khỏi bề mặt kẽm lớn natri 1,4 lần Giới hạn quang điện kẽm A 0,76m B 0,70m C 0,40m D 0,36m Câu 17: Cơng electron kim loại làm catôt tế bào quang điện 4,5eV Chiếu vào catơt xạ có bước sóng 1 = 0,16m, 2 = 0,20m, 3 = 0,25m, 4 = 0,30m, 5 = 0,36m, 6 = 0,40m Các xạ gây tượng quang điện là: A 1, 2 B 1, 2, 3 C 2, 3, 4 D 4, 5, 6 Câu 18: Một kim loại có cơng electron A = 6,625eV Lần lượt chiếu vào cầu làm kim loại xạ điện từ có bước sóng: λ1 = 0,1875μm; λ2 = 0,1925μm; λ3 = 0,1685μm Hỏi bước sóng gây tượng quang điện ? A λ2; λ3 B λ3 C λ1; λ3 D λ1; λ2; λ3 Câu 19: Một đèn phát công suất xạ 10W, bước sóng 0,5m, số phơtơn đèn phát giây A 2,5.1019 B 2,5.1018 C 2,5.1020 D 2,5.1021 Câu 20: Theo định nghĩa, tượng quang điện là: A tượng quang điện xảy mặt chất bán dẫn B tượng quang điện xảy bên chất bán dẫm C nguyên nhân sinh tượng quang dẫn D giải phóng êléctron liên kết để chúng trở thành êléctron dẫn nhờ tác dụng xạ điện từ Câu 21: Pin quang điện nguồn điện đó: A quang trực tiếp biến đổi thành điện B lượng mặt trời biến đổi trực tiếp thành điện C tế bào quang điện dùng làm máy phát điện D quang điện trở, chiếu sáng, trở thành máy phát điện Câu 22: Phát biểu sau nói tượng quang dẫn? A Hiện tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng B Trong tượng quang dẫn, êlectron giải phóng khỏi khối chất bán dẫn C Một ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn việc chế tạo đèn ống (đèn nêôn ) D Trong tượng quang dẫn, lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron lớn Câu 23: Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng quang điện tượng bứt êlectron khỏi bề mặt kim loại chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp B Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bắn khỏi kim loại kim loại bị đốt nóng C Hiện tượng quang điện tượng êlectron liên kết giải phóng thành êlectron dẫn chất bán dẫn chiếu xạ thích hợp D Hiện tượng quang điện tượng điện trở vật dẫn kim loại tăng lên chiếu ánh sáng vào kim loại Câu 24: Điều sau sai nói quang trở? A Bộ phận quan trọng quang điện trở lớp chất bán dẫn có gắn điện cực B Quang điện trở thực chất điện trở mà giá trị thay đổi theo nhiệt độ C Quang điện trở dùng thay cho tế bào quang điện D quang điện trở điện trở mà giá trị khơng thay đổi theo nhiệt độ Câu 25: Phát biểu sau đúng? A Quang trở linh kiện bán dẫn hoạt động dựa tượng quang điện B Quang trở linh kiện bán dẫn hoạt động dựa tượng quang điện 51 TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Điện trở quang trở tăng nhanh quang trở chiếu sáng D Điện trở quang trở không đổi quang trở chiếu sáng ánh sáng có bước sóng ngắn Câu 26: Hiện tượng quang dẫn tượng: A chất cách điện trở thành dẫn điện chiếu sáng B Giảm điện trở kim loại chiếu sáng C Giảm điện trở chất bãn dẫn, chiếu sáng D Truyền dẫn ánh sáng theo sợi quang uốn cong cách Câu 27: Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng – 1,514 eV sang trạng thái dừng có lượng – 3,407 eV ngun tử phát xạ có tần số A 3,879.1014 Hz B 6,542.1012 Hz C 2,571.1013 Hz D 4,572.1014 Hz Câu 28: Khi êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có lượng Em = -0,85 eV sang quỹ đạo dừng có lượng En = -13,60 eV nguyên tử phát xạ điện từ có bước sóng A 0,0974 μm B 0,4340 μm C 0,4860 μm D 0,6563 μm Câu 29: Nguyên tử hiđrô trạng thái có mức lượng –13,6 eV Để chuyển lên trạng thái dừng có mức lượng –3,4 eV ngun tử hiđrơ phải hấp thụ phơtơn có lượng A -10,2 eV B 17 eV C eV D 10,2 eV Câu 30: Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói A phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử , phân tử B cấu tạo nguyên tử , phân tử C hình thành vạch quang phổ nguyên tử D tồn trạng thái dừng nguyên tử hiđrô Câu 31: Ở trạng thái dừng, nguyên tử A không xạ không hấp thụ lượng B Khơng xạ hấp thụ lượng C khơng hấp thụ, xạ lượng D Vẫn hấp thụ xạ lượng Câu 32: Trạng thái dừng nguyên tử là: A trạng thái đứng yên nguyên tử B Trạng thái chuyển động nguyên tử C Trạng thái êléctron nguyên tử không chuyển động hạt nhân D Một số trạng thái có lượng xác định, mà nguyên tử tồn Câu 33: Tiên đề hấp thụ xạ lượng nguyên tử có nội dung là: A Ngun tử hấp thụ phơton chuyển trạng thái dừng B Ngun tử xạ phơton chuyển trạng thái dừng C Mỗi chuyển trạng thái dừng nguyên tử xạ hấp thụ photon có lượng độ chênh lệch lượng hai trạng thái D Ngun tử hấp thụ ánh sáng phát ánh sáng Câu 34: Tia laze khơng có đặc điểm đây: A Độ đơn sắc cao B độ định hướng cao C Cường độ lớn D Công suất lớn Câu 35: Trong laze rubi có biến đổi dạng lượng thành quang năng? A Điện B Cơ C Nhiệt D Quang Câu 36: Chọn câu Đúng ánh sáng huỳnh quang là: A tồn thời gian sau tắt ánh sáng kích thích B tắt sau tắt ánh sáng kích thích C có bước sóng bước sóng ánh sáng kích thích D tinh thể phát ra, sau kích thích ánh sáng thích hợp Câu 37: Chọn câu ánh sáng lân quang là: A phát chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí B tắt sau tắt ánh sáng kích thích TL ƠN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 52 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C tồn lâu sau tắt ánh sáng kích thích D có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích Câu 38: Chọn câu sai A Sự phát quang dạng phát ánh sáng phổ biến tự nhiên B Khi vật hấp thụ lượng dạng phát ánh sáng, phát quang C Các vật phát quang cho quang phổ D Sau ngừng kích thích, phát quang số chất kéo dài thời gian Câu 39: Chọn câu sai A Huỳnh quang phát quang có thời gian phát quang ngắn (dưới 10-8s) B Lân quang phát quang có thời gian phát quang dài (từ 10-6s trở lên) C Bước sóng ’ ánh sáng phát quang nhỏ bước sóng  ánh sáng hấp thụ ’  Câu 40: Trong tượng quang-phát quang, có hấp thụ ánh sáng để A làm nóng vật B làm cho vật phát sáng C làm thay đổi điện trở vật D tạo dòng điện vật Chương HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ A TÓM TẮT THUYẾT: Cấu tạo hạt nhân:  mp  1,67262.1027 kg  Z proâ toâ n 19  qp  1,6.10 C   A n từ Z X tạo nê 27  mn  1,67493.10 kg n  N  ( A - Z ) nơtrô ng mang điệ n  qp  : khô Đơn vị khối lượng nguyên tử ( u ): 1u = 1/12 khối lượng nguyên tử 126 C Đơn vị khác (Mev/c2) 1u = 931,5 (Mev/c2) Các cơng thức liên hệ: m  NA  i lượng mol(g/mol) hay sốkhố i (u) m : khố i lượng n  A ; A: khoá  NA    a Số mol:  n nguyê n tử N: sốhạt nhâ N n   N  mN A ;  23  N A N A  6,023.10 nguyê n tử /mol  A Năng lượng hạt nhân TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 53 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn i lượng cá c nuclô n riê ng lẻ m0  Zmp  ( A  Z )mn : khoá Độ hụt khối:  m  m0  m Năng lượng liên kết, lượng liên kết riêng: a Năng lượng liên kết: E  mc2 E : tính cho mộ t nuclô n b Năng lượng liên kết riêng:   A Chú ý: Hạt nhân có số khối khoảng từ 50 đến 70, lượng liên kết riêng chúng có giá trị lớn vào khoảng 8,8 MeV/nu nên bền III PHÓNG XẠ N0   t  N  t  N0e ln2  2T Định luật phóng xạ:  ; vớ i : hằ ng sốphâ n rã T (s) m  m0  m e t t   2T Chất phóng xạ bị phân rã: a Số hạt nhân nguyên tử bị phân rã: N  N0  N  N0 (1 et ) b Khối lượng hạt nhân nguyên tử bị phân rã: m  m0  m  m0 (1 et ) Các tia phóng xạ: a Tia  : 24 làhạt 24He, bị lệch điện trường, từ trường  10  laøpozitron ( 10e) : p  n  e + b Tia  : cóhai loại   ,   1  laøelectron ( 1e) : n  p  e + Bị lệch điện trường, từ trường nhiều tia  c Tia  : Có bước sóng ngắn   1011 m, có lượng lớn, khơng bị lệch điện trường, từ trường IV PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Phản ứng hạt nhân: ZAAA A  ZABB B  ZACC C  ZADD D Các định luật bảo tồn: a Định luật bảo tồn điện tích: ZA  ZB  ZC  ZD b Định luật bảo toàn số nuclon: AA  AB  AC  AD c Định luật bảo toàn lượng: d Định luật bảo toàn động lượng: Năng lượng phản ứng hạt nhân: W= (M0 – M ) c2 W> : phản ứng tỏa lượng W< : Phản ứng thu lượng B TRẮC NGHIỆM ( 40 CÂU) TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 54 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 1: Ban đầu có lượng chất phóng xạ X ngun chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân chất phóng xạ X lại là: A 4/3 B C 1/3 D 14 Câu 2: Hạt nhân C6 phóng xạ β Hạt nhân sinh có A prơtơn nơtrôn B prôtôn nơtrôn C prôtôn nơtrôn D prôtôn nơtrôn Câu 3: Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu phóng xạ ngun chất chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu phóng xạ 1 1 A N0 B N0 C N0 D N0 Câu 4: Hạt nhân sau lần phóng xạ tạo hạt nhân Đây A phóng xạ γ B phóng xạ α C phóng xạ β- D phóng xạ β+ Câu 5: Pơlơni 210 84 po phóng xạ theo phương trình: 210 84 A Hạt X po → Z X + 206 82 pb He B 23 H e D A C 1 Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân: α + A B e → X + n Hạt nhân X C D Câu 7: Các hạt nhân đồng vị hạt nhân có A số nuclôn khác số prôtôn B số nơtron khác số prôtôn C số nuclôn khác số nơtron D số prôtôn khác số nơtron Câu 8: Biết khối lượng prôtôn 1,00728 u; nơtron 1,00866 u; hạt nhân 22,98373 u 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết 23 11 Na A 8,11 MeV B 81,11 MeV C 186,55 MeV D 18,66 MeV 235 137 56 Câu 9: Hạt nhân bền vững hạt nhân H e , 92U , 26 Fe 55 Cs 56 A 137 B 26 Fe 55 Cs 235 C 92U D H e 23 11 Na Câu 10: Cho phản ứng hạt nhân α + → + X hạt X A prơtơn B nơtrơn C êlectrơn D pơzitrơn Câu 11: Chất phóng xạ iốt có chu kì bán rã ngày Lúc đầu có 200g chất Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ bị biến thành chất khác là: A 150g B 50g C 175g D 25g Câu 12: Ban đầu có N0 hạt nhân chất phóng xạ Giả sử sau giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã Chu kì bán rã chất A B C D 40 56 Câu 13: So với hạt nhân 20 Ca, hạt nhân 27 Co có nhiều A nơtron prơtơn B 11 nơtron 16 prôtôn C nơtron prôtôn D 16 nơtron 11 prôtôn Câu 14: Hạt pôzitrôn ( e+1 ) A hạt β+ B hạt H11 C hạt β- D hạt n01 TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 55 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 15: Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anhxtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật là: A E = mc2/2 B E = m2c C E= mc2 D E = 2mc2 Câu 16: Cho phản ứng hạt nhân ZA X + 94 Be  126 C + 0n Trong phản ứng ZA X A prôtôn B hạt α C êlectron D pôzitron Câu 17: Các nguyên tử gọi đồng vị hạt nhân chúng có A số prơtơn B số nơtrơn C số nuclôn D khối lượng 210 Câu 18: Trong hạt nhân nguyên tử 84 po có A 84 prôtôn 210 nơtron B 126 prôtôn 84 nơtron C 210 prôtôn 84 nơtron D 84 prôtôn 126 nơtron Câu 19: Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu sau đúng? A Tổng động hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn B Năng lượng tồn phần phản ứng hạt nhân ln bảo tồn C Tổng khối lượng nghỉ hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn D Tất phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 20: Khi hạt nhân 235 92U bị phân hạch tỏa lượng 200 MeV Cho số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1 Nếu g 235 92U bị phân hạch hồn tồn lượng tỏa xấp xỉ 16 A 5,1.10 J B 8,2.1010 J C 5,1.1010 J D 8,2.1016J Câu 21: Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết lớn B lượng liên kết nhỏ C lượng liên kết lớn D lượng liên kết nhỏ Câu 22: Cho khối lượng hạt prôton; nơtron hạt nhân đơteri 12 D 1,0073u ; 1,0087u 2,0136u Biết 1u = 931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri 12 D : A 3,06 MeV/nuclôn B 1,12 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn D 4,48 MeV/nuclôn Câu 23 : Tia X có chất với : A tia   B tia  C tia hồng ngoại D Tia   Câu 24 : Một chất phóng xạ có số phóng xạ  Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t là: A N0et B N (1  t) C N0 (1  et ) D N0 (1  et ) 67 Câu 25: Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử 30 Zn là: A.30 37 B 30 67 C 67 30 D 37 30 + Câu 26: Hạt hạt sơ cấp hạt sau: nơtrinô (v), ion Na , hạt nhân 12 C , nguyên tử heli? A Hạt nhân 12 B Ion Na+ C Nguyên tử heli D Nơtrinơ (v) C Câu 27: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Sau kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân đồng vị bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A 24 B C 30 D 47 60 Câu 28: Đồng vị 27 Co chất phóng xạ  với chu kì bán rã T = 5,33năm, ban đầu có lượng Co có khối lượng m0 Sau năm lượng Co bị phân rã phần trăm? A 12,2% B 27,8% C 30,2% D 42,7% Câu 29: Một chất phóng xạ 210 84 Po phát tia  biến đổi thành 206 82 Pb Chu kì bán rã Po 138 ngày Ban đầu có 100g Po sau lượng Po 1g? A 916,85 ngày B 834,45 ngày C 653,28 ngày Câu 30 :Một chất phóng xạ 210 84 Po phát tia  biến đổi thành D 548,69 ngày 206 82 Pb Biết khối lượng hạt mPb=205,9744u, mPo=209,9828u, m=4,0026u Năng lượng tỏa hạt nhân Po phân rã : 56 TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt A 4,8MeV B 5,4MeV https://giasudaykem.com.vn C 5,9MeV D 6,2MeV ĐỀ THI THAM KHẢO THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2014 MÔN: VẬT Thời gian làm bài: 60 phút I.Phần chung cho tất học sinh: Câu 1: Vận tốc chất điểm dao động điều hồ có độ lớn cực đại khi: A.Li độ có độ lớn cực đại B.Li độ không C.Gia tốc cực đại D.pha cực đại  Câu 2:Phương trình dao động chất điểm có dạng x=Acos(100t- )(cm).Gốc thời gian chọn lúc A.Lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương C.Lúc chất điểm có li độ x=A 57 TL ƠN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B.Lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều âm D.Lúc chất điểm có li độ x=-A Câu 3:Con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A.Khi dộng lần li độ vật 3A A A.x=  A B.x=  C.x=  D.x=  A 3 3 Câu 4:Chọn gốc toạ độ vị trí cân ,chiều dương hướng lên,gốc thời gian lúc vật xuống vị trí cân A/2 Pha ban đầu có trị số : 7 5   A B C D 6 3 Câu 5:Lò xo có độ cứng k = 40N/m treo thẳng đứng điểm cố định , đầu mang nặng có khối lượng m = 100g Từ vị trí cân kéo nặng xuống đoạn 4cm thả cho dao động không vận tốc đầu Lấy g = 10m/s2 Lực cực đại lò xo tác dụng lên nặng A 1,6N B 2,6N C 3,6N D 4N Câu 6:Khi treo vật m vào lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1=0,5s.Khi treo vật dó vào lắc đơn có chiều dài l2 dao động với chu kì T2 =0,3s.Tính chu kì treo m vào lắc có chiều dài l=l1-l2 : A 0,8s B 0,2s C.0,16s D.0,4s Câu 7: Sóng âm sóng tryuền mơi trường nào? A.Rắn ,lỏng, khí B.Rắn ,lỏng C.Rắn bề mặt chất lỏng D.Lỏng ,khí Câu 8: Hai sóng kết hợp hai sóng: A.Cùng tần số biên độ C.Cùng chu kỳ độ lệch pha không đổi theo thời gian B.Cùng biên độ pha D Cùng tần số Câu 9:Một sợi dây AB dài 1,8m căng nằm ngang, hai đầu A B cố định sóng dao động với tần số 100Hz.Trên dây hình thành bụng sóng.Tính vận tốc truyền sóng dây: A.60m/s B.30m/s C.0,6m/s D.120m/s Câu 10:Sợi dây AB dài 11m,đầu A cố định B tự do.Bước sóng 4m, số nút bụng dây là: A.5 nút,5 bụng B.5 nút ,6 bụng C.6 nút ,6 bụng D.6nút ,5 bụng Câu 11:Hiệu điện hai đầu mạch ln ln sớm pha cường độ dòng điện khi: A.Đoạn mạch gồm R nối tiếp C B.Đoạn mạch gồm R nối tiếp L C.Đoạn mạch gồm L nối tiếp C D.Đoạn mạch gồm R,L,C nối tiếp Câu 12:Đoạn mạch có C biểu thức hiệu điện hai đầu mạch:u=Uocos  t biểu thức cường độ dòng điện i=Iocos(  t +  )thì :   A  = Io=Uo  C B   Io=Uo  C 2   C  = Uo=Io  C D   Uo=Io  C 2 Câu 13:Đoạn mạch R,L,C nối tiếp xảy tượng cơng hưởng : A.UR=UC B.UR=UL C.UR=U D.U=UC Câu 14:Máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp nhỏ số vòng dây cuộn thứ cấp thì: A.Tăng hiệu điện ,giảm cường độ dòng điện B.Giảm hiệu điện ,giảm cường độ dòng điện C.Giảm hiệu điện ,tăng cường độ dòng điện D.Tăng hiệu điện tăng cường độ dòng điện  Câu 15:Chọn câu đúng.Hiệu điện đầu mạch có biểu thức u=100 cos (100  t- )V cường  độ dòng điện i= cos (100  t- )A cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là: A.200W B.400W C.800W D.Một giá trị khác TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 58 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 16: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R nối tiếp cuộn dây cảm L Khi tần số dòng điện 100Hz hiệu điện hiệu dụng UR = 10V, UAB = 20V cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch I = 0,1A R L có giá trị sau đây? A R = 100  ; L = /(2) H B R = 100  ; L = / H C R = 200  ; L = / H D R = 200  ; L = / Câu 17: Cho mạch điện LRC nối thứ tự Biết R biến trở, cuộn dây cảm có L = 4/(H), tụ có điện dung C = 10-4/(F) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U0.cos100t (V) Để hiệu điện uRL lệch pha /2 so với uRC R bao nhiêu? A R = 300 B R = 100 C R = 100  D R = 200 Câu 18:Mối quan hệ Uo Io mạch dao động điện từ là: C L A.Io=Uo B.Io=Uo C.Io=Uo LC D.Io=Uo LC C L Câu 19:Sóng FM đài tiếng nói Việt Nam có bước sóng 3m.Tần số sóng là: A.100 MHz B.100 KHz C.100Hz D.108 MHz Câu 20 : Phát biểu sau sai nói quang phổ vạch phát xạ ? A Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống vạch màu riêng rẽ nằm tối B Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống vạch màu biến thiên liên tục nằm tối C Mỗi ngun tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố D Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố khác khác số lượng vạch quang phổ, vị trí vạch độ sáng tỷ đối vạch Câu 21: Hai khe Young cách 3mm chiếu sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,6  m Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Hãy xác định tính chất vân giao thoa điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2mm điểm N cách vân sáng trung tâm 1,8mm A.Tại M có vân sáng bậc 5,tại N có vân tối thứ B.Tại M có vân sáng bậc 4,tại N có vân tối thứ C.Tại M có vân sáng bậc 3,tại N có vân tối thứ D.Tại M có vân sáng bậc 3,tại N có vân tối thứ Câu 22 :Hai khe thí nghiệm Iâng chiếu ánh sáng trắng vị trí vân sáng bậc 4(k = 4) ánh sáng đỏ ( 0,75μm ) ta thấy có vạch sáng ánh sáng có bước sóng sau: A 0,8μm ; 0,6μm ; 0,9μm B 0,7μm ; 0,8μm ; 0,9μm C 0,8μm ; 0,6μm ; 0,428μm D 0,6μm ; 0,5μm ; 0,428μm Câu 23 : Một nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5  m đến khe Young S1 , S2 với S1S2 = 0,5 mm Mặt phẳng chứa S1S2 cách khoảng D = 1m Chiều rộng vùng giao thoa quan sát L = 13 mm Tính số vân sáng, vân tối quan sát được: A 13 sáng , 14 tối B 12 sáng , 13 tối C 11 sáng , 12 tối D 10 sáng , 11 tối Câu 24 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young , cho biết S1S2 = 0,6mm , D = 2m ,   0,6 m , khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến điểm M E x = 11mm Tại điểm M : A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân sáng bậc Câu 25:Về thuyết lượng tử, nhận định sau sai? A.Năng lượng mà nguyên tử (phân tử) hấp thụ xạ phần rời rạc, không liên tục B.Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái có mức lượng cao sang mức có lượng thấp nguyên tử phát xạ C.Ở trạng thái dừng ,electrôn chuyển động quỹ đạo xác định D.Nguyên tử tồn trạng thái có mức lượng cao bền vững Câu26: Các tia sau dược xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần: TL ƠN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 59 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A.Tia hồng ngoại,tia màu vàng ,tia màu lam,tia tử ngoại,tia Rơnghen B.Tia Rơnghen,tia tử ngoại,tia màu vàng,tia màu lam,tia hồng ngoại C.Tia hồng ngoại,tia màu lam ,tia màu vàng,tia tử ngoại,tia Rơnghen D.Tia Rơnghen,tia tử ngoại,tia màu lam,tia màu vàng,tia hồng ngoại Câu 27: Hiệu điện hai cực ống Cu-lít-giơ( tức ống phát tia X) 12,5 kV,thì bước sóng ngắn tia X ống phát bao nhiêu? A.10-10m B.10-9m C.10-8m D.10-11m -19 Câu 28: Một phơtơn có lượng 4,09.10 J có bước sóng A 0,486 10-6m B 410 nm C.434 nm D.0,656 10-6m Câu29: Các nguyên tử gọi đồng vị hạt nhân chúng có A số prơtơn B số nơtrôn C khối lượng D số nuclơn 235 Câu30: Ngun tử đồng vị phóng xạ 92U có : A 92 electron tổng số prôton electron 235 B 92 prôton tổng số proton electron 235 C 92 prôton tổng số prôton nơtron 235 D 92 nơtron tổng số prôton electron 235 Câu31: Cho mn = 1,0087u , mp = 1,0073u ; u = 931,5MeV/c2 = 1,66 10-27 kg Hạt nhân dơtơri (D) có khối lượng 2,0136u , lượng liên kết A 22MeV B 2,2MeV C 0,22MeV D 220eV 131 Câu 32: Chất iốt phóng xạ 53 I có chu kỳ bán rã ngày đêm Sau ngày đêm khối lượng chất phóng xạ lại 168,2g Khối lượng ban đầu chất phóng xạ A 200 g B 148 g C 152 g D 100 g II Phần riêng: A Phân dành cho ban bản: Câu 33:Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ T Động lắc biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ : A T B T/2 C 2T D T/4 Câu 34:Một sóng học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), x toạ độ tính mét (m), t thời gian tính giây (s) Vận tốc sóng A 334 m/s B 100m/s C 314m/s D 331m/s Câu35:Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp hiệu điện xoay chiều u = Uosinωt độ lệch pha hiệu điện u với cường độ dòng điện i mạch tính theo cơng thức 1 L  C   L  C  L  C C L C tg  D tg  B tg  A tg  R R R R 3 Câu 36:Một mạch dao động có tụ điện C  10 F cuộn dây cảm L Để tần số dao động  điện từ mạch 500Hz L phải có giá trị 10 3 10 3  -4 H H H A B.5.10 H C D 2  500 Câu 37:Đặc điểm ánh sáng phát quang là: A.Bước sóng ánh sáng phát quang ngắn bước sóng ánh sángkích thích B.Bước sóng ánh sáng phát quang bước sóng ánh sáng kích thích C.Bước sóng ánh sáng phát quang dài bước sóng ánh sáng kích thích D.Bước sóng ánh sáng phát quang dài ngắn bước sóng ánh sáng kích thích Câu38: Năng lượng phôton ánh sáng xác định theo công thức ch c h A  = h B   C   D    h c Câu39.Gọi Dđ, fđ, Dt, ft tiêu cự độ tụ thấu kính thuỷ tinh n đ ft D Dđ > Dt TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 60 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 23 Câu40:Cho phản ứng hạt nhân : 11 Na  p    Ne , hạt nhân Ne có : A 10 proton 10 nơtron B 10 proton 20 nơtron C proton 10 nơtron D 11 proton 10 nơtron B Phần dành cho ban KHTN Câu 41: Một bánh xe quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ với gia tốc góc 5rad/s2 Sau s bánh xe hãm tốc độ chuyển động chậm dần với gia tốc góc 2rad/s2 Xác định góc quay bánh xe giai đoạn chậm dần tính đến bánh xe dừng? A.50rad B.200rad C.100rad D.25rad/s Câu 42: Khi mô men lực tác dụng lên vật rắn khơng nhận xét đúng? A Mômen động lượng vật rắn đại lượng không đổi theo thời gian B.Mômen quán tính vật rắn khơng đổi theo thời gian C.Động lượng vật rắn không đổi theo thời gian D.Gia tốc góc vật rắn khơng đổi theo thời gian Câu 43: Một đĩa đặc đồng chất, khối lượng 0,5 kg, bán kính 10 cm, có trục quay Δ qua tâm đĩa vng góc với đĩa, đứng yên Tác dụng vào đĩa momen lực không đổi 0,04 N.m Tính góc mà đĩa quay sau s kể từ lúc tác dụng momen lực A 72 rad B 36 rad C 24 rad D 48 rad Câu 44: Một vật rắn quay với tốc độ góc ω quanh trục cố định xuyên qua vật Nếu tốc độ góc vật giảm hai lần động vật trục quay A tăng hai lần B giảm hai lần C tăng bốn lần D giảm bốn lần Câu 45: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T Sau thời gian 420 ngày độ phóng xạ giảm lần so với ban đầu T có giá trị : A 140 ngày B 280 ngày C 35 ngày D Một giá trị khác Câu 46: Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđrô , vạch H(chàm) ứng với electron chuyển từ A quỹ đạo N quỹ đạo L B quỹ đạo M quỹ đạo L C quỹ đạo P quỹ đạo L D quỹ đạo O quỹ đạo L Câu 47: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện dao động điều hồ có biểu thức u = 220 sint (V) Biết điện trở mạch 100  Khi  thay đổi cơng suất tiêu thụ cực đại mạch có giá trị A 220W B 242W C 440W D 484W Câu 48: Hai dao động điều hòa phương , tần số pha có độ lệch pha : A  = k B  = 2k C  = ( 2k + 1) D  = (2k + 1)/2 B 25 D A 26 A A 27 A C B 28 29 A A D 30 C A C A 31 32 33 B A B 10 C 34 B 11 B 35 A 12 B 36 D TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 ĐÁP ÁN 13 14 C A 37 38 C B 61 15 B 39 C 16 A 40 A 17 D 41 C 18 B 42 A 19 A 43 A 20 B 44 D 21 C 45 A 22 D 46 D 23 A 47 D NĂM HỌC: 2017 - 2018 24 C 48 B ... hiệu dụng: Công suất tiêu thụ: Hệ số công suất: Điện áp hiệu dụng: UL = UC ≠ Điện áp hiệu dụng điện trở: UR max = U CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ HỆ SỐ CÔNG SUẤT TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 18 NĂM... lượng m/ vật phải là: A m /  2m B m/  3m C m /  4m D m/  5m TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 80 Một vật có khối... vận tốc tăng B không thay đổi C giảm độ lớn vận tốc tăng D tăng hay giảm tùy thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu vật TL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VL12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn tập THPT môn vật lý lớp 12 , Tài liệu ôn tập THPT môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay