Đề thi thử THPT môn vật lý lớp 12

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI THỬ HAY THPT MƠN VẬT Câu 1: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A gia tốc vật giảm dần theo thời gian B biên độ dao động giảm dần theo thời gian C li độ vật giảm dần theo thời gian D vận tốc vật giảm dần theo thời gian Câu 2: Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều chứa cuộn dây cảm? A Dòng điện sớm pha điện áp góc C Dòng điện trễ pha điện áp góc π π B Dòng điện sớm pha điện áp góc D Dòng điện trễ pha điện áp góc π π Câu 3:Chọn câu Đúng Trên đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất khi: A đoạn mạch chứa điện trở B đoạn mạch có điện trở khơng C đoạn mạch khơng có tụ điện D đoạn mạch khơng có cuộn cảm Câu Chiếu ánh sáng từ khơng khí vào nước có chiết suất n = A 200 B 360 C 420 Nếu góc khúc xạ r 300 góc tới i (lấy tròn) D 450 Câu 5: Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos200  t(A) A 2A B A C A D A Câu Khi vật dao động điều hòa thì: A gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên C vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân D lực kéo tác dụng lên vật có giá trị cực đại vật vị trí cân Câu 7: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật A tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân hướng xa vị trí cân B tỉ lệ với độ biến dạng lò xo C có giá trị khơng đổi D tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân ln hướng vị trí cân Câu Phương trình dao động vật dao động điều hòa dạng x = Acos(ωt + π/3) Gốc thời gian lúc vật có A li độ x = A/2, chuyển động theo chiều dương B li độ x = A/2, chuyển động theo chiều âm C li độ x = -A/2, chuyển động theo chiều dương D li độ x = -A/2, chuyển động theo chiều âm Câu Trong mạch điện xoay chiều, mức độ cản trở dòng điện tụ điện mạch phụ thuộc vào A điện dung C tụ điện B điện dung C điện áp hiệu dụng hai tụ C điện dung C cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ D điện dung C tần số góc dòng điện Câu 10 Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính cm, t tính s) Cơ dao động vật A 36 mJ B 18 mJ C 18 J D 36 J Câu 11 Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở r, mắc với điện trở ngồi R = r cường độ dòng điện chạy mạch I Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch A I B 1,5I C I D 0,5I Câu 12vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A A W  42 mA T2 B W  22 mA T2 C W  2 mA 2T D W  2 mA 4T Câu 13.Một âm hai nhạc cụ phát luôn khác A âm sắc B Cường độ âm C độ to D tần số Câu 14.Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A chu kì tăng B bước sóng khơng thay đổi Mã đề 195 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C bước sóng giảm D tần số khơng thay đổi Câu 15 Trong tượng sóng dừng dây, hai điểm bụng đối xứng qua điểm nút A dao động pha B dao động ngược pha C dao động vuông pha D dao động lệch pha π/4 Câu 16 Sóng truyền mặt nước với tần số Hz bước sóng λ Trong khoảng thời gian s sóng truyền quãng đường A 8λ B 2λ C 4λ D 6λ Câu 17 Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp có R = 60 Ω, L =  H, C = 5.10  4 F Tần số dòng điện 50 Hz Tổng trở mạch A.140 Ω B.180 Ω C.20 Ω D.100 Ω Câu 18 Cường độ điện trường tạo điện tích điểm cách cm 105 V/m Tại vị trí cách điện tích cường độ điện trường 4.105 V/m? A cm B cm C cm D cm Câu 19 Tại điểm M Trong vùng giao thoa hai sóng kết hợp pha, biên độ A bước sóng λ, cách hai nguồn sóng khoảng d1 d2 có biên độ dao động A 2A sin 2 d1  d  B 2A sin  d1  d  C 2A cos  d1  d  D 2A cos 2 d1  d  Câu 20.Khi cường độ âm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn mức cường độ âm có giá trị A L = dB B L = 20 dB C L = 20 B D L = 100 dB Câu 21 Tốc độ truyền sóng tốc độ A dao động cực đại phần tử vật chất B dao động phần tử vật chất C dao động nguồn sóng D truyền pha dao động Câu 22: Muốn đo cường độ dòng điện hiệu dụng điện áp hiệu dụng đoạn mạch xoay chiều ta sử dung ampe kế xoay chiều ( A) vơn kế xoay chiều (V) Khi hai dụng cụ đo cần mắc với mạch: A (A) song song, (V) song song B (A) nối tiếp, (V) song song C (A) nối tiếp, (V) nối tiếp D (A) song song, (V) nối tiếp Câu 23: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm ứng roto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Roto quay với vận tốc 300 vòng/ phút suất điện động máy sinh có tần số A 50Hz B 5Hz C 3000Hz D 30Hz Câu 24 Một nguồn điện có suất điện động V điện trở  cung cấp cho mạch ngồi cơng suất lớn A W B W C W D 12 W Câu 25 Đặt vật sáng nhỏ vuông góc với trục thấu kính, cách thấu kính 15 cm Thấu kính cho ảnh ảo lớn gấp hai lần vật Tiêu cự thấu kính A -30 cm B 20 cm C -20 cm D 30 cm Câu 26: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Khi vật qua vị trí li độ dài cm có tốc độ 14 cm/s Chiều dài lắc đơn : A 1m B 0,8m C 0,4m D 0,2m Câu 27: Một lắc lò xo dao động tắt dần Cơ ban đầu J Sau chu kì dao động biên độ giảm 20% Phần lắc chuyển hóa thành nhiệt tính trung bình Trong chu kì dao động A 0,33 J B 0,6 J C J D 0,5 J Câu 28 Lực hút tĩnh điện hai điện tích 2.10-6 N Khi đưa chúng xa thêm cm lực hút 5.10-7 N Khoảng cách ban đầu chúng A cm B cm C cm D cm Câu 29 Cho vật m = 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số với phương trình lần   5    lượt x1  sin  20t   cm x  2cos  20t  s  cm Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật thời điểm t  120 2    A 0,2 N B 0,4 N C N D N Câu 30 Một sóng lan truyền bề mặt chất lỏng từ điểm O với chu kỳ s vận tốc 1,5m/s Hai điểm M N cách O khoảng d1 = m d2 = 4,5 m Hai điểm M N dao động: A Cùng pha B Lệch pha π/4 C Lệch pha π/2 D Ngược pha Mã đề 195 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 31 Một sợi dây có chiều dài  căng ngang, hai đầu cố đinh Trên dây có sóng dừng ổn định với n bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thằng là: A  /(n.v) B n.v/  C  v/n D n  /v Câu 32: Một học sinh bố trí thí nghiệm để đo tốc độ truyền sóng v sợi dây đàn hồi AB, học sinh nối đầu A vào nguồn dao động có tần số f = 1000 (Hz)  1Hz Đầu B gắn cố định Học sinh đo khoảng cách nút sóng liên tiếp với kết d = 20 (cm)  0,1cm Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = (20.000 140)(cm/s) B v = (20.000  120) cm/s C 20.000cm/s  0,7% D v = (25.000 120)(cm/s) Câu 33: Cho mạch điện xoay chiều có R=30  , L=  (H), C= 10 4 ( F ) ; hiệu điện đầu mạch u=120 cos100  0,7 t (V), cường độ dòng điện mạch A i  4cos(100 t  C i  2cos(100 t    )( A) )( A) B i  4cos(100 t   D i  2cos(100 t  )( A)  )( A) Câu 34: Sóng ngang có tần số f truyền sợi dây đàn hồi dài, với tốc độ m/s Xét hai điểm M N nằm phương truyền sóng, cách khoảng x Đồ thị biểu diễn li độ sóng M N theo thời gian t hình vẽ Biết t1 = 0,05 s Tại thời điểm t2, khoảng cách hai phần tử chất lỏng M N có giá trị gần giá trị sau đây? A 4,8 cm B.6,7cm C.3,3 cm D 3,5 cm Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100 t (V ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 100, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện uc  100 cos(100 t   ) (V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB A 400 W B 220 W C 220 W D 100 W Câu 36 Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R biến trở L cảm) hai điện áp xoay chiều u1 = U0cos(1t + 1) u2 = U0cos(2t + 2) Thay đổi giá trị R biến trở người ta thu đồ thị cơng suất tồn mạch theo biến trở R hình bên Biết A đỉnh đồ thị công suất P(2), B đỉnh đồ thị công suất P(1) Giá trị x gần A.76W C.67 W B 90W D.84W Câu 37: Đặt điện áp u  200 cos t (V) ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R = 100, cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi đựợc tụ có điện dung C Khi L = L0 điện áp hiệu dụng đoạn RL cực đại Khi L = L1 L = L2 điện áp hiệu dụng đoạn RL có giá trị Biết L1 = (x +0,5)L0 – (x – 0,5)L2 Khi L = L1 cơng suất mà mạch tiêu thụ 25W L = L2 điện áp hiệu dụng R 150V Tìm x A.2,5 B C D 3,5 Câu 38 Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai vị trí cân bụng sóng nút sóng cạnh 6cm Tốc độ truyền sóng dây 1,2m/s biên độ đao động bụng sóng 4cm Gọi N vị trí nút sóng, P Q hai phần tử dây hai bên N có vị trí cân cách N 15cm 16cm Tại thời điểm t, phần tử P có li độ cm hướng vị trí cân Sau thời điểm khoảng thời gian Δt phần tử Q có li độ 3cm, giá trị Δt A 0,05s B 0,02s C 2/15s D 0,15s Mã đề 195 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 39: Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18cm, dao động theo phương thắng đứng với phương trình uA = uB = acos20t (t tính giây) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng gần A cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn A Góc AMB A.52,70 B 13,90 C 106,50 D 59,70 Câu 40 Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng m  kg, nối với lò xo có độ cứng k  100 N/m Đầu lò  xo gắn với điểm cố định Từ vị trí cân bằng, đẩy vật cho lò xo nén cm buông nhẹ Khi vật qua vị trí cân lần tác dụng lên vật lực F không đổi chiều với vận tốc có độ lớn F  N, vật dao động s sau lực F ngừng tác dụng, vật dao động điều hòa với biên độ với biên độ A1 Biết lực F xuất 30 A A2 Biết q trình dao động, lò xo ln nằm giới hạn đàn hồi Bỏ qua ma sát Tỉ số A2 A B C D 3 Hết -ĐỀ SỐ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN :VẬT Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 846 Họ, tên thí sinh: SBD: Câu Khi sóng học truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau khơng thay đổi? A Tốc độ truyền sóng B Tần số dao động sóng C Bước sóng D Năng lượng sóng Câu2 Tia sáng truyền khơng khí tới gặp mặt thoáng chất lỏng, chiết suất n = Hai tia phản xạ khúc xạ vuông góc với Góc tới i có giá trị A 600 B 300 C 450 D 500 Câu Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần mức cường độ âm tăng lên A 20 dB B 50 dB C 100 dB D 10000 dB Câu Một sóng âm lan truyền khơng khí với tốc độ v = 350 m/s, có bước sóng λ =70 cm Tần số sóng A ƒ = 5000 Hz B ƒ = 2000 Hz C ƒ = 50 Hz D ƒ = 500 Hz Câu 5: Trong mạch điện xoay chiều, mức độ cản trở dòng điện tụ điện mạch phụ thuộc vào A điện dung C tụ điện B điện dung C điện áp hiệu dụng hai tụ C điện dung C cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ D điện dung C tần số góc dòng điện Câu Tốc độ truyền sóng tốc độ A dao động cực đại phần tử vật chất B dao động phần tử vật chất C dao động nguồn sóng D truyền pha dao động Câu Cho phương trình sóng nguồn O u = acos(ωt), λ gọi bước sóng, v tốc độ truyền sóng, f tần số sóng Điểm M nằm phương truyền sóng cách O đoạn x dao động chậm pha nguồn O A   2v x B   2x fv C   2f x v D   2 x T Mã đề 195 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 8: Muốn đo cường độ dòng điện hiệu dụng điện áp hiệu dụng đoạn mạch xoay chiều ta sử dung ampe kế xoay chiều ( A) vôn kế xoay chiều (V) Khi hai dụng cụ đo cần mắc với mạch: A (A) song song, (V) song song B (A) nối tiếp, (V) song song C (A) nối tiếp, (V) nối tiếp D (A) song song, (V) nối tiếp Câu 9: Dao động tắt dần dao động có: A Biên độ giảm dần ma sát B Chu kì giảm dần theo thời gian C Tần số giảm dần theo thời gian D Chu kì tăng tỉ lệ với thời gian Câu 10 Sóng học lan truyền khơng khí với cường độ đủ lớn, tai ta cảm thụ sóng học sau đây? A Sóng học có tần số 10 Hz B Sóng học có tần số 30 kHz C Sóng học có chu kì (µs) D Sóng học có chu kì (ms) Câu 11.Tại điểm M Trong vùng giao thoa hai sóng kết hợp pha, biên độ A bước sóng λ, cách hai nguồn sóng khoảng d1 d2 có biên độ dao động A 2A sin 2 d1  d  B 2A sin  d1  d  C 2A cos  d1  d  D 2A cos 2 d1  d  Câu 12 Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng: A Động vật đạt cực địa vật vị trí biên B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Thế động vật biến thiên với tần số tần số li độ D Cứ chu kì vật, có thời điểm động Câu 13: Cường độ dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos 100t (V) Cường độ hiệu dụng A A B A C A D A 2 Câu 14: Nhận định sai? Một vật dao động điều hòa trục Ox với biên độ A A vận tốc có giá trị dương vật từ điểm có li độ –A đến điểm có li độ +A B gia tốc có giá trị dương vật từ điểm có li độ –A đến vị trí cân C gia tốc vận tốc có giá trị dương vật từ điểm có li độ –A đến vị trí cân D gia tốc vận tốc có giá trị dương vật từ điểm có li độ –A đến điểm có li độ +A Câu 15: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng cm Biên độ dao động vật A 16 cm B cm C cm D cm Câu 16.Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở r, mắc với điện trở ngồi R = r cường độ dòng điện chạy mạch I Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch A 3I B 2I C 1,5I D 2,5I Câu 17 Một chất điểm dao động điều hòa: Tại thời điểm t1 có li độ 3cm tốc độ 60 cm/s Tại thời điểm t2 có li độ cm tốc độ 60 cm/s Tại thời điểm t3 có li độ 3 cm tốc độ là: A 60 cm/s B 30 cm/s C 30 cm/s D 30 cm/s Câu 18 Vật sáng AB vng góc với trục thấu kính cho ảnh ngược chiều lớn gấp lần AB cách 80 cm Tiêu cự thấu kính A 25 cm B 15 cm C 20 cm D.10 cm Câu 19: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm ứng roto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Roto quay với vận tốc 300 vòng/ phút suất điện động máy sinh có tần số A 50Hz B 5Hz C 3000Hz D 30Hz Câu 20 Một sóng ngang truyền dây đàn hồi dài với vận tốc v = 0,4 m/s, chu kì dao động T = s Khoảng cách hai điểm gần dây dao động ngược pha A 0,8 m B 1,5 m C m D 0,4 m Câu 21 Hai điện tích điểm đặt chân không cách khoảng cm đẩy lực 9.10-5 N Để lực đẩy chúng 1,6.10-4 N khoảng cách chúng A cm B cm C cm D cm Câu 22: Cường độ điện trường điện tích +Q gây điểm A cách khoảng r có độ lớn E Nếu thay điện tích -2Q giảm khoảng cách đến A cường độ điện trường A có độ lớn A 8E B 4E C 0,25E D E Câu 23: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm Vật thực dao động 10 s Tốc độ cực đại vật trình dao động A 4π cm/s B 8π cm/s C 6π cm/s D 2π cm/s Mã đề 195 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 24 Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp có R = 60 Ω, L =  H, C = 5.10 4  F Tần số dòng điện 50 Hz Tổng trở mạch A.140 Ω B.180 Ω C.20 Ω D.100 Ω Câu 25: Một lắc đơn dao động điều hòa, giảm chiều dài lắc 44cm chu kỳ dao động giảm 0,4s, lấy g = 10m/s2, cho   10 Coi chiều dài lắc đơn đủ lớn chu kỳ dao động chưa giảm chiều dài A.1 B 2,4 s C s D.1,8 s Câu 26 Một điện trở R =  mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch kín cơng suất toả nhiệt điện trở 0,36 W Tính điện trở r nguồn điện A  B  C  D  Câu 27: Một lắc lò xo dao động tắt dần, ban đầu 5J Sau3 chu kỳ kể từ lúc bắt đầu dao động biên độ giảm 18% Phần lắc chuyển hóa thành nhiệt tính trung bình chu kỳ dao động là: A.0,365J B 0,546J C 0,600J D 0,445J Câu 28: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có g = 9,8 m/s Biết khối lượng nặng m = 500 g, sức căng dây treo lắc vị trí biên 1,96 N Lực căng dây treo lắc qua vị trí cân là: A 4,9 N B 10,78 N C 2,94 N D 12,74 N Câu 29: Một học sinh bố trí thí nghiệm để đo tốc độ truyền sóng v sợi dây đàn hồi AB, học sinh nối đầu A vào nguồn dao động có tần số f = 1000 (Hz)  1Hz Đầu B gắn cố định Học sinh đo khoảng cách nút sóng liên tiếp với kết d = 20 (cm)  0,1cm Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = (20.000 140)(cm/s) B v = 20.000cm/s  0,6% C v = 20.000cm/s  0,7% D v = (25.000 120)(cm/s) Câu 30 Một lắc lò xo treo thẳng đứng Chọn trục tọa độ có phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc O vị trí cân Kích thích cho vật nặng lắc dao động điều hòa theo phương trình x  cos 10t  0,5 (x tính cm, t tính s) Lấy g = π2 = 10 m/s2 Thời điểm vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần 1 A s B s C s D s 15 40 60 Câu 31 Cho hai lắc lò xo: Con lắc gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, lắc hai gồm vật có khối lượng 2m lò xo có độ cứng k Hai lắc dao động với E tỉ số vận tốc cực đại v1max hai lắc v max 1 B C D 2 Câu 32: Cho vật m = 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số với phương trình lần   5    lượt x1  sin  20t   cm x  2cos  20t  s  cm Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật thời điểm t  120 2    A 0,2 N B 0,4 N C N D N Câu 33 Một sóng truyền trục Ox dây đàn hồi dài với tần số f = 1/3 Hz Tại thời điểm t0 = thời điểm t1 = 0,875s hình ảnh sợi dây mơ tả hình vẽ Biết d2 – d1 = 10cm Gọi  tỉ số tốc độ dao động cực đại phần tử dây tốc độ truyền sóng Giá trị  3 A π B 5 C D 2 A Mã đề 195 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 34: Đặt điện áp u  100 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50  , cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi đó, điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức u L  200 cos(100t   ) (V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB A 400 W B 200 W C 300 W D 100 W Câu 35 Một sóng hình sin lan truyền mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ Ba điểm A, B, C hai phương truyền sóng cho OA vng góc với OC B điểm thuộc tia OA cho OB > OA Biết OA = 7λ Tại thời điểm người ta quan sát thấy A B có đỉnh sóng (kể A B) lúc góc ACB đạt giá trị lớn Số điểm dao động ngược pha với nguồn đoạn AC A B C D Câu 36 Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng m  kg, nối với lò xo có độ cứng k  100 N/m Đầu lò  xo gắn với điểm cố định Từ vị trí cân bằng, đẩy vật cho lò xo nén cm buông nhẹ Khi vật qua vị trí cân lần tác dụng lên vật lực F không đổi chiều với vận tốc có độ lớn F  N, vật dao động s sau lực F ngừng tác dụng, vật dao động điều hòa với biên độ với biên độ A1 Biết lực F xuất 30 A A2 Biết q trình dao động, lò xo ln nằm giới hạn đàn hồi Bỏ qua ma sát Tỉ số A2 A B C D Câu 37: Một sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với buớc sóng 12cm, chu kỳ 0,5s Điểm M bụng sóng có biên độ 4cm P Q nằm phía so với M cách M 1,5cm 7cm Ở thời điểm t, li độ P giảm Ở thời điểm t  s vận tốc dao động Q 12 A.- 6 m/s B 6 3cm / s Câu 38 Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn dây không cảm với độ tự cảm L = 0,6/π H, tụ có điện dung C = 10-3/(3π )F mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều C 6 m/s 2cm D 12cm / s P0 u = U cos(100πt) (U không thay đổi) vào hai đầu A, B Thay đổi giá trị biến trở R ta thu đồ thị phụ thuộc công suất tiêu thụ mạch vào giá trị R theo đường (1) Nối tắt cuộn dây tiếp tục thay đổi R ta thu đồ thị (2) biểu diễn phụ thuộc công suất mạch vào giá trị R Điện trở cuộn dây A 10Ω B 50Ω C 90Ω D 30Ω Câu 39: Đặt điện áp u  200 cos t (V) ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R = 100, cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi đựợc tụ có điện dung C Khi L = L0 điện áp hiệu dụng đoạn RL cực đại Khi L = L1 L = L2 điện áp hiệu dụng đoạn RL có giá trị Biết L1 = (x +0,5)L0 – (x – 0,5)L2 Khi L = L1 cơng suất mà mạch tiêu thụ 25W L = L2 điện áp hiệu dụng R 150V Tìm x A.2,5 B 3,5 C D Câu 40.Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt A B cách 14 cm, dao động điều hòa tần số, pha, theo phương vng góc với mặt nước Sóng truyền mặt nước với bước sóng 1,2 cm Điểm M nằm đoạn AB cách A đoạn cm Ax, By hai nửa đường thẳng mặt nước, phía so với AB vng góc với AB Cho điểm C di chuyển Ax điểm D di chuyển By cho MC vuông góc với MD Khi diện tích tam giác MCD có giá trị nhỏ số điểm dao động với biên độ cực đại CD là: A 13 B 12 C 14 D 15 Mã đề 195 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Hết đề 195 ... C D 3 Hết -ĐỀ SỐ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN :VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 846 Họ, tên... cos 2 d1  d  Câu 12 Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng: A Động vật đạt cực địa vật vị trí biên B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Thế động vật biến thi n với tần số tần... ngang gồm vật nặng m  kg, nối với lò xo có độ cứng k  100 N/m Đầu lò  xo gắn với điểm cố định Từ vị trí cân bằng, đẩy vật cho lò xo nén cm bng nhẹ Khi vật qua vị trí cân lần tác dụng lên vật lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT môn vật lý lớp 12 , Đề thi thử THPT môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay