NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MASAN

79 23 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MASAN Họ tên: VÕ THANH TÙNG Ngành: Quản lý Môi trƣờng Du lịch sinh thái Niên khóa: 2007 – 2011 Tp.HCM, tháng 06/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HCM KHOA MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MASAN Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Tp.HCM, tháng 06/2011 Sinh viên thƣc hiện: VÕ THANH TÙNG – – ************ T & TÀI NGUYÊN ***** Khoa: & TÀI NGUYÊN QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG : Chuyên ngành: : : QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG & DU LỊCH SINH THÁI VÕ THANH TÙNG : 07157217 2007 – 2011 : DH07DL : “Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng Cơng ty CPCN Masan” : - Thu thập số liệu, thông tin quy trình cơng nghệ sản xuất Cơng ty CPCN Masan - Xác định đánh giá nguồn phát sinh ô nhiễm - Đánh giá trạng biện pháp quản lý môi trƣờng Công ty - Đề biện pháp quản lý thích hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 06/2011 : ThS HUỲNH NGỌC ANH TUẤN môn ……năm 2011 năm 2011 ThS HUỲNH NGỌC ANH TUẤN NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MASAN Tác giả VÕ THANH TÙNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ chuyên ngành Quản lý Môi trƣờng Du lịch sinh thái Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Tp.HCM, tháng 06/2011 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực Khóa luận tốt nghiệp, tơi nhận đƣợc nhiều quan tâm giúp đỡ từ phía quan, thầy cơ, gia đình bạn bè Nay xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Cha mẹ - ngƣời tạo điều kiện tốt vật chất nhƣ tinh thần học tập Tất thầy cô khoa Môi trƣờng Tài nguyên Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quan trọng bổ ích cho tơi suốt năm ngồi giảng đƣờng đại học Tôi xin trân trọng tỏ lòng biết ơn đến dạy tận tình thầy Huỳnh Ngọc Anh Tuấn giúp đỡ hƣớng dẫn trực tiếp cho tơi q trình thực tập hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Masan, nhân viên kĩ thuật, anh chị em công nhân phân xƣởng, đặt biệt Anh Thanh, Anh Lực, Chị Lài, Chị Hằng thuộc phận Môi trƣờng Chị Mỹ, Chị Hiền thuộc phòng An tồn Sức khỏe Mơi trƣờng hết lòng dẫn, giúp đỡ tơi suốt trình thực tập thực đề tài Các thành viên lớp DH07DL động viên, giúp đỡ nhiều thời gian qua Một lần xin trân trọng cám ơn tất giúp đỡ quý báu Sinh viên thực Võ Thanh Tùng ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ Phần Công Nghiệp Masan” đƣợc thực Công ty CPCN Masan, từ tháng 01/2011 đến tháng 06/2011 Mục tiêu đề tài đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng phù hợp Cơng ty CPCN Masan Đề tài bao gồm nội dung nhƣ sau: - Thu thập số liệu, thông tin quy trình cơng nghệ sản xuất Cơng ty CPCN Masan - Xác định đánh giá nguồn phát sinh ô nhiễm - Đánh giá trạng, biện pháp quản lý môi trƣờng Công ty - Đề biện pháp quản lý thích hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm Kết đạt đƣợc Đề tài: - Tìm hiểu đƣợc cách quy trình sản xuất Cơng ty, nhƣ nhu cầu nguyên nhiên vật liệu mà Công ty sử dụng - Nhận dạng đƣợc nguồn phát sinh ô nhiễm dựa vào phƣơng pháp luận Khảo sát thực địa Công ty CPCN Masan - Đánh giá trạng biện pháp quản lý môi trƣờng Công ty dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng có hiệu lực pháp lý - Nêu vấn đề mơi trƣờng Cơng ty tồn - Đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm môi trƣờng phù hợp với vấn đề tồn Cũng nhƣ đề xuất mang tính phòng ngừa khắc phục cố xảy - Nêu số kết luận quan trọng tóm lƣợc vấn đề nói chung kiến nghị đóng góp nhằm giúp cho Đề tài đƣợc khả thi thực tiễn iii MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU 1.3 NỘI DUNG 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 1.4.2 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 1.4.3 Phƣơng pháp xử lý thống kê 1.4.4 Phƣơng pháp so sánh – đánh giá 1.5 ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 1.6 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Tại doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp kiểm sốt nhiễm 2.1.2.1 Do áp lực bên 2.1.2.2 Do áp lực bên 2.1.3 Các bƣớc thực chƣơng trình nhiễm mơi trƣờng 2.1.4 Các cơng cụ thực kiểm sốt nhiễm cơng nghiệp 2.1.5 Biện pháp xử lý cuối đƣờng ống 2.1.5.1 Biện pháp xử lý nước thải 2.1.5.2 Biện pháp xử lý bụi, khí tiếng ồn 2.1.5.3 Biện pháp kỹ thuật xử lý chất thải rắn 10 2.1.6 Mối quan hệ kiểm soát ô nhiễm công nghiệp lĩnh vực khác 10 2.1.7 Sự cần thiết tầm quan trọng việc kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng 11 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CPCN MASAN 11 2.2.1 Giới thiệu sơ lƣợc Công ty CPCN Masan 11 2.2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 11 2.2.1.2 Vị trí địa lý – Điều kiện tự nhiên 12 iv 2.2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 14 2.2.2 Sơ đồ quy trình công nghệ 15 2.2.3 Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu tiêu thụ Công ty 19 2.2.3.1 Nhiên liệu 19 2.2.3.2 Nhu cầu điện 20 2.2.3.3 Nhu cầu nước 21 2.2.3.4 Nguyên liệu 22 2.2.3.5 Máy móc thiết bị 22 2.2.3.6 Nguồn lực lao động 24 2.2.3.7 Sản phẩm thị trường tiêu thụ 24 Chƣơng HIỆN TRẠNG MƠI TRƢỜNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SỐT ĐÃ THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY 25 3.1 NƢỚC THẢI 25 3.1.1 Nƣớc thải sinh hoạt 25 3.1.1.1 Nguồn phát sinh 25 3.1.1.2 Biện pháp kiểm soát 26 3.1.2 Nƣớc thải sản xuất 27 3.1.2.1 Nguồn phát sinh 27 3.1.2.2 Biện pháp kiểm soát 31 3.1.3 Nƣớc mƣa 35 3.2 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 35 3.2.1 Khí thải 35 3.2.1.1 Nguồn phát sinh 35 3.2.1.2 Biện pháp kiểm soát 38 3.2.2 Bụi 38 3.2.2.1 Nguồn phát sinh 38 3.2.2.2 Biện pháp kiểm soát 39 3.2.3 Mùi 39 3.2.3.1 Nguồn phát sinh 39 3.2.3.2 Biện pháp kiểm soát 40 3.2.4 Nhiệt thừa 40 3.2.4.1 Nguồn phát sinh 40 3.2.4.2 Biện pháp kiểm soát 41 3.2.5 Tiếng ồn 42 3.2.5.1 Nguồn phát sinh 42 3.2.5.2 Biện pháp kiểm soát 43 v 3.3 CHẤT THẢI RẮN 43 3.3.1 Nguồn pháp sinh 43 3.3.1.1 Chất thải sinh hoạt 43 3.3.1.2 Chất thải sản xuất 43 3.3.2 Biện pháp quản lý chất thải rắn 45 3.4 CƠNG TÁC PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 45 3.5 CÁC VẤN ĐỀ CỊN TỒN TẠI TRONG CƠNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG 46 3.5.1 Nƣớc thải 46 3.5.2 Khí thải 46 3.5.3 Tiếng ồn – mùi 47 3.5.4 Chất thải rắn 46 3.5.5 Nguy cháy nổ 47 Chƣơng ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MÔI TRƢỜNG 48 4.1 NƢỚC THẢI 48 4.1.1 Biện pháp giảm thiểu 48 4.1.2 Biện pháp xử lý nƣớc thải sản xuất 48 4.2 KHƠNG KHÍ 51 4.2.1 Khí thải – Bụi 51 4.2.2 Tiếng ồn – Mùi 53 4.3 CHẤT THẢI RẮN 54 4.4 CƠNG TÁC PHỊNG NGỪA VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ 54 4.5 CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƢỜNG 55 4.5.1 Giám sát chất lƣợng nƣớc sản xuất 56 4.5.2 Giám sát chất lƣợng nƣớc ngầm 56 4.5.3 Giám sát chất lƣợng khí nguồn 56 4.5.4 Giám sát chất lƣợng khí xung quanh 56 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 KẾT LUẬN 58 5.2 KIẾN NGHỊ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 62 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Nhu cầu sử dụng dầu 19 Bảng 2.2: Nhu cầu sử dụng điện năm 2010 20 Bảng 2.3: Nhu cầu sử dụng nƣớc nhà máy 21 Bảng 2.4: Nhu cầu nguyên liệu 22 Bảng 2.5: Danh mục máy móc, thiết bị phân xƣởng mì 23 Bảng 2.6: Danh mục máy móc, thiết bị phân xƣởng mắm 23 Bảng 2.7: Danh mục máy móc, thiết bị phân xƣởng hạt nêm 24 Bảng 3.1: Nồng độ chất ô nhiễm nƣớc thải sinh hoạt 25 Bảng 3.2: Thành phần, tính chất đặc trƣng nƣớc thải từ sản xuất mì gói 28 Bảng 3.3: Thành phần, tính chất đặc trƣng nƣớc thải sản xuất nƣớc mắm 29 Bảng 3.4: Kết phân tích chất lƣợng nƣớc thải Khu công nghiệp 31 Bảng 3.5: Kết phân tích chất lƣợng mơi trƣờng khơng khí 36 Bảng 3.6: Thành phần khí thải lò sử dụng 37 Bảng 3.7: Kết phân tích nồng độ bụi 38 Bảng 3.8: Kết đo đạc nhiệt độ 41 Bảng 3.9: Kết phân tích tiếng ồn 42 Bảng 3.10: Danh mục chất thải nguy hại Công ty 44 vii Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty CPCN Masan mặt sợi vải lọc va chạm, lực hấp dẫn lực hút tĩnh điện, lớp bụi thu đƣợc dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng giữ đƣợc tất hạt bụi có kích thƣớc nhỏ Hiệu lọc đạt tới 90% lọc đƣợc tất hạt nhỏ nhờ có lớp trợ lọc Sau khoảng thời gian lớp bụi dày làm sức cản màng lớn, ta phải ngƣng cho khí thải qua tiến hành loại bỏ lớp bụi bám mặt vải Thao tác đƣợc gọi hồn ngun khả lọc Vì có đặc điểm chu kỳ làm việc gián đoạn xen kẽ với chu kỳ hoàn nguyên nên thiết bị có hai hay nhiều ngăn (hay nhiều block ngăn) để ngừng làm việc ngăn (hay block) mà rũ bụi Tải trọng khơng khí vải lọc thông thƣờng 150~200 m/h trở lực thiết bị khoảng 120~150 kg/m2 Chu kỳ rũ bụi 2~3 h Khí sau qua thiết bị lọc túi vải đƣợc dẫn ống thải ngồi khơng khí 4.2.2 Tiếng ồn – Mùi - Tránh rồ ga xe vận chuyển nguyên vật liệu lƣu thông Công ty - Quy định loại xe vào Công ty phải đảm bảo hạn chế khói thải, tiếng ồn - Che kín đặt đệm cao su chống rung cho máy nén khí tránh tạo tiếng ồn khu vực đặt máy xung quanh - Cách ly máy phát điện dự phòng vào phòng có tƣờng xây kín - Lắp đặt hệ thống giảm cho máy phát điện - Trồng xanh xung quanh khuôn viên nhà xƣởng sản xuất để hạn chế phần tiếng ồn ảnh hƣởng không tốt đến chất lƣợng làm việc - Trang bị xe thu gom rác có nắp đậy, tránh tƣợng ứ đọng nƣớc mƣa gây mùi Đồng thời thùng đựng rác nên có nắp đậy đặt dọc theo hành lang có máy che để giảm lƣợng nƣớc nhiễm bẩn vào mùa mƣa hạn chế đƣợc mùi hôi - Che kín thùng nƣớc mắm chờ đem xử lý, tránh tiếp xúc mơi trƣờng bên ngồi tạo mùi hydrosunfua H2S trimethylamine (CH3)3N khó chịu - Kiểm tra lắp đặt nắp đậy hố ga dẫn nƣớc thải để giảm phát sinh mùi ảnh hƣởng tới sức khỏe công nhân SVTH: Võ Thanh Tùng 53 Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty CPCN Masan 4.3 CHẤT THẢI RẮN - Việc phân loại rác nguồn cần liệt kê vào bảng nội quy Công ty tất ngƣời biết thực tốt Tuyên truyền giáo dục cho công nhân biết rõ lợi ích việc phân loại rác nguồn - Tăng số lần vệ sinh bã tỏi ớt, không cho chúng chảy tràn hạn chế đƣợc phát tán chất ô nhiễm, tạo cảm quan đẹp - Xây dựng khu để hóa chất có che chắn cẩn thận - Khâu vận chuyển tập kết rác bãi rác tập trung phải thực nghiêm túc, thao tác cẩn thận, tránh làm rách, đổ bên - Nâng cao ý thức cho công nhân việc bảo quản chất thải nói chung - Ngồi giải pháp kiểm soát trên, để hạn chế việc phát sinh chất thải rắn, cần phải: - Chất thải rắn công nghiệp: + Gắn bảng hƣớng dẫn sử dụng máy để giảm sai sót vận hành máy, từ giảm đƣợc sản phẩm chất lƣợng + Mặc khác ta phải kiểm tra kỹ chất lƣợng mẫu nƣớc mắm trƣớc đƣa vào dây chuyền sản xuất với số lƣợng lớn nhằm tránh tạo sản phẩm chất lƣợng + Kiểm tra máy móc, thiết bị trƣớc đƣa vào hoạt động sản xuất - Chất thải rắn sinh hoạt: + Bố trí thùng đựng rác hợp lý để thuận tiện cho việc đổ, bỏ rác không gây mỹ quan Công ty + Sử dụng thùng chứa rác sinh hoạt có nắp đậy để tránh phát tán mùi thối vào mơi trƣờng xung quanh 4.4 CƠNG TÁC PHÕNG NGỪA VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ Nếu có cháy nổ xảy trình hoạt động Nhà máy tác hại tài sản tính mạng cơng nhân Cơng ty lớn Do đó, Cơng ty cần có số biện pháp hành động, cụ thể nhƣ sau: - Đƣờng nội đến đƣợc tất vị trí nhỏ Cơng ty, đảm bảo tia nƣớc phun từ vòi rồng xe cứu hỏa khống chế đƣợc lửa phát sinh vị trí SVTH: Võ Thanh Tùng 54 Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty CPCN Masan Công ty Kho đƣợc bố trí cửa thơng gió tƣờng cách ly để tránh tình trạng cháy lan theo tƣờng theo mái - Trong khu sản xuất, kho chứa nhiên liệu, sản phẩm đƣợc lắp đặt hệ thống báo cháy Các phƣơng tiện phòng chống cháy ln đƣợc kiểm tra thƣờng xun ln tình trạng sẵn sàng - Bể chứa nƣớc cứu hỏa phải luôn đầy nƣớc, đƣờng ống dẫn nƣớc cứu hỏa đến họng lấy nƣớc cứu hỏa phải ln ln tình trạng sẵn sàng làm việc - Các hạng mục dễ cháy nhƣ kho nhiên liệu, nguyên liệu, kho hàng, bồn chứa dầu đƣợc lắp hệ thống cửa cách ly, đƣợc đảm bảo khơng gian cách ly an tồn - Sắp xếp bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn khoảng cách an tồn cho cơng nhân làm việc có cháy nổ xảy - Hệ thống dây điện, chỗ tiếp xúc, cầu dao điện gây tia lửa phải đƣợc bố trí thật an tồn - Qui định cấm cơng nhân hút thuốc khu vực sản xuất, kho chứa nguyên vật liệu khu vực khác - Tất hạng mục cơng trình Cơng ty đƣợc bố trí vật liệu cứu hỏa, bao gồm bình CO2 vật dập lửa vật liệu khác nhƣ cát, thang chữa cháy Những vật liệu đƣợc đặt vị trí thích hợp để tiện việc sử dụng thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra hoạt động tốt bình CO2 - Đảm bảo trang thiết bị, máy móc khơng để rò rỉ dầu mỡ; - Tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán công nhân viên cách dán băng rơn, bảng hiệu đề phòng cố cháy Huấn luyện cho tồn thể cán cơng nhân viên biện pháp phòng cháy chữa cháy có cố xảy Công ty cần thực theo Luật Phòng cháy Chữa cháy, tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 2622-1995, TCVN 5760-1993, TCVN 5738-1993 qui định Phòng cháy Chữa cháy Cơng an tỉnh Bình Dƣơng 4.5 CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƢỜNG Để đảm bảo hoạt động Công ty không gây tác động tiêu cực đến môi trƣờng xung quanh đánh giá hiệu biện pháp xử lý ô nhiễm, nhƣ điều chỉnh kịp thời cố mơi trƣờng xảy Chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng đƣợc đề xuất sau đây: SVTH: Võ Thanh Tùng 55 Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty CPCN Masan 4.5.1 Giám sát chất lƣợng nƣớc sản xuất , Coliform, Cl-, N-NH3, dầu mỡ khoáng - Địa điểm khảo sát: điểm, trƣớc sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung - Tần số thu mẫu phân tích: lần/năm - Thiết bị thu mẫu: thiết bị tiêu chuẩn Đồng thời giới hạn tiếp nhận KCN 4.5.2 Giám sát chất lƣợng nƣớc ngầm - Thông số : pH, DO, COD, BOD, SS, Fe, Cu, Zn, As - Địa điểm kh - Tần số thu mẫu phân tích: lần/năm - Thiết bị thu mẫu: thiết bị tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn phân tích so sánh: QCVN 09:2008/BTNMT 4.5.3 Giám sát chất lƣợng khí nguồn - Thông số : Bụi, nhiệt độ, CO, SOx, NOx - - Tần số thu mẫu phân tích: lần/năm - Thiết bị thu mẫu: thiết bị tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn phân tích so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT 4.5.4 Giám sát chất lƣợng khí xung quanh - Thông số : Bụi, CO, SO2, NO2, NH3, THC, mùi hôi, tiếng ồn, dầu (xƣởng sản xuất mì) - - bao gồm: + điểm bên điểm bên ngồi khu vực sản xuất mì + điểm bên điểm bên khu vực sản xuất nƣớc mắm + điểm bên điểm bên khu vực sản xuất hạt nêm SVTH: Võ Thanh Tùng 56 Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty CPCN Masan + điểm bên điểm bên khu vực sản xuất khí, bảo trì - Tần số thu mẫu phân tích: lần/năm - Thiết bị thu mẫu: thiết bị tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn phân tích so sánh: QCVN 05:2009/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT Ngồi việc giám sát chất lƣợng mơi trƣờng nƣớc khơng khí Cơng ty, ta cần giám sát yếu tố nhƣ: vi khí hậu (cƣờng độ chiếu sáng, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), hiệu cơng trình xử lý, tình hình quản lý chất thải rắn Công ty nên phối hợp với quan chun ngành mơi trƣờng thực tốt chƣơng trình giám sát Số liệu thông số lần giám sát phải lƣu lại để tiện cho việc theo dõi đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng tạo điều kiện thuận lợi cho quan chức kiểm tra định kỳ SVTH: Võ Thanh Tùng 57 Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty CPCN Masan Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Bên cạnh lợi ích đạt đƣợc to lớn kinh tế - xã hội, ngành công nghiệp phát sinh nhiều vấn đề môi trƣờng xúc cần phải giải quyết, nhiễm nƣớc thải, chất thải rắn khí thải mối quan tâm hàng đầu cần phải đƣợc kiểm sốt Cơng ty CPCN Masan có quan tâm đến việc bảo vệ mơi trƣờng có định hƣớng thực kiểm sốt nhiễm với hệ thống xử lý nƣớc thải, quản lý chất thải rắn, kiểm sốt nhiễm cơng nghiệp từ q trình nhập nhiên liệu đến xuất sản phẩm bên Tuy nhiên nhận thức bảo vệ mơi trƣờng hạn chế, mức độ quan tâm đến vấn đề kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng chƣa đƣợc đầy đủ, kế hoạch hành động bảo vệ mơi trƣờng mang tính rời rạc, thiếu hƣớng dẫn, kiểm tra khơng thƣờng xun, chƣa có biện pháp xử lý đầy đủ Vấn đề Công ty gặp phải trở ngại chủ yếu sau: - Những trở ngại nhận thức: đa số cơng nhân có trình độ khơng cao, nhận thức môi trƣờng chƣa đầy đủ nên thay đổi suy nghĩ hành động họ rào cản lớn việc áp dụng biện pháp mơi trƣờng - Các sách chƣa thúc đẩy mạnh việc kiểm sốt nhiễm Các sách cơng nghiệp, quy định hành mơi trƣờng khuyến khích Cơng ty lựa chọn giải pháp xử lý chất thải cuối đƣờng ống thay lựa chọn giải pháp ngăn ngừa nhiễm Các khó khăn giảm thiểu hay đƣợc giải thay đổi cách quản lý trình kĩ thuật Công ty: - Quan tâm đến việc thu thập đánh giá số liệu cách thích hợp nhằm tối ƣu hóa q trình sản xuất - Tìm nguyên nhân chủ yếu tạo chất thải: sử dụng lƣợng nƣớc, chảy tràn hóa chất SVTH: Võ Thanh Tùng 58 Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty CPCN Masan - Việc quản lý hiệu đạt đƣợc cách kiểm tra tốt tất loại hoạt động suốt trình Nhiều dòng thải hồn tồn giảm thiểu biện pháp đơn giản nhƣ lắp đặt dụng cụ đo,… - Một số giải pháp liên quan đến việc cải tiến thiết bị hay đầu tƣ xây dựng công nghệ xử lý - Lý tƣởng ngƣời công nhân cần đƣợc hƣớng dẫn giám sát việc hạn chế thao tác gây lãng phí Cơng ty đặc biệt quan tâm đến vấn đề an tồn lao động cơng tác phòng cháy chữa cháy với biện pháp thực theo quy định Tuy nhiên nhận thức an tồn sức khỏe mơi trƣờng ban quản lý xƣởng cơng nhân thấp Do cần phải có lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức từ đạt đƣợc kết tốt 5.2 KIẾN NGHỊ Trên sở nhận dạng đánh giá vấn đề môi trƣờng Công ty CPCN Masan, để giảm thiểu tác động đến môi trƣờng nhƣ nay, Công ty cần quan tâm đầu tƣ cách thích hợp biện pháp quản lý, kiểm sốt giảm thiểu chất gây ô nhiễm môi trƣờng nhƣ biện pháp phòng chống cố mơi trƣờng đƣợc thể đề tài Công ty cần tuân thủ giám sát chất lƣợng môi trƣờng chặt chẽ theo định kỳ tuân thủ theo luật, quy chuẩn Việt Nam, quy định nhà nƣớc mơi trƣờng an tồn lao động nhƣ sau: - Luật bảo vệ mơi trƣờng 2005 - Luật phòng cháy chửa cháy văn thi hành 04/10/2001 - Pháp lệnh: Bảo hộ lao động ngày 10/09/1991 - Các QCVN, TCVN mơi trƣờng có liên quan nhƣ: QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải công nghiệp, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp số chất hữu - Nghị định 68/2005/NĐ-CP ngày 20/05/2005 về: An toàn sản xuất, mua bán, vận chuyển, cất giữ, sử dụng, thu gom, tiêu hủy thải bỏ chất nguy hiểm SVTH: Võ Thanh Tùng 59 Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty CPCN Masan - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT - việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại - Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 về: 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động - Công ty nên tự nguyện thực biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng nhà máy cách hiệu quả, liên tục dựa vào Thông tƣ số 14/2009/TT-BNN Các quan chức cần phổ biến cụ thể thông tin liên quan đến giảm thiểu nhằm thúc đẩy thực tốt việc kiểm sốt nhiễm, tổ chức khóa tập huấn mơi trƣờng cho tồn cơng nhân viên Công ty Liên kết với sở ban ngành lĩnh vực môi trƣờng nhằm chia thông tin kĩ thuật kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trƣờng Lồng ghép chƣơng trình bảo vệ mơi trƣờng với lớp học an tồn lao động hóa chất Các quan chức môi trƣờng cần thúc ép mạnh mẽ việc tuân thủ quy định môi trƣờng hành, nhằm khuyến khích Cơng ty chấp nhận thực kiểm sốt thay phải nổ lực để đối phó với tiêu chuẩn quy định Đồng thời, phía Cơng ty yêu cầu quan chức ban hành rõ nghị định, thơng tƣ dƣới hình thức định, văn bản…nhằm tạo sở pháp lý cho Công ty thực tốt công tác bảo vệ môi trƣờng Cụ thể hóa quy định, nguyên tắc vận hành để cơng nhân nắm rõ làm việc SVTH: Võ Thanh Tùng 60 Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty CPCN Masan TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hoàng Thị Hiền, 2007 Bảo vệ mơi trường khơng khí Nhà xuất Xây dựng Hà Nội [2] Trần Ngọc Chấn, 2001 Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải Tập 2: Cơ học bụi phương pháp xử lý bụi Nhà xuất Khoa học Kĩ thuật [3] Nguyễn Văn Phƣớc, 2008 Giáo trình quản lý xử lý chất thải rắn Nhà xuất Xây dựng Hà Nội [4] Lê Trình, 1997 Quan trắc kiểm sốt nhiễm mơi trường nước Nhà xuất Khoa học Kĩ thuật [5] Ngơ Vy Thảo, 2009 Giáo trình: Xử lý nước thải Khoa Môi trƣờng Tài nguyên Trƣờng Đại Học Nông Lâm TpHCM [6] Nguyễn Hồng Thơm, 2008 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty CPCN Masan tái sử dụng cho sản xuất, công suất 300 m3/ngày.đêm Luận văn tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TpHCM [7] Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam định có liên quan mơi trƣờng bắt buộc áp dụng [8] Báo cáo giám sát môi trƣờng Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Masan Quý III – 2010 [9] Đề án bảo vệ môi trƣờng Nhà Máy sản xuất chế biến thực phẩm, nƣớc mắm, gia vị, công suất 50.000 sản phẩm/tháng [10] [11] http://yeumoitruong.com [12] http://xulymoitruong.com/tai-lieu-ky-thuat SVTH: Võ Thanh Tùng 61 Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty CPCN Masan PHỤ LỤC SVTH: Võ Thanh Tùng 62 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CƠNG TY TRONG KHU VỰC PHỤ LỤC SƠ ĐỒ MẠNG LƢỚI THỐT NƢỚC CỦA CƠNG TY CPCN MASAN PHỤ LỤC DANH SÁCH VĂN BẢN MÔI TRƢỜNG ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CPCN MASAN Luật bảo vệ môi trƣờng 2005 NĐ 80_2006_NĐ-CP Hƣớng dẫn thi hành luât BVMT NĐ 21_2008 sửa đổi bổ sung thực NĐ 80_2006 TT 05_2008_TT-BTNMT Hƣớng dẫn DGMT chiến lƣợc, DGTD MT Luật tài nguyên nƣớc 2001 QĐ 05_2003 BTNMT – Thăm dò, quan sát hành nghề khoan nƣớc dƣới đất QĐ 3733_2002_QĐ-BYT ban hành 21 tiêu chuẩn VSLĐ, nguyên tắc, thông số VSLĐ Luật PCCC 2001 NĐ 35_2003 – Hƣớng dẫn luật PCCC 10 TT 04_2004 – Hƣớng dẫn thi hành NĐ 35_2003 hƣớng dẫn luật PCCC 11 QĐ 23_ 2006-BTNMT – Danh mục chất thải nguy hại 12 NĐ 59_2007-NĐ_CP – Quản lý chất thải rắn 13 TT 12_2006-BTNMT – Đăng kí hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại 14 Danh mục định luật pháp môi trƣờng áp dụng MSI 15 Luật an tồn hóa chất 2007 16 NĐ 108_2008-NĐ-CP – Hƣớng dẫn thi hành luật hóa chất 17 NĐ 68_2005 – Về An tồn hóa chất 18 TT 12_2006-BCN – hƣớng dẫn NĐ 68_2005 – Về An tồn hóa chất 19 NĐ 90_2009_NĐ-CP – Quy định xử phạt hành An tồn hóa chất 20 Danh mục hóa chất theo quy chế quản lý chất thải nguy hại 21 NĐ 67_2003_NĐ-CP – Phi bảo vệ môi trƣờng nƣớc thải 22 TT 125_2003 – Hƣớng dẫn thực NĐ 67_2003 23 QCVN 01_2009/BYT – Nƣớc sử dụng cho sinh hoạt 24 QCVN 02_2009/BYT – Nƣớc sinh hoạt 25 QCVN 05_2009/ BTNMT – Chất lƣợng mơi trƣờng khơng khí xung quanh 26 QCVN 07_2009/BTNMT – Ngƣỡng chất thải nguy hại 27 QCVN 14_2008/BTNMT (nƣớc thải sinh hoạt) 28 QCVN 19_2009/ BTNMT – Bụi Khí thải cơng nghiệp hóa chất vơ 29 QCVN 20_2009/BTNMT – Khí thải cơng nghiệp hữu 30 QCVN 24_2009/BTNMT – Quy chuẩn nƣớc thải công nghiệp 31 QCVN 26_2010/BTNMT – Quy chuẩn công nghiệp tiếng ồn 32 TCVN 6438_2001 – Phƣơng tiện giao thông đƣờng 33 TCVN 6705_2000 – CTR không nguy hại – phân loại 34 TCVN 6706_2000 – CTR nguy hại – phân loại 35 TCVN 6707_2000 – CTNH dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa 36 TCVN 7629_2007 – Ngƣỡng CTNH PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG MƠI TRƢỜNG TẠI CƠNG TY Hình 4.1: Nhiệt thừa xƣởng Mì Hình 4.2: Hố ga xƣởng Gia vị Hình 4.3: Nƣớc thải trạm xử lý Hình 4.4: Ống nƣớc xƣởng Mì nƣớc Hình 4.5: Bình Axit H2SO4 Hình 4.6: Giỏ rác tin Gia vị PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG MƠI TRƢỜNG TẠI CƠNG TY (tt) Hình 4.7: Rác thải xƣởng Mắm Hình 4.9: Bụi bột khâu tiếp nhận bột xƣởng Mì Hình 4.11: Thiết bị dẫn xƣởng Mì Hình 4.8: Rác Trạm tập trung rác Hình 4.10: Hơi thất xƣởng Mắm Hình 4.12: Khí thải lò ... Sinh viên thƣc hiện: VÕ THANH TÙNG – – ************ T & TÀI NGUYÊN ***** Khoa: & TÀI NGUYÊN QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG : Chuyên ngành: : : QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG & DU LỊCH SINH THÁI VÕ THANH TÙNG : 07157217... ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MASAN Tác giả VÕ THANH TÙNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ chuyên ngành Quản lý Môi trƣờng... ty Cổ phần Công nghiệp Masan, nhân viên kĩ thuật, anh chị em công nhân phân xƣởng, đặt biệt Anh Thanh, Anh Lực, Chị Lài, Chị Hằng thuộc phận Môi trƣờng Chị Mỹ, Chị Hiền thuộc phòng An tồn Sức
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MASAN , NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MASAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay