Đề thi giữa kì 1 môn vật lý lớp 12

7 51 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC MƠN VẬT LỚP 12 Câu 1: Trên đoạn mạch RLC nối tiếp xảy cộng hưởng điện Tăng tần số dòng điện giử nguyên thông số khác mạch, kết luận sau chưa xác? A Hệ số cơng suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C Điện áp hiệu dụng điện trở R giảm D Điện áp hiệu dụng hai tụ tăng Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u  U cost (V ) vào đầu cuộn cảm Ở thời điểm t1, điện áp u1  100 V cường độ dòng điện mạch i1 = -2,5A Ở thời điểm t2, giá trị nói 100 V điện áp  2,5 A Điện áp cực đại U0 B 100 (V) C 220 (V) D 100 (V) Câu 3: Một lắc lò xo có W = 0,9 J; biên độ dao động A = 15 cm Động lắc vị trí có li độ x = - cm A 0,8 J B 0,1 J C – 0,8 J D – 0,1 J Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos100t (V ) vào đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Biết điện trở R =100 Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, dung kháng tụ điện 300Ω cường độ dòng điện mạch sớm pha π/4 so với điện áp u Giá trị L A L  ( H ) B L  ( H ) C L  ( H ) D L  ( H )     Câu 5: Đặt điện áp u  U cost (V ) với U  0,   không đổi vào đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Điện áp hiệu dụng đầu điện trở 90 V, hai đầu cuộn dây cảm 150 V đầu tụ điện 60 V Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch A 90 (V) B 180 (V) C 220 (V) D 260 (V) A 200 (V) Câu 6: Cho mạch điện có UR = 60V, UL = 120V, UC = 60V Thay đổi C cho UC = 40V Tìm UR? A 120V B 106,2 V C 53,1 V D 60 V Câu 7: Cho đoạn mạch gồm R,(L,r),C mắc nối tiếp Thay đổi R cho công suất R cực đại = 48W hiệu điện hai đầu mạch lệch pha 420 so với hiệu điện R Tính cơng suất tồn mạch? A 100 W B 53 W C 200 W D 86 W Câu 8: Để có sóng dừng sợi dây có hai đầu cố định chiều dài sợi dây A số nguyên lần phần tư bước sóng B số nguyên lần nửa bước sóng C số lẻ lần phần tư bước sóng D số lẻ nửa bước sóng Câu 9: Một vật dao động điều hồ với chu T =  / 10 (s) quãng đường 40cm chu dao động Gia tốc vật qua vị trí có li độ x = 8cm A 32m/s2 B -32cm/s2 C 32cm/s2 D -32m/s2 Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz giá trị hiệu dụng U =80 V vào đầu đoạn mạch 0,6 ( H ) , tụ điện có điện dung gồm R, L, C mắc nối tiếp Biết cuộn cảm có độ tự cảm L   10 4 C ( F ) công suất tỏa nhiệt điện trở R 80 (W) Giá trị điện trở R  A 80 Ω B 30 Ω C 20 Ω D 40 Ω Câu 11: Một nguồn sóng dao động điều hòa với tần số 1,5 Hz Khoảng cách điểm gần phương truyền sóng có độ lệch pha π/3 0,8 m Tốc độ truyền sóng A 7,2 m/s B 1,6 m/s C 3,2 m/s D 4,8 m/s Trang 1/7 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 12: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos20  t(cm) Quãng đường vật thời gian t = 0,05s A 8cm B 4cm C 16cm D 12cm Câu 13: Điện áp tức thời đầu đoạn mạch 200cos(100πt)(V) Thời điểm gần kể từ gốc thời gian, điện áp tức thời đạt 100 (V) 1 1 A B C D s s s s 100 300 600 200 Câu 14: Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật A 1/2 B C 1/3 D Câu 15: Khi đặt điện áp không đổi 12 V vào đầu cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L dòng điện qua cuộn dây dòng điện chiều có cường độ 0,15A Nếu đặt vào đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V cường độ dòng điện hiệu dụng qua A, cảm kháng cuộn dây A 60 Ω B 30 Ω C 50 Ω D 40 Ω Câu 16: Một sóng âm có dạng hình cầu phát từ nguồn có cơng suất l W Giả sử lượng phát bảo toàn Cường độ âm điểm cách nguồn m A I1  0,08W / m2 C I1  8W / m B I1  0,008W / m D I1  0,8W / m Câu 17: Đặt điện áp u  150 cos100t (V ) vào đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 30Ω, cuộn 0,4 cảm có độ tự cảm L  ( H ) ampe kế xoay chiều mắc nối tiếp Biết ampe kế có điện trở khơng  đáng kể Số ampe kế A (A) B (A) C (15/7) (A) D (A) Câu 18: Một vật dao động điều hồ có phương trình x = 5cos( 2t   / 2) (cm) Quãng đường mà vật sau thời gian 12,125s kể từ thời điểm ban đầu A 240cm B 245,34cm C 243,54cm D 234,54cm Câu 19: Khi mức cường độ âm tăng thêm B cường độ âm tăng A 20 lần B 100 lần C 200 lần D lần   Câu 20: Đặt điện áp u  U cos100t  (V ) vào đầu tụ điện cường độ dòng điện cực đại 2  qua tụ I0 Cường độ dòng điện qua tụ I0 /2 vào thời điểm sau đây? 1 1 A B C D s s s s 300 600 200 220 Câu 21: Bước sóng quãng đường mà sóng truyền A chu B chu C chu D chu Câu 22: Đặt điện áp u  100 cos(100t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn ( H ) Khi điện áp hiệu dụng đầu phần tử R, L, dây cảm), với C, R không đổi L  2 C có độ lớn Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 350 W B 100 W C 200 W D 250 W Câu 23: Nguồn phát sóng mặt nước tạo dao động với tần số f = 100 Hz Cọi biên độ sóng khơng đổi Biết khoảng cách gợn lồi liên tiếp cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 25 cm/s B 100 cm/s C 50 cm/s D 150 cm/s Trang 2/7 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 24: Hai nguồn kết hợp A, B dao động tần số f =20 Hz, biên độ A= (cm) ngược pha Coi biên độ sóng khơng đổi, tốc độ truyền sóng v = 60 (cm/s) Biên độ dao động tổng hợp điểm M cách A, B khoảng AM =12 (cm), BM = 10 (cm) A cm B (cm) C (cm) D (cm) Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động pha với tần số 20 Hz; AB = cm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Một đường tròn tâm O thuộc trung điểm AB nằm mặt phẳng chứa vân giao thoa, bán kính cm Số điểm dao động cực đại đường tròn A 18 B 16 C 14 D Câu 26: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 3cos(10t -  /3)(cm) Sau thời gian t = 0,157s kể từ bắt đầu chuyển động, quãng đường S vật A 1,5cm B 4,5cm C 4,1cm D 1,9cm Câu 27: Đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) có dung kháng lớn cảm kháng Nếu giảm dần điện trở đoạn mạch đến độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện tiến đến giá trị A B π C – π/2 D π/2 Câu 28: Người ta dùng cần rung có tần số 50 Hz để tạo sóng dừng dây (1đầu cố định, đầu tự do) có chiều dài 0,7 m, biết tốc độ truyền sóng 20 m/s Số điểm bụng số điểm nút dây A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 29: Một vật dao động điều hoà với tần số f = 2Hz Tốc độ trung bình vật thời gian nửa chu A 4A B 2A C 8A D 10A Câu 30: Một dây AB dài 1m có đầu A cố định, đầu B gắn với cần rung với tần số f thay đổi B coi nút sóng Ban đầu dây có sóng dừng Khi tần số f tăng thêm 30 Hz số nút dây tăng thêm nút Tốc độ truyền sóng dây A 30 m/s B 10 m/s C 12 m/s D 15 m/s Câu 31: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A pha với vận tốc B sớm pha  so với vận tốc C trễ pha π/2 so với vận tốc D ngược pha với vận tốc Câu 32: Trong dao động điều hòa lắc lò xo A động cực đại cực đại B lực kéo có độ lớn cực tiểu cực đại C vận tốc cực đại động cực tiểu D gia tốc cực đại động cực tiểu Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) Biết R = 100 Ω, L  ( H ) , C  10 4 ( F ) điện áp hiệu dụng đầu cuộn cảm  2 u L  200 cos(100t   / 2)(V ) Biểu thức điện áp đầu đoạn mạch A u  400 cos100t   (V ) B u  400 cos100t   (V ) C u  400 cos100t   (V ) D u  400 cos100t   (V )  4  4  4  4 Câu 34: Dòng điện xoay chiều I = 2cos(120πt) (A) có A chu 0,2 s B giá trị hiệu dụng A C tần số 60 Hz D tần số 50 Hz Câu 35: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 200 N/m, vật nặng có khối lượng 200 g, dao động điều hồ với biên độ 10 cm Khi qua vị trí có li độ 2,5 cm, lắc có tốc độ A 3,06 m/s B 3,16 m/s C 2,16 m/s D 0,79 m/s Trang 3/7 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 36: Đoạn mạch chứa phần tử R, L, C Khi đặt vào đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều    u  200 cos100t  (V ) dòng điện mạch i  2 cos(100t  )( A) Phần tử 4  A cuộn cảm có độ tự cảm L  ( H ) B tụ điện có điện dung C  100 ( F ) C tụ điện có điện dung C   10 4   (F ) D cuộn cảm có độ tự cảm L   (H ) Câu 37: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x  cos(20t   / 2)(cm) Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x1 = 2cm đến li độ x2 = 4cm A 1/120s B 1/40s C 1/80s D 1/60s Câu 38: Hai sóng dạng sin có bước sóng biên độ truyền ngược chiều sợi dây với tốc độ 10 cm/s tạo sóng dừng Biết khoảng thời gian hai thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,5 s Bước sóng hai sóng A 20 cm B cm C 10 cm D 15 cm  Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u  200 cos(100t  )(V ) vào hai đầu đoạn mạch RLC  mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch i  2 cos(100t  )( A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 400 W B 400 W C 200 W D 200 W Câu 40: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x  cos(8t  2 / 3)(cm) Tốc độ trung bình vật từ vị trí có li độ x1 =  cm theo chiều dương đến vị trí có li độ x2 = cm theo chiều dương A 48 cm/s B 4,8 cm/s C 48 cm/s D 48 m/s Câu 41: Hai nguồn phát sóng kết hợp hai nguồn phát hai sóng có A biên độ, tần số B biên độ, pha ban đầu C phương, tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian D tần số, pha ban đầu Câu 42: Một chất điểm dao động điều hoà quỹ đạo dài cm Biên độ dao động chất điểm A – 2,5 cm B 2,5 cm C 10 cm D cm Câu 43: Tại điểm S mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f Khi mặt nước hình thành hệ sóng đồng tâm S Tại hai điểm M, N nằm cách cm đường thẳng qua S dao động ngược pha Biết tần số sóng 56 Hz tốc độ truyền sóng thay đổi khoảng từ 76 cm/s đến 86 cm/s Tốc độ truyền sóng A 80 cm B 85 cm C 82 cm D 78 cm Câu 44: Khẳng định sau khơng nói sóng dừng dây có đầu cố định? A Giữa điểm nút kề có điểm bụng điểm dao động với biên độ cực đại B Số nút số bụng C Sóng dừng trường hợp riêng giao thoa sóng D Sự chồng chập sóng tới sóng phản xạ dây đàn hồi tạo dây điểm nút đứng yên Câu 45: Một đoạn mạch RLC nối tiếp có R biến thiên mắc vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng tần số khơng đổi Khi R = Rm cơng suất đoạn mạch đạt giá trị cực đại P = Pmax Khi ta có U2 U2 A Rm = |ZL – ZC|; Pmax = B Rm = ZL – ZC; Pmax = C Rm = |ZL – ZC|; Pmax = | Z L  ZC | U | Z L  ZC | 2( Z L  Z C ) D Rm = |ZL – ZC|; Pmax = 2U | Z L  ZC | Trang 4/7 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 46: Trong thí nghiệm giao thoa sóng âm khơng khí, hai nguồn kết hợp pha có tần số 580 Hz Tốc độ truyền âm khơng khí 348 m/s Một điểm quan sát cách nguồn âm khoảng 4,2 m 5,7 m tai người nghe thấy âm (so với điểm lân cận) A điểm lân cận B nhỏ C to D lúc to, lúc nhỏ Câu 47: Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số x = A1cos(t + 1) x2 = A2cos(t + 2) tính theo công thức A tan = A1 sin 1  A2 cos 2 B tan = A1 sin 1  A2 sin 2 A1cos1  A2 sin 2 A C tan = co s 1  A2 cos 2 A1sin1  A2 sin 2 A1cos1  A2 cos 2 D tan = A1 sin 1  A2 cos 1 A1sin2  A2 cos 2 Câu 48: Một dây đàn dài 0,6 m kích thích phát âm La trầm có tần số f = 220 Hz với nút sóng dừng Tốc độ truyền sóng dây A 550 m/s B 44 m/s C 88 m/s D 66 m/s Câu 49: Cho vật dao động điều hồ với phương trình x = 10cos(2  t-5  /6)(cm) Tìm quãng đường vật kể từ lúc t = đến lúc t = 2,5s A 10cm B 50cm C 100cm D 100m Câu 50: Điểm M cách nguồn âm l0 m có cường độ âm I Điểm N cách nguồn âm 20m có cường độ âm A I/2 B 2I C 4I D I/4 Câu 51: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(2  t-  / 2) (cm) Kể từ lúc t = 0, quãng đường vật sau 5s A 100m B 50cm C 80cm D 100cm Câu 52: Hai điểm S1, S2 mặt chất lỏng, cách 18 cm, dao động pha với biên độ A tần số f = 20 Hz Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,2 m/s Hỏi S1 S2 có gợn lồi (trừ S1 S2 có gợn lồi)? A B C D Câu 53: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(2  t-  / 2) (cm) Kể từ lúc t = 0, quãng đường vật sau 12,375s A 235cm B 246,46cm C 245,46cm D 247,5cm Câu 54: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 2cos(4  t -  /3)(cm) Quãng đường vật thời gian t = 0,125s A 1cm B 2cm C 4cm D 1,27cm Câu 55: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 8cos(2  t +  )(cm) Sau thời gian t = 0,5s kể từ bắt đầu chuyển động quãng đường S vật A 8cm B 12cm C 16cm D 20cm Câu 56: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 dao động với tần số 20 Hz, pha Tại điểm M cách S1 25 cm, cách S2 20,5 cm sóng có biên độ cực tiểu Giữa M trung trực S1, S2 có cực đại Tốc độ truyền sóng mặt nước A 60 cm/s B 36 cm/s C 30 cm/s D 25,7 cm/s Câu 57: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều u = U thiên Khi C = Cm điện áp hai tụ đạt cực đại UC = Ucmax Thì U R  Z L2 R  Z L2 A Ucmax = Zcm = ZL R U R  Z L2 C UCmax = ZCm = R R R  ZL 2 B Ucmax = U R  Z L Zcm = ZL 2 D Ucmax = U R  Z L Zcm= ZL cost Cho C biến ZL R  Z L2 L R  Z L2 Trang 5/7 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 58: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos( 2t  2 )(cm) Quãng đường vật sau thời gian 2,4s kể từ thời điểm ban đầu A 40cm B 45cm C 49,7cm D 47,9cm Câu 59: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 4cos4  t(cm) Vận tốc trung bình chất điểm 1/2 chu A 8cm/s B 32cm/s C 16  cm/s D 64cm/s Câu 60: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 5cos( 5t   / )(cm) Biết thời điểm t có li độ 3cm Li độ dao động thời điểm sau 1/10(s) A  4cm B 3cm C -3cm D 2cm Câu 61: Khi cường độ âm tăng lên 10 n lần, mức cường độ âm A tăng thêm l0n dB B tăng lên n lần C tăng lên l0n lần D tăng thêm 10 n dB Câu 62: Một người dùng búa gõ vào nhôm Người thứ hai đầu áp tai vào nhôm nghe âm tiếng gõ hai lần (một lần qua không khí, lần qua nhơm) khoảng thời gian hai lần nghe 0,12 s Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s nhôm 6420 m/s Chiều dài nhôm A 42,06 m B 43,08 m C 40,04 m D 45,02 m  Câu 63: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos( 2t  )(cm) Tốc độ trung bình vật chu dao động A 20m/s B 20cm/s C 5cm/s D 10cm/s Câu 64: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos( 4t   / )(cm) Biết thời điểm t có li độ 4cm Li độ dao động thời điểm sau 0,25s A 4cm B 2cm C -2cm D - 4cm  Câu 65: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos( 4t  )(cm) Biết thời điểm t có li độ -8cm Li độ dao động thời điểm sau 13s A -8cm B 4cm C -4cm D 8cm Câu 66: Đặt điện áp u  100 cos(100t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn 0,75 dây cảm) Biết R = 50 Ω, L  ( H ) , C  10 ( F ) Biểu thức cường độ dòng điện mạch  2,5 có dạng A i  cos100t   ( A) B i  2 cos100t   ( A)   4 4 D i  cos100t   ( A) C i  cos 100t ( A)  4 Câu 67: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos( 5t   / )(cm) Biết thời điểm t có li độ 3cm Li độ dao động thời điểm sau 1/30(s) A 4,6cm B 0,6cm C -3cm D 4,6cm 0,6cm Câu 68: Đoạn mạch RLC nối tiếp, điện trở R = 10Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L ( H ) , tụ điện có điện dung C thay đổi Mắc vào đầu điện áp xoay chiều 10 u  U cos(100t )(V ) Để điện áp đầu đoạn mạch lệch pha π/2 so với điện áp đầu tụ điện giá trị điện dung tụ điện 4 4 3 A 10 ( F ) B 10 ( F ) C 3,18 (µF) D 10 ( F )  2.  Câu 69: Một vật dao động điều hồ với chu T =  / 10 (s) quãng đường 40cm chu dao động Tốc độ vật qua vị trí có li độ x = 8cm Trang 6/7 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 1,2cm/s B 1,2m/s C 120m/s D -1,2m/s Câu 70: Một nguồn âm đẳng hướng phát từ O Gọi A, B điểm nằm phương truyền phía O Mức cường độ âm A 50 dB, B 30 dB Tính mức cường độ âm M trung điểm AB A 34,6 dB B 37,2 dB C 35,2 dB D 38,5 dB Câu 71: Một vật dao động theo phương trình x = 3cos(5  t -  /3) +1(cm) Trong giây vật qua vị trí N có x = 1cm lần ? A lần B lần C lần D lần - - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 132 ... số x = A1cos(t + 1) x2 = A2cos(t + 2) tính theo cơng thức A tan = A1 sin 1  A2 cos 2 B tan = A1 sin 1  A2 sin 2 A1cos 1  A2 sin 2 A C tan = co s 1  A2 cos 2 A1sin 1  A2 sin... vào thời điểm sau đây? 1 1 A B C D s s s s 300 600 200 220 Câu 21: Bước sóng quãng đường mà sóng truyền A chu kì B chu kì C chu kì D chu kì Câu 22: Đặt điện áp u  10 0 cos (10 0t )(V ) vào hai đầu... ) Câu 37: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x  cos(20t   / 2)(cm) Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x1 = 2cm đến li độ x2 = 4cm A 1/ 120 s B 1/ 40s C 1/ 80s D 1/ 60s Câu 38:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì 1 môn vật lý lớp 12 , Đề thi giữa kì 1 môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay