Đề ôn thi học kì 2 môn vật lý lớp 11

15 25 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC MÔN VẬT 11 Câu 1: A Câu2: A Câu 3: A B C D Câu 4: A B C D Câu 5: A B C D Câu 6: A Câu 7: A B C D Câu 8: A Câu 9: Một người nhìn sỏi đáy bể nước thấy ảnh cách mặt nước khoảng 1,8m; chiết suất nước n = 4/3 Độ sâu bể 1,125m B 1,2m C 2,4m D 1,35m Chiếu tia sáng từ khơng khí vào thủy tinh có hai mặt song song góc tới i Tấm thủy tinh chiết suất n, bề dầy d Biểu thức xác định khoảng cách l tia tới tia ló là: d sin(i  r ) d sin(i  r ) d sin(i  r ) d sin(i  r ) B C D l 2cosr l cosi l cosr l cosr Dòng điện Phucơ dòng điện sinh ra: khối kim loại chuyển động từ trường đặt từ trường biến thiên có kim loại đặt từ trường có từ thơng qua mạch điện kín đạt cực đại khối kim loại chuyển động dọc theo đường sức từ Một vòng dây dẫn đươc đặt từ trường đều, cho mặt phẳng vòng dây vng góc với đường cảm ứng Trong vòng dây xuất suất điện động cảm ứng nếu: Nó bị làm cho biến dạng Nó dịch chuyển tịnh tiến dọc theo đường sức từ Nó quay xung quanh trục trùng với đường cảm ứng từ Nó quay xung quanh pháp tuyến Khi xảy phản xạ tồn phần thì: tia phản xạ rõ tia tới mờ tồn chùm tia tới bị giữ mặt phản xạ tia tới bị phản xạ tuân theo định luật phản xạ ánh sáng có phần nhỏ chùm tia tới bị khúc xạ Một mặt song song có bề dày 15cm chiết suất 1.5.Một vất sáng AB đặt trước mặt song song, hỏi ảnh A’B’ AB cách AB ? 5mm B 10cm C 5cm D 20cm Chọn câu sai Suất điện động tự cảm mạch điện có giá trị lớn Cường độ dòng điện mạch biến thiên nhanh Cường độ dòng điện mạch giảm nhanh Cường độ dòng điện mạch có giá trị lớn Cường độ dòng điện mạch tăng nhanh Một ống dây dài 50cm , diện tích tiết diện ngang ống 10cm2 gồm 1000 vòng dây ghép nối tiếp Hệ số tự cảm ống dây là: 6,28.10-2 H B 2,51 mH C 2,51.10-2 mH D 0,251 H Một ống dây tích V, cho dòng điện chạy qua ống dây từ trường bên ống Gia sư Tài Năng Việt A Câu 10: A Câu 11: A B C D Câu 12: A B C D Câu 13: A C Câu 14: A Câu 15: A B C D Câu 16: A Câu 17: https://giasudaykem.com.vn dây B Năng lượng từ trường ống dây xác định biểu thức: B C D 10 7 BV 10 7 B 2V 10 BV 10 B 2V W  W  W  W  8 8 8 8 Khi ánh sáng truyền từ thuỷ tinh có n1 = 1,5 sang mơi trường nước có n2 = 4/3 tượng phản xạ tồn phần xảy góc tới tia sáng có giá trị igh= 640 B igh= 620 C igh= 62,50 D igh= 48,10 Định luật Len-xơ dùng để : Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng mạch điện kín Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín Xác định cường độ dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín Xác định biến thiên từ thông qua mạch điện kín, phẳng Muốn giảm hao phí toả nhiệt dòng Phu gây khối kim loại, người ta thường: chia khối kim loại thành nhiều kim loại mảnh ghép cách điện với đặt song song với đường sức từ sơn phủ lên khối kim loại lớp sơn cách điện tăng độ dẫn điện cho khối kim loại chia khối kim loại thành nhiều kim loại mảnh ghép cách điện với đặt vng góc với đường sức từ Theo định luật khúc xạ ánh sáng, tia sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang : Góc khúc xạ hai lần góc tới B Góc khúc xạ lớn góc tới Góc khúc xạ nhỏ góc tới D Góc khúc xạ góc tới Một chậu đựng chất lỏng hình vẽ: A D Biết AB = 1,2m, BC = 2m Mắt nhìn theo phương DB thấy trung điểm M BC Chiết suất chất lỏng là: C B M 1,339 B 1,330 C 1,430 D 1,541 Suất điện động cảm ứng suất điện động hình thành khi: có thay đổi điện trở mạch điện kín có nguồn điện pin ăcquy có chuyển động lại gần xa nam châm so với khung dây có biến đổi từ thơng qua mạch điện kín Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,5 H Cường độ dòng điện qua ống dây giảm từ 5(A) đến 1(A) khoảng thời gian 0,05(s) Suất điện động tự cảm có độ lớn là: 10 (V) B 20 (V) C 35 (V) D 40 (V) Một khung dây gồm có 25 vòng dây đặt vng góc với đường sức từ từ truờng có độ lớn cảm ứng từ B = 0,02 T Diện tích mổi vòng dây S = 200 cm2 Giả sử độ lớn cảm ứng từ giảm giá trị đến khoảng thời gian 0,02 giây Suất điện động cảm Gia sư Tài Năng Việt A Câu 18: A B C D Câu 19: A Câu 20: A Câu 21: A Câu 22: A B C D Câu 23: A Câu 24: A Câu 25: https://giasudaykem.com.vn ứng xuất khung dây là: 0,02 (V) B 50 (V) C 5000(V) D 0,5 (V) Khi ánh sáng truyền từ mơi trường có chiết suất lớn sang mơi trường có chiết suất nhỏ : khơng thể có tượng phản xạ tồn phần xảy xảy tượng phản xạ tồn phần ln xảy tượng phản xạ tồn phần tượng phản xạ toàn phần bắt đầu xảy góc tới đạt giá trị lớn Để xác định cực kim loại chuyển động từ trường người ta dùng quy tắc bàn tay phải, chiều ngón trùng với chiều đường sức từ B dòng điện C cảm ứng từ D vec tơ vận tốc Đơn vị hệ số tự cảm là: Vôn (V) B Hen ri (H) C Tesla (T) D Vê be (Wb) Lăng kính có góc chiết quang 60 chiết suất n Biết góc lệch tia sáng cực tiểu 300 Chiết suất n lăng kính là: B C 1,5 D Chọn câu sai? Chiết suất tuyệt đối chân không Chiết suất đại lượng khơng có đơn vị Chiết suất tuyệt đối môi trường nhỏ Chiết suất tuyệt đối mơi trường tỉ lệ nghịch với vận tốc ánh sáng mơi trường Từ thông qua khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình: (t )  0,4t (Wb) Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất khung là: 0,4 V B 0,2 V C 0,16 V D 0,064 V Một khung hình vng gồm 20 vòng dây có cạnh a = 10cm, đặt từ trường đều, độ lớn từ trường B = 0.05T Mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ góc α = 300 Từ thơng có độ lớn là: 50 mWb B 0,25 mWb C 8,66 mWb D mWb A B C D Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Hình vẽ chiều dòng điện cảm ứng? Hình C A B Hình D C Hình B D Hình A Câu 26: Khi chiếu tia sáng đơn sắc đến mặt bên lăng kính thấy tia khúc xạ vào lăng kính ló mặt bên thứ hai Khi góc lệch tia sáng qua lăng kính : góc hợp tia ló pháp tuyến mặt bên thứ hai A góc hợp tia khúc xạ tia ló B góc hợp tia tới tia khúc xạ C góc hợp tia tới tia ló cuối Câu 27: Vật sáng AB qua thấu kính phân kỳ cho ảnh A’B’ = kAB Khi dịch chuyển vật xa thấu kính ta có ảnh A”B” với: A A”B” gần thấu kính A’B’ B A”B” xa thấu kính AB C A”B” < A’B’ D A”B” > A’B’ Câu 28: Một thấu kính hội tụ dịch chuyển vật thu ảnh thấy có hai vị trí thấu kính thu ảnh rõ nét màn, hai vị trí cách khoảng l biết khoảng cách từ vật đến L Tiêu cự thấu kính là: L2  l L2  l L2  l Ll A f  B f  C f  D f  2.L 4.L 4.l 2.L Câu 29:Hệ hai thấu kính ghép đồng trục f1 =10 cm, f2 = 20 cm Biết dịch chuyển vật dọc theo trục thấu kính chiều cao ảnh cho hệ không đổi Khoảng cách hai thấu kính A 10 cm B 20 cm C 30 cm D 40 cm Câu 30: Điều sau sai nói cấu tạo đặc điểm mắt A Về phương diện quang học mắt giống máy ảnh B Thủy tinh thể mắt thấu kính hội tụ thay đổi tiêu cự C Đối với mắt bình thường (khơng có tật ) có điểm cực viễn vơ D Mắt cận thị nhìn rõ vật vô mà không cần điều tiết Câu 31: Tiêu cự thủy tinh thể đạt giá trị cực đại khi: A Mắt nhìn vật cực viễn B Mắt nhìn vật cực cận C Hai mặt thủy tinh thể có bán kính lớn D ba câu a,b, c, sai Câu 32: Mắt viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40 cm để nhìn rõ vật gần cách mắt 25 cm Khi mang kính đặt sát mắt phải có độ tụ là: A D = 1,5 điốp B D = - 1,5 điốp C D = điốp D D = -3 điốp Câu 33: Điều sau nói kính lúp: A Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn B Có tác dụng làm tăng góc trơng ảnh C Vật qua kính lúp cho ảnh ảo lớn vật D Cả ba câu a, b, c Câu 34: Độ bội giác kính lúp khơng phụ thuộc vào vị trí đặt mắt khi: A Ngắm chừng vô cực B Ngắm chừng cực cận Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Ngắm chừng mắt điều tiết tối đa C Mắt đặt tạI tiêu điểm ảnh kính Câu 35: Gọi Đ khoảng nhìn rõ ngắn mắt, K độ phóng đại ảnh qua kính, l khoảng cáh từ mắt tới kính Độ phóng đại kính lúp là: D D D D A G  k B G  l C G  k D G  k d'  l d'  k d'  l d 'l Câu 36: Hình vẽ vẽ hướng lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích q chuyển động từ trường đều? q>0 V F V F q>0 q
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi học kì 2 môn vật lý lớp 11 , Đề ôn thi học kì 2 môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay