Đề ôn tập học kì 1 môn vật lý lớp 12

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ ÔN TẬP HỌC MƠN VẬT LỚP 12 Câu 1: Một dây đàn hồi AB dài 2(m) căng nằm ngang hai đầu cố định, đầu A dao động với chu kỳ 0,02(s), thi dây có sóng dừng người ta đếm từ A đến B có nút ( kể hai nút A B) Tốc độ truyền sóng dây A 40(m/s) B 25(m/s) C 30(m/s) D 50(m/s) Câu 2: Tại vị trí mơi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A tăng thêm 10(dB) B giảm 10(dB) C giảm 10 (B) D tăng thêm 10(B) Câu 3: Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc  quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay khung Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức e  E0 cost Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc A 450 B 900 C 1800 D 1500 Câu 4: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng khơng đáng kể, có độ cứng k = 50(N/m), độ dài tự nhiên  = 20(cm), 10(m/s2) vật nặng có khối lượng 100(g), lấy g = Khi vật dao động điều hòa lò xo có chiều dài cực đại 32(cm) Biên độ dao động vật có giá trị A 10(cm) B 4(cm) C 12(cm) D 8(cm) Câu 5: Một vật dao động điều hòa tắt dần Cứ sau chu biên độ dao động giảm 2% Hỏi sau chu giảm bao nhiêu? A 3,96% B 2% C 4% D 1% Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120(V), tần số 50(Hz) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 30(Ω), cuộn cảm có độ tự cảm ( H ) tụ điện có điện dung thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện điện áp 2,5 hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại A 100 (V) B 250 (V) C 150 (V) D 160 (V) Câu 7: Đặt điện áp u = U cosωt (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở R mạch 0 không đổi Khi có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu sau không đúng? A Cảm kháng dung kháng đoạn mạch B Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn C Tổng trở mạch có giá trị khác R D Hệ số công suất đoạn mạch cosφ = Câu 8: Cho hai dao động điều hòa phương: x = A cos(ωt+π/3)(cm) x = A cos(ωt-π/2)(cm), (t đo giây) Biết phương trình dao động tổng hợp x = 2 cos(ωt+φ)(cm) Biên độ dao động A2 có giá trị cực đại A1 A 15 (cm) B 15 (cm) C 10 (cm) D 20(cm) Câu 9: Chọn đáp án khơng sóng Ở phía nguồn sóng, thời điểm, hai điểm phương truyền sóng A dao động pha cách bước sóng B dao động ngược pha cách bán nguyên lần bước sóng C cách bước sóng dao động pha D cách nửa bước sóng dao động ngược pha Câu 10: Một vật dao động điều hòa đoạn thẳng BC với chu kỳ T, vị trí cân O Trung điểm OC OB M N Thời gian để vật theo chiều từ M đến N là: A T 12 B T C T D T Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều gồm phần tử X, Y mắc nối tiếp X Y ba yếu tố điện trở R, cuộn dây cảm L, tụ điện C Cho biết dòng điện mạch trễ pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch Xác định X, Y quan hệ trị số chúng A X điện trở R, Y cuộn dây cảm thuần; C X tụ điện C, Y điện trở R, R  Z L  3R B X cuộn dây cảm thuần, Y điện trở R ; R  3Z L D X tụ điện C, Y điện trở cuộn dây cảm Z C  3Z C 3Z L Câu 12: Ở nhiệt độ xác định, sóng âm truyền mơi trường định A tốc độ truyền sóng khơng đổi B tốc độ truyền sóng thay đổi tần số sóng thay đổi C tốc độ truyền sóng tỉ lệ với bước sóng d tốc độ truyền sóng tỉ nghịch với chu sóng Câu 13: Lượng lượng sóng âm truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền âm gọi A cường độ âm B lượng âm C mức cường độ âm D độ to âm Câu 14: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , Z cảm kháng cuộn dây , Z dung kháng tụ điện , điện áp tức thời L C hai đầu điện trở R pha với điện áp tức thời hai đầu mạch A Z = Z B Z > Z C Z < Z L C L C L C D Z = R L Gia sư Tài Năng Việt Câu 15: Đặt điện áp độ tự cảm L  0,4  https://giasudaykem.com.vn u  125 sin(100t ) (V ) lên hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R=30(Ω), cuộn dây cảm có ( H ) ampe kế nhiệt mắc nối tiếp Biết ampe kế có điện trở khơng đáng kể Số ampe kế A 2,0 (A) B 1,8 (A) C 2,5 (A) D 3,5( A) Câu 16: Chọn câu sóng học Sóng ngang sóng dọc có đặc điểm chung A truyền chất lỏng B truyền chân không C truyền chất khí D truyền chất rắn Câu 17: Khi đặt điện áp không đổi 30 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm ( H ) dòng điện đoạn mạch dòng điện chiều có cường độ (A) Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 4 u  150 cos120t (V ) biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch A i  cos(120t  C i  cos(120t    B i  cos(120t  ) ( A) ) ( A) D i  cos(120t    ) ( A) ) ( A) Câu 18: Phát biểu không đúng? A Dao động trì có tần số tỉ lệ với lượng cung cấp cho hệ dao động B Cộng hưởng có biên độ phụ thuộc vào lực cản mơi trường C Dao động cưỡng có tần số tần số ngoại lực cưỡng D Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 19: Cho đoạn mạch điện mắc nối tiếp gồm cuộn dây có độ tự cảm L  dung C 10 4 1,4  ( H ) điện trở r = 20 () , tụ điện có điện ( F ) , điện trở R thay đổi được, điện áp hai đầu đoạn mạch u  100 cos100t (V ) Xác định giá trị  R để công suất tiêu thụ điện trở R cực đại C R = 30 () D R = 40 () R  20 () Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos 2ft , có U khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối A R = 50 () B f  f đoạn mạch có cộng hưởng điện Giá trị f 1 2 A B C D LC 2 LC LC LC Câu 21: Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch điện có biểu thức u  U cost Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn tiếp Khi mạch A U  U U B U0 C U U0 D U = 2U Câu 22: Đặt điện áp u = U cosωt (U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện 0 C mắc nối tiếp Biết độ tự cảm điện dung giữ không đổi Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Khi hệ số cơng suất đoạn mạch A 0,85 B 0,5 C D Câu 23: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp hiệu u , u , u tương R ứng điện áp tức thời hai đầu phần tử R, L C Quan hệ pha điện áp A u trễ pha R  so với u C B u trễ pha C  so với uL C u sớm pha L  so với u C D u sớm pha R  L C so với u L Câu 24: Sóng có tần số 40 (Hz) lan truyền mơi trường với vận tốc (m/s) Dao động phần tử vật chất hai điểm phương truyền sóng cách nguồn sóng đoạn 31 (cm) 33,5 (cm), lệch pha góc A  B 2 C  D  Câu 25: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp có tần số dòng điện thay đổi đại lượng khơng thay đổi Gia sư Tài Năng Việt A điện trở R B cảm kháng Z L https://giasudaykem.com.vn C tổng trở Z mạch d dung kháng Z C Câu 26: Khi vật dao động điều hòa đoạn thẳng A Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc hướng chiều chuyển động B Véc tơ vận tốc hướng chiều chuyển động, véc tơ gia tốc ln hướng vị trí cân C Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc đổi chiều qua vị trí cân D Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc hướng Trang 2/4 - Mã đề thi 123 Câu 27: Con lắc đơn có chiều dài dây treo  , khối lượng vật nặng m, dao động điều hòa với biên độ góc α nơi có gia tốc trọng trường g Tại vị trí lắc có li độ góc α li độ dài s Chọn gốc vị trí cân Điều sau không đúng? A Độ lớn lực kéo F  mg s  B Thế dao động lắc C Biên độ góc α ZL C tính cảm kháng tức ZL < ZC B tính cảm kháng tức ZL> ZC D tính dung kháng tức ZC = ZL Câu 39: Một tụ điện có điện dung C 10 4  ( F ) , mắc vào mạch điện dòng điện chạy qua tụ điện có cường độ i  0,5 cos100t ( A) Biểu thức điện áp hai tụ điện A u C  50 cos(100t   B u C  50 cos(100t  )(V ) C u C  50 cos(100t    )(V ) D u C  50 cos(100t  )(V )  )(V ) Câu 40: Trên đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện trở R=10 Cuộn dây cảm có độ tự cảm L   ( H ) , tụ điện có điện dung C thay đổi Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=U ocos100t (V) Để điện áp hai đầu đoạn mạch pha với điện áp hai đầu điện trở R điện dung tụ điện A C 10 4 F 2 B C 10 3  (F ) C C 10 3 ( F ) 2 ………………………………………… D C 10 4  (F ) ... thức sau không đúng? a U I  0 U0 I0 B u i   U I C U I   U0 I0 d u2 i2  1 U 02 I 02 ……………………………………………………… Đề ôn tập HK (2 017 -2 018 ) – Số Mã đề thi 12 3 (Đề KI 2 012 -2 013 ) Câu 1: Một lắc lò... áp 4 u  15 0 cos120t (V ) biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch A i  cos (12 0t  C i  cos (12 0t    B i  cos (12 0t  ) ( A) ) ( A) D i  cos (12 0t    ) ( A) ) ( A) Câu 18 : Phát... π 2 =10 =g Tại thời điểm t=0 ,vật nặng thả nhẹ từ vị trí lò xo bị nén 9cm, kể từ lúc bắt đầu thả đến lúc vật qua vị trí lò xo khơng bị biến dạng lần thứ 2 013 A 12 07 ,1 s B 12 07,3 s C 603,7 s D 12 07,8
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập học kì 1 môn vật lý lớp 12 , Đề ôn tập học kì 1 môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay