Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn vật lý lớp 12

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Thời gian: 45 phút Câu 1: Cấu tạo nguyên lí máy phát điện chiều máy phát điện xoay chiều khác A Phần ứng điện B Cả phận C Cổ góp điện D Phần cảm điện  Câu 2: Hiệu điện hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều là: u  100 cos(100 t  )V  dòng điện qua mạch là: i  cos(100 t  ) A cơng suất tiêu thụ đoạn mạch nhận giá trị A 400W B 200W C 800W D 500W Câu 3: Động khơng đồng ba pha, có ba cuộn dây giống hệt mắc hình tam giác Mạch điện ba pha dùng để chạy động phải dùng dây dẫn: A B C D Câu 4: Vai trò máy biến việc truyền tải điện năng: A Giảm điện trở dây dẫn đường truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải B Tăng hiệu điện truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải C Giảm hiệu điện truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải D Giảm thất thoát lượng dạng xạ sóng điện từ Câu 5: Cường độ dòng điện hiệu dụng pha máy phát điện xoay chiều ba pha 10A cách mắc hình tam giác cường độ hiệu dụmg dây pha là: A 17,3A B 10A C 7,07A D 30A Câu 6: Một khung dây quay với vận tốc 3000vòng/phút từ trường có từ thơng cực đại  gửi qua khung Wb Chọn gốc thời gian lúc mặt phẳng khung dây hợp với B gốc 300  suất điện động hai đầu khung là:   A e = 100cos(100t + ) V B e = 100cos(100t + ) V  C e = 100 cos (100t + 600) V D e = 100 cos (50t + ) V Câu 7: Biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch xoay chiều :  i  2cos(100 t  ) A Ở thời điểm t  s cường độ mạch đạt giá trị 300 A Cực đại B Cực tiểu C Bằng không D Một giá trị khác Câu 8: Một dòng điện xoay chiều qua điện trở 25  thời gian phút nhiệt lượng toả Q=6000J Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều : A 3A B 2A C A D A Câu 9: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều có biểu thức u  U 0cost Điều kiện để có cộng hưởng điện mạch là: A LC = R  B LC  R C LC  D LC   Câu 10: Trong mạch xoay chiều có cuộn dây cảm cảm kháng có tác dụng  A Làm hiệu điện nhanh pha dòng điện góc B Làm hiệu điện pha với dòng điện  C Làm hiệu điện trễ pha dòng điện góc D Độ lệch pha hiệu điện cường độ dòng điện tuỳ thuộc vào giá trị điện dung Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 11: Trong đoạn mạch xoay chiều có tụ điện, hiệu điện tụ điện có biểu thức u  U 0cost V cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i  I 0cos(.t   ) , Io  xác định hệ thức tương ứng sau đây? U  A I   = B Io= UoC   = C U   C I   = - D Io= UoC   = 2 C Câu 12: Trong mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh RLC dòng điện nhanh pha hay chậm pha so với hiệu điện đoạn mạch phụ thuộc vào: A R C B L C C L, C  D R, L, C  Câu 13: Một cuộn dây mắc vào nguồn xoay chiều u = 200sin100  tV, cường độ dòng điện qua  cuộn dây là: i  2cos(100 t  ) (A) Hệ số tự cảm L cuộn dây có trị số A L = H B L = H C L = H D L = H   2  Câu 14: Trong mạch xoay chiều khơng phân nhánh có RLC tổng trở Z xác định theo công thức: 2 ) ) A Z  R  (C  B Z  R  (L  C  L C Z  R  (C  )  L D Z  R  (L  ) C 10 2 F Đặt vào hai đầu đoạn mạch 5 hiệu điện xoay chiều có biểu thức u  2cos(100 t )V Biết hiệu điện hai đầu R 4V Cường độ dòng điện chạy mạch có giá trị bao nhiêu? A 0,3A B 0,6A C 1A D 1,5A Câu 16: Đoạn mạch xoay chiềukhông phân nhánh RLC Điện trở 10  , cuộn dây cảm có L H , tụ điện C thay đổi Mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế: 10 u  U 0cos100 t (V ) Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện hai đầu R giá trị C tụ điện 50 1000 100 10 F F A B C D F F     Câu 17: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R =50  mắc nối tiếp với cuộn dây cảm 0,5  L H Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế: u  100 2cos(100 t  )V Biểu thức  cường độ dòng điện qua đoạn mạch là:   A i  2cos(100 t  ) A B i  2cos(100 t  ) A C i  2cos(100 t ) A D i  2cos(100 t ) A Câu 15: Một mạch điện gồm R măc snối tiếp với tụ điện có C1  Câu 18: Cho mạch điện khơng phân nhánh RLC: R =100, cuộn dây cảm có L = 0,318H, tụ 100 điện có C= F Biểu thức biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch là: i = cos 2  (100t+ ) A biểu thức hiệu điện hai đầu mạch là:   A u =100 cos (100t+ ) V B u =200 cos (100t - ) V  C u =200 cos (100t) V D u =200 cos (100t + ) V Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 19: Mạch RLC nối tiếp tiêu thụ công suất 90W Biết L =  H C  uAB = 150 cos 100 πtV .Điện trở R có giá trị A 160Ω B 90Ω C 45Ω 90Ω 125  F D 160Ω 90Ω Câu 20: Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R =50, cuộn dây cảm có L =  H, tụ điện 10  F Biểu thức hiệu điện hai đầu mạch là: u = 200 cos (100t + ) V hệ số cơng 15 suất cơng suất tiêu thụ tồn mạch là: có C= 2 200W B k = 400W C k = 0,5 200W D k = 100W 2 Câu 21: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, hiệu điện hai đầu mạch điện có biểu thức :  u = 200 cos (100πt- )V, R = 100Ω cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ có 50 C F Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại độ tự cảm cuộn A k =  dây giá trị cực đại là: 2,5 A L  H ULMax.= 447,2 V  25 C L  H ULMax.= 632,5 V 10 B L  25 D L  50   H ULMax.= 447,2 V H ULMax.= 447,2 V  Câu 22: Một đoạn mạch điện đặt hiệu điện u  U cos(.t  ) V cường độ dòng điện  qua mạch có biểu thức i  I cos(.t  ) A Các phần tử mắc đoạn mạch là: A Chỉ có L cảm B Chỉ có C C RLC nối tiếp với LC  < D B C Câu 23: Một động khơng đồng ba pha có hiệu điện định mức pha 380V, hệ số công suất 0,9 Điện tiêu thụ động 2h 41,04KWh Cường độ hiệu dụng qua cuộn dây động là: 20 A 20A B 60A C A D 40A Câu 24: Một máy hạ có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp N1và thứ cấp N2 Biết cường độ hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp I 1=6A, U1 =120V Cường độ hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là:A 2A; 360V B 18A; 360V C 2A; 40V D 18A; 40V Câu 25: Stato động không đồng ba pha gồm 12 cuộn dây , cho dòng điện xoay chiều ba pha có tần số 50Hz vào động rơto động quay với tốc độ là: A 1500 vòng/phút B 2000 vòng/phút C 500 vòng/phút D 1000 vòng/phút Câu 26: Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn dòng điện xoay chiều pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Hiệu điện hiệu dụng nguồn điện lúc phát U = 5000V, công suất điện 500kW Hệ số công suất mạch điện cosφ = 0,8 Có phần trăm công suất bị mát đường dây tỏa nhiệt? A 16,4% B 12,5% C 20% D 8%  Câu 27: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos (100t + )A Chọn phát biểu ? A Cường dộ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch 4A B Tần số dòng điện xoay chiều 100Hz C Cường dộ dòng điện cực đại dòng điện 4A D Chu kì dòng điện 0,01s Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 28: Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC độ lệch pha hiệu điện  hai đầu toàn mạch cường độ dòng điện mạch là:    u   i  A Mạch có tính dung kháng B Mạch có tính cảm kháng C Mạch có tính trở kháng D Mạch cộng hưởng điện Câu 29: Mạch hình vẽ RLC không phân nhánh, điện trở R thay đổi được, tụ điện có C=31,8μF; 14 cuộn dây có điện trở R0 = 30 Ω L= H, hiệu điện hai đầu mạch uAB = 100 cos 100π tV ; 10 Thay đổi R để công suất mạch cực đại có giá trịA Pmax = 250W B 125W C 375W D 750W Câu 30: Cho mạch nối tiếp RC mắc nối tiếp với ampekế A, hiệu điện hai đầu mạch uAB = 200 cos 100 πtV, R = 50 Ω; ampe kế 2A Điện dung tụ điện có giá trị 10 2 10 3 100 F F A B C D Tất sai F  5 5 - HẾT Đáp án: 1C 11A 21A 2B 12C 22A 3B 13A 23A 4B 14B 24D 5A 15B 25C 6B 16C 26B 7A 17A 27C 8D 18C 28B 9C 19D 29B 10A 20A 30A ... 200 cos 10 0 πtV, R = 50 Ω; ampe kế 2A Điện dung tụ điện có giá trị 10 2 10 3 10 0 F F A B C D Tất sai F  5 5 - HẾT Đáp án: 1C 11 A 21A 2B 12 C 22A 3B 13 A 23A 4B 14 B 24D 5A 15 B 25C... có C= 31 , 8μF; 14 cuộn dây có điện trở R0 = 30 Ω L= H, hiệu điện hai đầu mạch uAB = 10 0 cos 10 0π tV ; 10  Thay đổi R để cơng suất mạch cực đại có giá trịA Pmax = 250W B 12 5W C 37 5W D 750W Câu 30 :... sơ cấp N1và thứ cấp N2 Biết cường độ hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp I 1= 6A, U1 =12 0V Cường độ hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là:A 2A; 36 0V B 18 A; 36 0V C 2A; 40V D 18 A; 40V
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn vật lý lớp 12 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay