XÁC ĐỊNH NHU CẦU TRUYỀN THÔNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ PHƢỜNG PHÚ CƢỜNG, THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG

76 24 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH NHU CẦU TRUYỀN THÔNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ PHƢỜNG PHÚ CƢỜNG, THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG Họ tên sinh viên: TRỊNH THÙY LINH Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 07/ 2011 XÁC ĐỊNH NHU CẦU TRUYỀN THÔNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ PHƢỜNG PHÚ CƢỜNG, THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG TRANG TƢ̣A Tác giả TRỊNH THÙY LINH Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Quản lý môi trƣờng du lịch sinh thái Giáo viên hƣớng dẫn: KS VÕ THỊ BÍCH THÙY Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp, xin gửi lời cám ơn chân thành đến: Các thầy, cô giáo trƣờng Đại Học Nông Lâm Khoa Môi Trƣờng Tài Nguyên tận tâm giảng dạy, truyền thụ cho tơi kiến thức bổ ích suốt quãng thời gian học tập trƣờng Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hà Thúc Viên, KS Võ Thị Bích Thùy, ngƣời hƣớng dẫn trực tiếp, dành hết tâm huyết tận tình dạy, dẫn dắt suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cám ơn: Ông Tào Mạnh Quân, Trƣởng Chi Cục Bảo vệ Mơi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt q trình thực tập Ban lãnh đạo, cán toàn thể anh chị thuộc Chi cục BVMT, cung cấp thông tin cần thiết, cảm ơn giúp đỡ tích cực đáng quý chị Lê Trƣơng Huỳnh Anh, trƣởng phòng Thẩm Định, anh Phạm Ngọc Hồi, cán phụ trách công tác truyền thông tạo điều kiện thuận lợi giúp triển khai thu thập số liệu địa bàn Xin gƣ̉i lời cảm ơn tới gia đình tất bạn bè đã đợng viên và giúp đỡ nhƣ̃ng lúc gặp khó khăn Tơi xin chân thành cám ơn! ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Xác định nhu cầu truyền thông bảo vệ môi trƣờng cộng đồng dân cƣ phƣờng Phú Cƣờng, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng” đƣợc tiến hành địa bàn phƣờng Phú Cƣờng, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng, thời gian từ tháng 10/03/2011 đến 10/06/2011 Mục đích: Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng cộng đồng dân cƣ phƣờng Phú Cƣờng từ dẫn đến thay đổi ý thức hành vi cộng đồng Nội dung: Kết hợp với Chi cục BVMT phát phiếu điều tra cơng đồng vấn đề - Khảo sát nhận thức cộng đồng địa bàn phƣờng Phú Cƣờng BVMT - Tìm hiểu nhu cầu truyền thông BVMT cộng đồng - Đề xuất nội dung, phƣơng thức truyền thơng mơi trƣờng phù hợp với tình hình thực tế Kết thu đƣợc: - Kết khảo sát nhận thức cộng đồng: hầu hết dân cƣ có hiểu biết vấn đề mơi trƣờng đặc biệt nhóm đối tƣợng cán Điều khẳng định công tác truyền thông môi trƣờng địa bàn đạt đƣợc hiệu định - Nhu cầu truyền thông: Ở tất nhóm đối tƣợng đƣợc khảo sát mong muốn có nhu cầu cao cơng tác truyền thông bảo vệ môi trƣờng - Nội dung truyền thông: Quan tâm nhiều đƣờng lối, sách, luật pháp môi trƣờng, kiến thức môi trƣờng vấn đề ô nhiễm môi trƣờng - Phƣơng thức truyền thông: Hiệu tuyên truyền phƣơng tiện thông tin đại chúng, tổ chức mít tinh, qn làm vệ sinh mơi trƣờng… iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH .ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá nhận thức cộng đồng địa bàn phƣờng Phú Cƣờng BVMT 1.4 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.5.1 Ý nghĩa xã hội 1.5.2 Ý nghĩa kinh tế 1.5.3.Ý nghĩa môi trƣờng Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan truyền thông 2.1.1 Khái niệm truyền thông 2.1.2 Các loại hình truyền thông 2.1.2.1 Truyền thông dọc 2.1.2.2 Truyền thông ngang 2.1.2.3 Truyền thơng theo mơ hình 2.2 Các vấn đề chung Truyền thông môi trƣờng iv 2.2.1 Khái niệm Truyền thông môi trƣờng 2.2.1.1 Truyền thơng mơi trƣờng gì? 2.2.1.2 Tại cần truyền thông môi trƣờng .9 2.2.2 Mục tiêu truyền thông môi trƣờng 10 2.2.3 Vai trò truyền thơng mơi trƣờng quản lý mơi trƣờng 10 2.2.4 Các yêu cầu truyền thông môi trƣờng .11 - Ngoài yêu cầu truyền thơng, TTMT có số u cầu riêng nhƣ: .11 2.2.5 Công cụ đánh giá hiệu công tác truyền thông môi trƣờng .12 2.2.6 Các hình thức Truyền thơng mơi trƣờng .12 2.2.6.1 Truyền thông cá nhân 12 2.2.6.2 Truyền thông Tập thể 14 2.2.6.3 Truyền thông qua phƣơng tiện truyền thông đại chúng .14 2.2.6.4 Truyền thông qua buổi biểu diễn lƣu động, tham gia hội diễn, chiến dịch, tham gia lễ hội, ngày kỷ niệm… 18 2.2.6.5 Công cụ pháp luật 18 2.3 Nhận thức bảo vệ môi trƣờng cộng đồng 18 2.4 Các nghiên cứu giới truyền thông môi trƣờng 19 2.4.1 Trên giới 19 2.4.1.1 Chƣơng trình phổ biến thông tin đến cộng đồng 19 2.4.1.2 Một số chƣơng trình truyền thơng mơi trƣờng nƣớc dựa nguyên tắc “Phổ biến thông tin đến cộng đồng” .20 2.4.2 Tại Việt Nam 21 2.4.2.1 Chƣơng trình “Xanh- Sạch- Đẹp” thủ .21 2.4.2.2 Công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trƣờng địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 22 2.5 Tổng quan phƣờng Phú Cƣờng, thị xã Thủ Dầu Một 23 2.5.1 Tổng quan thị xã Thủ Dầu Một 23 v 2.5.2 Tổng quan phƣờng Phú Cƣờng 24 2.5.3 Hiện trạng công tác quản lý môi trƣờng địa bàn phƣờng Phú Cƣờng 25 Chƣơng .28 NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28 3.1 Nội dung nghiên cứu 28 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 29 3.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 29 3.2.2 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 29 3.2.3 Phƣơng pháp điều tra xã hội học 30 3.2.4 Phƣơng pháp vấn chuyên gia 31 3.2.5 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp 32 3.3 Kế hoạch thực 33 Chƣơng .34 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 34 4.1 Thực trạng công tác truyền thông địa phƣơng 34 4.1.1 Tình trạng tiếp nhận nguồn thơng tin 34 4.1.2 Tình hình cung cấp nguồn thơng tin cho cộng đồng 35 4.1.3 Tình hình truyền thơng mơi trƣờng địa phƣơng (tỉnh, huyện, phƣờng) 35 4.2 Nhu cầu truyền thông môi trƣờng địa phƣơng 36 4.3 Kết điều tra nội dung phƣơng thức truyền thông 37 4.3.1 Những nội dung môi trƣờng mà cộng đồng quan tâm mong muốn nhận đƣợc .37 4.3.2 Loại hình truyền thơng mà cộng đồng mong muốn dễ tiếp nhận thông tin 37 4.3.3 Các phƣơng thức, hoạt động truyền thông môi trƣờng phù hợp, hiệu điều kiện 38 4.3.4 Kết điều tra trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng địa phƣơng 39 4.4 Kết điều tra vấn đề liên quan đến BVMT địa phƣơng .40 vi 4.4.1 Nhận thức cộng đồng mức độ ô nhiễm, nguồn nguy gây ô nhiễm môi trƣờng địa phƣơng 40 4.4.2 Nhận thức cộng đồng tác động ô nhiễm môi trƣờng tới sức khỏe cộng đồng 41 4.4.3 Khảo sát nhận thức cộng đồng đối tƣợng chịu tác động ô nhiễm môi trƣờng 42 4.4.4 Tình hình thu gom, xử lý rác thải địa phƣơng 42 4.4.5 Nhận thức trách nhiệm cá nhân bảo vệ môi trƣờng 43 4.5 Xác định kết nhu cầu truyền thông 43 4.5.1 Xác định thực trạng công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trƣờng đô thị địa phƣơng 43 4.5.2 Xác định nhu cầu truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng 45 4.5.3 Xác định nội dung, phƣơng thức truyền thông bảo vệ môi trƣờng 45 4.5.3.1 Về nội dung truyền thông .45 4.5.3.2 Về phƣơng thức truyền thông 46 4.5.3.3 Về trách nhiệm tryền thông môi trƣờng .46 Chƣơng .48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .48 5.1 Kết luận .48 5.2 Kiến nghị 49 5.2.1 Về nội dung truyền thông 49 5.2.1.1 Nguyên tắc 49 5.2.1.2 Những nội dung môi trƣờng cần phải truyền thông khu vực 49 5.2.2 Về phƣơng thức truyền thông 50 5.3 Hƣớng nghiên cứu 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 54 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ môi trƣờng CCBVMT Chi Cục Bảo vệ Mơi trƣờng CHXHCN Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa ĐH Đại học GDMT Giáo dục môi trƣờng MT Môi trƣờng TTMT Truyền thông môi trƣờng TDM Thủ Dầu Một TNMT Tài nguyên môi trƣờng UBND Ủy Ban Nhân Dân WB Ngân Hàng Thế Giới viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Bảng thống kê gia đình có loại thiết bị truyền thông mức độ thƣờng xuyên sử dụng loại thiết bị nguồn thông tin 34 Bảng 4.2 Tình hình tham gia hoạt động nhằm thu thập thông tin cộng đồng .35 DANH SÁCH CÁC HÌNH Sơ đồ 2.1: trở ngại Nói Làm Hình 2.2 Sơ đồ ranh giới hành thị xã Thủ Dầu Một .24 Sơ đồ 3.1: Tiến trì nh nghiên cƣ́u .33 Biểu đờ 4.1: Tình hình truyền thơng mơi trƣờng địa phƣơng 35 Biểu đờ 4.2 Tính cần thiết phải thƣờng xuyên truyền thông môi trƣờng .36 Biểu đồ 4.3: Những nội dung môi trƣờng mà cộng đồng mong muốn nhận đƣợc 37 Biểu đờ 4.4: Loại hình truyền thơng mà cộng đồng mong muốn dễ tiếp nhận thông tin 38 Biểu đồ 4.5: Các phƣơng thức, hoạt động truyền thông môi trƣờng phù hợp, hiệu 38 Biểu đồ 4.6: Trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng địa phƣơng .39 Biểu đồ 4.7: Nguồn nguy gây ô nhiễm môi trƣờng .40 Biểu đồ 4.8: Kết tác động ô nhiễm môi trƣờng tới sức khỏe cộng đồng 41 Biểu đồ 4.9: Đối tƣợng chịu tác động ô nhiễm môi trƣờng 42 Hình 5.1: Mức độ chiến dịch truyền thông 51 Phụ lục 1: Phiếu điều tra Phụ lục 2: Kết khảo sát .6 Phụ lục 3: Các văn pháp luật liên quan 10 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Chính Phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2005 Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 V/v quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội Chính Phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2006 Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 V/v quy định xử phạt hành lĩnh vực bảo vệ mơi trường Ngọc Phan, 2003 Kinh nghiệm giáo dục môi trường quốc gia, Báo Nhân Dân, 09/11/2003, trang Nguyễn Tấn Phú, 2007 Ứng dụng công cụ truyền thông- nhằm nâng cao nhận thức học sinh bảo vệ môi trường trường THCS Hai Bà Trưng TP.HCM Luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ Môi trƣờng, Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Tổng cục Môi trƣờng, 2010 Tài liệu hội thảo, Truyền thông bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, Bình Dƣơng tháng 11 năm 2010 Trần Thị Thanh Phƣơng, 2001, Một cách tiếp cận Quản Lý Mơi Trường http://www.nea.gov.vn/tạp chí/Tồn văn/11-2k1-29.htm Website: Từ Điển Bách Khoa Toàn Thƣ Mở Truy cập ngày 10 tháng 04 năm 2011 http://www.vi.wikipedia.org Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng, Tổng Cục Môi Trƣờng Truy cập ngày 12 tháng 03 năm 2011 http://www.nea.gov.vn Sở Tài Ngun Mơi Trƣờng Tỉnh Bình Dƣơng Truy cập ngày 11 tháng 03 năm 2011 http://www.sotnmt.binhduong.gov.vn Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng Truy cập ngày 12 tháng 03 năm 2011 http://www.monre.gov.vn 53 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra Phụ lục 2: Kết khảo sát .6 Phụ lục 3: Các văn pháp luật liên quan 10 Phụ lục 4: Hình ảnh 13 54 Phụ lục 1: Phiếu điều tra Về nhận thức nhu cầu truyền thông bảo vệ môi trƣờng cộng đồng địa bàn thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dƣơng Họ tên: ………………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………………………………………………… Tuổi: ………………………………… Giới tính: Nam ( nữ ) Xin anh (chị) vui lòng trả lời câu hỏi sau đây, câu trả lời anh (chị) giúp cho việc làm rõ thực trạng nhận thức nhu cầu truyền thông bảo vệ môi trƣờng địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, từ đƣa nội dung, phƣơng thức truyền thơng phù hợp góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng việc bảo vệ môi trƣờng Trả lời cách đánh dấu vào ô vuông I.Nhóm câu hỏi liên quan đến thực trạng nhu cầu truyền thông bảo vệ môi trƣờng địa bàn thị xã Thủ Dầu Một 1.Gia đình anh (chị) có loại thiết bị nguồn thơng tin sau khơng? Tivi: Đài (radio): Máy tính (internet): Báo/tạp chí: 2.Anh (chị) có thƣờng xuyên sử dụng loại thiết bị nguồn thông tin sau không? - Xem Tivi: thường xuyên: thi thoảng: không xem: -Nghe Đài: thường xuyên: thi thoảng: không xem: -Sử dụng Internet: thường xuyên: thi thoảng: không xem: - Đọc Báo: thường xuyên: thi thoảng: khơng xem: Hằng năm anh (chị) có tham gia hội họp, hội nghị, tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chun đề BVMT khơng? Có: Thi thoảng: Khơng: Anh (chị) có nhận đƣợc văn bản, tài liệu, tờ rơi liên quan đến BVMT khơng? Có: Thi thoảng: Khơng: Khu vực cƣ trú anh (chị) có hệ thống thơng tin sau chƣa? - Hệ thống loa truyền khu phố: Chưa có: Có: Có song khơng sử dụng: - Tiếp sóng Đài truyền hình tỉnh: Chưa có: Có: - Mạng internet tới khu phố, hộ gia đình: Đã có tới xã (phường): Đã có tới khu phố: Chưa có: Anh (chị) đƣợc nghe, đọc, đƣợc phổ biến thông tin liên quan đến môi trƣờng chƣa? ( Luật BVMT, Luật khoáng sản, Luật BV rừng) Đã biết: Chưa biết: Chưa nghe thấy: Các nội dung (câu 6) đƣợc biết qua đƣờng nào? Tivi: Đài (radio): Báo/tạp chí: Hội ngị/tập huấn: Các phƣơng tiện thông tin phát thanh, truyền hình tỉnh,thị xã, phƣờng có thƣờng xun đƣa tin liên quan đến BVMT khơng? Có thường xuyên: Không thường xuyên: Không đưa tin: Theo anh (chị) có cần thiết phải thƣờng xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng BVMT không? Rất cần thiết: Tương đối cần thiết: Không cần thiết: 10 Cá nhân anh (chị) có mong muốn thƣờng xuyên nhận đƣợc thơng tin mơi trƣờng khơng? Có: Khơng: 11 Địa phƣơng anh (chị) hàng năm có tổ chức hoạt động BVMT nhƣ sau chƣa? - Mít tinh, quân làm vệ sinh môi trƣờng Thường xuyên: Không thường xun: Khơng có: - Tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề BVMT Thường xuyên: Không thường xuyên: Khơng có: - Xây mới, sửa chữa cơng trình liên quan đến vệ sinh môi trƣờng Thường xuyên: Không thường xun: Khơng có: - Thăm quan mơ hình BVMT Thường xun: Khơng thường xun: Khơng có: II Nhóm câu hỏi liên quan đến nội dung phƣơng pháp truyền thông 12 Những nội dung thông tin liên quan tới môi trƣờng sau đây, anh (chị) mong muốn nhận đƣợc? - Luật pháp BVMT: - Kiến thức BVMT: - Công nhệ xử lý môi trường: - Tiêu chuẩn mơi trường: - Giới thiệu mơ hình BVMT: - Truyền thông vệ sinh môi trường: 13 Anh (chị) muốn nhận đƣợc thông tin liên quan đến môi trƣờng thơng qua loại hình truyền thơng nào? Tivi: Đài: Internet: Tờ rơi/áp phích: Sách, báo, tạp chí: Hội nghị, tập Qua người thân, bạn bè: Thăm quan trao huấn: Triển lãm: đổi: 14 Theo anh (chị) để nâng cao nhận thức cộng đồng BVMT địa bàn cần phải làm gì? - Thường xuyên tuyên truyền hệ thống thông tin đại chúng: - Tập huấn nâng cao nhận thức: - Tổ chức hoạt động mít tinh, qn BVMT - Thăm quan mơ hình: - Ký cam kết BVMT - Xử phạt hành vi vi phạm: 15 Theo anh (chị) quan chịu trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng BVMT? - Chính quyền địa phương - Cơ quan quản lý nhà nước môi trường: - Các tổ chức trị - xã hội: - Chủ sở sản xuất kinh doanh: - Các quan tổ chức khác: III Các câu hỏi liên quan đến BVMT địa bàn thị xã Thủ Dầu Một 16 Môi trƣờng nơi anh (chị) sống có bị nhiễm khơng? Ơ nhiễm nghiêm trọng: Chưa bị nhiễm Bị ô nhiễm: 17 Ở địa phƣơng anh (chị) nguồn nguy ô nhiễm chủ yếu đâu? Do chất thải nông nghiệp: Do chất thải công nghiệp: Do chất thải sinh hoạt: Do chất thải y tế: Do nguồn thải khác: 18 Theo anh (chị), ô nhiễm mơi trƣờng có tác động đến sức khỏe ngƣời khơng? Ảnh hưởng lớn: ảnh hưởng: Khơng ảnh hưởng: 19 Đối tƣợng chịu ảnh hƣởng lớn ô nhiễm môi trƣờng? Người già: Trẻ em: Phụ nữ: Người ốm: 20.Địa phƣơng anh (chị) có hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chƣa? Có: Chưa có: 21 Cá nhân anh (chị) cần phải làm để BVMT? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp anh (chị)! Phụ lục 2: Kết khảo sát Chỉ tiêu 1: Số hộ gia đình có loại thiết bị để tiếp cận thông tin Phƣơng tiện truyền thông % số hộ gia đình có Ti vi 95% Radio (Đài) 65% Internet 43,5% Báo/ tạp chí 66% Chỉ tiêu 2: Mức độ thƣờng xuyên sử dụng loại thiết bị nguồn thông tin Phƣơng tiện truyền thông % thƣờng xuyên sử dụng Ti vi 84% Radio (Đài) 53% Internet 36% Báo/ tạp chí 60% Chỉ tiêu 3: Tình hình tham gia hoạt động nhằm thu thập thông tin Loại hình thơng tin MT Có tham gia Tham dự tập huấn 32% Tham dự hội nghị, hội thảo 34% Tham gia sinh hoạt chuyên đề 24% Chỉ tiêu 4: Tình hình truyền thơng mơi trƣờng địa phƣơng Tình trạng thơng tin Đối tƣợng Có thƣờng xun Tổng 135 (27%) Không thƣờng xuyên 265 (53 %) Không đƣa tin 100 (20%) Chỉ tiêu 5: tính cần thiết phải thƣờng xuyên truyền thông môi trƣờng Đối tƣợng Rất cần thiết Tƣơng đối cần Không cần thiết Tổng cộng 337 (67,5%) 147 (29,5%) 15 (3%) Chỉ tiêu 6: mong muốn nhận thơng tin mơi trƣờng Đối tƣợng Có nhu cầu Khơng có nhu cầu Tổng cộng 450 (90%) 50 (10%) Chỉ tiêu 7: Những nội dung môi trƣờng cộng đồng quan tâm mog muốn nhận đƣợc STT Nội dung thông tin môi trƣờng % mong muốn nhận đƣợc thông tin Luật pháp BVMT 430 (86%) Kiến thức môi trƣờng 390 (78%) Công nghệ xử lý môi trƣờng 170 (34%) Tiêu chuẩn mơi trƣờng 80 (16%) Giới thiệu mơ hình BVMT 160 (32%) Truyền thông vệ sinh môi trƣờng 400 (80%) Chỉ tiêu 8: Loại hình truyền thơng mà cộng đồng mong muốn dễ tiếp nhận STT Phƣơng tiện truyền thông Tivi Radio (Đài) Internet 240 (48,5%) Sách, báo, tạp chí 205 (41,5%) Tờ rơi, áp phích 177 (35,5%) Triển lãm % mong muốn 457 (91,5%) 275 (55%) 70 (14%) 7 Qua ngƣời thân bạn bè 217 (43,5%) Tập huấn/ hội thảo 197 (39,5%) Tham quan, trao đổi 255 (51%) Chỉ tiêu 9: Các phƣơng thức, hoạt động truyền thông môi trƣờng phù hợp, hiệu điều kiện STT Phƣơng thức truyền thông Tỷ lệ đồng ý (%) Thƣờng xuyên tuyên truyền hệ thống 475 (95%) thông tin đại chúng Tập huấn nâng cao nhận thức 337 (67,5%) Tổ chức hoạt động mít tinh, quân 340 (68%) BVMT Thăm quan mơ hình 235 (47%) Ký cam kết bảo vệ môi trƣờng 165 (33%) Xử phạt nghiêm trƣờng hợp vi phạm 410 (82%) Chỉ tiêu 10: trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng địa phƣơng STT Cơ quan chịu trách nhiệm Ý kiến trả lời Chính quyền địa phƣơng 440 (88%) Cơ quan quản lý nhà nƣớc môi trƣờng 475 (95%) Các tổ chức Chính trị - Xã hội 362 (72,5%) Chủ sở sản xuất kinh doanh 307 (61,5%) Các quan, tổ chức khác 255 (51%) Chỉ tiêu 11: Nhận thức nhận thức cộng đồng mức độ ô nhiễm môi trƣờng địa phƣơng STT Mức độ nghiêm trọng Nhận thức Bị ô nhiễm nghiêm trọng 110 (22%) Bị ô nhiễm 365 (73%) Chƣa bị ô nhiễm 25 (5%) Chỉ tiêu 12: Nguồn nguy gây ô nhiễm môi trƣờng STT Nguồn ô nhiễm Ý kiến trả lời Do sản xuất nông nghiệp 105 (21%) Do chất thải công nghiệp 395 (79%) Do chất thải sinh hoạt 392 (78,5%) Do chất thải y tế 155 (31%) Do nguồn thải khác 215 (43%) Chỉ tiêu 13: Tác động ô nhiễm môi trƣờng tới sức khỏe cộng đồng STT Đối tƣợng Ảnh hƣởng lớn Ít ảnh hƣởng Khơng ảnh hƣởng Tổng cộng 355 (71%) 115 (23%) 30 (6%) Chỉ tiêu 14: Đối tƣợng chịu ảnh hƣởng lớn ô nhiễm môi trƣờng STT Đối tƣợng Ngƣời già Trẻ em Phụ nữ Ngƣời ốm Tổng 170 (34%) 205 (41%) 45 (9%) 81 (16%) Phụ lục 3: Các văn pháp luật liên quan Nghị định 150/2005/NĐ- CP ngày 12/12/2005 Chƣơng II, Điều Hành vi gây ảnh hƣởng đến việc giữ gìn vệ sinh chung  Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng hành vi sau đây:  Không thực quy định quét ron rác, khai thông cống rãnh xung quanh nhà ở, quan, doanh nghiệp, doanh trại gây vệ sinh chung  Đổ nƣớc để nƣớc chảy khu tập thể, lòng đƣờng, vỉa hè, nhà ga, bến xe, nơi công cộng, phƣơng tiện giao thông nơi khác làm vệ sinh chung  Vứt rác, xác động vật, chất thải vật khác nơi cơng cộng, chỗ có vòi nƣớc, giếng nƣớc ăn, ao, hồ, đầm mà thƣờng ngày nhân dân sử dụng sinh hoạt gây ô nhiễm làm vệ sinh  Tiểu tiện, đại tiện đƣờng phố, lối chung  Để gia súc, gia cầm loại động vật khác phóng uế nơi cơng cộng  Lấy, vận chuyển phân phƣơng tiện giao thông thô sơ thành phố, thị xã để rơi vãi không đảm bảo vệ sinh  Tự ý đốt chất thải, chất độc chất nguy hiểm khác khu vực dân cƣ, nơi công cộng  Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng hành vi sau đây:  Vận chuyển phân phƣơng tiện giao thông giới thành phố, thị xã để rơi vãi không đảm bảo vệ sinh  Đổ rác vật khác vào hố ga, hệ thống nƣớc cơng cộng  Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng hành vi làm nhà vệ sinh không quy định gây vệ sinh chung  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng hành vi sau đây:  Đổ chất thải, chất bẩn chất khác làm hoen bẩn nhà ở, quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh ngƣời khác 10  Chôn ngƣời chết bệnh dịch, bốc mộ, di chyển ngƣời chết, hài cốt trái quy định, không đảm bảo vệ sinh  Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm bị áp dụng biện pháp sau đây:  Vi phạm điểm b, c, d, đ, e, g khoản 1; điểm a khoản 2; điểm b khoản điều bị buộc khắc phục tình trạng nhiễm mơi trƣờng vi phạm hành gây  Vi phạm điểm b khoản 2; điểm a khoản điều bị buộc khơi phục lại tình trạng ban đầu vi phạm hành gây  Vi phạm khoản điều bị buộc tháo dỡ cơng trình vệ sinh Nghị định 81/2006/NĐ- CP  Nghị định quy định hành vi vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trƣờng; hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt biện pháp khắc phục hậu  Vi phạm hành lĩnh vực BVMT hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nƣớc lĩnh vực BVMT cá nhân, tổ chức thực cách cố ý vô ý mà tội phạm theo quy định Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Nghị định phải bị xử lý vi phạm hành  Vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trƣờng quy định Nghị định bao gồm:  Vi phạm quy định thực cam kết bảo vệ môi trƣờng, báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng quy định khác bảo vệ môi trƣờng  Vi phạm quy định thực phòng, chống, khắc phục nhiễm, suy thối, cố mơi trƣờng  Những hành vi vi phạm hành bảo vệ môi trƣờng đƣợc quy định Nghị định có liên quan áp dụng theo quy định Nghị định để xử phạt 11 Phụ lục 4: Hình ảnh Phường Phú Cường mặt trung tâm thị xã Thủ Dầu Một nơi tập trung mua bán, dịch vụ sầm uất tỉnh Các lực lượng quân dọn dẹp môi trường thị xã văn minh, đẹp 12 Làm cho môi trường việc làm thiết thực 13 ... ĐỒNG DÂN CƢ PHƢỜNG PHÚ CƢỜNG, THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG TRANG TƢ̣A Tác giả TRỊNH THÙY LINH Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Quản lý môi trƣờng du lịch sinh... thực dự án hay chƣơng trình mơi trƣờng thƣờng nghĩ kiện khoa học quan tâm họ đến mơi trƣờng có sức thuy t phục Tuy nhiên, ngƣời dân thƣờng nhận thức vấn đề môi trƣờng thông qua xúc cảm giao tiếp... ngày kỷ niệm… Đây hình thức truyền thơng cơng cụ hỗ trợ nhƣ văn nghệ (kịch nói, hát, múa…), diễn thuy t, hội thao… * Ƣu điểm: - Thu hút đƣợc nhiều ngƣời tham gia, khả truyền đạt thông tin cao *
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH NHU CẦU TRUYỀN THÔNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ PHƢỜNG PHÚ CƢỜNG, THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG , XÁC ĐỊNH NHU CẦU TRUYỀN THÔNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ PHƢỜNG PHÚ CƢỜNG, THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay