Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn vật lý lớp 12

4 37 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG VẬT LỚP 12 Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình x = 4cos(5t + ) cm Thời gian để vật quãng đường s = 10 cm kể từ lúc t = 1 (s) (s) A t  (s) B t  C t  D t  (s) 15 30 Câu 2: Tiếng nhạc phòng có mức cường độ âm 65 dB Biết cường độ âm chuẩn 1012 W/m2 Cường độ âm tiếng nhạc phòng xấp xỉ A 3,16.106 W/m2 B 3,16.10+6 W/m2 C 3,16.1019 W/m2 D 3,16.10+18 W/m2 Câu 3: Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần? A Biên độ vật giảm dần theo thời gian B Động vật giảm dần theo thời gian C Dao động tắt dần chậm coi gần dạng sin với chu kỳ không đổi biên độ giảm dần D Lực cản lớn tắt dần nhanh ngược lại Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hồ với phương trình x = Acosωt có W Động vật thời điểm t W W A Wđ = Wcos2ωt B Wđ = sin2t C Wđ = Wsin2ωt D Wđ = sin2ωt Câu 5: Chọn phát biểu sai nói âm A Trong khơng khí âm truyền dạng sóng dọc B Âm khơng truyền chân khơng C Âm nghe có chu kỳ từ 50 s đến 62,5 ms D Hai âm có tần số nghe to Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật có li độ 4 cm vận tốc 3 m/s Tần số dao động vật A 0,5 Hz B Hz C 50 Hz D 25 Hz Câu 7: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(t + /2) cm Khối lượng nặng 100 g Biết sau khoảng thời gian /60 (s) động vật lại có giá trị Độ cứng lò xo A 90 N/m B 100 N/m C 120 N/m D 160 N/m Câu 8: Chọn phát biểu nói lượng vật dao động điều hòa A Khi động vật tăng vật tăng ngược lại B Khi vật chuyển động vị trí cân tăng động giảm C Khi vật chuyển động từ vị trí cân hai biên động tăng giảm D Khi vật chuyển động qua vị trí cân động lớn Câu 9: Năng lượng vật dao động điều hòa A giảm 9/4 lần biên độ giảm lần tần số tăng lần B tăng lần biên độ giảm 1,5 lần tần số tăng lần C tăng 6,25 lần biên độ giảm lần tần số tăng lần D tăng lần biên độ tăng 1,5 lần tần số tăng lần Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động pha Khi nói vị trí điểm cực đại, kết luận sau sai? A Tập hợp điểm dao động với biên độ cực đại tạo thành gợn hình hyperbol mặt nước, kể đường trung trực đoạn S1S2 B Hiệu đường hai sóng gửi tới điểm số nguyên lần bước sóng C Hai sóng gửi tới điểm dao động với biên độ cực đại pha D Khoảng cách điểm dao động với biên độ cực đại nằm đường S1S2 số nguyên lần bước sóng Trang 1/4 - Mã đề thi 134 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 11: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = Acos(t  /3) Nếu chọn gốc tọa độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A qua vị trí có li độ x = A/2 ngược chiều dương trục Ox A B qua vị trí có li độ x = ngược chiều dương trục Ox C qua vị trí có li độ x = A/2 theo chiều dương trục Ox A D qua vị trí có li độ x = theo chiều dương trục Ox Câu 12: Chọn câu sai nói dao động cưỡng bức? Dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa A dao động có biên độ khơng đổi B dao động có tần số tần số ngoại lực C dao động điều hòa D dao động có biên độ thay đổi theo thời gian Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4t  2/3) (cm; s) Quãng đường mà chất điểm 1,25 giây (kể từ lúc t = 0) bao nhiêu? A s = 20 cm B s = 50 cm C s = 30 cm D s = 40 cm Câu 14: Khi âm truyền từ khơng khí vào nước A tần số khơng đổi, bước sóng tăng B tần số khơng đổi, bước sóng giảm C tần số tăng, bước sóng tăng D tần số giảm, bước sóng giảm Câu 15: Một vật nhỏ có khối lượng m = 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(10t + /6) cm Lực kéo cực đại tác dụng vào vật A 0,04 N B 0,4 N C 40 N D N Câu 16: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cost (cm) qua vị trí cân lần thứ năm (kể từ lúc t = 0) vào thời điểm A t = 4,5 s B t = 5,5 s C t = 2,5 s D t = 3,5 s Câu 17: Một lắc đơn có dây treo dài 50 cm vật nặng khối lượng kg, dao động với biên độ góc 0,1 rad nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Năng lượng dao động toàn phần lắc A 0,025 J B 0,5 J C 0,1 J D 0,01 J Câu 18: Phát biểu sau không vật dao động điều hòa? A Khi vật chuyển động từ vị trí biên vị trí cân vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều B Vectơ gia tốc vật ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ C Khoảng thời gian hai lần liên tiếp động năng vật phần tư chu kỳ (T/4) D Lực kéo hướng với vectơ gia tốc vật đổi chiều vật qua vị trí cân Câu 19: Chọn phát biểu sai nói dao động điều hòa vật A Khi đến vị trí biên âm, lực kéo có độ lớn cực đại lúc gia tốc vật có giá trị cực đại dương B Hai vectơ vận tốc gia tốc vật ngược chiều vật chuyển động từ vị trí biên vị trí cân C Lực kéo ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ D Lực kéo ln biến thiên điều hòa có tần số với li độ dao động vật Câu 20: Tại nơi mặt đất, chu kì dao động điều hòa lắc đơn A khơng đổi chiều dài dây treo lắc thay đổi B không đổi khối lượng vật nặng lắc thay đổi C tăng khối lượng vật nặng lắc tăng D tăng chiều dài dây treo lắc giảm Câu 21: Chọn phát biểu không nói sóng học Trang 2/4 - Mã đề thi 134 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Sóng ngang truyền chất rắn bề mặt chất lỏng B Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào mật độ vật chất, tính đàn hồi nhiệt độ môi trường C Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào chất mơi trường cường độ sóng D Sóng dọc truyền tất chất rắn, lỏng khí Câu 22: Hai nguồn sóng kết hợp hai nguồn dao động phương, có A tần số hiệu số pha không đổi B biên độ hiệu số pha không đổi C biên độ pha D tần số biên độ Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động tần số f = 16 Hz pha Tốc độ truyền sóng mặt nước v = 40 cm/s Điểm M mặt nước cách A, B khoảng d1 = 23,75 cm d2 = 15 cm nằm dãy có biên độ cực đại hay cực tiểu, thứ (kể từ đường trung trực đoạn AB)? A Dãy cực tiểu, thứ tư B Dãy cực đại, thứ tư C Dãy cực đại, thứ ba D Dãy cực tiểu, thứ ba Câu 24: Trên sợi dây đàn hồi dài 100 cm, hai đầu A, B cố định, có sóng dừng Người ta đếm ba nút sóng, khơng kể hai nút A, B Tốc độ truyền sóng dây v = 25 m/s Khoảng thời gian liên tiếp hai thời điểm mà dây duỗi thẳng A 0,01 s B s C 0,02 s D s Câu 25: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D lực cản tác dụng lên vật Câu 26: Tại địa điểm xác định, lắc đơn có chiều dài dao động nhỏ với chu kỳ s Nếu giảm chiều dài dây treo lắc 10% chu kỳ dao động bao nhiêu? A 6,324 s B 2,108 s C 0,632 s D 1,897 s Câu 27: Một sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi dài theo phương trình x   u  3cos 100t   , u, x đo (cm) t đo giây Tốc độ truyền sóng dây 20   A 10 m/s B 0,8 cm/s C 20 m/s D 0,4 cm/s Câu 28: Vận tốc vật dao động điều hồ ln biến thiên điều hồ tần số A pha với li độ B ngược pha với li độ C sớm pha /2 so với li độ D chậm pha /2 so với li độ Câu 29: Một sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi dài với tần số 30 Hz Hai điểm gần sợi dây cách 30 cm dao động lệch pha góc /3 rad Tốc độ truyền sóng dây A 15 m/s B 54 m/s C 27 m/s D m/s Câu 30: Chọn câu phát biểu sai Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số góc, khác pha ban đầu dao động điều hòa có A chu kỳ chu kỳ dao động thành phần B biên độ nhỏ hai dao động thành phần vuông pha C biên độ lớn hai dao động thành phần pha dao động D pha ban đầu phụ thuộc vào biên độ pha ban đầu hai dao động thành phần - - HẾT ĐỀ 134 B A B C MÃ ĐỀ 210 C B D C MÃ ĐỀ 357 D A D A MÃ ĐỀ 485 A A C B Trang 3/4 - Mã đề thi 134 Gia sư Tài Năng Việt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C A D D D C D D A B A A C B B C A A A B D C C B B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 https://giasudaykem.com.vn D C A C B C A D C C A B A A D B B A C B A D B B D D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A C B C C A D D C B A A C A B C B B D B C D C D B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A A D D A B C C A B D C D B B B B D B A D C D C D Trang 4/4 - Mã đề thi 134 ... C C B B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 https://giasudaykem.com.vn D C A C B C A D C C A B A A D B B A C B A D B B D D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23... - HẾT MÃ ĐỀ 13 4 B A B C MÃ ĐỀ 210 C B D C MÃ ĐỀ 357 D A D A MÃ ĐỀ 485 A A C B Trang 3/4 - Mã đề thi 13 4 Gia sư Tài Năng Việt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28... A C A B C B B D B C D C D B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A A D D A B C C A B D C D B B B B D B A D C D C D Trang 4/4 - Mã đề thi 13 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn vật lý lớp 12 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay