Chuyên đề giao thoa môn vật lý lớp 12

18 23 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHUYÊN ĐỀ GIAO THOA VẬTLỚP 12 I.KIẾN THỨC Giao thoa hai sóng phát từ hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách khoảng l: Xét điểm M cách hai nguồn d1, d2 Phương trình sóng nguồn u1  Acos(2 ft  1 ) u2  Acos(2 ft  2 ) Phương trình sóng M hai sóng từ hai nguồn truyền tới: u1M  Acos(2 ft  2 d1   1 ) u2 M  Acos(2 ft  2 d2   2 ) S1 Phương trình giao thoa sóng M: uM = u1M + u2M S2 d  d 1  2   d  d    uM  Acos   cos  2 ft           d  d  Biên độ dao động M: AM  A cos     với   1  2    l  l  k  (k  Z) * Số cực đại:    2  2 l  l  k   (k  Z) * Số cực tiểu:     2  2 Hai nguồn dao động pha (   1  2  ) * Điểm dao động cực đại: d1 – d2 = k (kZ) Số đường số điểm (khơng tính hai nguồn):  l  k l  * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = (2k+1)  (kZ) Số đường số điểm (khơng tính hai nguồn): l   k    l Hai nguồn dao động ngược pha:(   1  2   ) * Điểm dao động cực đại: d1 – d2 = (2k+1)  (kZ) Số đường số điểm cực đại (khơng tính hai nguồn):  l   l k   * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = k (kZ) Số đường số điểm cực tiểu (khơng tính hai nguồn):  l  k l  Chú ý: Với tốn tìm số đường dao động cực đại không dao động hai điểm M, N cách hai nguồn d1M, d2M, d1N, d2N Đặt dM = d1M - d2M ; dN = d1N - d2N giả sử dM < dN + Hai nguồn dao động pha: Cực đại: dM < k < dN Cực tiểu: dM < (k+0,5) < dN + Hai nguồn dao động ngược pha: Cực đại:dM < (k+0,5) < dN Cực tiểu: dM < k < dN Số giá trị nguyên k thoả mãn biểu thức số đường cần tìm CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn II PHÂN DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1: BIÊN ĐỘ CỦA PHÂN TỬ M TRONG GIAO THOA SÓNG PHƯƠNG PHÁP TH1: Hai nguồn A, B dao động pha  (d  d1   (d1  d )   cos .t          (d  d ) Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: AM  A cos(   (d  d1 )  1  d  d1  k  Biên độ đạt giá trị cực đại AM  A  cos   (d  d1 )   o  d  d1  (2k  1) Biên độ đạt giá trị cực tiểu AM   cos  Từ phương trình giao thoa sóng: U M  A.cos  Chú ý: Nếu O trung điểm đoạn AB điểm nằm đường trung trực đoạn A,B dao động với biên độ cực đại bằng: AM  A (vì lúc d1  d ) TH2: Hai nguồn A, B dao động ngược pha Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: AM  A cos(  (d  d1 )    Chú ý: Nếu O trung điểm đoạn AB điểm nằm đường trung trực đoạn A,B dao động với biên độ cực tiểu bằng: AM  (vì lúc d1  d ) TH3: Hai nguồn A, B dao động vuông pha Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: AM  A cos(  (d  d1 )    Chú ý: Nếu O trung điểm đoạn AB điểm nằm đường trung trực đoạn A,B dao động với biên độ : AM  A (vì lúc d1  d ) VÍ DỤ MINH HỌA: VD1: (ĐH 2008) Tại hai điểm A, B mơi trường truyền sóng có hai nguồn kết hợp dao động phương với phương trình : U A  a.cos(t )(cm) U B  a.cos(t   )(cm) Biết vận tốc biên độ nguồn truyền khơng đổi q trình truyền sóng Trong khoảng Avà B có giao thoa sóng hai nguồn gây Phần tử vật chất trung điểm O đoạn AB dao động với biên độ : A a B 2a C D.a HD Theo giả thiết nhìn vào phương trình sóng ta thấy hai nguồn dao động ngược pha nên O trung điểm AB dao động với biên độ cực tiểu AM  CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn VD2: Trên mặt nước có hai nguồn A, B dao động theo phương  trình U A  a.cos(t  )(cm) U B  a.cos(t   )(cm) Coi vận tốc biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn AB dao động với biên độ: A a B 2a C D.a HD Do cho hai nguồn dao động vuông pha (   2  1       )nên điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực AB dao động với biên độ AM  A (vì lúc d1  d ) VD3 : Hai sóng nước tạo nguồn A, B có bước sóng 0,8m Mỗi sóng riêng biệt gây M, cách A đoạn d1=3m cách B đoạn d2=5m, dao động với biên độ A Nếu dao động nguồn ngược pha biên độ dao động M hai nguồn gây là: A B A C 2A D.3A HD Do hai nguồn dao động ngược pha nên biên độ dao động tổng hợp M hai nguồn gây có biểu thức: AM  A cos( AM  A cos(  (5  3)  0,8   (d  d1 )  thay giá trị cho vào biểu thức ta có :    2A VD 4: Trên mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là: u A  u B  2cos10t(cm) Vận tốc truyền sóng 3m/s Tính biên độ pha ban đầu sóng N cách A 45cm cách B 60cm HD 60  45  | 2cm  60   7 Pha ban đầu sóng N N   (d  d1 )   (60  45)   (rad)  60 7  Điểm N chậm pha hai nguồn góc (rad) 12 Biên độ sóng N AN = 2Acos(  CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG d1  d |= 2.2cos| Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TỐN 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA SÓNG PHƯƠNG PHÁP Hai dao động S1 & S2 phát hai sóng kết hợp pha phương trình sóng nguồn: us1= us2 = Acost * Phương trình sóng M S1 truyền đến: U1 = Acos (t - d1 d 2. d   ) = Acos(t -  ) = Acos  .t     v v  M d1 d2 S2 S1 * Phương trình sóng M S2 truyền đến: d2 d 2. d   ) = Acos(t -  ) = Acos  .t     v v  |d d | d Độ lệch pha hai sóng:   2 =   2   với d = d  d1 : hiệu đường u = Acos(t - * Phương trình dao động M sóng từ S1 & S2 truyền đến: uM = u1 + u2 => uM = Acos(t - 2. d  ) + Acos(t - 2. d ) = A[cos (t - 2. d ) + cos(t -     Vậy: uM = 2Acos (d2 - d1).cos[.t - (d1 + d2)]     | + Biên độ sóng M : A M  2A|cos | d  d1 || A | cos  + Pha ban đầu M:  M   2. d  )]  (d  d )  a) Những điểm có biên độ cực đại : Amax = 2A   d = d  d1 = k  d2 - d1 = k (với k  0,1,2, ) Cực đại giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng tới số nguyên lần bước sóng b) Những điểm cực tiểu có biên độ : Amin =  d2 - d1 = (k +  ) = (2k +1) (với k  0,1,2, ) 2 Cực tiểu giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng tới số lẻ nửa bước sóng VÍ DỤ MINH HỌA VD1: Trên mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là: u A  u B  2cos10t(cm) Vận tốc truyền sóng 3m/s Viết phương trình sóng M cách A, B khoảng d1 = 15cm; d2 = 20cm HD v f a) Bước sóng:    2v 2.3   0, 6m  60cm  10 Phương trình sóng M A truyền đến: CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG Gia sư Tài Năng Việt u AM  2cos(10t  https://giasudaykem.com.vn 2d1  )  2cos(10t  )(cm)  Phương trình sóng M B truyền đến: u BM  2cos(10t  2d 2 )  2cos(10t  )(cm)  Phương trình sóng M là:  = u AM + u BM = 2cos(10t  ) + 2cos(10t  uM = 4cos  7 sin(10t  )(cm) 12 12 2 ) VD2 Trong thí nghiệm giao thoa sóng người ta tạo mặt nước nguồn sóng A, B dao động với phương trình uA = uB = 5cos10t (cm) Vận tốc sóng 20 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi Viết phương trình dao động điểm M cách A, B 7,2 cm 8,2 cm HD: 2 Ta có: T = = 0,2 s;  = vT = cm;   (d  d1 )  (d  d1 )  uM = 2Acos cos(t ) = 2.5.cos cos(10t – 3,85)   => uM = cos(10t + 0,15)(cm) BÀI TOÁN 3: TÌM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU ĐOẠN GIỮA NGUỒN PHƯƠNG PHÁP TH1: Nếu nguồn AB dao động pha: ( 1  2 tổng quát:   2  1  k 2 ) *Biện luận số điểm dao động cực đại: d2 d1 d1 d2 k (1) lấy (1) +(2) => d AB (2) M thuộc đoạn AB=> AB AB => AB K AB k AB d2 d1 A M AB => k => số k nguyên thỏa mãn số CĐ *Biện luận số điểm dao động cực tiểu: d2   AB AB d  d1  (2k  1)  K  làm tương tự ta có :     d  d1  AB TH2: Nếu hai nguồn AB dao động ngược pha: (   2  1  (2k  1) ) AB AB  K  => số điểm cực đại là:    => số điểm cực tiểu là: AB K AB ( Ngược lại với pha – mẹo e nhớ dạng thơi, suy lại ) TH3: Nếu hai nguồn AB dao động vuông pha: (   2  1  (2k  1) CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG  ) d2 B Gia sư Tài Năng Việt =>số điểm cực đại = số cực tiểu:  AB   https://giasudaykem.com.vn AB K   VÍ DỤ MINH HỌA VD 1: Hai nguồn kết hợp A, B cách 10cm dao động pha tần số 20Hz Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 1,5m/s a) Tính số gợn lồi đoạn AB b) Tính số dường dao động cực đại mặt chất lỏng HD v f 0,3  0, 015m  1,5cm 20 a) Bước sóng:    d1  d  10 6,  k  6, mà  d1  10   d1   0, 75k  10   k  Z d1  d  1,5k chọn k  0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 : Ta có:  Vậy có 13 gợn lồi b) Số đường dao động cực đại mặt chất lỏng 13 đường (12 đường hyperbol đường trung trực AB) VD2 Hai nguồn kết hợp A, B cách 10cm dao động pha tần số 20Hz Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 1,5m/s a) Tính số điểm khơng dao động đoạn AB b) Tính số đường không dao động nmặt chất lỏng HD d1  d  10 Ta có   d1   0, 75(k  ) d1  d  (k  )1,5 mà  d1  10    0, 75(k  )  10 7,1  k  6,1  k  Z chọn k  0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 : Vậy có 14 điểm đứng n khơng dao động b) Số đường không dao động mặt chất lỏng 14 đường hyperbol VD3: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống cách AB=8(cm) Sóng truyền mặt nước có bước sóng 1,2(cm) Số đường cực đại qua đoạn thẳng nối hai nguồn là: A 11 B 12 C 13 D 14 HD Do A, B dao động pha nên số đường cực đại AB thỗ mãn: thay số ta có : 1, K 1, 6, 67 k AB K AB 6, 67 Suy nghĩa lấy giá trị K 6, 5, 4, 3, 2, 1,0 => có 13 đường VD4 : Hai nguồn sóng biên độ tần số ngược pha Nếu khoảng cách hai nguồn là: AB  16, 2 số đường hypebol dao động cực đại, cực tiểu đoạn AB là: CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 32 32 B 34 33 C 33 32 HD * Điểm dao động cực đại: d1 – d2 = (2k+1)  (kZ) D 33 34 * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = k (kZ) Khi điểm nằm đoạn nguồn ta ln có -AB< d1-d2 có 10 điểm dao động với biên độ cực đại VD6 : Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A,B cách 10(cm) dao động theo phương  trình : u1  0, 2.cos(50 t   )cm : u1  0, 2.cos(50 t  )cm Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 0,5(m/s) Tính số điểm cực đại cực tiểu đoạn A,B A.8 B.9 10 C.10 10 D.11 12 HD nhìn vào phương trình ta thấy A, B hai nguồn dao động vuông pha nên số điểm dao động cực đại cực tiểu thoã mãn : AB K AB Với   50 (rad / s)  T  CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG 2   2  0, 04( s) Vậy :   v.T  0,5.0,04  0,02(m)  2cm 50 Gia sư Tài Năng Việt Thay số : 10 10 K https://giasudaykem.com.vn Vậy 5, 25  k  4,75 : Kết luận có 10 điểm dao động với biên độ cực đại cực tiểu VD7 Hai nguồn kết hợp A B cách đoạn cm dao động với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng 0,6 m/s Tìm số điểm dao động cực đại A B trường hợp: a) Hai nguồn dao động pha b) Hai nguồn dao động ngược pha HD: Ta có:  = v = 0,015 m = 1,5 cm f AB AB a) Hai nguồn pha: - số điểm cực đại b) Hai nguồn ngược pha: - AB  +   - 4,7 < k < 4,7; k  Z nên k nhận giá trị  AB  số điểm cực đại 10 VD8 : Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình sóng u = 5cos40t (mm) u2 = 5cos(40t + ) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 HD: Ta có:  = vT = v 2  = cm;  S1 S   SS   S1S2 có 10 cực đại VD9: Hai nguồn sóng dao động tần số, pha Quan sát tượng giao thoa thấy đoạn AB có điểm dao động với biên độ cực đại (kể A B) Số điểm không dao động đoạn AB là: A B C D HD Trong tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng , hai nguồn dao động pha đoạn AB , số điểm dao động với biên độ cực đại số điểm khơng dao động Do số điểm không dao động điểm.=>đáp án VD10: Hai nguồn sóng AB cách dao động chạm nhẹ mặt chất lỏng, số 100Hz, pha theo phương vng vng góc với mặt chất lỏng Vận tốc truyền sóng 20m/s.Số điểm khơng dao động đoạn AB=1m : A.11 điểm B 20 điểm HD Bước sóng v f 20 100 => 5,5 k CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG C.10 điểm D 15 điểm 0, 2m : Gọi số điểm không dao động đoạn AB k , ta có : 4,5 => k = -5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4 => Có 10 điểm => đáp án C Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TOÁN 4: TÌM SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂUTRÊN ĐƯỜNG TRỊN, ĐƯỜNG ELIP PHƯƠNG PHÁP Ta tính số điểm cực đại cực tiểu đoạn AB k Suy số điểm cực đại cực tiểu đường tròn =2.k Do đường cong hypebol cắt đường tròn điểm VÍ DỤ MINH HỌA VD1 : Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước A, B giống hệt cách khoảng AB  4,8 Trên đường tròn nằm mặt nước có tâm trung điểm O đoạn AB có bán kính R  5 có số điểm dao động với biên độ cực đại : A B 16 C 18 D.14 HD Do đường tròn tâm O có bán kính R  5 AB  4,8 nên đoạn AB chắn thuộc đường tròn Vì hai nguồn A, B giống hệt nên dao động pha Số điểm dao động với biên độ cực đại AB : 4,8 K 4,8 AB K AB Thay số : => -4,8 AD  BD  k  AC  BC Hay : AD  BD  k AC  BC  C => k A   d  d1  (2k  1) Số điểm cực tiểu đoạn CD thoã mãn :   AD  BD  d  d1  AC  BC  2( AD  BD) 2( AC  BC )  2k   Suy : AD  BD  (2k  1)  AC  BC Hay :   O B TH2: Hai nguồn A, B dao động ngược pha làm tương tự VÍ DỤ MINH HỌA VD1 : Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách 40cm dao động pha, có bước sóng 6cm Hai điểm CD nằm mặt nước mà ABCD hình chữ nhât, AD=30cm Số điểm cực đại đứng yên đoạn CD : A B C 13 12 D 11 10 I C D CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HD : Do hai nguồn dao động pha : d  d1  k   AD  BD  d  d1  AC  BC Số điểm cực đại đoạn CD thoã mãn :  Suy : AD  BD  k  AC  BC Hay : AD  BD  k AC  BC  Hay : 30  50 50  30 k 6 => -3,3 AD  BD  (2k  1)  AC  BC Hay :   2(30  50) 2(50  30)  2k   => => 6, 67  2k   6, 67 => -3,8   v.T  30.0, 05  1,5cm HD :Với   40 (rad / s)  T   40 BD  AD  AB  20 2(cm) 2 Do hai nguồn dao động ngược pha nên số cực đại đoạn BD thoã mãn : A   2( AD  BD)  AB d  d1  (2k  1)  2k   => AD  BD  (2k  1)   AB =>     AD  BD  d  d1  AB  O => O B 2(20  20 2) 2.20 => 11,04  2k   26,67 Vậy : -6,02 có 19 điểm cực đại VD3: hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20cm, phương trình u A = 2cos40πt mm uB = 2cos(40πt + π/2) mm Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng M đoạn BN N AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại A B 12 C 19 D 17 HD: Biên độ dao động tổng hợp điểm M đoạn BN   (d  d1 )    M dao động cực đại Amax    A = cos    (d  d1 ) 1    (d  d1 )     cos     k  d  d1   k         4    ta có  N = AN - BN = 20  20  8, 28 ;  B = AB – BB = 20 CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG 10 A B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ta có AN  BN  (d  d1 )  AB  BB Số điểm dao động cực đại đoạn BN thỏa mãn theo k: 1  8, 28   k     20  5, 27  k  13, 08 => k nhận giá trị=>đa A 4  BÀI TỐN 6: ĐIỂM M CĨ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT (Cùng pha, ngược pha, lệch pha, cực đại, khoảng cách cực đại, cực tiểu…) VÍ DỤ MINH HỌA VD 1: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách đoạn 12cm dao động pha tạo sóng với bước sóng 1,6cm Gọi C điểm mặt nước cách hai nguồn cách trung điểm O đoạn AB khoản 8cm Hỏi đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn là: C A B C D HD: Để đơn giản coi pha ban đầu hai nguồn = Xét điểm M nằm đường trung trực cách hai nguồn AB => d1=d2 d1 M Điểm M dao động ngược pha với nguồn :   O  => d1  (2k  1)  (2k  1) ta có AO  d1  AC => 2 d1   (2k  1) A B 1,  (2k  1).0,8 2 k  AB  AB   (2k  1)0,8     OC =>  (2k  1)0,8  10  3, 25  k  5, 75     k   đoạn CO có điểm dao động ngược pha với nguồn VD2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách đoạn 12cm dao động vng góc với mặt nước tạo sóng với bước sóng 1,6cm Gọi C điểm mặt nước cách hai nguồn cách trung điểm O đoạn AB khoản 8cm Hỏi đoạn CO, số điểm dao động pha với nguồn là: A B C D HD: Để đơn giản coi pha ban đầu hai nguồn = Xét điểm M nằm đường trung trực cách hai nguồn AB => d1=d2 Điểm M dao động pha với nguồn nên   2 d1   k 2 => d1  k   1, 6k AB  AB   1, 6k     OC   k    1, 6k  10  3, 75  k  6, 25  k  => k   Theo hình vẽ ta thấy AO  d1  AC => => có điểm đoạn CO dao dộng pha với nguồn CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG 11 d1 M A O B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn VD3: Tại điểm M cách nguồn sóng , sóng có biên độ cực đại Biết M đường trung trực nguồn AB dao động pha có đường dao động mạnh, tần số sóng f=15Hz Tính vận tốc truyền sóng mặt nước A 18 (cm/s) B 24(cm/s) C 36(cm/s) D 30(cm/s) HD: M cực đại k =2 => d2-d1=2. => = 1,6cm => v = 24cm => Chọn B VD4 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách 40cm dao động pha Biết sóng nguồn phát có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s) Gọi M điểm nằm đường vng góc với AB A dao động với biên độ cực đại Đoạn AM có giá trị lớn : A 20cm B 30cm C 40cm D.50cm K=0 HD v 200 K=1 M  20(cm) Ta có    f 10 Do M cực => đoạn AM có giá trị lớn d1 M phải nằm vân cực đại bậc 1(hình vẽ ) thõa mãn : d2  d1  k   1.20  20(cm) (1) ( lấy k=+1) A Mặt khác, tam giác AMB tam giác vng A nên ta có : AM  d2  ( AB )  ( AM )  402  d12 (2) Thay (2) vào (1) ta : d2 B 402  d12  d1  20  d1  30(cm) => Đáp án B VD5: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách 100cm dao động pha Biết sóng nguồn phát có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 3(m/s) Gọi M điểm nằm đường vng góc với AB A dao đơng với biên độ cực đại Đoạn AM có giá trị nhỏ : A 5,28cm B 10,56cm C 12cm D 30cm HD : K=0 v 300  30(cm) Ta có    M f 10 K=3 cực đại đoạn AB thõa mãn: d2  AB  d2  d1  k   AB d1 Hay :  AB k AB   => k  0, 1, 2, 3  100 100 k  3,3  k  3,3 3 A B => AM nhỏ M phải nằm đường cực đại bậc 3(hình vẽ )và thõa mãn : d2  d1  k   3.30  90(cm) (1) ( lấy k=3) Mặt khác, tam giác AMB tam giác vng A nên ta có : AM  d2  ( AB2 )  ( AM )  1002  d12 (2) Thay (2) vào (1) ta : 1002  d12  d1  90  d1  10,56(cm) Đáp án B VD3: Trong thí nghiệm tượng giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp Avà B dao động với tần số f=13(Hz) Tại điểm M cách nguồn AB khoảng d 1=19(cm) CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG 12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d2=21(cm) , sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB khơng có cực đại khác Tính vận tốc truyền sóng mặt nước? A 10(cm/s) B 20(cm/s) C 26(cm/s) D 30(cm/s) HD: d1 v .f 2(cm) 2.13 A B 26(cm / s) VD4: Trong thí nghiệm tượng giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp Avà B dao động với tần số f=20(Hz) Tại điểm M cách nguồn AB khoảng d 1=16(cm) d2=20(cm) , sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có dãy cực đại khác Tính vận tốc truyền sóng mặt nước? A 26,7(cm/s) B 20(cm/s) C 40(cm/s) D 53,4(cm/s) HD: M cực đại, M với đường trung trực AB có thêm ba cực, d1
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề giao thoa môn vật lý lớp 12 , Chuyên đề giao thoa môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay