Bài tập tụ điện môn vật lý lớp 11

6 100 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:27

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP TỤ ĐIỆN VẬT11 Câu 1: Hai tụ khơng khí phẳng C1 = 0,2 F , C2 = 0,4 F mắc song song Bộ tụ tích điện đến hiệu điện U = 450V ngắt khỏi nguồn Sau lấp đầy khoảng hai C2 điện môi  = 2.Tính hiệu điện tụ điện tích tụ A U = 270V, Q1 = 54 C , Q2 = 216 C B U = 270V, Q1 = 21,6 C , Q2 = 54 C C U = 720V, Q1 = 54 C , Q2 = 21,6 C D U = 270V, Q1 = 54 C , Q2 = 21,6 C -6 Câu 2: Một tụ điệnđiện dung 5,0.10 F Điện tích tụ điện 86 C Hỏi hiệu điện hai tụ điện ? A U = 172 V B U = 17,2.106 V C U = 17,2 V D U = 12,7 V Câu 3: Tụ điện phẳng gồm hai tụ hình vng cạnh a  20cm đặt cách d  1cm , chất điện môi hai thủy tinh có   Hiệu điện hai U  50V Năng lượng tụ điện là: A W  265,5nJ B W  265,5.10 8 J C W  265,5nJ W  265,5.10 9 J D W  265,5.10 9 J Câu 4: Một tụ điện phẳng có điện dung 7,0nF chứa đầy điện mơi Diện tích 15cm khoảng cách hai 1.10-5m Hỏi số điện môi chất điện môi tụ điện ? A  = 3,5 B  = 35 C  = 5,3 D  = 53 Câu 5: Tụ điện khơng khí d = mm, S = 100 cm , nhiệt lượng tỏa tụ phóng điện 4,19.10-3 J Tìm hiệu điện nạp A U = 27,176 kV B U = 21,76 V C U = 21,76 kV D U = 21,67 kV Câu 6: Một tụ điệnđiện dung C = F mắc vào nguồn điện có hiệu điện U = 100V Sau tụ điện ngắt khỏi nguồn, điện tích tụ điện phóng qua lớp điện mơi tụ điện đến tụ điện hồn tồn điện tích Tính nhiệt lượng tỏa điện mơi thời gian phóng điện A W = 3.10-4 J B W = 3.10-3 J C W = 6.10-3 J D W = 3.10-2 J Câu 7: Một tụ điện phẳng không khí, có hai hình tròn bán kính R = 6cm đặt cách d = 0,5cm, đặt vào hai hiệu điện U = 10V Tính điện dung, điện tích lượng tụ điện ? A C  2nF , Q  2.10 8 C ,W  2.10 7 J B C  2nF , Q  10 8 C ,W  10 7 J C C  2F , Q  2.10 8 C ,W  10 7 J D C  2nF , Q  2.10 8 C ,W  10 7 J Câu 8: Một tụ điện phẳng khơng khí, có hai tụ hình tròn bán kính R  6cm đặt cách d  0,5cm Hiệu điện hai U  10V Năng lượng tụ điện là: A W  10 9 J B W  10 8 J C W  10 7 J D W  10 9 J Câu 9: Một gồm ba tụ điện ghép song song C1 = C2 = C3 Khi tích điện nguồn có hiệu điện -4 45V điện tích tụ điện 18.10 C Tính điện dung tụ điện ? A C1= C2 = C3 = 10 F B C1= C2 = 10 F ; C3 = 20 F C C1= C2 = 20 F ; C3 = 10 F D C1= C2 = 10 F ; C3 = 40 F Câu 10: Một tụ điện khơng khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện U = 200V Hai tụ điện cách d = 4mm Hãy tính mật độ lượng điện trường tụ điện ? A W = 11.10-3 J B W = 0,11.10-3 J C W= 1,1.10-3 J D W = 11.10-4 J -10 Câu 11: Tụ phẳng khơng khí C = 10 F tích điện đến hiệu điện U = 100V ngắt khỏi nguồn Tính cơng cần thực để tăng khoảng cách hai tụ lên gấp đôi A A = 5.10-5J B A = 5.10-6J C A = 10.10-7J D A = 5.10-7J Câu 12: Điện dung ba tụ điện ghép nối tiếp với C1 = 20pF , C2 = 10pF, C3 = 30pF Tính điện dung tụ điện A C = 5,54 pF B C = 55,4 Pf C C = 5,45 pF D C = 54,5 pF Câu 13: Cho tụ điện phẳng mà hai tụ có dạng hình tròn bán kính 2cm đặt khơng khí , hai cách 2mm Có thể đặt hiệu điện lớn vào hai tụ điện ? Cho biết điện Trường THPT Số Mộ Đức………………………………………………………………………………………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn trường đánh thủng khơng khí 3.106 V/m A Umax = 60000 V B Umax = 60 V C Umax = 6000 V D Umax = 600 V Câu 14: Một tụ điện phẳng khơng khí có điện dung C = 0,2 F , tích điện nguồn điện có U = 200V Ngắt nguồn điện khỏi tụ điện nhúng tụ điện vào dầu có  = Tính điện tích hiệu điện tụ điện A Q = 40 C ; U = 400 V B Q = 40 C ; U = 50 V C Q = C ; U = 100 V D Q = 40 C ; U = 100 V Câu 15: Một tụ điệnđiện dung 24nF tích điện đến hiệu điện 450V có êlectron di chuyển đến âm tụ điện ? A n = 657.1011êlectron B n = 756.1011êlectron C n = 675.1011êlectron D n = 765.1011êlectron Câu 16: Một tụ điệnđiện dung 500pF mắc vào hai cực máy phát điện có hiệu điện 220V Tính điện tích tụ điện A Q = 44.1010C B Q = 11.104C C Q = 11.10-8C D Q = 11.10-10C Câu 17: Một tụ điệnđiện dung C = F tích điện , điện tích tụ điện Q = 10-3 C Nối tụ điện vào ắcquy có suất điện động C = 80V; tích điện dương nối với cực dương , tích điện âm nối với cực âm ắcquy Hỏi lượng ắcquy tăng lên hay giảm ? tăng hay giảm ? A Giảm lượng  W = 0,084 J B Tăng lượng  W = 0,084 J C Tăng lượng  W = 0,84 J D Tăng lượng  W = 0,048 J Câu 18: Tụ phẳng không khí điện dung C  pF tích điện hiệu điện U = 600V Ngắt tụ khỏi nguồn, đưa hai tụ xa để khoảng cách tăng gấp đơi Tính điện dung, điện tích hiệu điện thé tụ điện ? A C  1nF , Q  12.10 8 C ,U  1200V B C  pF , Q  12.10 8 C ,U  120V C C  pF , Q  1,2.10 8 C ,U  1200V D C  pF , Q  12.10 8 C ,U  1200V Câu 19: Một tụ điện phẳng có diện tích S  100cm , khoảng cách hai d  1mm , hai lớp điện mơi có số điện mơi   Điện dung tụ điện : A C  44.10 11 F B C  44.10 10 F C C  4,4.10 11 F D C  4,4.10 10 F Câu 20: Một tụ điện phẳng mắc vào hai cực nguồn điện có hiệu điện 50V Ngắt tụ điện khỏi nguồn kéo cho khoảng cách hai tụ điện tăng gấp hai lần Tính hiệu điện tụ điện ? A U = 50 V B U = 200 V C U = 100 V D U = 25 V Câu 21: Hai tụ C1 = 5.10-10 F, C2 = 15.10-10 F mắc nối tiếp, khoảng hai tụ lấp đầy điện mơi có bề dày mm điện trường giới hạn 1800 V/m Hỏi tụ chịu hiệu điện giới hạn bao nhiêu? A Ugh = 8400 V B Ugh = 480 V C Ugh = 4800 V D Ugh = 14400 V Câu 22: Một tụ điện ( điện mơi khơng khí ) có điện dung C1  0,2 F mắc vào hai cực nguồn điện có hiệu điện U1 = 200V Ngắt tụ khỏi nguồn điện nhúng tụ điện vào dầu hỏa có số điện mơi   2,1 Tính hiệu điện U2 tụ ? A 950V B 0,95V C 95V D 9,5V Câu 23: Năm tụ giống nhau, tụ có C = 0,2 F mắc nối tiếp Bộ tụ tích điện, thu lượng 2.10-4J Tìm hiệu điện tụ A U=2 5V B U = 200 V C U = 400 V D U = 20 V Câu 24: Hai tụ điệnđiện dung C1 = F , C2 = F mắc nối tiếp a) Tính điện dung tụ điện ? A C = 12 F B C = 2,1 F C C = 1,2 F D C =21 F b) Tích điện cho tụ điện nguồn điện có hiệu điện 50V Tính điện tích hiệu điện tụ điện A Q1= Q2 = 60 C ; U1 = 20V, U2 = 30V B Q1= Q2 = 600 C ; U1 = 30V, U2 = 20V C Q1= Q2 = 30 C ; U1 = 30V, U2 = 20V D Q1= Q2 = 60 C ; U1 = 30V, U2 = 20V Câu 25: Một tụ điện phẳng khơng khí, hai hình tròn có bán kính R = 30 cm, khoảng cách hai d = Trường THPT Số Mộ Đức………………………………………………………………………………………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn mm a) Nối hai với hiệu điện U = 500 V Tính điện tích tụ điện ? A Q = 0,25 C B Q = 25 C C Q = 0,52 C D Q = 52 C b) Sau ngắt tụ điện khỏi nguồn điện đưa vào khoảng hai tụ kim loại phẳng bề dày d1 = mm theo phương song song với Tính hiệu điện hai tụ ? A U1 = 200 V B U1 = 100 V C U1 = 250 V D U1 = 400 V c) Thay kim loại nói điện mơi có bề dày d2 = mm có số  = Tìm hiệu điện hai ? A U = 400 V B U = 200 V C U = 250 V D U = 2500 V Câu 26: Một tụ phẳng có khoảng cách hai d = mm nhúng chìm hẳn vào chất lỏng có  = Diện tích S = 200 cm2 Tụ điện mắc vào nguồn có U = 200 V Tính độ biến thiên lượng tụ điện đưa tụ khỏi chất lỏng hai trường hợp sau: a) Tụ mắc vào nguồn A  W = 3,5.10-6 J B  W = -3,5.10-6 J C  W = -35.10-6 J D  W = 35.10-6 J b) Ngắt tụ khỏi nguồn trước bắt đầu dịch chuyển tụ khỏi chất lỏng A  W = 7.10-6 J B  W = 3,5.10-6 J C  W = - 7.10-6 J D  W = -3,5.10-6 J Câu 27: Mỗi tụ điện phẳng có hình tròn bán kính cm đặt cách mm Tụ điện tích điện nguồn có hiệu điện U = 100 V a) Tính điện tích tụ điện A Q = 34,7 nF B Q = 347 nF C Q = 37,4 nF D Q = 43,7 nF b) Ngắt tụ khỏi nguồn điện đưa hai tụ lại gần đến chúng cách mm Tính hiệu điện điện hai tụ lúc A U = 200 V B U = 100 V C U = 50 V D U = 25 V Câu 28: Cho mạch tụ hình vẽ: C1  C  C3  C  3F C1 C3 C2 C4 C Tính điện dung tương đương đoạn mạch sau: A A Cb  8F B Cb  6F C Cb  2F D Cb  4F B Câu 29: Cho mạch tụ hình vẽ: C2 C1  C  C5  2F C  1F , C3  4F C1 C5 N A B Tính điện dung tương đương đoạn mạch sau: M A Cb  6F B Cb  4F C4 C Cb  8F D Cb  2F C3 Câu 30: Cho mạch tụ hình vẽ: C1 C1  C  C5  2F A C  1F , C3  4F C3 C5 M Tính điện dung tương đương đoạn mạch sau: D C A Cb  6F B Cb  4F C2 C5 C4 C Cb  8F B N D Cb  2F Câu 31: Cho mạch tụ hình vẽ: C2 C1 C1  12 F , C  F U AB  50V A B Điện tích tụ có giá trị sau ? A Q1  Q2  1C B Q1  Q2  C C Q1  Q2  3C D Q1  Q2  C C1 Trường THPT Số Mộ Đức………………………………………………………………………………………………………… A B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 32: Cho mạch tụ hình vẽ: C1  F , C  C3  1F Điện dung tụ có giá trị sau ? A Cb  6F B Cb  4F C Cb  3F D Cb  2F Câu 33: Cho mạch tụ hình vẽ: C2 C1  10 F , C  F , C3  4F C1 Điện dung tụ có gí trị sau ? B A A Cb  6F B Cb  5F C Cb  4F D Cb  3F C3 Câu 34: Cho mạch tụ hình vẽ: C1 C1  C  C3  3F C3 U AB  20V A B Điện tích tụ có giá trị sau ? A Q1  Q2  40 F , Q3  20 F B Q1  Q2  20 F , Q3  40 F C2 C Q1  20 F , Q2  Q3  40 F D Q1  40 F , Q2  Q3  20 F Câu 35: Cho mạch tụ hình vẽ: C tụ giống C  5F B Điện dung tụ có gí trị sau ? A A Cb  12,5F B Cb  7,5F C Cb  2,5F D Cb  1,25F Câu 36: Cho mạch tụ hình vẽ: C4 C1  C  F , C3  C  3F B A U  12V Điện tích tụ có giá trị sau ? A Q1  Q2  12 C , Q3  12 C , Q4  24 C C3 B Q1  Q2  24 C , Q3  12 C , Q4  12 C C Q1  Q2  12 C , Q3  24 C , Q4  12 C D Q1  Q2  21C , Q3  24 C , Q4  12 C Câu 37: Cho mạch tụ hình vẽ: C1 C1  F , C  F C4 C3  C  6F C2 B A U AB  20V C3 Điện tích tụ có giá trị sau ? 40 80 F , Q2  F , Q3  40 F , Q4  80 F A Q1  3 80 40 F , Q2  F , Q3  80 F , Q4  40 F B Q1  3 40 80 F , Q2  80 F , Q3  F , Q4  40 F C Q1  3 80 40 F , Q3  F , Q4  80 F D Q1  40 F , Q2  3 Câu 38: Cho mạch tụ hình vẽ: C C1 M C1  1F , C  3F , C3  2F , C  F U AB  12V A B Trường THPT Số Mộ Đức………………………………………………………………………………………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Hiệu điện hai điểm M,N có giá trị sau ? A U MN  5V B U MN  6V C U MN  4V D U MN  7V Trường THPT Số Mộ Đức………………………………………………………………………………………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 39: Cho mạch tụ hình vẽ: C1  1F , C  3F , C3  2F , C  F U AB  12V A Hiệu điện hai điểm M,N có giá trị sau ? A U MN  3V B U MN  6V C U MN  3V D U MN  6V Câu 40: Cho mạch tụ hình vẽ: C1  1F , C  3F , C3  6F , C  F U AB  12V Hiệu điện hai đầu tụ điện có gíá trị sau ? A A U  U  U  U  5V B U  U  U  U  5V C U  U  U  U  10V D U  U  U  U  10V Câu 41: Cho mạch tụ hình vẽ: C1  12 F , C  F , C3  3F , C  6F A C5  5F U AB  50V a) Điện dung tụ có giá trị sau ? A Cb  25F B Cb  5F C Cb  2,5F D Cb  2F b) Hiệu điện hai điểm M,N có giá trị sau ? A U MN  10,45V B U MN  45V C U MN  10,45V Câu 42: Cho mạch tụ hình vẽ: C1  F , C5  2F C  C3  C  1F A U AB  12V Điện tích tụ có giá trị sau ? A Qb  3V B Qb  9V C Qb  6V D Qb  12V A Câu 43: Cho mạch tụ hình vẽ: C  2C1 , U AB  16V Tính U MB ? A U MB  16V B U MB  32V C U MB  8V D U MB  4V B C1 M C2 B C3 C1 N M C4 C2 B C3 C1 N C4 C2 N O C3 M C5 B C4 D U MN  45V C1 C2 C3 B C2 C1 C4 C2 C5 M C1 C1 Trường THPT Số Mộ Đức………………………………………………………………………………………………………… ... Câu 14: Một tụ điện phẳng khơng khí có điện dung C = 0,2 F , tích điện nguồn điện có U = 200V Ngắt nguồn điện khỏi tụ điện nhúng tụ điện vào dầu có  = Tính điện tích hiệu điện tụ điện A Q =... Một tụ điện có điện dung 500pF mắc vào hai cực máy phát điện có hiệu điện 220V Tính điện tích tụ điện A Q = 44.1010C B Q = 11. 104C C Q = 11. 10-8C D Q = 11. 10-10C Câu 17: Một tụ điện có điện. .. tụ điện ( điện mơi khơng khí ) có điện dung C1  0,2 F mắc vào hai cực nguồn điện có hiệu điện U1 = 200V Ngắt tụ khỏi nguồn điện nhúng tụ điện vào dầu hỏa có số điện mơi   2,1 Tính hiệu điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tụ điện môn vật lý lớp 11 , Bài tập tụ điện môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay