Bài tập sóng dừng môn vật lý lớp 12

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:27

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP LUYỆN TÂP SÓNG DỪNG VẬT LỚP 12 Bài Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định đươc kích thích dao động với tần số không đổi Khi lực căng sợi dây 2,5 N dây có sóng dừng, tăng dần lực căng đến giá trị 3,6 N thấy xuất sóng dừng lần Biết tốc độ truyền sóng dây tỉ lệ bậc hai giá trị lực căng sợi dây Lực căng lớn để dây xuất sóng dừng là: A.90N B 15 N C.18 N D 130 N Bài Một sợi dây căng điểm cố định cách 75 cm Người ta tạo song dừng dây Hai tần sồ gần dây 150 Hz 200 Hz Tính vận tốc truyền song dây : A 75 (m/s ) B.300(m/s) C 225 (m/s) D 5(m/s) Câu 3: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đầu A cố định Trên dây có sóng dừng ổn định Gọi B 20 điểm bụng thứ hai tính từ A, C điểm nằm A B Biết AB = 30 cm, AC = cm, tốc độ truyền sóng dây v = 50 cm/s Khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ phần tử B biên độ dao động phần tử C là: A s B s C s D s 15 15 5 Câu Một sợi dây đàn hồi dài 1,00 m căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB, với AC = cm Biết biên độ dao động phần tử C 2cm Xác định biên độ dao động điểm bụng số nút có dây (khơng tính hai đầu dây) A cm; nút B cm; nút C cm; nút D cm; nút Bài M,N,P điểm lien tiếp sợi dây mang song dừng có biên độ cm, dao động P ngược pha với dao động M Biết MN=2NP=20cm Tìm biên độ bụng song bước sóng: A 4cm, 40 cm B 4cm, 60cm C 8cm, 40cm D Đáp án khác Bài 6: Một sóng dừng dây có bước sóng  N nút sóng Hai điểm M1, M2 nằm phía   N có vị trí cân cách N đoạn Ở thời điểm mà hai phần 12 tử có li độ khác khơng tỉ số li độ M1 so với M2 A u1 / u2   B u1 / u2  1/ C u1 / u2  D u1 / u2  1/ Câu M,N,P điểm liên tiếp sợi dây mang sóng dừng có cung biên độ 4mm,dao động N ngược pha với dao động M MN=NP/2 = 1cm.Cứ sau khoảng thời gian ngắn 0,04s sợi day có dạng đoạn thẳng.Tốc độ dao động phần tử vật chất điểm bụng qua vị trí cân ( lấy π=3,14) A.375mm/s B.363mm/s C.314mm/s D.628mm/s Câu Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài l.Người ta thấy dây có điểm dao động cách l1 dao động với biên độ cm, người ta lại thấy điểm cách khoảng l2 (l2 > l1) điểm có biên độ a Giá trị a là: A.4 cm B.4cm C 2 cm D.2cm Câu Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài l.Người ta thấy dây có điểm dao động cách l1 dao động với biên độ a1 người ta lại thấy điểm cách khoảng l2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn l2 là: l1 A B ½ C D đáp án khác Câu 10 Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài l với hai đầu tự Người ta thấy dây có điểm dao động cách l1 =1/16 dao động với biên độ a1 người ta lại thấy điểm cách khoảng l2 điểm có biên độ a2 (a2 > a1) Số điểm bụng dây là: A.9 B.8 C.5 D.4 Bài 11: Trên mặt nước phẳng có hai nguồn điểm S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng Biết biên độ, tần số dao động nguồn a = 0,5cm f = 120Hz; S1S2 = 10cm Khi mặt nước, vùng S1 S2 quan sát thấy có gợn lồi chúng chia đoạn S1S2 thành đoạn mà hai đoạn hai đầu dài nửa đoạn lại Khoảng cách hai điểm gần đoạn S1S2 có biên độ dao động tổng hợp 0,5cm dao động pha là: A cm B 1cm C.4/3 cm D 2/3 cm Bài 12 Trên sợi dây đàn hồi AB dài 25cm có sóng dừng, người ta thấy có điểm nút kể hai đầu A B Hỏi có điểm dây dao động biên độ, pha với điểm M cách A 1cm? A 10 điểm B C điểm D điểm Bài 13 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, AB = 14 cm, gọi C điểm khoảng AB có biên độ nửa biên độ B Khoảng cách AC A.14/3 B.7 C.3.5 D.1.75 Bài 14: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1s Tốc độ truyền sóng dây là: A 3,2 m/s B 5,6 m/s C 4,8 m/s D 2,4 m/s Bài 15: Một dây đàn hồi AB đầu A rung nhờ dụng cụ để tạo thành sóng dừng dây, biết Phương trình dao động đầu A uA= acos100t Quan sát sóng dừng sợi dây ta thấy dây có điểm điểm bụng dao động với biên độ b (b0) cách cách khoảng 1m Giá trị b tốc truyền sóng sợi dây là: A a ; v = 200m/s B a ; v =150m/s C a; v = 300m/s D a ; v =100m/s Bài 16 Sóng dừng xuất sợi dây với tần số f=5Hz Gọi thứ tự điểm thuộc dây O,M,N,P cho O điểm nút, P điểm bụng sóng gần O (M,N thuộc đoạn OP) Khoảng thời gian lần liên tiếp để giá trị li độ điểm P biên độ dao động điểm M,N 1/20 1/15s Biết khoảng cách điểm M,N 0.2cm Bước sóng sợi dây là: A 5.6cm B 4.8 cm C 1.2cm D 2.4cm Câu 17 Trên dây có sóng dừng,bề rộng bụng sóng 4a khoảng cách gần dao động với biên độ a ? Câu 18: Trên sợi dây căng ngang có sóng dừng Xét điểm A, B, C với B trung điểm đoạn AC Biết điểm bụng A cách điểm nút C gần 10 cm Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp để điểm A có li độ biên độ dao động điểm B 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây là: A 0,5 m/s B 0,4 m/s C 0,6 m/s D 1,0 m/s Câu 19 Sóng dưng sợi dây có đầu B cố định,nguồn sóng dao động có pt: x = 2cos(ωt+φ)cm.bước sóng dây 30cm.gọi M điểm sợi dây dao động với biên độ 2cm.hãy xác định khoảng cách BM nhỏ nhất: A 3,75cm B:15cm C:,2,5cm D:12,5cm điểm có biên độ a2 (a2 < a1) Tỉ số Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 20: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Vận tốc truyền sóng dây bằng: A 75m/s B 300m/s C 225m/s D 5m/s Câu 21: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m treo lơ lửng lên cần rung Cần rung tạo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100 Hz đến 125 Hz Tốc độ truyền sóng dây m/s Trong q trình thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây? A lần B lần C 15 lần D 14 lần Câu 22 Sóng dưng sơi dây OB=120cm ,2 đầu cố định.ta thấy dây có bó biên độ dao động bụng 1cm.tính biên độ dao động điểm M cách O 65 cm A:0cm B:0,5cm C:1cm D:0,3cm Câu 23 Sóng dưng sợi dây có đầu B cố định,nguồng sóng dao động có pt: X=2cos(ωt+φ)cm.bước sóng dây 30cm.gọi M điểm sợi dây dao động với biên độ S=2cm.hãy xác định khoảng cách BM nhỏ nhất: A 3,75cm B:15cm C:,2,5cm D:12,5cm Câu 24: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 80cm Hai sóng có tần số gần liên tiếp tạo sóng dừng dây f1=70 Hz f2=84 Hz Tìm tốc độ truyền sóng dây Biết tốc độ truyền sóng dây khơng đổi A 11,2m/s B 22,4m/s C 26,9m/s D 18,7m/s Câu 25 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,1s tốc độ truyền sóng dây 3m/s Khoảng cách hai điểm gần sợi dây dao động pha có biên độ dao động nửa biên độ bụng sóng là: A 20cm B 30cm C 10cm D cm Câu 26: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120cm, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định Bề rộng bụng sóng 4a Khoảng cách gần hai điểm dao động pha có biên độ a 20 cm Số bụng sóng AB A B C D 10 Bài 27: Trên sợi dây đàn hồi AB dài 25cm có sóng dừng, người ta thấy có điểm nút kể hai đầu A B Hỏi có điểm dây dao động biên độ, pha với điểm M cách A 1cm? A 10 điểm B C điểm D điểm Bài 28 :Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, AB = 14 cm, gọi C điểm khoảng AB có biên độ nửa biên độ B Khoảng cách AC A.14/3 B.7 C.3.5 D.1.75 Bài 29: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1s Tốc độ truyền sóng dây là: A 3,2 m/s B 5,6 m/s C 4,8 m/s D 2,4 m/s Bài 30: Một dây đàn hồi AB đầu A rung nhờ dụng cụ để tạo thành sóng dừng dây, biết Phương trình dao động đầu A uA= acos100t Quan sát sóng dừng sợi dây ta thấy dây có điểm khơng phải điểm bụng dao động với biên độ b (b0) cách cách khoảng 1m Giá trị b tốc truyền sóng sợi dây là: A a ; v = 200m/s B a ; v =150m/s C a; v = 300m/s D a ; v =100m/s ... Bước sóng sợi dây là: A 5.6cm B 4.8 cm C 1.2cm D 2.4cm Câu 17 Trên dây có sóng dừng, bề rộng bụng sóng 4a khoảng cách gần dao động với biên độ a ? Câu 18: Trên sợi dây căng ngang có sóng dừng. .. thay đổi từ 100 Hz đến 125 Hz Tốc độ truyền sóng dây m/s Trong trình thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây? A lần B lần C 15 lần D 14 lần Câu 22 Sóng dưng sơi dây OB =120 cm ,2 đầu cố định.ta... C:,2,5cm D :12, 5cm Câu 24: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 80cm Hai sóng có tần số gần liên tiếp tạo sóng dừng dây f1=70 Hz f2=84 Hz Tìm tốc độ truyền sóng dây Biết tốc độ truyền sóng dây
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập sóng dừng môn vật lý lớp 12 , Bài tập sóng dừng môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay