Bài tập chương thấu kính môn vật lý lớp 11

9 22 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:27

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP CHƯƠNG THẤU KÍNH Câu : Điều sau sai nói thấu kính hội tụ: A Vật nằm khoảng f < d < 2f cho ảnh B Vật nằm khoảng < d < f cho ảnh ảo ảo nhỏ vật lớn vật C Vật nằm khoảng 2f < d <  cho ảnh D Vật ảo cho ảnh thật nhỏ vật thật nhỏ vật Câu : Vật sáng AB cách 150cm Trong khoảng vật ảnh, ta đặt thấu kính hội tụ L coi song song với AB Di chuyển L dọc theo trục chính, ta thấy có hai vị trí L để ảnh rõ nét Hai vị trí cách 30cm Tiêu cự thấu kính là: A 32cm B 60cm C 36cm D 30cm Câu : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm, vật sáng AB = 6cm đặt vng góc với trục cách thấu kính 20cm cho ảnh A’B’ A ảnh thật đối xứng với vật qua quang tâm O, B ảnh ảo cao 6cm ,cách thấu kính 20cm có A’ thuộc trục C ảnh vơ D ảnh thật cao 3cm cách thấu kính 15cm Câu : Một thấu kính phân kì có tiêu cự - 50 cm cần ghép sát đồng trục với thấu kính có tiêu cự để thu kính tương đương có độ tụ dp? A Thấu kính phân kì tiêu cự 25 cm B Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm C thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm D Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm Câu : Một thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm ghép đồng trục với thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm, đặt cách thấu kính thứ 50 cm Đặt vật phẳng nhỏ vng góc với trục trước thấu kính 20 cm Ảnh cuối A thật cách kính hai 40 cm B ảo cách kính hai 40 cm C ảo cách kính hai 120 cm D thật cách kính hai 120 cm Câu : Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì tiêu cự 20 cm (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40 cm cách kính a Để chiếu chùm sáng song song tới kính chùm ló khỏi kính (2) song song a phải A 20 cm B 40 cm C 60 cm D 80 cm Câu : Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 24 cm B phân kì có tiêu cự cm C phân kì có tiêu cự 24 cm D hội tụ có tiêu cự cm Câu : Đặt vật AB vng góc trước thấu kính cho ảnh A1B1 có độ phóng đại K1 = -3, dịch vật 5cm ta lại thu ảnh A2B2 có độ phóng đại K2 = -2 Tiêu cự thấu kính A 35cm B 40cm C 20cm D 30cm Câu : Mét thÊu kÝnh thuû tinh st cã chiÕt st n = 1,5 hai mỈt lâm bán kính cong đặt không khí Đặt vật AB tr-ớc vuông góc với trục thấu kính cho ảnh cao 4/5 lần vật Dịch vật đoạn thấy ảnh dịch khỏi vị trí cũ 12cm cao 2/3 lần vật Hãy tính b¸n kÝnh cong cđa thÊu kÝnh A -45cm B -90cm C 90cm D 45cm Đặt điểm sáng S cách ảnh 30cm Chính S đặt mét thÊu kÝnh Câu 10 : cho trôc chÝnh qua S vuông góc với Trên ta thu đ-ợc vết sáng hình tròn có đ-ờng kính 1/2 đ-ờng kính rìa thấu kính Tính tiêu cự cña thÊu kÝnh A 6cm B 10cm C 12cm D A B Cõu 11 : Đặt AB vuông góc tr-íc mét thÊu kÝnh héi tơ cho ¶nh thËt A1B1 cao gÊp lÇn vËt Di chun vËt AB cho ¶nh thËt A2B2 cao gÊp lÇn vËt BiÕt ¶nh dịch 10 cm, tìm f Gia s Ti Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 5cm B 20cm C 10cm D 15cm Câu 12 : Đặt vật phẳng nhỏ vuông góc D 3cm Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40 cm cách kính a Để ảnh tạo hệ kính ảnh thật với vị trí đặt vật trước kính (1) a phải lớn 20 cm B nhỏ 40 cm C nhỏ 20 cm D lớn 40 cm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Dap an mon: THAU KINH11 De so : Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Dap an dung A C C D D A D D B D A D B A B C A B C D B A B A A B A A A B D B C D D A B C D D A C B C 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 C A B C C D D D D C A C A C A C B B B B A C D C B D Gia sư Tài Năng Việt 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 https://giasudaykem.com.vn C A D C B C A B C C D D D D C A C A C A C B B B B A C D C B D ... D 3cm Cho hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40 cm cách kính a Để ảnh tạo hệ kính ảnh thật với vị trí đặt vật trước kính (1) a phải lớn... 20 cm D lớn 40 cm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Dap an mon: THAU KINH11 De so : Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39...Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 5cm B 20cm C 10cm D 15cm Câu 12 : Đặt vật phẳng nhỏ vng góc D
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương thấu kính môn vật lý lớp 11 , Bài tập chương thấu kính môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay