Bài tập chương 7 môn vật lý lớp 12

17 22 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:27

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP CHƯƠNG VẬT LỚP 12 BÀI 35: TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN Hạt nhân cấu tạo nào? Viết công thức liên hệ A, N,Z Định nghĩa đồng vị Liệt kê đơn vị khối lượng hạt nhân nguyên tử, đơn vị lượng hạt nhân, động lượng Định nghĩa đơn vị khối lượng hạt nhân Viết hệ thức Anhxtanh liên hệ khối lượng vận tốc ánh sáng Bài 36: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Đặc điểm lực hạt nhân Viết cơng thức tính độ hụt khối.Viết cơng thức tính lượng liên kết( dạng lượng cần cung cấp để tách hạt nhân), lượng liên kết riêng hạt nhân Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân hay mức độ bền vững hạt nhân phụ thuộc gì? Ngun tử bền vững có số khối vào khoảng bao nhiêu? 10 Có loại phản ứng hạt nhân? Định nghĩa phản ứng hạt nhân Định nghĩa phản ứng hạt nhân tự phát Định nghĩa phản ứng hạt nhân kích thích 11 Phân biệt phản ứng hạt nhân phản ứng hóa học 12 Nêu định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân phản ứng hạt nhân khơng có định luật bảo tồn nào? 13 Xác định phản ứng toả hay thu lượng cơng thức tính sao? BÀI 37: PHĨNG XẠ 14 Định nghĩa phóng xạ 15 Có dạng phóng xạ? Hạt nhân liên hệ so với hạt nhân mẹ? 16 Đặc điểm tia phóng xạ(  ,  ,  ) 17 Đặc tính q trình phóng xạ 18 Phát biểu định luật phóng xạ Viết cơng thức tính chu kì bán rã 19 Viết cơng thức định luật phóng xạ 30 20 Phương trình phóng xạ nhân tạo ông bà Quy-ri tạo nên Ứng dụng đồng vị phóng xạ 15 P phóng xạ tia   21 Nhắc lại kí hiệu hạt  ,  ,  ,p, n BÀI 38,39 PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH, PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH 22 Định nghĩa phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch 23 Ưu điểm phản ứng nhiệt hạch 24 Điều kiện có phản ứng nhiệt hạch Điều kiện để có phản ứng phân hạch 25 Nhiên liệu phản ứng nhiệt hạch? Khối lượng tới hạn U235,Pu239? 26 Điều kiện để có phản ứng dây chuyền.Khi k>1 ?Khi k=1 ?Khi k hệ thống vượt hạn, phản ứng dây chuyền không kiểm sốt được, trường hợp xảy vụ nổ bom nguyên tử C Hệ số nhân nơtrôn s = hệ thống tới hạn, phản ứng dây chuyền kiểm sốt được, trường hợp xảy nhà máy điện nguyên tử D Hệ số nhân nơtrơn s < hệ thống hạn, phản ứng dây chuyeefnxary chậm, sử dụng Câu 3.Phát biểu sau sai nói phản ứng hạt nhân tỏa lượng ? A Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng tổng khối lượng hạt sinh bé so với tổng khối lượng hạt ban đầu B Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng hạt sinh bền vững so với hạt ban đầu C Phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân tỏa lượng D Phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu Điểm giống phóng xạ phản ứng phân hạch A thay đổi yếu tố bên B phản ứng tỏa lượng C hạt nhân sinh biết trước Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D ba điểm nêu A, B, C Câu Phản ứng phân hạch lò phản ứng hạt nhân điều khiển số nơtron A k=0 B k=1 C k=2 D k=3 Câu Phát biểu sau sai nói phản ứng phân hạch? A Tạo hai hạt nhân có khối lượng trung bình B Xảy hấp thụ nơtrôn chậm C Chỉ xảy với hạt nhân nguyên tử 235 92 U D Là phản ứng tỏa lượng Câu Điều sau sai nói phản ứng tổng hợp hạt nhân ? A phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành hạt nhân nặng B phản ứng xảy nhiệt độ cao (50-100 triệu độ) C loại phản ứng tỏa lượng D lượng tổng hợp hạt nhân gây ô nhiễn nặng cho môi trường Câu Chọn câu trả lời sai Phản ứng nhiệt hạch A Chỉ xảy nhiệt độ cao B Trong lòng mặt trời ngơi xảy phản ứng nhiệt hạch C Con nguời tạo phản ứng nhiệt hạch dạng kiểm soát D Dược áp dụng để chế tạo bom kinh khí Câu Lí khiến nguời quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch A cung cấp cho nguời nguồn lượng vô hạn B mặt sinh thái, phản ứng nhiệt hạch phản ứng phân hạch C có chất thải phóng xạ làm ô nhiễm môi trường D Cả ba câu - Cuối chương tơi có phân cơng em vẽ sơ đồ tư thể toàn kiến thức chương theo nhóm có kiểm tra sữa chữa Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn *Học sinh: - Thực theo phân công , yêu cầu giáo viên - Rèn luyện cho khả tự học, khả làm việc nhóm b) Phần tập * Giáo viên: Tôi thực sau: - Có phân dạng tập bám theo chuẩn kiến thức nêu phương pháp cụ thể - Đặc biệt khác với tự luận cho học sinh đường chứng minh cơng thức hình thức trắc nghiệm yêu cầu học sinh học thuộc công thức trường hợp đặc biệt công thức thơng qua hệ thống câu trắc nghiệm cụ thể phù hợp - Cho em làm tập nhóm có phân cơng nhóm trưởng * Học sinh: - Ghi nhận dạng tập phương pháp giải giúp học sinh tự tin giải tập tránh tình trạng học sinh khơng biết bắt đầu giải tập từ đâu - Tích cực tự làm tập làm tập nhóm giáo viên phân công để sử dụng thành thạo phương pháp giải tập CÁC DẠNG BÀI TẬP: DẠNG 1: TÌM SỐ NƠTRON, PROTƠN, SỐ KHỐI: Hạt nhân ZA X Có A nuclon ; Z proâtoân ; N = (A – Z) nơtrôn Câu 1.Trong hạt nhân ngun tử A 84 prôtôn 210 nơtron C 210 prôtôn 84 nơtron Câu 2.Trong hạt nhân nguyên tử 210 84 po có B 126 prôtôn 84 nơtron D 84 prôtôn 126 nơtron 14 C có A 14 prơtơn nơtrôn B prôtôn nơtrôn Câu 3.Các nuclôn hạt nhân nguyên tử B prôtôn 14 nơtrôn D prôtôn nơtrôn 23 11 Na gồm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 11 prôtôn B 11 prôtôn 12 nơtrôn C 12 nơtrôn D 12 prơtơn 11 nơtrơn DẠNG 2: TÌM SỐ NGUN TỬ TRONG m gam CHẤT Số hạt m gam chất đơn nguyên tử: m m N  N A N = NA A A Lưu ý: NA=6,022.10 23 hạt/mol Khi : hạt hạt nhân X có Z hạt p (A – Z ) hạt n Do N hạt hạt nhân N.Z : hạt proton X có : (A-Z) N : hạt notron Ví dụ : Tìm số ngun tử hidro v ôxy gam n + Số mol + Số phân tử N  H 2O 18 6,022 10 23  0,736 10 23 phân tử 18 + Số nguyên tử Hidrô N H  N  1.472.10 23 nguyên tử + Số nguyên tử Ôxy NO  N  0,736.10 23 nguyên tử Câu Tìm số nguyên tử 5,67gam chất 42 He Câu Tìm số Proton số nơtron gam chất 42 He Câu Tìm số nguyên tử 5,67gam chất 126 C Câu Tìm số Proton số nơtron gam chất 147 N Câu Tính số nguyên tử gam khí O2 Cho NA = 6,022.1023/mol; O = 16 A 376.1020 B 736.1030 C 637.1020 D 367.1030 Câu 6: Biết số Avôgađrô 6,02.10 23 mol-1, khối lượng mol hạt nhân urani 238 92 U 238 gam / mol Số nơtron 119 gam urani A 2,2.10 25 hạt B 1,2.10 238 92 U 25 : hạt C 8,8.10 25 hạt D 4,4.10 25 hạt Câu Cho số Avôgađrô 6,02.10 23 mol-1 Số hạt nhân nguyên tử có 100 g Iốt A 3,952.1023 hạt B 4,595.1023 hạt C.4.952.1023 hạt 131 52 I : D.5,925.1023 hạt DẠNG 3: ĐỊNH LUẬT PHĨNG XẠ Đònh luật phóng xạ: t  ln 0,693  N = No T = No e-t ; với  =  T T m = mo  t T = moe-t Tỉ lệ phân rã : N 1 N 1  t  t ;   t   t NO e NO e 2T 2T Goïi t T phải đưa đơn vị m m0 đơn vị khơng cần đổi đơn vị m0: Khối lượng chất phóng xạ lúc đầu (g) m: Khối lượng chất phóng xạ lại N0: Số nguyên tử ban đàu N: Số nguyên tử lại T: Là chu kì bán rã t: Thời gian phóng xạ Gia sư Tài Năng Việt Với Vậy https://giasudaykem.com.vn 56  1000 m  3,9 gam 28 n  Câu 1.Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm 3/4 khối lượng ban đầu Chu kì bán rã chất A 20 ngày B ngày C 24 ngày D 15 ngày Câu Chất phóng xạ có chu kì bán rã ngày đêm, khối lượng ban đầu 100g Sau 32 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ lại A 12,5g B 3,125g C 25g D 6,25g Câu 3.Chất phóng xạ có chu kì bán rã 138 ngày đêm, khối lượng ban đầu 200g Sau 276 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ lại A 150g B 50g C ≈ 1,45g D ≈ 0,725g Câu 4.Ban đầu có 128g plutoni, sau 432 năm 4g Chu kì bán rã plutoni A 68,4 năm B 86,4 năm C 108 năm D giá trị khác 16 60 Câu Côban 27 Co chất phóng xạ với chu kì bán rã năm Nếu lúc đầu 60 có 1kg chất phóng xạ sau 16 năm khối lượng 27 Co bò phân rã laø: A 875g B 125g C 500g D 250g Câu Chu kì bán rã radon T = 3,8 ngày Hằng số phóng xạ radon A 5,0669.10-5s-1 B 2,112.10-6s-1 C 2,1112.10-5s-1 D Một kết khác Gia sư Tài Năng Việt Câu 7: Chất Iốt phóng xạ 131 53 I https://giasudaykem.com.vn dùng y tế có chu kỳ bán rã ngày đêm Nếu nhận 100g chất sau tuần lễ bao nhiêu? A O,87g B 0,78g C 7,8g D 8,7g Câu :Một lượng chất phóng xạ có khối lượng ban đầu m0 Sau chu kì bán rã khối lượng chất phóng xạ lại bao nhiêu? A.m= m0/5 B.m = m0/8 C m = m0/32 D m = m0/10 Câu : Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 3,8 ngày Sau thời gian 11,4 ngày độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) lượng chất phóng xạ lại phần trăm so với độ phóng xạ lượng chất phóng xạ ban đầu? A 25% B 75% C 12,5% D 87,5% Câu 10 : Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ A N0 /6 B N0 /16 C N0 /9 Câu 11:Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1s 1g Rađi 226 D N0 /4 Ra Cho biết chu kỳ bán rã 226 Ra 1580 năm Số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1 A) 3,55.1010 hạt B) 3,40.1010 hạt Câu 12: Đồng vò phóng xạ Côban 60 27 Co C) 3,75.1010 hạt D).3,70.1010 hạt phaùt tia β─ α với chu kỳ bán rã T = 71,3 ngày Trong 365 ngày, phần trăm chất Côban bò phân rã A 97,12% B 80,09% C 31,17% D 65,94% Câu 13: Một chất phóng xạ có chu kì bán T Sau thời gian t = 3T kể từ thời điển ban đầu, tỉ số số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác với số hạt nhân chất phóng xạ lại A B C 1/3 D 1/7 Câu 14 : Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm lại 1/16 khối lượng ban đầu Chu kì bán rã chất A năm B 4,5 năm C năm D 48 năm Câu 15: Sau khoảng thời gian ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác Chu kì bán rã chất phóng xạ A 12 B C D DẠNG 4: HỒN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Trong phản ứng hạt nhân a + b  c + d ta có Sự bảo toàn số nuclon (số khối): Aa + Ab = Ac + Ad Sự bảo toàn điện tích: Za + Zb = Zc + Zd Một vài loại hạt phóng xạ đặc trưng điện tích, số khối chúng : hạt α ≡ He , hạt nơtron ≡ n , hạt proton ≡ 11 p , tia β─ ≡ 01 e , tia β+ ≡ .01 e , tia γ có chất sóng điện từ Ví dụ : Hồn chỉnh phương trình phản ứng hạt nhân sau 19 16 - Viết lại 19 16 A Z + Theo định luật bảo toàn số khối định luật bảo tồn điện tích 19 + = 16 + A  A=4 F  P O  x F  P O x Gia sư Tài Năng Việt Câu 1.Phương trình phóng xạ : 37 17 https://giasudaykem.com.vn Cl  AZ X  n  37 18 Ar Trong Z, A A Z = ; A = B Z = ; A = C Z = ; A = D Z = ; A = Câu Hãy cho biết x y nguyên tố phương trình phản ứng hạt nhân sau Be    x  n p  199 F168 O  y C ; y : 11 H 14 14 A x : C x : Câu Từ hạt nhân nhân tạo thành A 224 84 C ; y: B x : C ; y: D x : He 226 88 12 10 He B ; y: Li Ra phóng hạt α β chuỗi phóng xạ liên tiếp, hạt - 214 83 B X C X 218 84 D X 224 82 Câu 238 92 U sau số lần phân rã α β biến thành hạt nhân bền trải qua lần phân rã α β- ? a lần phân rã α lần phân rã β- b lần phân rã α lần phân rã β- c 32 lần phân rã α 10 lần phân rã β- d 10 lần phân rã α 32 lần phân rã β- Câu 5.Hạt nhân poloni 210 84 A α Po phân rã cho hạt nhân chì B β- C β+ B 21 D Câu Trong phản ứng sau : n + A Electron Câu Hạt nhân → B Proton 24 11 Na Pb Hỏi trình phải Pb Đã có phóng xạ tia 10 Bo + X → α + 48 Be D 11 p C 01 n 235 92 U 206 82 D γ Câu : Tìm hạt nhân X phản ứng hạt nhân sau : A 31 T 206 82 X 95 42 Mo + 139 57 La + 2X + 7β– ; hạt X C Hêli D Nơtron phân rã β– biến thành hạt nhân X Số khối A nguyên tử số Z có giá trị A A = 24 ; Z =10 B A = 23 ; Z = 12 C A = 24 ; Z =12 D A = 24 ; Z = 11 \ Câu Urani 238 sau loạt phóng xạ α biến thành chì Phương trình phản ứng laø: 238 92 U → 206 82 Pb + x 42 He + y 01 β– y có giá trò : A y = B y = C y = D y = Câu 10 Sau lần phóng xạ α lần phóng xạ β– hạt nhân thành hạt nhân 208 82 Pb 232 90 Th biến đổi ? A lần phóng xạ α ; lần phóng xạ β– B lần phóng xạ α ; lần phóng xạ β– Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C lần phóng xạ ; lần phóng xạ β– D lần phóng xạ α ; lần phóng xạ β– DẠNG 5: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG CỦA HẠT NHÂN Năng lượng nghó: E = mc2 Độ hụt khối hạt nhân: m = Zmp + (A – Z)mn – mhn Năng lượng liên kết : W lk = mc2 = [Zmp + (A – Z)mn – mX].c2 W Năng lượng liên kết riêng:  = lk , lượng liên kết riêng lớn hạt A nhân bền mp =1,0073u: Khối lượng prôtôn mn = 1,0087u: Khối lượng nơtron m: Khối lượng hạt nhân MeV 1u = 931,5 1eV  1, 6.10 19 ( J ) 1MeV  1, 6.1013 ( J );1MeV  106 eV C Ví dụ :Tìm lượng liên kết , lượng liên kết riêng hạt  + Độ hụt khối m  Zm p  Nmn  m  2.1,007276 u  2.1,008665 u  4,0015u  0.030382 u + Năng lượng liên kết riêng Wlk 28,300833   7,075 Mev A + Năng lượng liên kết Wlk  m.c  0,030382 931,5 c  28,300833 Mev c2 Câu Tính lượng liên kết riêng hạt nhân 14 56 N , 26 Fe, 238 92 U ,1 D mN  13,9992u, mD  2,0136u, mFe  55,9207u, mn  1,0087u, mU  238,0002u, m p  1,0073u Câu Cần tốn lượng đẻ tách a) Một hạt 24 He thành nơtron prroton tự biết mHe=4,0028u b) 1g 24 He thành nơtron prroton tự Câu 3.Cho phản ứng hạt nhân sau : 21 H  21H42 He 01 n  3,25 MeV Biết độ hụt khối 21 H ∆mD = 0,0024 u 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 42 He A 7,7188 MeV B 77,188 MeV C 771,88 MeV D 7,7188 eV Câu Một khối lượng prôtôn mp = 1,0073u ; khối lượng nơtrôn mn = 1,0087u ; khối lượng hạt α mα = 4,0015u ; 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng 42 He A ≈ 28,4 MeV B ≈ 7,1 MeV C ≈ 1,3 MeV D ≈ 0,326 MeV Câu Khối lượng hạt nhân Be 10,0113 (u), khối lượng nơtrôn mn = 1,0086 (u) khối lượng prôtôn mp = 1,0072 (u) 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 104 Be 10 A 64,332 (MeV) B 6,4332 (MeV) C 0,64332 (MeV) D 6,4332 (KeV) Gia sư Tài Năng Việt Câu : Hạt nhân 10 Be https://giasudaykem.com.vn có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 10 10 Be : A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV Câu Tính lượng liên kết hạt nhân Đơtêri 12 D ? Cho mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, mD = 2,0136u; 1u = 931 MeV/c2.A) 2,431 MeV B) 1,122 MeV C) 1,243 MeV D)2,234MeV Câu 8.: Cho biết mα = 4,0015u; mO  15,999 u; m p  1,007276u , mn  1,008667 u Hãy xếp hạt nhân 24 He , A 16 12 6C , O theo thứ tự tăng dần độ bền vững :Câu trả lời là: 16 12 C , He, O B 16 12 6C , O , He, C 24 He, 16 12 6C , O D 24 He, 168 O , 126C DẠNG 6: PHẢN ỨNG TỎA HAY THU NĂNG LƯỢNG Trong phản ứng hạt nhân a + b  c + d ta có Nếu Mo = ma + mb > M = mc + md ta có phản ứng hạt nhân toả lượng, Nếu Mo < M ta có phản ứng hạt nhân thu lượng Năng lượng toả thu vào: E = |Mo – M|.c2 Ví dụ :Tìm lượng toả thu vào từ phản ứng sau 27 30 13 15 + Tổng khối lượng hạt tham gia phản ứng Al  He p n mo  29,794u  4,0015u  30,9755u + Tìm tổng khối lượng chất tạo thành m  29,970u  1,0087 u  30,9787 u + Do mo  m phản ứng thu lượng + Năng lượng thu vào W  mo  m c  3,2.10 3931 Mev c  2,979 Mev c2  2,979 1,6.10 19.10  4,76.10 13 J Câu 1.Cho khối lượng hạt nhân : mAl = 26,974u ; mα = 4,0015u ; mp = 29,970u ; mn = 1,0087u 30 1u = 931,5 MeV/c2 Phản ứng : 27 13 Al   15 P  n tỏa hay thu lượng ? A Phản ứng tỏa lượng = 2,98MeV B Phản ứng tỏa lượng = 2,98 J Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Phản ứng thu lượng = 2,98MeV D Phản ứng thu lượng = 2,98 J 20 Câu :Thực phản ứng hạt nhân sau : 23 11 Na + D → He + 10 Ne Biết mNa = 22,9327 u ; mHe = 4,0015 u ; mNe = 19,9870 u ; mD = 1,0073 u Phản úng toả hay thu lượng J ? A.thu 2,2375 MeV B toả 2,3275 MeV C.thu 2,3275 MeV D toả 2,2375 MeV Kết đạt được: Tỉ lệ tốt nghiệp môn hai năm gần lớp tham gia giảng dạy : Năm Kết Tỉ lệ 2010-2011 Trên TB Dưới TB 85,29% 14,71% 2011-2012 Trên TB Dưới TB 100% 0% Phạm vi sử dụng đề tài: a) Đối tượng sử dụng đề tài: + Giáo viên dạy môn Vật lớp 12 tham khảo để hướng dẫn học sinh ôn tập thi tốt nghiệp, cao đẳng, đại học + Học sinh học lớp 12 luyện tập để kiểm tra, thi môn Vật b) Phạm vi áp dụng: Phần Vật lí hạt nhân chương trình Vật 12 – Ban Cơ Nguyên nhân thành cơng: - Trong q trình giảng dạy tơi ln cố gắng tìm phương pháp phù hợp với hình thức kiểm tra giúp học sinh thích thú, tự ý thức học tập mơn, - Hình thức thi trắc nghiệm không thiết học sinh phải thuộc câu chữ cần nắm ,hiểu vấn đề - Cho trả “nhóm hai em hợp tác” giúp em có hội trao đổi kiến thức phát mặt mạnh mặt yếu hỗ trợ nhau, cách có hiệu giúp em khắc sâu kiến thức hơn; thích thú hơn, khơng chán, khơng cảm thấy nặng nề có thi đua nhóm - Khi học sinh tự hợp tác vẽ sơ đồ tư em giúp nắm hết kiến thức chương - Ở lớp trường tơi có tiết tự học giúp tơi bố trí có hiệu phân cơng làm việc theo nhóm III KẾT LUẬN Qua thời gian giảng dạy thấy với việc chuẩn bị nội dung, hình thức trả phù hợp phân loại tập giúp học sinh có nhìn đắn hứng thú hoc phần vật hạt nhân Các em không túng túng bỡ ngỡ gặp câu trắc nghiệm thuyết hay giải tập Do thời gian ngắn tài liệu trình bày chương VẬT HẠT NHÂN chương trình Vật 12 câu hỏi trả cách phân dạng chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận nhận xét, góp ý quí đồng nghiệp để thời gian tới xây dựng tập tài liệu đầy đủ chương hoàn hảo Xin chân thành cảm ơn Tân an, 30 tháng 10 năm 2012 Người viết Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Nguyễn Thị Mỹ Linh Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUANG DIÊU  Người viết: NGUYỄN THỊ MỸ LINH ... Vật lý lớp 12 tham khảo để hướng dẫn học sinh ôn tập thi tốt nghiệp, cao đẳng, đại học + Học sinh học lớp 12 luyện tập để kiểm tra, thi môn Vật Lý b) Phạm vi áp dụng: Phần Vật lí hạt nhân chương. .. Năng lượng liên kết hạt nhân 42 He A 7, 7188 MeV B 77 ,188 MeV C 77 1,88 MeV D 7, 7188 eV Câu Một khối lượng prôtôn mp = 1,0 073 u ; khối lượng nơtrôn mn = 1,0087u ; khối lượng hạt α mα = 4,0015u ;... 22,93 27 u ; mHe = 4,0015 u ; mNe = 19,9 870 u ; mD = 1,0 073 u Phản úng toả hay thu lượng J ? A.thu 2,2 375 MeV B toả 2,3 275 MeV C.thu 2,3 275 MeV D toả 2,2 375 MeV Kết đạt được: Tỉ lệ tốt nghiệp môn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 7 môn vật lý lớp 12 , Bài tập chương 7 môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay