Bài tập chương 4 môn vật lý lớp 12

14 10 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:27

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP CHƯƠNG VẬT LỚP 12 Dạng 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Câu 1: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kỳ dao động điện từ mạch A T = 2q0I0 B T = 2q0/I0 C T = 2I0/q0 D T = 2LC Câu 2: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở không đáng kể Hiệu điện hai tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f Phát biểu sau sai? A Năng lượng điện từ lượng từ trường cực đại B Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f C Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f D Năng lượng điện từ lượng điện trường cực đại Câu 3: Tần số góc dao động điện từ tự mạch LC có điện trở không đáng kể xác định biểu thức 2 1 LC A   B   C   D    2 LC LC LC Câu 4: Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C cuộn dây cảm có độ tự cảm L Biết dây dẫn có điện trở khơng đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Gọi Q 0, U0 điện tích cực đại hiệu điện cực đại tụ điện, Io cường độ dòng điện cực đại mạch Biểu thức sau khơng phải biểu thức tính lượng điện từ mạch ? q 02 q 02 CU 02 LI 02 A W  B W  C W  D W  2C 2L Câu 5: Phát biểu sau sai nói lượng mạch dao động điện từ LC có điện trở khơng đáng kể? A Năng lượng điện từ mạch dao động lượng điện trường cực đại tụ điện B Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung C Năng lượng điện từ mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian D Năng lượng điện từ mạch dao động lượng từ trường cực đại cuộn cảm Câu 6: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thiên điều hồ với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thiên điều hoà với chu kỳ 2T B khơng biến thiên điều hồ theo thời gian C biến thiên điều hoà với chu kỳ T/2 D biến thiên điều hoà với chu kỳ T Câu 7: Một mạch dao động gồm có cuộn dây L điện cảm tụ điện C dung kháng Nếu gọi I0 dòng điện cực đại mạch, hiệu điện cực đại U0 hai đầu tụ điện liên hệ với I0 ? Hãy chọn kết kết sau đây: I 0C I0L L L A U  I B U  C U  D U  I C C L C Câu 8: Cơng thức tính lượng điện từ mạch dao động LC q2 q2 I2 A W  B W  C W  D W  I 02 / L 2C 2C C Câu 9: Trong mạch dao động, dòng điện mạch có đặc điểm sau ? A Tần số lớn B Cường độ lớn C Năng lượng lớn D Chu kì lớn Câu 10: Trong mạch dao động LC có điện trở khơng A Năng lượng đt tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch B Năng lượng đt tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch C Năng lượng tt tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch D Năng lượng tt tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch Câu 11: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng sau ? A Hiện tượng cộng hưởng điện B Hiện tượng từ hoá C Hiện tượng cảm ứng điện từ D Hiện tượng tự cảm Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi Biết điện trở dây dẫn không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 1/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch A f2 = 4f1 B f2 = f1/2 C f2 = 2f1 D f2 = f1/4 Câu 13: Một mạch LC dao động tự do, người ta đo điện tích cực đại tụ điện q0 dòng điện cực đại mạch I0 Nếu dùng mạch làm mạch chọn sóng cho máy thu thanh, bước sóng mà bắt tính cơng thức: A λ = 2c q0 I B λ = 2cq0/I0 C λ = 2cI0/q0 D λ = 2cq0I0 Câu 14: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ với tần số 1MHz, thời điểm t = 0, lượng từ trường mạch có giá trị cực đại Thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu để lượng từ trường nửa giá trị cực đại là: A 0,5.10-6s B 10-6s C 2.10-6s D 0,125.10-6s Câu 15: Trong mạch dao động LC, điện tích tụ biến thiên theo phương trình q  q0 cos(t   ) Như vậy: A Tại thời điểm T/4 3T/4, dòng điện mạch có độ lớn cực đại, chiều ngược B Tại thời điểm T/2 T, dòng điện mạch có độ lớn cực đại, chiều ngược C Tại thời điểm T/4 3T/4, dòng điện mạch có độ lớn cực đại, chiều D Tại thời điểm T/2 T, dòng điện mạch có độ lớn cực đại, chiều 2 Câu 16: Điện tích tụ điện mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = qocos( t +  ) Tại thời T điểm t = T/4 , ta có: A Hiệu điện hai tụ B Dòng điện qua cuộn dây C Điện tích tụ cực đại D Năng lượng điện trường cực đại Câu 17: Trong mạch dao động LC tưởng, gọi i u cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai đầu cuộn dây thời điểm đó, I0 cường độ dòng điện cực đại mạch Hệ thức biểu diễn mối liên hệ i, u I0 :  2 A I  i  CL  u  2 B I  i  CL  u  2 C I  i  CL  u  2 D I  i  CL  u Câu 18: Trong mạch LC điện tích tụ điện biến thiên điều hoà với giá trị cực đại q0 Điện tích tụ điện lượng từ trường gấp lần lượng điện trường Q0 Q Q Q A q =  B q =  C q =  D q =  2 Câu 19: Một mạch dao động LC có L = 2mH, C=8pF, lấy  =10 Thời gian từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có lượng điện trường ba lần lượng từ trường là: 105 106 A 2.10-7s B 10-7s C D s s 75 15 Câu 20: Trong mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, chu kỳ dao động mạch T = 10 -6s, khoảng thời gian ngắn để lượng điện trường lại lượng từ trường A 2,5.10-5s B 10-6s C 5.10-7s D 2,5.10-7s Dạng 2: XÁC ĐỊNH CHU KÌ, TẦN SỐ VÀ BƯỚC SĨNG Câu 1: Tần số dao động mạch LC tăng gấp đôi khi: A Điện dung tụ tăng gấp đôi B Độ tự cảm cuộn dây tăng gấp đôi C Điên dung giảm nửa D Chu kì giảm nửa Câu 2: Trong mạch thu sóng vơ tuyến người ta điều chỉnh điện dung tụ C = 1/4000(F) độ tự cảm cuộn dây L = 1,6/ (H) Khi sóng thu có tần số ? Lấy 2 = 10 A 100Hz B 25Hz C 50Hz D 200Hz Câu 3: Mạch dao động bắt tín hiệu máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L = 2H tụ điện C  1800 pF Nó thu sóng vơ tuyến điện với bước sóng là: A 11,3m B 6,28m C 13,1m D 113m Câu 4: Khung dao động với tụ điện C cuộn dây có độ tự cảm L dao động tự Người ta đo điện tích cực đại tụ q0 = 10–6C dòng điện cực đại khung I0 = 10A Bước sóng điện tử cộng hưởng với khung có giá trị: A 188m B 188,4m C 160m D 18m Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 2/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 5: Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp lần thì: L 16 L L C Ta giảm độ tự cảm L D Ta giảm độ tự cảm L Câu 6: Một tụ điện C  0,2mF Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz hệ số tự cảm L phải có giá trị A Ta tăng điện dung C lên gấp lần ? Lấy   10 A 1mH B 0,5mH B Ta giảm độ tự cảm L C 0,4mH D 0,3mH Câu 7: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L  dao động riêng mạch 1MHz Giá trị C bằng: 1 A C  B C  C C  mF pF F 4 4 4  H tụ điện có điện dung C Tần số D C  F 4 Dạng 3: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ Câu 1: Một mạch dao động gồm tụ 20nF cuộn cảm  H, điện trở không đáng kể Hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện U0 = 1,5V Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch A 43 mA B 73mA C 53 mA D 63 mA Câu 2: Trong mạch dao động LC khơng có điện trở thuần, có dao động điện từ tự (dao động riêng) Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch U I0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị I0/2 độ lớn hiệu điện hai tụ điện A 3U0 /4 B U0 /2 C U0/2 D U0 /4 Câu 3: Một mạch dao động LC lí tưởng có L = 40mH, C = 25µF, điện tích cực đại tụ q = 6.10-10C Khi điện tích tụ 3.10-10C dòng điện mạch có độ lớn A 10-7 A B 6.10-7A C 3.10-7 A D 2.10-7A Câu 4: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C  50 F cuộn dây có độ tự cảm L = 5mH Điện áp cực đại tụ điện 6V Cường độ dòng điện mạch thời điểm điện áp tụ điện 4V là: A 0,32A B 0,25A C 0,60A D 0,45A Câu 5: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC lí tưởng i = 0,08cos(2000t)(A) Cuộn dây có độ tự cảm L = 50mH Hiệu điện hai tụ thời điểm cường độ dòng điện tức thời mạch cường độ dòng điện hiệu dụng là.: A 2 V B 32V C V D 8V Câu 6: Khi mạch dao động LC có dao động tự Hiệu điện cực đại tụ U o=2V Tại thời điểm mà lượng điện trường lần lượng từ trường hiệu điện tụ A 0,5V B V C 1V D 1,63V Câu 7: Một mạch dao động gồm tụ 20nF cuộn cảm 80 H , điện trở không đáng kể Hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện U0 = 1,5V Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch A 73mA B 43mA C 16,9mA D 53mA Câu 8: Khung dao động (C = 10F; L = 0,1H) Tại thời điểm uC = 4V i = 0,02A Cường độ cực đại khung bằng: A 4,5.10–2A B 4,47.10–2A C 2.10–4A D 20.10–4A Câu 9: Một mạch dao động điện từ, cuộn dây cảm có hệ số tự cảm 0,5mH, tụ điện có điện dung 0,5nF Trong mạch có dao động điện từ điều hòa.Khi cường độ dòng điện mạch 1mA điện áp hai đầu tụ điện 1V Khi cường độ dòng điện mạch A điện áp hai đầu tụ là: A V B V C 2 V D V Câu 10: Tại thời điểm ban đầu, điện tích tụ điện mạch dao động LC có gía trị cực đại q = 10-8C Thời gian để tụ phóng hết điện tích  s Cường độ hiệu dụng mạch là: A 7,85mA B 78,52mA C 5,55mA D 15,72mA Câu 11: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t (A).Tụ điện mạch có điện dung 5µF Độ tự cảm cuộn cảm A L = 50 H 6 B L = 5.10 H 8 C L = 5.10 H D L = 50mH Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 3/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 12: Một mạch dao động LC, gồm tụ điện có điện dung C = 8nF cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 2mH Biết hiệu điện cực đại tụ 6V Khi cường độ dòng điện mạch 6mA, hiệu điện đầu cuộn cảm gần A 4V B 5,2V C 3,6V D 3V Câu 13: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự (dao động riêng) với tần số góc 104rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10-9C Khi cường độ dòng điện mạch 6.10-6A điện tích tụ điện A 8.10-10 C B 4.10-10 C C 2.10-10 C D 6.10-10 C Câu 14: Một mạch dao động LC có  =107rad/s, điện tích cực đại tụ q0 = 4.10-12C Khi điện tích tụ q = 2.10-12C dòng điện mạch có giá trị: A 2.105 A B 3.105 A C 2.105 A D 2.105 A Câu 15: Một tụ điện có điện dung C = 8nF nạp điện tới điện áp 6V mắc với cuộn cảm có L = 2mH Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm A 0,12 A B 1,2 mA C 1,2 A D 12 mA Câu 16: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm tụ điện hiệu điện cực đại hai tụ điện U 0C liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0 biểu thức: L L L L I0 I0 I0 A U 0C  B U 0C = C U 0C = D U 0C = πC C C  C Dạng 4: NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG Câu 1: Trong mạch dao động tưởng, tụ điện có điện dung C =  F, điện tích tụ có giá trị cực đại 8.10-5C Năng lượng dao động điện từ mạch là: A 6.10-4J B 12,8.10-4J C 6,4.10-4J D 8.10-4J Câu 2: Dao động điện từ mạch dao động điều hoà Khi hiệu điện hai đầu cuộn cảm bàng 1,2V cường độ dòng điện mạch 1,8mA.Còn hiệu điện hai đầu cuộn cảm 0,9V cường độ dòng điện mạch 2,4mA Biết độ tự cảm cuộn dây L = 5mH Điện dung tụ lượng dao động điện từ mạch bằng: A 10nF 25.10-10J B 10nF 3.10-10J C 20nF 5.10-10J D 20nF 2,25.10-8J Câu 3: Hiệu điện cực đại hai tụ khung dao động 6V, điện dung tụ 1F Biết dao động điện từ khung lượng bảo toàn, lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm bằng: A 18.10–6J B 0,9.10–6J C 9.10–6J D 1,8.10–6J 10 3 F nạp lượng điện tích định Sau nối tụ vào Câu 4: Một tụ điện có điện dung C  2 H Bỏ qua điện trở dây nối Sau khoảng thời gian ngắn bao đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L  5 nhiêu giây (kể từ lúc nối) lượng từ trường cuộn dây lần lượng điện trường tụ ? A 1/300s B 5/300s C 1/100s D 4/300s Câu 5: Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, tụ điện có điện dung 0,05μF Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện 6V Khi hiệu điện hai đầu tụ điện 4V lượng từ trường mạch A 0,4 J B 0,5 J C 0,9 J D 0,1 J Câu 6: Mạch dao động LC gồm tụ C = 6F cuộn cảm Biết giá trị cực đại điện áp hai đầu tụ điện Uo = 14V Tại thời điểm điện áp hai tụ u = 8V lượng từ trường mạch bằng: A 588 J B 396  J C 39,6  J D 58,8  J Câu 7: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số riêng f = 1MHz Năng lượng từ trường mạch có giá trị nửa giá trị cực đại sau khoảng thời gian A 1ms B 0,5ms C 0,25ms D 2ms Câu 8: Trong mạch LC tưởng cho tần số góc: ω = 2.10 rad/s, L = 0,5mH, hiệu điện cực đại hai tụ 10V Năng lượng điện từ mạch dao đông là: A 25 J B 2,5 J C 2,5 mJ D 2,5.10-4 J Câu 9: Tụ điện mạch dao động có điện dung C = 1µF, ban đầu điện tích đến hiệu điện 100V, sau cho mạch thực dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ tắt ? A  W = 10 kJ B  W = mJ C  W = k J D  W = 10 mJ Câu 10: Một mạch dao động điện từ LC tưởng dao động với điện tích cực đại cực tụ điện Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 4/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn q0 Cứ sau khoảng thời gian 10 -6s lượng từ trường lại có độ lớn q 02 Tần 4C số mạch dao động: A 2,5.105Hz B 106Hz C 4,5.105Hz D 10-6Hz Câu 11: Chọn tính chất khơng nói mạch dao động LC: A Dao động mạch LC dao động lượng điện trường từ trường biến thiên qua lại với B Năng lượng từ trường tập trung cuộn cảm L C Năng lượng điện trường tập trung tụ điện C D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung Câu 12: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L hai tụ C giống mắc nối tiếp, khóa K mắc hai đầu tụ C (hình vẽ) Mạch hoạt động ta đóng khóa K thời điểm lượng điện trường lượng từ trường mạch Năng lượng toàn phần mạch sau sẽ: L A giảm 3/4 B giảm 1/4 C khơng đổi C C D giảm 1/2 K Dạng 5: CHO BIỂU THỨC DÒNG ĐIỆN XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CỊN LẠI Câu 1: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC lí tưởng i = 0,08cos2000t(A) Cuộn dây có độ tự cảm 50Mh Xác định hiệu điện hai tụ điện thời điểm cường độ dòng điện tức thời giá trị hiệu dụng ? A 5V B 2V C 3V D 4V Câu 2: Mạch dao động lí tưởng LC gồm tụ điện có điện dung 25nF cuộn dây có độ tụ cảm L Dòng điện mạch biến thiên theo phương trình i = 0,02cos8000t(A) Tính lượng điện trường vào thời điểm t   48000 s ? A 38,5 J B 39,5 J C 93,75 J D 36,5 J Câu 3: Mạch dao động lí tưởng LC gồm tụ điện có điện dung 25nF cuộn dây có độ tụ cảm L Dòng điện mạch biến thiên theo phương trình i = 0,02cos8000t(A) Xác định L lượng dao động điện từ mạch ? A 0,6H, 385 J B 1H, 365 J C 0,8H, 395 J D 0,625H, 125 J Dạng 6: NẠP ĐIỆN CHO TỤ Câu 1: Mạch dao động lí tưởng LC cung cấp lượng 4J từ nguồn điện chiều có suất điện động 8V Xác định điện dung tụ điện ? A 0,145 J B 0,115 J C 0,135 J D 0,125 J Câu 2: Mạch dao động lí tưởng LC cung cấp lượng 4J từ nguồn điện chiều có suất điện động 8V Biết tần số góc mạch dao động 4000rad/s Xác định độ tự cảm cuộn dây ? A 0,145H B 0,5H C 0,15H D 0,35H Câu 3: Mạch dao động lí tưởng LC gồm tụ điện có điện dung C cuộn dây có độ tụ cảm L = 0,125H Dùng nguồn điện chiều có suất điện động  cung cấp cho mạch lượng 25 J dòng điện tức thời mạch I = I0cos4000t(A) Xác định  ? A 12V B 13V C 10V D 11V Dạng 7: KHOẢNG THỜI GIAN TỤ PHÓNG ĐIỆN Câu 1: Một mạch dao động gồm có cuộn dây L cảm tụ điện C dung kháng Khoảng thời gian hai lần liên tiếp lượng điện trường tụ lượng từ trường cuộn dây là:  LC  LC  LC A  LC B C D Câu 2: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm 1mH tụ điện có điện dung U 0,1 F Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện tụ cực đại U0 đến lức hiệu điện tụ  ?  A s B s C s D s Câu 3: Xét mạch dao động lí tưởng LC Thời gian từ lúc lượng điện trường cực đại đến lúc lượng từ trường cực đại là: Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 5/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  LC  LC D 2 LC Câu 4: Trong mạch dao động tụ điện gômg hai tụ điện C1, C2 giống cấp lượng J từ nguồn điện chiều có suất điện động 4V Chuyển khố K từ vị trí sang vị trí Cứ sau khoảng thời gian s lượng tụ điện cuộn cảm lại Xác định cường độ dòng điện cực đại cuộn dây ? A 0,787A B 0,785A C 0,786A D 0,784A Câu 5: Trong mạch dao động tụ điện cấp lượng J từ nguồn điện chiều có suất điện động 4V Cứ sau khoảng thời gian s lượng tụ điện cuộn cảm lại Xác định độ tự cảm cuộn dây ? 34 32 30 35 A H B H C H D H     Câu 6: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ có điện dung Dùng nguồn điện chiều có suất điện động 6V cung cấp cho mạch lượng J sau khoảng thời gian ngắn s dòng điện mạch triệt tiêu Xác định L ? 1,6 3,6 2,6 A H B H C H D H     Câu 7: Mạch dao động LC lí tưởng, cường độ dòng điện tức thời mạch biến thiên theo phương trình i = 0,04cos t (A) Xác định C ? Biết sau khoảng thời gian nhắn 0,25 s lượng điện trường 0,8 J lượng từ trường  125 100 120 25 pF pF pF pF A B C D     Dạng 8: VIẾT BIỂU THỨC ĐIỆN TÍCH, CƯỜNG ĐỘ DỊNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ A  LC B Câu 1: Một cuộn dây cảm, có độ tự cảm L  C  H , mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C  3,18F Điện áp tức thời cuộn dây có biểu thức u L  100 cos(100t  là: A i  cos(100t    )(V ) Biểu thức cường độ dòng điện mạch có dạng B i  cos(100t  ) (A) C i  0,1 cos(100t    ) (A) D i  0,1 cos(100t   ) (A) 3 Câu 2: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C cuộn dây có độ tự cảm L = 10-4H Điện trở cuộn dây dây nối không đáng kể Biết biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là: u = 80cos(2.106t - /2)V, biểu thức dòng điện mạch là:  A i = 4sin(2.106t )A B i = 0,4cos(2.106t - )A C i = 0,4cos(2.106t)A D i = 40sin(2.106t - )A Câu 3: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm L  640 H tụ điện có điện dung C  36 pF Lấy ) (A)   10 Giả sử thời điểm ban đầu điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại q0  6.10 6 C Biểu thức điện tích tụ điện cường độ dòng điện là: A q  6.10 6 cos 6,6.10 t (C ) i  6,6 cos(1,1.10 t   B q  6.10 6 cos 6,6.10 t (C ) i  39,6 cos(6,6.10 t  C q  6.10 6 cos 6,6.10 t (C ) i  6,6 cos(1,1.10 t   D q  6.10 6 cos 6,6.10 t (C ) i  39,6 cos(6,6.10 t  )( A)  )( A) )( A)  )( A) Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 6/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 4: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động i  0,05 cos100t ( A) Hệ số tự cảm cuộn dây 2mH Lấy   10 Điện dung biểu thức điện tích tụ điện có giá trị sau ? 5.10 4 5.10 4   2 3 q q   cos(100t  )(C ) cos( 100  t  )( C ) A C  5.10 F B C  5.10 F   2 4 4 5.10  5.10 cos(100t  )(C ) D C  5.10 2 F q  cos100t (C ) C C  5.10 3 F q    Câu 5: Trong mạch dao động LC lí tưởng dòng điện mạch  so với điện tích tụ điện  C pha với điện điện tích tụ điện D sớm pha so với điện tích tụ điện CHỦ ĐỀ II MẠCH DAO ĐỘNG CÓ CÁC TỤ GHÉP, CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN Dạng 1: MẠCH GHÉP A ngược pha với điện tích tụ điện B trễ pha Câu 1: Mạch dao động máy thu sóng vơ tuyến có tụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ tự cảm L, thu sóng điện từ có bước sóng 20m Để thu sóng điện từ có bước sóng 40m, người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điện có điện dung C’ A 4C B C C 3C D 2C Câu 2: Một mạch dao động điện từ dùng tụ C1 tần số dao động riêng mạch f1= MHz Khi mắc thêm tụ C2 song song với C1 tần số dao động riêng mạch f= 2,4MHz Nếu mắc thêm tụ C2 nối tiếp với C1 tần số dao động riêng mạch A 0,6 MHz B 5,0 MHz C 5,4 MHz D 4,0 MHz Câu 3: Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điện C cuộn cảm L Bỏ qua điện trở mạch Nếu thay C tụ điện C1, C2 ( C1 > C2 ) mắc nối tiếp tần số dao động riêng mạch 12,5Hz, thay hai tụ mắc song song tần số dao động riêng mạch 6Hz Xác định tần số dao động riêng mạch thay C C1 ? A 10MHz B 9MHz C 8MHz D 7,5MHz Câu 4: Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động mạch có f1 = 30kHz thay tụ C1 tụ C2 mạch có f2 = 40kHz Vậy mắc song song hai tụ C1, C2 vào mạch mạch có f là: A 24(kHz) B 50kHz C 70kHz D 10(kHz) Câu 5: Một mạch dao động điện từ, tụ điện có điện dung 40nF, mạch có tần số 2.104 Hz Để mạch có tần số 104Hz phải mắc thêm tụ điện có giá trị A 120nF nối tiếp với tụ điện trước B 120nF song song với tụ điện trước C 40nF nối tiếp với tụ điện trước D 40nF song song với tụ điện trước Câu 6: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 640mH tụ điện có điện dung C biến thiên từ 36pF đến 225pF Tần số riêng mạch biến thiên khoảng: A 0,42kHz – 1,05kHz B 0,42Hz – 1,05Hz C 0,42GHz – 1,05GHz D 0,42MHz – 1,05MHz Câu 7: Mạch dao động LC tưởng có độ tự cảm L khơng đổi Khi tụ điện có điện dung C tần số dao động riêng mạch f1 = 75MHz Khi ta thay tụ C1 tụ C2 tần số dao động riêng mạch f2 = 100MHz Nếu ta dùng C1 nối tiếp C2 tần số dao động riêng f mạch : A 175MHz B 125MHz C 87,5MHz D 25MHz Câu 8: Một mạch dao động điện từ có cuộn cảm khơng đổi L Nếu thay tụ điện C tụ điện C1, C2, C1 nối tiếp C2, C1 song song C2 chu kì dao động riêng mạch T1, T2, Tnt = 48 s , Tss = 10 s Hãy xác định T1, biết T1 > T2 ? A s B s C 10 s D s Câu 9: Một cuộn cảm L mắc với tụ C1 tần số riêng mạch dao động f1 = 7,5MHz Khi mắc L với tụ C2 tần số riêng mạch dao động f2 = 10MHz Tìm tần số riêng mạch dao động ghép C1 song song với C2 mắc vào L A 2MHz B 4MHz C 6MHz D 8MHz Câu 10: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, dùng cuộn cảm L1 tần số dao động điện từ mạch f1 = 30 kHz, dùng cuộn cảm L2 tần số dao động điện từ mạch f2 = 40kHz Khi dùng hai cuộn cảm mắc nối tiếp tần số dao động điện từ A 24 kHz B 50 kHz C 35 kHz D 38 kHz Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 7/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 11: Khi mắc tụ điện C1 với cuộn cảm L mạch thu sóng có bước sóng λ1 = 60m; Khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L mạch thu sóng có bước sóng λ2 = 80m Khi mắc C1 nối tiếp C2 với cuộn cảm L mạch thu sóng có bước sóng ? A λ = 140m B λ = 100m C λ = 48m D λ = 70m Câu 12: Một máy thu có mạch chọn sóng mạch dao động LC lí tưởng, với tụ C có giá trị C sóng bắt có bước sóng 300m, với tụ C có giá trị C2 sóng bắt có bước sóng 400m Khi tụ C gồm tụ C mắc nối tiếp với tụ C2 bước sóng bắt A 500m B 240m C 700m D 100m Câu 13: Mạch dao động LC máy thu vơ tuyến có điện dung C0 =8,00.10-8F độ tự cảm L = 2.10-6 H, thu sóng điện từ có bước sóng 240  m Để thu sóng điện từ có bước sóng 18  m người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điện có điện dung C mắc ? A Mắc nối tiếp C = 4,53.10-10F B Mắc song song C = 4,53.10-10F -8 C Mắc song song C = 4,53.10 F D Mắc nối tiếp C = 4,53.10-8F Câu 14: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L hai tụ điện C C2 Khi mắc cuộn dây riêng với tụ C1 C2 chu kì dao động mạch tương ứng T1 = 3ms T2 = 4ms Chu kì dao động mạch mắc đồng thời cuộn dây với C1 song song C2 A 11ms B ms C ms D 10 ms Câu 15: Một mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ với chu kỳ T= 10-4s Nếu mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện cuộn cảm giống hệt tụ điện cuộn cảm mạch dao động điện từ với chu kỳ A 0,5.10-4s B 2.10-4s C 10-4s D 10-4s Câu 16: Mạch dao động gồm cuộn cảm hai tụ điện C1 C2 Nếu mắc hai tụ C1 C2 song song với cuộn cảm L tần số dao động mạch f1 = 24kHz Nếu dùng hai tụ C1 C2 mắc nối tiếp tần số riêng mạch f2 = 50kHz Nếu mắc riêng lẽ tụ C1, C2 với cuộn cảm L tần số dao động riêng mạch A f1 = 40kHz f2 = 50kHz B f1 = 50kHz f2 = 60kHz C f1 = 30kHz f2 = 40kHz D f1 = 20kHz f2 = 30kHz Dạng 2: CÔNG SUẤT CẦN CUNG CẤP CHO MẠCH ĐỂ BÙ VÀO PHẦN HAO PHÍ DO TOẢ NHIỆT Câu 1: Một mạch dao động gồm tụ điện 350pF, cuộn cảm 30 H điện trở 1,5  Phải cung cấp cho mạch cơng suất để trì dao động nó, điện áp cực đại tụ điện 15V A 1,69.10-3 W B 1,79.10-3 W C 1,97.10-3 W D 2,17.10-3 W Câu 2: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có điện trở r = 0,5, độ tự cảm 275H, tụ điện có điện dung 4200pF Hỏi phải cung cấp cho mạch công suất để trì dao động với điện áp cực đại tụ 6V A 513W B 2,15mW C 137mW D 137W Câu 3: Mạch dao động gồm cuộn dây có L = 210-4H C = 8nF, cuộn dây có điện trở nên để trì hiệu điện cực đại 5V cực tụ phải cung cấp cho mạch công suất P = 6mW Điện trở cuộn dây có giá trị: A 100 B 10 C 50 D 12 Câu 4: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây có L = 50mH tụ điện có C = 5μF Nếu đoạn mạch có điện trở R = 10-2 Ω, để trì dao động mạch ln có giá trị cực đại hiệu điện thể hai tụ điện U0 = 12V, ta phải cung cấp cho mạch công suất là: A 72nW B 72mW C 72μW D 7200W CHỦ ĐỀ III SỰ PHÁT VÀ THU SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 1: Dao động điện từ mạch chọn sóng máy thu máy thu bắt sóng là: A Dao động tự với tần số tần số riêng mạch B Dao động cưỡng có tần số tần số riêng mạch C Dao động tắt dần có tần số tần số riêng mạch D Cả câu sai Câu 2: Sóng điện từ dùng thơng tin liên lạc nước A sóng ngắn B sóng dài C sóng trung D sóng cực ngắn Câu 3: Một mạch dao động LC thu sóng trung Để mạch thu sóng ngắn phải A mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện có điện dung thích hợp B mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở thích hợp C mắc nối tiếp thêm vào mạch cuộn dây cảm thích hợp D mắc song song thêm vào mạch tụ điện có điện dung thích hợp Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 8/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 4: Chọn phương án sai nói bổ sung lượng cho mạch: A Để bổ sung lượng người ta sử dụng máy phát dao động điều hoà B Dùng nguồn điện không đổi cung cấp lượng cho mạch thông qua tranzito C Sau chu kì, mạch bổ sung lúc lượng lớn lượng tiêu hao D Máy phát dao động điều hoà dùng tranzito mạch tự dao động để sản dao động điện từ cao tần Câu 5: Chọn phát biểu sai A Biến điệu sóng làm cho biên độ sóng cao tần biến thiên tuần hồn theo âm tần B Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến hoạt động dựa vào tượng cộng hưởng điện từ C Trong tín hiệu vơ tuyến phát đi, sóng cao tần sóng điện từ, âm tần sóng D Một hạt mang điện dao động điều hòa xạ sóng điện từ tần số với dao động Câu 6: Điều sau sai nói nguyên tắc phát thu sóng điện từ ? A Khơng thể có thiết bị vừa thu phát sóng điện từ B Để thu sóng điện từ cần dùng ăng ten C Nhờ có ăng ten mà ta chọn lọc sóng cần thu D Để phát sóng điện từ phải mắc phối hợp máy dao động điều hoà với ăng ten Câu 7: Giữa hai mạch dao đông xuất hiện tượng cộng hưởng, mạch có: A Tần số dao động riêng B Điện dung C Điện trở D Độ cảm ứng từ Câu 8: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào A tượng hấp thụ sóng điện từ mơi trường B tượng giao thoa sóng điện từ C tượng xạ sóng điện từ mạch dao động hở D tượng cộng hưởng điện mạch LC Dạng 2: BƯỚC SÓNG MẠCH THU ĐƯỢC Câu 1: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây cảm tụ điện có điện dung biến đổi Khi đặt điện dung tụ điện có giá trị 20pF bắt sóng có bước sóng 30m Khi điện dung tụ điện giá trị 180pF bắt sóng có bước sóng A 150 m B 270 m C 90 m D 10 m Câu 2: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung 0,1nF cuộn cảm có độ tự cảm 30  H Mạch dao động bắt sóng vơ tuyến thuộc dải A sóng trung B sóng dài C sóng ngắn D sóng cực ngắn 10 pF đến Câu 3: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung thay đổi từ  160  pF cuộn dây có độ tự cảm 2,5  F Mạch bắt sóng điện từ có bước sóng nằm khoảng ? A 2m    12m B 3m    12m C 3m    15m D 2m    15m Câu 4: Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm có độ tự cảm  H tụ điện có điện dung biến đổi từ 10pF đến 360pF Lấy  = 10 Dải sóng vơ tuyến thu với mạch có bước sóng khoảng: A Từ 120m đến 720m B Từ 12m đến 72m C Từ 48m đến 192m D Từ 4,8m đến 19,2m Câu 5: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm tụ điện có điện dung 1µF cuộn cảm có độ tự cảm 25mH Mạch dao động bắt sóng vơ tuyến thuộc dải A sóng trung B sóng dài C sóng cực ngắn D sóng ngắn Câu 6: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm khơng đổi tụ điện có điện dung biến thiên Khi điện dung tụ 20nF mạch thu bước sóng 40m Nếu muốn thu bước sóng 60m phải điều chỉnh điện dung tụ A Giảm 4nF B Giảm 6nF C Tăng thêm 25nF D Tăng thêm 45nF Dạng 4: ĐIỀU CHỈNH MẠCH THU SÓNG Câu 1: Mạch dao động LC máy thu vô tuyến có L biến thiên từ 4mH đến 25mH, C=16pF, lấy   10 Máy bắt sóng vơ tuyến có bước sóng từ: A 24m đến 60m B 480m đến 1200m C 48m đến 120m D 240m đến 600m Câu 2: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10 -6 H, điện trở R = Để máy thu chỉ thu sóng điện từ có bước sóng từ 57m đến 753m, người ta mắc tụ điện mạch tụ điện có điện dung biến thiên Hỏi tụ điện phải có điện dung khoảng nào? A 2,05.10-7F ≤ C ≤ 14,36.10-7F B 0,45.10-9F ≤ C ≤ 79,7.109F C 3,91.10-10F ≤ C ≤ 60,3.10-10F D 0,12.10-8F ≤ C ≤ 26,4.10-8F Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 9/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 3: Một máy thu thu sóng ngắn Để chuyển sang thu sóng trung, thực giải pháp sau mạch dao động anten A Giảm C giảm L B Giữ nguyên C giảm L C Tăng L tăng C D Giữ nguyên L giảm pF cuộn cảm có độ tụ cảm biến Câu 4: Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện có điện dung 9 thiên Để bắt sóng điện từ có bước sóng 100m độ tự cảm cuộn dây ? A 0,0645H B 0,0625H C 0,0615H D 0,0635H Câu 5: Điện dung tụ điện phải thay đổi khoảng để mạch thu sóng vơ tuyến có tần số nắm khoảng từ f1 đến f2 ( f1 < f2 ) Chọn kết đúng: 1 1 A B C  C  2 2 2 2 Lf1 2 Lf 2 Lf1 2 Lf 22 C 1 C  2 4 Lf1 4 Lf22 1 C  4Lf1 4Lf 22 Dạng 3: TỤ XOAY D Câu 1: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm Tính điện dung tụ để thu sóng điện từ có bước sóng 20m ? A 120pF B 65,5pF C 64,5pF mF tụ xoay 108 D 150pF mF tụ xoay 108 Tụ xoay có điện dung biến thiên theo góc xoay C =  + 30(pF) Để thu sóng điện từ có bước sóng 15m góc xoay ? A 35,50 B 37,50 C 36,50 D 38,50 Câu 3: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn dây cảm có L = 2.10 -5H tụ xoay có điện dung biến thiên từ C1 = 10pF đến C2 = 500pF góc xoay biến thiên từ 00 đến 1800 Khi góc xoay tụ 900 mạch thu sóng điện từ có bước sóng là: A 26,64m B 188,40m C 134,54m D 107,52m Dạng 5: MẠCH THU SÓNG CÓ GHÉP THÊM TỤ XOAY Câu 1: Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện có điện dung 100pF cuộn cảm có độ tự cảm H Câu 2: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm  Để bắt sóng điện từ có bước sóng từ 12m đến 18m cần phải ghép thêm tụ điện có điện dung biến thiên Điện dung biến thiên khoảng ? A 0,3nF  C  0,9nF B 0,3nF  C  0,8nF C 0,4nF  C  0,9nF D 0,4nF  C  0,8nF Câu 2: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm tụ điện có điện dung 2000pF cuộn cảm có độ tự cảm 8,8 H Để bắt dải sóng ngắn có bước sóng từ 10m đến 50m cần phải ghép thêm tụ điện có điện dung biến thiên Điện dung biến thiên khoảng ? A 4,2nF  C  9,3nF B 0,3nF  C  0,9nF C 0,4nF  C  0,8nF D 3,2nF  C  8,3nF Dạng 6: XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG L0C0 Câu 1: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện gồm tụ pF đến 0,5 pF Nhờ điện cố định C0 mắc song song với tụ xoay C Tụ C có điện dung thay đổi từ 23 mạch thu sóng có bước sóng từ 0,12m đến 0,3m Xác định độ tự cảm L ? 1,5 1 A H B H C H D H     Câu 2: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ C Tụ C có điện dung thay đổi từ 10nF đến 170nF Nhờ mạch thu sóng có bước sóng từ  đến 3 Xác định C0 ? A 45nF B 25nF C 30nF D 10nF Câu 3: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ xoay C Tụ C có điện dung thay đổi từ 10pF đến 250pF Nhờ mạch thu sóng có bước sóng từ 10m đến 30m Xác định độ tự cảm L ? Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 10/12 Gia sư Tài Năng Việt A 0,93 H B 0,84 H https://giasudaykem.com.vn C 0,94 H D 0,74 H Dạng 7: TỤ XOAY VÀ MẠCH CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN Câu 1: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây tụ xoay Giả sử thu sóng điện từ có bước sóng 15m mà suất điện động hiệu dụng cuộn dây V tần số góc dòng điện cực đại chạy mạch ? Biết điện trở mạch 0,01m rad rad rad rad ;0,2 A ;0,1A C 4.10 ;0,3 A D 2 10 ;0,1A A 10 B 4 10 s s s s Câu 2: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây có độ tụ cảm 2,5H tụ xoay Điện trở mạch 1,3m Sau bắt sóng điện từ có bước sóng 21,5m xoay nhanh tụ để suất điện động không đổi cường độ hiệu dụng dòng điện giảm xuống 1000lần Hỏi điện dung tụ thay đổi ? A 0,33pF B 0,32pF C 0,31pF D 0,3pF Câu 3: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây có độ tụ cảm 2,5H tụ xoay Sau bắt sóng điện từ có bước sóng 21,5m tần số góc điện dung tụ điện ? rad rad rad rad ;5,2 pF ;4,2 pF D 8,8.10 ;42 pF C 2.10 ;52 pF A 10 B 4.10 s s s s Chúc em học tốt ! Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 11/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề thi đại học năm 2009 Câu 1: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm  H tụ điện có điện dung  F Trong mạch có dao động điện từ tự Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại A  106 s B 2,5  106 s C.10  106 s D 106 s Câu 24: Khi nói dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu sau sai? A Cường độ dòng điện qua cuộn cảm hiệu điện hai tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số B Năng lượng điện từ mạch gồm lượng từ trường lượng điện trường C Điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch biến thiên điều hòa theo thời gian  lệch pha D Năng lượng từ trường lượng điện trường mạch tăng giảm Câu 33: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ sóng ngang B Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường vuông góc với vectơ cảm ứng từ C Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường phương với vectơ cảm ứng từ D Sóng điện từ lan truyền chân không Câu 41: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2 Mạch dao động có chu kì dao động riêng thay đổi A từ 4 LC1 đến 4 LC2 B từ 2 LC1 đến 2 LC2 C từ LC1 đến LC2 D từ LC1 đến LC2 Đề thi cao đẳng năm 2009 Câu 1: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động riêng mạch 7,5 MHz C = C2 tần số dao động riêng mạch 10 MHz Nếu C = C1 + C2 tần số dao động riêng mạch A 12,5 MHz B 2,5 MHz C 17,5 MHz D 6,0 MHz Câu 2: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự A lượng điện trường tập trung cuộn cảm B lượng điện trường lượng từ trường không đổi C lượng từ trường tập trung tụ điện D lượng điện từ mạch bảo tồn Câu 3: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện có độ lớn 10-8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA Tần số dao động điện từ tự mạch A 2,5.103 kHz B 3.103 kHz C 2.103 kHz D 103 kHz Câu 4: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L Trong mạch có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 Năng lượng điện từ mạch A LC B U 02 LC C CU 02 D CL Câu 5: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi U0, I0 hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch L C I0 B U  I C U  I D U  I LC C L LC Câu 6: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai mơi trường B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân khơng C Trong q trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ ln phương D Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng Câu 9: Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điện có điện dung μF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với hiệu điện cực đại hai tụ điện 10 V Năng lượng dao động điện từ mạch A U  Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 12/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 2,5.10-3 J B 2,5.10-1 J C 2,5.10-4 J D 2,5.10-2 J Câu 29: Một mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với tần số f Khi mắc nối tiếp với tụ điện mạch tụ điện có điện dung C tần số dao động điện từ tự (riêng) mạch lúc A 4f B f2 C f4 B .D.2f Câu 25: Mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung nF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng), hiệu điện cực đại hai cực tụ điện V Khi hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện cuộn cảm A mA B 12 mA C mA D mA Câu 31: Đặt hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh Khi tần số dòng điện mạch lớn giá trị 2π LC A hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai tụ điện C dòng điện chạy đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn B mạch Câu 35: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai mơi trường B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân khơng C Trong q trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ ln phương C D Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 13/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trường THPT Số Mộ Đức……………… …….……….…… ……….GV: Lê Vĩnh Lạc……………….Trang 14/12 ... mạch A 73mA B 43 mA C 16,9mA D 53mA Câu 8: Khung dao động (C = 10F; L = 0,1H) Tại thời điểm uC = 4V i = 0,02A Cường độ cực đại khung bằng: A 4, 5.10–2A B 4, 47.10–2A C 2.10–4A D 20.10–4A Câu 9: Một... máy thu vô tuyến có L biến thiên từ 4mH đến 25mH, C=16pF, lấy   10 Máy bắt sóng vơ tuyến có bước sóng từ: A 24m đến 60m B 48 0m đến 120 0m C 48 m đến 120 m D 240 m đến 600m Câu 2: Mạch chọn sóng... tích tụ có giá trị cực đại 8.10-5C Năng lượng dao động điện từ mạch là: A 6.10-4J B 12, 8.10-4J C 6 ,4. 10-4J D 8.10-4J Câu 2: Dao động điện từ mạch dao động điều hoà Khi hiệu điện hai đầu cuộn cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 4 môn vật lý lớp 12 , Bài tập chương 4 môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay