Bài tập chương 4 môn vật lý lớp 11

10 18 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:27

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP CHƯƠNG MÔN VẬT LỚP 11 A THUYẾT Từ trường Xung quanh nam châm xung quanh dòng điện tồn từ trường Từ trường có tính chất tác dụng lực từ lên nam châm hay lên dòng điện đặt Vectơ cảm ứng từ đại lượng đặc trưng cho từ trường mặt tác dụng lực từ Đơn vị cảm ứng từ Tesla (T) Từ trường dòng điện dây dẫn thẳng dài Vectơ cảm ứng từ điểm M cách dây dẫn đoạn r có phương vng góc với mặt phẳng chứa I dòng điện điểm xét; chiều tuân theo quy tắc nắm tay phải độ lớn B = 2.10–7 r Từ trường tâm dòng điện khung dây tròn Vectơ cảm ứng từ tâm khung dây tròn có phương vng góc với mặt phẳng vòng dây – Chiều: Theo quy tắc nắm tay phải NI – Độ lớn: B = 2π.10–7 R R bán kính khung dây (m), N số vòng dây khung, I cường độ dòng điện vòng Từ trường ống dây có dòng điện chạy qua Vectơ cảm ứng từ điểm lòng ống dây song song với trục ống dây; có chiều tuân N theo quy tắn nắm tay phải có độ lớn B = 4π.10–7 I = 4π.10–7.nI l Trong đó, n số vòng dây mét ống, l chiều dài ống dây, N tổng số vòng dây ống Nguyên chồng chất từ trường Từ trường tổng hợp B  B1  B2   Bn II Lực từ tác dụng lên dòng điện – lực lorent Lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện có phương vng góc với mặt phẳng chứa dòng điện vector cảm ứng từ; có chiều xác định theo quy tắc bàn tay trái có độ lớn F = BIℓ sin α với α góc hợp đoạn dòng điện vectơ cảm ứng từ Quy tắc bàn tay trái: “Đặt bàn tay trái duỗi thẳng đường cảm ứng từ hướng vào lòng bàn tay chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều dòng điện, chiều ngón tay chỗi 90° chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây.” Lực từ tương tác hai dòng điện thẳng song song lực hút dòng điện chiều, lực đẩy II hai dòng điện ngược chiều Lực tác dụng lên dây có độ lớn F = 2.10–7 ℓ Trong đó, r khoảng r cách hai dòng điện, ℓ chiều dài đoạn dây có dòng điện Mơmen ngẫu lực từ Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện: M = IBS sin α Trong S diện tích phần mặt phẳng giới hạn khung, α góc hợp vectơ pháp tuyến khung vectơ cảm ứng từ Lực Lorenxơ – Phương: Vng góc với mặt phẳng chứa vector vân tốc vector cảm ứng từ – Chiều: Xác định theo quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng cho cảm ứng từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều vận tốc, ngón tay chỗi 90° chiều lực lorenxơ tác dụng lên điện tích dương, chiều ngược lại chiều lực từ tác dụng lên điện tích âm – Độ lớn: f = |q|vB sin α Trong q điện tích hạt, α góc hợp vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ B BÀI TẬP Bài 1: Một đoạn dây dẫn dài cm đặt từ trường vng góc với vectơ cảm ứng từ Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75 A Lực từ tác dụng lên đoạn dây 3.10–2 N Tính độ lớn cảm ứng từ từ trường ĐS: 0,8 T Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 2: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài cm có dòng điện I = A đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,5 T Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10–2 N Tính góc α hợp dây MN đường cảm ứng từ ĐS: 30° Bài 3: Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Biết cảm ứng từ M có độ lớn BM = 2.10–5 T Tính độ lớn cảm ứng từ N ĐS: BN = 4.10–5 T Bài 4: Dòng điện I = A chạy dây dẫn thẳng dài Cảm ứng từ điểm M cách dây dẫn 10 cm có độ lớn bao nhiêu? ĐS: 2.10–6 T Bài 5: Tại tâm dòng điện tròn cường độ A cảm ứng từ đo 31,4.10–6 T Tính đường kính vòng dây có dòng điện ĐS: 20 cm Bài 6: Một dòng điện có cường độ I = A chạy dây dẫn thẳng, dài Cảm ứng từ dòng điện gây điểm M có độ lớn B = 4.10–5 T Điểm M cách dây khoảng bao nhiêu? ĐS: 2,5 cm Bài 7: Một dòng điện chạy dây dẫn thẳng, dài Tại điểm A cách dây 10 cm cảm ứng từ dòng điện gây có độ lớn 2.10–5 T Tính cường độ dòng điện chạy dây ĐS: 10 A Bài 8: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm khơng khí, cường độ dòng điện chạy dây thứ I1 = A, cường độ dòng điện chạy dây thứ hai I2 Điểm M nằm mặt phẳng hai dòng điện, ngồi khoảng hai dòng điện cách dòng I2 đoạn cm Để cảm ứng từ M khơng dòng điện I2 có chiều độ lớn nào? ĐS: cường độ I2 = A ngược chiều với I1 Bài 9: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách cách 40 cm Trong hai dây có hai dòng điện cường độ I1 = I2 = 10 A, chiều chạy qua Cảm ứng từ hệ hai dòng điện gây điểm M nằm mặt phẳng hai dây, cách dòng I1 đoạn 10 cm, cách dòng I2 đoạn 30 cm có độ lớn bao nhiêu? ĐS: 24.10–6 T Bài 10: Một ống dây dài 50 cm, cường độ dòng điện chạy qua vòng dây A Cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 2,5 mT Tính số vòng dây ống dây ĐS: 497 Bài 11: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 mm, điện trở R = 1,1 Ω, lớp sơn cách điện bên mỏng Dùng sợi dây để quấn ống dây dài l = 40 cm Cho dòng điện chạy qua ống dây cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 6,28.10–3 T Hiệu điện hai đầu ống dây bao nhiêu? ĐS: 4,4 V Bài 12: Một dây dẫn dài thẳng, đặt gần vòng dây tròn tròn bán kính R = cm hình vẽ Dòng điện chạy dây dẫn thẳng vòng dây tròn có cường độ A Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tâm O vòng dây tròn biết O cách dây dẫn thẳng đoạn I1 I2 d = 10 cm ĐS: 3,39.10–5 T d Bài 13: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách 10 cm khơng khí, dòng điện chạy hai dây có cường độ A ngược chiều Tính cảm ứng từ điểm M cách hai dòng điện khoảng 10 cm ĐS: 10–5 T Bài 14: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 10 cm chân khơng, dòng điện hai dây chiều có cường độ I1 = A I2 = A Tính lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài dây ĐS: 4.10–6 N Bài 15: Hai dây dẫn thẳng, dài song song đặt khơng khí Dòng điện chạy hai dây có cường độ I1 = I2 = A Lực từ tác dụng lên mét chiều dài dây có độ lớn 10–6 N Tính khoảng cách hai dây ĐS: 20 cm Bài 16: Một electron bay vào khơng gian có từ trường có cảm ứng từ B = 0,2 T với vận tốc ban đầu vo = 2.105 m/s vng góc với đường sưc từ Tính lực Lorenxơ tác dụng vào electron ĐS: 6,4.10–15 N Bài 17: Một electron bay vào khơng gian có từ trường có cảm ứng từ B = 10–4 T với vận tốc ban đầu vo = 3,2.106 m/s vng góc với cảm ứng từ, khối lượng electron 9,1.10–31 kg Tính bán kính quỹ đạo electron từ trường ĐS: 18,2 cm Bài 18: Khung dây dẫn hình vng cạnh a = 20 cm gồm có 10 vòng dây, dòng điện chạy vòng dây có cường độ I = A Khung dây đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,2 T, mặt phẳng khung dây chứa đường cảm ứng từ Tính mơmen lực từ tác dụng lên khung dây ĐS: 0,16 Nm Bài 19: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10–2 T Cạnh AB khung dài cm, cạnh BC dài cm Dòng điện khung dây có cường độ I = A Giá trị lớn mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn bao nhiêu? ĐS: 3,75.10–4 Nm Bài 20: Một hạt tích điện chuyển động từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo hạt vng góc với đường sức từ Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 m/s lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị f1 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn = 2.10–6 N, hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107 m/s lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị bao nhiêu? ĐS: f2 = 5.10–5 N Bài 21: Thanh MN dài l = 20 cm có khối lượng g treo nằm ngang hai sợi C D mảnh CM DN Thanh nằm từ trường có cảm ứng từ B = 0,3 T nằm ngang vng góc với có chiều hình vẽ Mỗi sợi treo có B thể chịu lực kéo tối đa 0,04 N Dòng điện chạy qua MN có cường độ nhỏ hai sợi treo bị đứt Cho gia tốc trọng M N trường g = 9,8 m/s² ĐS: I = 0,52 A có chiều từ N đến M Bài 22: Hai hạt bay vào từ trường với vận tốc Hạt thứ có khối lượng m1= 1,66.10–27 kg, điện tích q1 = –1,6.10–19 C Hạt thứ hai có khối lượng m2 = 6,65.10–27 kg, điện tích q2 = 3,2.10–19 C Bán kính quỹ đạo hạt thứ R1 = 7,5 cm bán kính quỹ đạo hạt thứ hai bao nhiêu? ĐS: R2 = 15 cm Bài 23: Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn, gồm N = 100 vòng, vòng có bán kính R = 10cm, mét dài dây dẫn có điện trở Ro = 0,5 Ω Cuộn dây đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng vòng dây có độ lớn B = 10–2 T giảm đến thời gian t = 0,01 s Tính cường độ dòng điện xuất cuộn dây ĐS: I = 0,1 A Bài 24: Một ống dây dài 50 cm, có 1000 vòng dây Diện tích tiết diện ống 20 cm² Tính độ tự cảm ống dây Giả thiết từ trường ống dây từ trường ĐS: L ≈ 5.10–3 H Bài 25: Tính độ tự cảm cuộn dây biết sau thời gian t = 0,01s, dòng điện mạch tăng từ 2A đến 2,5A suất điện động tự cảm 10V ĐS: L = 0,2 H Bài 26: Một ống dây dài l = 31,4 cm có 100 vòng, diện tích vòng S = 20 cm², có dòng điện I = A chạy qua a Tính từ thơng qua vòng dây b Tính suất điện động tự cảm cuộn dây ngắt dòng điện thời gian t = 0,1s Suy độ tự cảm ống dây ĐS: a 1,6.10–5 Wb; b e = 0,16 V; L = 0,008 H Bài 27: Một hạt mang điện tích q = 3,2.10–19 C bay vào từ trường đều, cảm ứng từ B = 0,5 T Lúc lọt vào từ trường vận tốc hạt v = 106 m/s vng góc với cảm ứng từ Tính lực Lorenxo tác dụng lên hạt ĐS: 1,6.10–13 N Bài 28: Một electron bay vào từ trường đều, cảm ứng từ B = 1,2 T Lúc lọt vào từ trường, vận tốc hạt vo = 107 m/s vecto vận tốc làm thành với cảm ứng từ góc 30° Tính lực Lorenxo tác dụng lên electron ĐS: 0,96.10–12 N Bài 29: Một hạt electron với vận tốc đầu 0, gia tốc qua hiệu điện 400 V Tiếp đó, dẫn vào miền có từ trường với cảm ứng từ vng góc với vận tốc electron Quỹ đạo electron đường tròn bán kính R = cm Xác định cảm ứng từ ĐS: 0,96.10–3 T Bài 30: Một proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5cm từ trường B = 10–2 T a Xác định vận tốc proton b Xác định chu kỳ chuyển động proton Khối lượng p = 1,72.10–27 kg ĐS: a v = 4,785.104 m/s; b 6,56.10–6 s N Bài 31: Khung dây ABCD đặt thẳng đứng, phần nằm từ trường M hình B = T khoảng NMPQ, B = ngồi khoảng Cho AB = l = cm, khung có điện trở r = Ω, khung di chuyển xuống với vận tốc v = m/s Tính dòng điện cảm ứng qua khung nhiệt lượng toả khung A B P chuyển đoạn x = 10 cm cạnh AB chưa khỏi từ trường ĐS: IC = 0,05 A, Q Q –5 = 25.10 J D C Bài 32: Một cuộn dây hình vng có cạnh cm, gồm 150 vòng dây, đặt vng góc với đường sức từ trường B = 0,5 mT Hai đầu nối cuộn dây với điện trở R = Ω Cho từ trường giảm đến đổi chiều tăng trở lại đến 0,5 mT với tổng thời gian 0,8 s Tính suất điện động cảm ứng xuất cuộn dây cường độ dòng điện qua R, cho biết điện trở cuộn dây r = 0,5 Ω ĐS: 1,2 mV 0,8 mA Bài 33: Một vòng dây có diện tích S = 100 cm², hai đầu nối với tụ có điện dung C = μF Mặt phẳng vòng dây đặt vng góc với đường sức từ trường có độ lớn biến thiên theo thời gian B = 0,5t Biết điện trở vòng dây R = 0,1 Ω a Tính điện tích tụ? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Nếu khơng có tụ điện cơng suất toả nhiệt vòng dây bao nhiêu? ĐS: Q = 2,5.10–8 C, 2,5.10–4 W Bài 34: Hai dòng điện thẳng dài vơ hạn có cường độ đòng điện I1 = 10 A; I2 = 30 A chéo I1 I2 vng góc khơng khí Khoảng cách ngắn chúng a = cm Tính cảm ứng từ điểm cách dòng điện cm ĐS: B = 3,16.10–4 T M Bài 35: Hai vòng dây tròn có bán kính R = 10 cm có tâm trùng đặt vng góc Cường độ hai dây I1 = I2 = I = 1,414 A Tìm B tâm hai vòng dây ĐS: B = 12,56.10–6 T Bài 36: Hai dây dẫn thẳng dài vơ hạn đặt khơng khí vng góc cách điện với nằm mặt phẳng với hệ trục tọa độ trùng với hai dòng điện Cường độ dòng điện qua hai dây dẫn I1 = A; I2 = 10 A a Xác định cảm ứng từ gây hai dòng điện M mặt phẳng hai dòng điện với M có x = cm, y = cm b Xác định điểm có vector cảm ứng từ gây hai dòng điện ĐS: a B = 3.10–5 T; b Những điểm thuộc đường thẳng y = 0,2x Bài 37: Cho dòng điện cường độ I1 = I2 = I3 = I4 = I= 2A song song nhau, vng góc mặt phẳng hình vẽ, qua đỉnh hình vng cạnh a = I2 20cm có chiều hình vẽ Hãy xác định vector cảm ứng từ tâm hình I1 vuông ĐS: 10–6 T O Bài 38: Một hạt mang điện tích q = 4.10–10 C chuyển động với vận tốc v = 2.105 m/s từ trường Mặt phẳng quĩ đạo hạt vng góc với vectơ cảm ứng I4 từ Lực Lorentz tác dụng lên hạt có giá trị 4.10–5 N Tính cảm ứng từ B từ I3 trường ĐS: 0,5 T Bài 39: Hai hạt mang điện m = 1,67.10–27 kg; q = 1,6.10–19 C m’ = 1,67.10–17 kg; q’ = 3,2.10–19 C bay vào từ trường B = 0,4T với vận tốc có phương vng góc với vectơ cảm ứng từ Bán kính quỹ đạo m 7,5 cm Tìm bán kính quỹ đạo m’ ĐS: 7,5.10–10 cm Bài 40: Thanh kim loại CD chiều dài l = 20 cm khối lượng 100 g đặt vng góc với hai ray song song nằm ngang nối với nguồn điện Hệ thống đặt từ trường hướng thẳng đứng xuống B = 0,2 T Hệ số ma sát CD ray 0,1 Bỏ qua điện trở ray, điện trở nơi tiếp xúc Cường độ dòng điện chạy qua kim loại I = 10 A a Xác định chiều độ lớn gia tốc ban đầu b Nâng hai đầu A, B ray lên để ray hợp với mặt phẳng ngang góc 30° Tìm hướng gia tốc chuyển động biết bắt đầu chuyển động không vận tốc đầu ĐS: a m/s² b 0,47 m/s² TRẮC NGHIỆM TỪ TRƯỜNG 4.1 Phát biểu sau SAI? Người ta nhận từ trường tồn xung quanh dây dẫn mang dòng điện A có lực tác dụng lên dòng điện khác đặt song song cạnh B có lực tác dụng lên kim nam châm đặt song song cạnh C có lực tác dụng lên hạt mang điện chuyển động dọc theo D có lực tác dụng lên hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh 4.2 Tính chất từ trường A gây lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện đặt B gây lực hấp dẫn lên vật đặt C gây lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện nam châm đặt D gây biến đổi tính chất điện mơi trường xung quanh 4.3 Từ phổ A hình ảnh đường mạt sắt cho ta hình ảnh đường sức từ từ trường B hình ảnh tương tác hai nam châm với C hình ảnh tương tác dòng điện nam châm D hình ảnh tương tác hai dòng điện chạy hai dây dẫn thẳng song song 4.4 Phát biểu sau SAI? A Qua điểm từ trường ta vẽ đường sức từ B Đường sức từ nam châm thẳng tạo xung quanh đường thẳng C Đường sức mau nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa nơi có cảm ứng từ nhỏ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Các đường sức từ đường cong kín 4.5 Phát biểu sau SAI? Từ trường từ trường có A đường sức song song cách B cảm ứng từ nơi C lực từ tác dụng lên dòng điện D đặc điểm bao gồm phương án A B 4.6 Phát biểu sau SAI? A Tương tác hai dòng điện tương tác từ B Cảm ứng từ đại lượng đặc trưng cho từ trường mặt gây tác dụng từ C Xung quanh điện tích đứng yên tồn điện trường từ trường D Đi qua điểm từ trường có đường sức từ 4.7 Phát biểu sau đúng? A Các đường mạt sắt từ phổ đường sức từ B Các đường sức từ từ trường đường cong cách C Các đường sức từ ln đường cong kín D Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn từ trường quỹ đạo chuyển động hạt đường sức từ 4.8 Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với A điện tích chuyển động B nam châm đứng yên C điện tích đứng yên D nam châm chuyển động 4.9 Một dòng điện đặt từ trường vng góc với đường sức từ, chiều lực từ tác dụng vào dòng điện khơng thay đổi A đổi chiều dòng điện ngược lại B đổi chiều cảm ứng từ ngược lại C đồng thời đổi chiều dòng điện đổi chiều cảm ứng từ D quay dòng điện góc 90° xung quanh đường sức từ 4.10 Chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường xác định quy tắc A vặn đinh ốc B vặn đinh ốc C bàn tay trái D bàn tay phải 4.11 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường có đường sức từ thẳng đứng hướng từ xuống hình vẽ Lực từ tác dụng lên đoạn dây có chiều I A thẳng đứng hướng từ xuống B thẳng đứng hướng từ lên C nằm ngang hướng từ trái sang phải D nằm ngang hướng từ phải sang trái B 4.12 Phương lực từ tác dụng lên dòng điện khơng vng góc với A dòng điện B phương cảm ứng từ C mặt phẳng song song với dòng điện cảm ứng từ D mặt phẳng vng góc với cảm ứng từ 4.13 Phát biểu sau SAI? A Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều đổi chiều dòng điện B Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều đổi chiều cảm ứng từ C Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều thay đổi cường độ dòng điện D Lực từ tác dụng lên dòng điện khơng đổi chiều đổi chiều dòng điện chiều cảm ứng từ 4.14 Phát biểu sau SAI? A Cảm ứng từ đại lượng đặc trưng cho từ trường mặt tác dụng lực B Thực thí nghiệm đo độ lớn cảm ứng từ B = F/(Iℓ sin α) chứng tỏ B phụ thuộc vào cường độ I chiều dài ℓ C Thực thí nghiệm đo độ lớn cảm ứng từ B = F/(Iℓ sin α) chứng tỏ B không phụ thuộc vào cường độ I chiều dài ℓ D Cảm ứng từ đại lượng vectơ 4.15 Chọn câu SAI Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với A cường độ dòng điện đoạn dây B chiều dài đoạn dây C góc hợp đoạn dây đường sức từ D cảm ứng từ điểm đoạn dây 4.16 Cho đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều dòng điện ngược chiều với chiều đường sức từ Khi lực từ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A không thay đổi cường độ đòng điện B giảm giảm cường độ dòng điện C có độ lớn thay đổi đảo chiều dòng điện D có độ lớn phụ thuộc vào cường độ dòng điện 4.17 Một đoạn dây dẫn dài cm đặt từ trường vng góc với vectơ cảm ứng từ Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75 A Lực từ tác dụng lên đoạn dây 3.10–2 N Cảm ứng từ từ trường có độ lớn A 0,4 T B 0,8 T C 1,0 T D 1,2 T 4.18 Phát biểu sau SAI? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt từ trường A lực từ tác dụng lên phần đoạn dây B lực từ tác dụng vào trung điểm đoạn dây C lực từ tác dụng lên đoạn dây khơng song song với đường sức từ D lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt trung điểm đoạn dây 4.19 Một đoạn dây dẫn MN dài cm có dòng điện I = A đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,5 T Lực từ tác dụng lên đoạn dây MN có độ lớn F = 7,5.10–2 N Góc α hợp dây MN đường cảm ứng từ A 5° B 30° C 60° D 90° 4.20 Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt từ trường hình vẽ Lực từ tác dụng lên dây có A phương ngang, chiều hướng sang trái I B phương ngang, chiều hướng sang phải C phương thẳng đứng, chiều hướng lên D phương thẳng đứng, chiều từ xuống B 4.21 Đường sức từ từ trường tạo dòng điện A thẳng dài đường thẳng song song với dòng điện B tròn đường tròn đồng tâm có tâm trùng với tâm dòng điện tròn C tròn đường thẳng song song cách D thẳng dài đường tròn đồng tâm nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn 4.22 Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Độ lớn cảm ứng từ M N B1 B2 A B1 = 2B2 B B1 = 4B2 C B2 = 2B1 D B2 = 4B1 4.23 Dòng điện I = 1,0 A chạy dây dẫn thẳng dài Độ lớn cảm ứng từ điểm cách dây dẫn 10 cm có độ lớn A 2.10–8 T B 4.10–6 T C 2.10–6 T D 4.10–7 T 4.24 Tại tâm dòng điện tròn cường độ A cảm ứng từ đo 31,4.10–6 T Đường kính dòng điện A 10 cm B 20 cm C 22 cm D 26 cm 4.25 Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua Hai điểm M N nằm mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với qua dây Kết luận sau không đúng? A Cảm ứng từ M N giống B M N nằm đường sức từ C Cảm ứng từ M N ngược chiều D Cảm ứng từ M N độ lớn 4.26 Một dòng điện có cường độ I = A chạy dây dẫn thẳng, dài Cảm ứng từ dòng điện gây điểm M có độ lớn B = 4.10–5 T Điểm M cách dây khoảng A 25 (cm) B 10 (cm) C (cm) D 2,5 (cm) 4.27 Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 A, cảm ứng từ điểm M cách dòng điện cm có độ lớn A 8.10–5 T B 8π.10–5 T C 4.10–6 T D 4π.10–6 T 4.28 Một dòng điện chạy dây dẫn thẳng, dài Tại điểm cách dây 10 cm cảm ứng từ dòng điện gây có độ lớn 2.10–5 T Cường độ dòng điện chạy dây A 10 (A) B 20 (A) C 30 (A) D 50 (A) 4.29 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm khơng khí, cường độ dòng điện chạy dây thứ I1 = A, dây thứ hai I2 Điểm M nằm mặt phẳng dòng điện, ngồi khoảng dòng điện cách dòng I2 khoảng cm Để cảm ứng từ M khơng dòng điện I2 có A cường độ 2,0 A chiều với I1 B cường độ 2,0 A ngược chiều với I1 C cường độ 1,0 A chiều với I1 D cường độ 1,0 A ngược chiều với I1 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 4.30 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm không khí, dòng điện chạy dây I1 = A, dòng điện chạy dây I2 = A ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng hai dây cách hai dây Cảm ứng từ M có độ lớn A 5,0.10–6 T B 7,5.10–6 T C 5,0.10–7 T D 7,5.10–7 T 4.31 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm khơng khí, dòng điện chạy dây I1 = A, dòng điện chạy dây I2 = A ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng dòng điện ngồi khoảng hai dòng điện cách dòng điện I1 khoảng cm Cảm ứng từ M có độ lớn A 1,0.10–5 T B 1,1.10–5 T C 1,2.10–5 T D 1,3.10–5 T 4.32 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách cm Trong hai dây có hai dòng điện cường độ A, chiều chạy qua Cảm ứng từ hai dòng điện gây điểm M nằm mặt phẳng chứa hai dây, cách dòng I1 khoảng 1,6 cm, cách dòng I2 khoảng 2,4 cm có độ lớn A 1,5.10–4 T B 2,0.10–4 T C 2,5.10–5 T D 3,5.10–5 T 4.33 Một ống dây dài 50 cm, cường độ dòng điện chạy qua vòng dây A cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 25.10–4 T Số vòng dây ống dây A 250 B 320 C 418 D 497 4.34 Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 mm, lớp sơn cách điện bên ngồi mỏng Dùng sợi dây để quấn ống dây có dài l = 40 cm Số vòng dây mét chiều dài ống dây A 936 B 1125 C 1250 D 1379 4.35 Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 mm, điện trở R = 1,1 Ω, lớp sơn cách điện bên mỏng Dùng sợi dây để quấn ống dây dài l = 40 cm Cho dòng điện chạy qua ống dây cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 6,28.10–3 T Hiệu điện hai đầu ống dây A 6,3 (V) B 4,4 (V) C 2,8 (V) D 1,1 (V) 4.36 Một dây dẫn dài căng thẳng, dây uốn thành vòng tròn bán kính R = (cm), chỗ chéo dây dẫn cách điện Dòng điện chạy dây có cường độ (A) Cảm ứng từ tâm vòng tròn dòng điện gây có độ lớn A 7,3.10–5 T B 6,6.10–5 T C 5,5.10–5 T D 4,5.10–5 T 4.37 Hai dòng điện có cường độ I1 = A I2 = A chạy hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 10 cm chân không I1 ngược chiều I2 Cảm ứng từ hệ hai dòng điện gây điểm M cách I1 khoảng cm cách I2 khoảng cm có độ lớn A 2,0.10–5 T B 2,2.10–5 T C 3,0.10–5 T D 3,6.10–5 T 4.38 Hai dây dẫn thẳng dài song song cách 10 cm khơng khí, dòng điện chạy hai dây có cường độ A ngược chiều Cảm ứng từ điểm M cách hai dòng điện khoảng 10 cm có độ lớn A 10–5 T B 2.10–5 T C 1,5.10–5 T D 3.10–5 T 4.39 Phát biểu sau khơng đúng? A Lực tương tác hai dòng điện thẳng song song có phương vng góc với hai dòng điện B Hai dòng điện thẳng song song chiều hút nhau, ngược chiều đẩy C Hai dòng điện thẳnh song song ngược chiều hút nhau, chiều đẩy D Lực tương tác hai dòng điện thẳng song song tỉ lệ thuận với tích hai cường độ dòng điện 4.40 Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện hai dây dẫn thẳng song song lên lần lực từ tác dụng lên đơn vị dài dây tăng lên A lần B lần C lần D 12 lần 4.41 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 10 cm chân khơng, dòng điện hai dây chiều có cường độ I1 = A I2 = A Lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài dây A lực hút có độ lớn 4.10–6 (N) B lực hút có độ lớn 4.10–7 (N) C lực đẩy có độ lớn 4.10–7 (N) D lực đẩy có độ lớn 4.10–6 (N) 4.42 Hai dây dẫn thẳng, dài song song đặt khơng khí Dòng điện chạy hai dây có cường độ A Lực từ tác dụng lên mét chiều dài dây có độ lớn 10–6 N Khoảng cách hai dây A 10 cm B 12 cm C 15 cm D 20 cm 4.43 Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện I1 I2 đặt cách khoảng r khơng khí Trên đơn vị dài dây chịu tác dụng lực từ có độ lớn II II II II A F = 2.10–7 22 B F = 2π.10–7 22 C F = 2.10–7 D F = F = 2π.10–7 r r r r Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 4.44 Hai vòng dây tròn bán kính R = 10 cm đồng trục cách cm Dòng điện chạy hai vòng dây chiều, cường độ I1 = I2 = A Lực tương tác hai vòng dây có độ lớn A 1,57.10–4 (N) B 3,14.10–4 (N) C 4.93.10–4 (N) D 9.87.10–4 (N) 4.45 Lực Lorenxơ A lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường B lực từ tác dụng lên dòng điện C lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên từ trường D lực từ dòng điện tác dụng lên dòng điện 4.46 Chiều lực Lorenxơ xác định A Quy tắc bàn tay trái B Quy tắc bàn tay phải C Quy tắc đinh ốc D Quy tắc vặn nút chai 4.47 Chiều lực Lorenxơ phụ thuộc vào A Chiều chuyển động hạt mang điện B Chiều đường sức từ C Điện tích hạt mang điện D Cả yếu tố 4.48 Độ lớn lực Lorexơ tính theo cơng thức A f = |q|vB B f = |q|vB sin α C f = qvB tan α D f = |q|vB cos α 4.49 Phương lực Lorent A Trùng với phương vectơ cảm ứng từ B Trùng với phương vectơ vận tốc hạt mang điện C Vng góc với mặt phẳng hợp vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ D Trùng với mặt phẳng tạo vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ 4.50 Chiều lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động tròn từ trường A Trùng với chiều chuyển động hạt đường tròn B Hướng tâm quỹ đạo hạt tích điện dương C Hướng tâm quỹ đạo hạt tích điện âm D Luôn hướng tâm quỹ đạo không phụ thuộc điện tích âm hay dương 4.51 Một electron bay vào khơng gian có từ trường có cảm ứng từ B = 0,2 T với vận tốc ban đầu v o = 2.105 m/s vng góc với cảm ứng từ Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn A 3,2.10–14 (N) B 6,4.10–14 (N) C 3,2.10–15 (N) D 6,4.10–15 (N) 4.52 Một electron bay vào từ trường có cảm ứng từ B = 10–4 (T) với vận tốc ban đầu vo = 3,2.106 m/s vng góc với cảm ứng từ, khối lượng electron 9,1.10–31 kg Bán kính quỹ đạo electron từ trường A 16,0 cm B 18,2 cm C 20,4 cm D 27,3 cm 4.53 Một hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 2.106 (m/s) vào vùng khơng gian có từ trường B = 0,02 (T) theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ góc 300 Biết điện tích hạt prôtôn 1,6.10–19 (C) Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn A 3,2.10–14 (N) B 6,4.10–14 (N) C 3,2.10–15 (N) D 6,4.10–15 (N) 4.54 Một electron bay vào khơng gian có từ trường B với vận tốc ban đầu vo vng góc cảm ứng từ Quỹ đạo electron từ trường đường tròn có bán kính R Khi tăng độ lớn cảm ứng từ lên gấp đơi bán kính quỹ đạo electron từ trường A tăng lên gấp đôi B giảm nửa C tăng lên lần D giảm lần 4.55 Một khung dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường Kết luận sau khơng đúng? A Ln có lực từ tác dụng lên tất cạnh khung B Lực từ tác dụng lên cạnh khung mặt phẳng khung không song song với đường sức từ C Khi mặt phẳng khung dây vng góc với vectơ cảm ứng từ khung dây trạng thái cân D Mơmen ngẫu lực từ có tác dụng làm quay khung dây trạng thái cân bền 4.56 Một khung dây dẫn phẳng, diện tích S, mang dòng điện I đặt từ trường B, I mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây A M = B M = IBS C M = IB/S D M = IS/B B 4.57 Một khung dây mang dòng điện I đặt từ trường đều, mặt phẳng khung dây vng góc với đường cảm ứng từ Kết luận sau lực từ tác dụng lên cạnh khung dây A không Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B có phương vng góc với mặt phẳng khung dây C nằm mặt phẳng khung dây, vng góc với cạnh kéo dãn khung D nằm mặt phẳng khung dây, vng góc với cạnh có tác dụng nén khung 4.58 Một khung dây mang dòng điện I đặt từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa đường cảm ứng từ, khung quay xung quanh trục OO’ nằm mặt phẳng khung vng góc với đường sức từ Kết luận sau đúng? A lực từ tác dụng lên cạnh không B lực từ tác dụng lên cạnh NP & QM không C lực từ tác dụng lên cạnh triệt tiêu làm cho khung dây đứng cân D lực từ gây mơmen có tác dụng làm cho khung dây quay quanh trục OO’ 4.59 Khung dây dẫn hình vng cạnh a = 20 cm gồm có 10 vòng dây, dòng điện chạy vòng dây có cường độ I = A Khung dây đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,2 T, mặt phẳng khung dây chứa đường cảm ứng từ Mômen lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn A Nm B 0,016 Nm C 0,16 Nm D 1,6 Nm 4.60 Chọn câu SAI Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện đặt từ trường A tỉ lệ thuận với diện tích khung B có giá trị lớn mặt phẳng khung vng góc với đường sức từ C có giá trị lớn mặt phẳng khung song song với đường sức từ D phụ thuộc vào cường độ dòng điện khung 4.61 Một khung dây phẳng nằm từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa đường sức từ Khi giảm cường độ dòng điện lần tăng cảm ừng từ lên lần mơmen lực từ tác dụng lên khung dây A không đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần 4.62 Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10–2 T Cạnh AB khung dài cm, cạnh BC dài cm Dòng điện khung dây có cường độ I = A Giá trị lớn mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn A 3,75.10–4 (Nm) B 7,5.10–3 (Nm) C 2,55 (Nm) D 3,75 (Nm) 4.63 Một khung dây hình chữ nhật có kích thước cm × cm đặt từ trường Khung có 200 vòng dây Khi cho dòng điện có cường độ 0,2 A vào khung mơmen ngẫu lực từ tác dụng vào khung có giá trị lớn 24.10–4 Nm Cảm ứng từ từ trường có độ lớn A 0,05 (T) B 0,10 (T) C 0,40 (T) D 0,75 (T) 4.64 Phát biểu sau đúng? A Chất thuận từ chất bị nhiễm từ mạnh, chất nghịch từ chất không bị nhiễm từ B Chất thuận từ chất nghịch từ bị từ hóa đặt từ trường bị từ tính từ trường C Các nam châm chất thuận từ D Sắt hợp chất sắt chất thuận từ 4.65 Các chất sắt từ bị nhiễm từ mạnh A chất sắt từ có miền nhiễm từ tự nhiên giống kim nam châm nhỏ B chất sắt từ có dòng điện phân tử gây từ trường C chất sắt từ chất thuận từ D chất sắt từ chất nghịch từ 4.66 Chọn câu phát biểu đúng? A Từ tính nam châm vĩnh cửu không đổi, không phụ thuộc yếu tố bên B Nam châm điện ống dây có lõi sắt, có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ, ngắt dòng điện qua ống dây từ tính lõi sắt khơng bị C Nam châm điện ống dây có lõi sắt, có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ mạnh, ngắt dòng điện qua ống dây từ tính lõi sắt bị D Nam châm vĩnh cửu nam châm có tự nhiên, người khơng tạo 4.67 Phát biểu sau SAI? A Các chất sắt từ ứng dụng để chế tạo nam châm điện nam châm vĩnh cửu B Các chất sắt từ ứng dụng để chế tạo lõi thép động cơ, máy biến C Các chất sắt từ ứng dụng để chế tạo băng từ để ghi âm, ghi hình D Các chất sắt từ ứng dụng để chế tạo dụng cụ đo lường không bị ảnh hưởng từ trường bên Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 4.68 Hạt α có khối lượng m = 6,67.10–27 kg, điện tích q = 3,2.10–19 C Xét hạt α có vận tốc ban đầu khơng đáng kể tăng tốc hiệu điện U = 106 V Sau tăng tốc hạt bay vào vùng không gian có từ trường B = 1,8 T theo hướng vng góc với đường sức từ Vận tốc hạt α từ trường lực Lorent tác dụng lên hạt có độ lớn A v = 4,9.106 m/s f = 2,82.10–12 N B v = 9,8.106 m/s f = 5,64.10–12 N C v = 4,9.106 m/s f = 1,88.10–12 N D v = 9,8.106 m/s f = 2,82.10–12 N 4.69 Độ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc kim la bàn lệch A phía đơng B phía tây C phía bắc D phía nam 4.70 Một hạt tích điện chuyển động từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo hạt vng góc với đường sức từ Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 m/s lực Loren tác dụng lên hạt có giá trị 2.10–6 N, hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107 m/s lực Loren tác dụng lên hạt có giá trị A f2 = 1,0.10–5 N B f2 = 4,5.10–5 N C f2 = 5.10–5 N D f2 = 6,8.10–5 N 4.71 Hai hạt bay vào từ trường với vận tốc Hạt thứ có khối lượng m = 1,66.10–27 kg, điện tích q1 = –1,6.10–19 C Hạt thứ hai có khối lượng m2 = 6,65.10–27 kg, điện tích q2 = 3,2.10–19 C Nếu bán kính quỹ đạo hạt thứ R1 = 7,5 cm bán kính quỹ đạo hạt thứ hai A 10 cm B 12 cm C 15 cm D 18 cm 4.72 Một khung dây tròn bán kính R = 10 cm, gồm 50 vòng dây có dòng điện 10 A chạy qua, đặt khơng khí Độ lớn cảm ứng từ tâm khung dây A B = 2.10–3 T B B = 3,14.10–3 T C B = 1,256.10–4 T D B = 6,28.10–3 T 4.73 Hiện cực từ bắc cực từ nam Trái Đất nằm A bắc cực nam cực B nam cực bắc cực C nơi gần bắc cực nơi gần nam cực D nơi gần nam cực nơi gần bắc cực 4.74 Từ trường điểm M dòng điện thứ gây có vectơ cảm ứng từ B1, dòng điện thứ hai gây có vectơ cảm ứng từ B2, hai vectơ có hướng vng góc với Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp xác định theo công thức A B = B1 + B2 B B = B1 – B2 C B = B2 – B1 D B = B12  B22 4.75 Một khung dây có dạng tam giác vng cân MNP Cạnh MN = NP = 10 cm M Đặt khung dây vào từ trường B = 10–2 T có chiều hình vẽ Cho dòng điện I = 10 A chạy vào khung dây theo chiều MNP Lực từ tác dụng vào cạnh MN, NP, PM A 0,01 N; 0,01 N; 0,01 N B 0,01 N; 0; 0,01 N N C 0; 0,01 N; 0,01 N D 0,001 N; 0; 0,001 N 4.76 Một dây dẫn gập thành khung dây có dạng tam giác vng MNP Cạnh MN M = 30 cm, NP = 40 cm Đặt khung dây vào từ trường B = 10–2 T vng góc B với mặt phẳng khung dây có chiều hình vẽ Cho dòng điện I có cường độ 10 A vào khung dây theo chiều MNPM Lực từ tác dụng vào cạnh MN, NP, PM N A 0,03 N, 0,04 N, 0,05 N Lực từ có tác dụng nén khung B 0,03 N, 0,04 N, 0,05 N Lực từ có tác dụng dãn khung C 0,003 N, 0,004 N, 0,007 N Lực từ có tác dụng nén khung D 0,003 N, 0,004 N, 0,007 N Lực từ có tác dụng dãn khung 4.77 Thanh MN dài l = 20 cm có khối lượng g treo nằm ngang hai sợi C mảnh CM DN Thanh nằm từ trường có cảm ứng từ B = 0,3 (T) nằm ngang vng góc với có chiều hình vẽ Mỗi sợi treo chịu lực kéo tối đa 0,04 (N) Dòng điện chạy qua MN có cường độ nhỏ hai sợi treo bị M đứt Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s² A I = 0,36 (A) có chiều từ M đến N B I = 0,36 (A) có chiều từ N đến M C I = 0,52 (A) có chiều từ M đến N D I = 0,52 (A) có chiều từ N đến M Đs: 1D 2A 3A 4B 5C 6C 7C 8C 9C 10D 11D 12D 14B 15C 16A 17B 18B 19B 20C 21D 22C 23C 24B 25A 27A 28A 29D 30B 31C 32C 33D 34C 35B 36C 37C 38A 40C 41A 42D 43C 44B 45A 46A 47D 48B 49C 50D 51D 53C 54B 55A 56B 57C 58D 59C 60B 61B 62A 63B 64B 66C 67D 68B 69A 70C 71C 72D 73D 74D 75B 76A 77D B P P D B N 13C 26D 39C 52B 65A ... 2A 3A 4B 5C 6C 7C 8C 9C 10D 11D 12D 14B 15C 16A 17B 18B 19B 20C 21D 22C 23C 24B 25A 27A 28A 29D 30B 31C 32C 33D 34C 35B 36C 37C 38A 40 C 41 A 42 D 43 C 44 B 45 A 46 A 47 D 48 B 49 C 50D 51D 53C 54B 55A... C 41 8 D 49 7 4. 34 Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 mm, lớp sơn cách điện bên mỏng Dùng sợi dây để quấn ống dây có dài l = 40 cm Số vòng dây mét chiều dài ống dây A 936 B 112 5 C 1250 D 1379 4. 35... https://giasudaykem.com.vn 4. 44 Hai vòng dây tròn bán kính R = 10 cm đồng trục cách cm Dòng điện chạy hai vòng dây chiều, cường độ I1 = I2 = A Lực tương tác hai vòng dây có độ lớn A 1,57.10 4 (N) B 3, 14. 10 4 (N) C 4. 93.10–4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 4 môn vật lý lớp 11 , Bài tập chương 4 môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay