Bài tập chương 2 môn vật lý lớp 11

11 17 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:27

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHƯƠNG II : DÒNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Dòng điện khơng đổi a Dòng điện: Là dòng chuyển dời có hướng hạt mang điện - Quy ước chiều dòng điện: Là chiều chuyển dời có hướng hạt mang điện tích dương Lưu ý: + Trong điện trường, hạt mang điện chuyển động từ nơi có điện cao sang nơi có điện thấp, nghĩa chiều dòng điện chiều giảm điện vật dẫn + Trong kim loại, hạt tham gia tải điện electron mang điện tích âm nên chuyển động từ nơi có điện thấp sang nơi có điện cao, nghĩa chuyển động ngược với chiều dòng điện theo quy ước b Cường độ dòng điện: q , cường độ dòng điện I có đơn vị ampère (A) t Trong : q điện lượng, t thời gian +  t hữu hạn, I cường độ dòng điện trung bình; +  t vơ bé, i cường độ dòng điện tức thời a Định nghĩa: I= chiềucủadòng điệnkhôngđổi q  c Dòng điện khơng đổi: => I = , độ dòng điệnkhôngđổi t  cường Chú ý : số electron chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn : n  I t e Định luật Ôm đoạn mạch có điện trở a Định luật Ơm : I = U R b Điện trở vật dẫn: R =   S Trong đó,  điện trở suất vật dẫn Điện trở suất phụ thuộc vào nhiệt độ theo công thức:  = o[1 + (t – to)] o điện trở suất vật dẫn to (oC) thường lấy giá trị 20oC  gọi hệ số nhiệt điện trở c.Ghép điện trở Đại lượng Đoạn mạch nối tiếp Đoạn mạch song song Hiệu điện U = U1 + U2 + …+ Un U = U1 = U2 = ….= Un I = I1 = I2= …= In Cường độ dòng điện I = I1 + I2 +….+ In Điện trở tương đương Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn` 1 1     R tñ R R Rn Nguồn điện – suất điện động nguồn điện a Nguồn điện + Cơ cấu để tạo trì hiệu điện nhằm trì dòng điện gọi nguồn điện + Hai cực nhiễm điện khác nhờ lực lạ tách electron khỏi nguyên tử trung hòa chuyển electron hay Ion dương khỏi cực b Suất điện động nguồn điện - Là đại lượng đặc trưng cho khả thực công nguồn điện Công thức: E = A q - Điện trở nguồn điện gọi điện trở cảu Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Mỗi nguồn điện đặc trưng: (E , r) B CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Xác định điện lượng, cường đồ dòng điện theo cơng thức định nghĩa tính số elcetron chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn Phương pháp: sử dụng cơng thức sau - Cường độ dòng điện: I = - Số elcetron : n  q q hay I = t t I t e Dạng : Tính điện trở tương đương đoạn mạch + Nếu đoạn mạch đơn giản ( gồm điện trở mắc nối tiếp, song song) áp dụng :  Nếu điện trở mắc nối tiếp: Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn Nếu có n điện trở giống thì: Rtđ = n.Ri  Nếu điện trở mắc song song: 1 1     R tñ R R Rn Nếu có n điện trở giống thì: Rtđ = RI n + Nếu đoạn mạch phức tạp ta giải sau: * Đồng điểm có điện (chập mạch) điểm có điện điểm nối với dây dẫn có điện trở khơng đáng kể *Vẽ lại sơ đồ mạch điện tính tốn theo sơ đồ B CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Xác định điện lượng, cường đồ dòng điện theo cơng thức định nghĩa tính số elcetron chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn Phương pháp: sử dụng công thức sau - Cường độ dòng điện: I = - Số elcetron : n  q q hay I = t t I t e Dạng : Tính điện trở tương đương đoạn mạch + Nếu đoạn mạch đơn giản ( gồm điện trở mắc nối tiếp, song song) áp dụng :  Nếu điện trở mắc nối tiếp: Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn Nếu có n điện trở giống thì: Rtđ = n.Ri  Nếu điện trở mắc song song: 1 1     R tñ R R Rn Nếu có n điện trở giống thì: Rtđ = RI n + Nếu đoạn mạch phức tạp ta giải sau: * Đồng điểm có điện (chập mạch) điểm có điện điểm nối với dây dẫn có điện trở khơng đáng kể *Vẽ lại sơ đồ mạch điện tính tốn theo sơ đồ C BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Một đoạn dây dẫn có đường kính 0,4mm điện trở 200  a) Tính chiều dài đoạn dây, biết dây có điện trở suất   1,1.106 m b) Trong thời gian 30 giây có điện lượng 60C chuyển qua tiết diện dây Tính cường độ dòng điện qua dây số electron chuyển qua tiết điện thời gian giây Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐS: a) 22,8m; b)2A 2,5.10-19 electron Bài 2: Một điện trở 20 đặt vào hiệu điện 5V khoảng thời gian 16s Tìm số electron chuyển qua điện trở khoảng thời gian ĐS: 2,5.1019hạt Bài 3: Một dòng điện khơng đổi, sau phút có điện lượng 24C chuyển qua tiết diện thẳng Cường độ dòng điện bao nhiêu? ĐS: 0,2A Bài 4: Một ắcquy có suất điện động 12V sinh cơng 240J dịch chuyển điện tích bên hai cực ắcquy phát điện a) Tính lượng điện tích dịch chuyển b) Biết thời gian lượng điện tích dịch chuyển phút Tính cường độ dòng điện chạy qua ắcquy R2 R4 ĐS:20C 0,17A A Bài : Tính điện trở tương đương đoạn mạch có sơ đồ sau : Cho biết : R1 =  ,R2 = 2,4  , R3 =  , R4 =  , R5 =3  R1 R3 R5 ĐS: 0,8  Bài 6: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: Cho biết: R1 =3  ,R2 =  , R3 =  , UAB = 3V Tìm: a Điện trở tương đương đoạn mạch AC A b Cường độ dòng điện qua R3 c Hiệu điện hai điếm A C d Cường độ dòng điện qua R1 R2 ĐS: a) Rtđ =  b) I3 = 1,5A c) UAC = 12V d) I1 = 1A I2 = 0,5A B R1 B R3 C R2 Bài 6: cho mạch điện hình vẽ: R1 = R3 =  ; R2 =  , R4 =  , R5 =  Cường độ dòng điện qua mạch 3A Tìm R1 M R3 a UAB B A R5 B Hiệu điến hai đầu điện trở c UAMvà UMN d Nối M,N tụ C =  F Tìm điện tích tụ R2 N R4 Bài Cho mạch điện hình vẽ: UAB = 12 V; R1 = Ω; R2 = R3 = R4 =4 Ω; a) Tìm điện trở tương đương RAB mạch b) Tìm cường độ dòng điện qua điện trở hiệu điện điện trở A R1 R3 R2 R4 B Bài Cho mạch điện hình vẽ Trong R1 = R2 = ; R3 = ; R4 = ; R5 = 10 ; UAB = 24 V Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB cường độ dòng điện qua điện trở Bài Cho mạch điện hình vẽ: UAB = 12 V; R1 = 10 Ω; R2 = R3 = 20 Ω; R4 = Ω a ) Tìm điện trở tương đương RAB mạch b) Tìm cường độ dòng điện qua điện trở hiệu điện điện trở c) Tìm hiệu điện UAD ĐS:a) RAB = 20 Ω b) I1 = I2 = 0,24 A; I3 = 0,36 A; I4 = 0,6 A; U1 = 2,4 V; U2 = 4,8 V; U3 = 7,2 V; U4 = 4,8 V c) UAD = 7,2 V CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN NĂNG CÔNG SUẤT ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN-LEN- XƠ A.TĨM TẮT LÝ THUYẾT Cơng cơng suất dòng điện a Cơng dòng điện hay điện tiêu thụ đoạn mạch tính: R1 D R2 C R3 R4 A B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A = U.q = U.I.t Trong đó: U (V) hiệu điện hai đầu đoạn mạch I (A) cường độ dòng điện qua mạch t (s) thời gian dòng điện chạy qua mạch Chú ý: 1KWh = 3600.000 J b Công suất điện - Công suất điện đoạn mạch công suất tiêu thụ điện đoạn mạch P= A = U.I t (W) c Định luật Jun-len-xơ (nhiệt lượng tỏa vật dẫn) Q = R.I2.t Công công suất nguồn điện a Công nguồn điện - Cơng nguồn điện cơng dòng điện chạy toàn mạch Biểu thức: Ang = q E = E.I.t b Công suất nguồn điện - Công suất nguồn điện cơng suất tiêu thụ tồn mạch Png = A = E.I t Công công suất dụng cụ tỏa nhiệt A = U.I.t = RI2.t = a Công: b Công suất : P = U.I = R.I2 = U2 t R U2 R Hiệu suất nguồn điện H= Acóích U N R   N A E RN  r B CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng : Xác định điện trở để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi đạt giá trị lớn  E - Công suất mạch : P = RN.I2 = RN   R r  N Khi đó: P = PMax =   E2     r  RN   RN   r     2.r Theo BĐT Cơ-si : R   N RN   r  RN  r Dấu “=” xảy RN  RN     Để P = PMax  RN  E2 4.r Dạng 2: Bài tốn mạch điện có bóng đèn - Trên bóng đèn thường ghi HĐT định mức cơng suất định mức bóng đèn IĐ  - Tính cường độ định mức đèn: PĐ UÑ     nhỏ RN  r Gia sư Tài Năng Việt RÑ  https://giasudaykem.com.vn UÑ PÑ - Điện trở định mức đèn: + Nếu I < IĐ: đèn sáng yếu bình thường (U < UĐ) + Nếu I > IĐ: đèn sáng bình thường (U > UĐ) * Trường hợp để đèn sáng bình thường ta thêm giả thuyết: I thực  I Đ Uthực  C BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Hai đèn 120V – 40W 120V– 60W mắc nối tiếp vào nguồn U = 240V a Tính điện trở đèn cường độ qua đèn b Tính hiệu cơng suất tiêu thụ đèn Hai đèn có sáng bình thường khơng? Bài 2: Cả bóng đèn 110V – 60W, 110V – 100W, 110V – 80W mắc song song vào nguồn U = 110V Tính số tiền điện phải trả thắp sáng ngày thắp sáng tháng (30 ngày) Biết 1KWh = 700đ Bài 3: nhà có bàn loại 220V – 1000W bơm nước loại 220V – 500W Trung bình ngày nhà dùng bàn để quần áo thời gian giờ, bơm nước để tưới thời gian a Tính điện tiêu thụ bàn là, máy bơm tháng (30 ngày) b Tính số tiền điện nhà phải trả sử dụng hai thiết bị tháng Biết 1KWh 700đ Bài 4: Có hai bóng đèn vỏ ngồi có ghi: Đ1( 220V – 100W), Đ2(220V – 25W) a Hai bóng sáng bình thường khơng mắc chúng song song vào mạng điện 220V Tính cường độ dòng điện qua bóng? b Mắc hai bóng nối tiếp vào mạng điện 440V hai bóng sáng bình thường khơng? Nếu khơng bóng cháy trước? Nếu có tính cường độ dòng điện qua bóng? ĐS: 0,45A; 0,113A; đèn sáng mạnh mức bình thuờng Bài Có hai bóng đèn ghi 120V – 60 W 120 V – 45 W a) Tính điện trở dòng điện định mức bóng đèn b) Mắc hai bóng vào hiệu điện U = 240V theo hai sơ đồ hình vẽ Tính điện trở R1 R2 để hai bóng đèn sáng bình thường ĐS: a) Rđ1 = 240 Ω; Iđm1 = 0,5 A; Rđ2 = 320 Ω; Iđm2 = 0,375 A b) R1 ≈ 137 Ω; R2 = 960 Ω R1 R2 + U Hình a – Bài 6: Cho mạch điện hình vẽ Biết R1 = R2 = 10, R3 biến trở, hiệu điện UAB = 15V không đổi Bỏ qua điện trở A R1 dây nối Khi R3 = 10 Hãy tính: a) Điện trở tương đương mạch điện AB b) Cường độ dòng điện qua điện trở R1, R2, R3 c) Điều chỉnh biến trở ơm để cường độ dòng điện mạch 1,5 A Bài 7: Một nguồn điện có suất điện động E = V, điện trở r =  , mạch ngồi có điện trở R + R2 – U Hình b B R3 a Tính R để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi 4W b Với giá trị R cơng suất tiêu thụ mạch ngồi lớn Tính giá trị ĐS: a)R =  R =  b)P = PMax = CHỦ ĐỀ 3: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TỒN MẠCH A TĨM TẮT LÍ THUYẾT Định luật Ơm tồn mạch + a Tồn mạch: mạch điện kín có sơ đồ sau: E,r đó: nguồn có E điện trở r, RN điện 62 E2 =  4,5 W 4.r 4.2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn trở tương đương mạch ngồi b Định luật Ơm tồn mạch I E RN  r - Độ giảm đoạn mạch: UN = I.RN = E - I.r - Suất điện động nguồn: E = I.(RN + r) Trường hợp có máy thu điện (ăcquy nạp điện) I E, r E -Ep R  r  rp Chú ý: + Nguồn điện dòng điện từ cực dương + Máy thu điện dòng điện vào cực dương Định luật Ôm tổng quát mạch kín E - Ep I R   r   rp IEp,r R p B DẠNG BÀI TẬP Bài tốn: Tính tốn đại lượng dòng điện mạch điện kín Phương pháp: - Dựa vào chiều dòng điện đề cho (hay chọn) để phân biệt nguồn điện máy thu điện - Tính điện trở tương đương mạch phương pháp biết - Áp dụng định luật Ôm mạch kín: I E -Ep R  r  rp Chú ý: + Nếu tìm I > chiều thực dòng điện mạch + Nếu I < chì chiều dòng điện mạch chiều ngược lại + Nếu mạch có tụ điện khơng có dòng điện chạy qua tụ điện C BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: E = 6V, r =  , R1 = 0,8  , R2 =  , R3 =  Tính hiệu điện hai cực nguồn điện cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 R1 R3 E,r E,r Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ:Trong đó: E = 1,2 V, r = 0,1  , R1 = R3 =  R2 = R4 =  Tính hiệu điện hai điểm A, B B R1 A R2 R4 N M R3 Bài 3: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ:E = 7,8V, r = 0,4  , R1 = R3 = R3 =3  ,R4 =  a.Tính cường độ dòng điện qua mạch điện trở b.Tính hiệu điện UMN - Điện trở tương đương mạch: Rtđ = 3,6  - Cường độ dòng điện qua mạch chính: I  Hướng dẫn: E = 1,95A Rtd  r - Hiệu điện hai dầu A B: UAB = I.RAB = 7,02 V E,r R1 M R3 B A R2 N R4 Gia sư Tài Năng Việt - Cường độ dòng điện qua R1và R3: I13 = U AB  1,17A R13 - Cường độ dòng điện qua R2 R4: I= = U AB  0,78A R24 https://giasudaykem.com.vn - Hiệu điện : U1 = UAM = I1.R1 = 3,51V - Hiệu điện : U2 = UAN = I2.R2 = 2,34 V Vậy: UMN = UMA + UAN = UAN – UAM = -1,17 V Bài Cho mạch điện hình vẽ: Nguồn điện có: ξ = 12V, r = 2,7  Các điện trở : R1 =  , R2 =  , R3 =  Đèn có điện trở: RĐ =  a) Tính tổng trở R mạch ngồi b) Tính cường độ dòng điện qua mạch c) Tính hiệu suất nguồn điện d) Trên đèn ghi 3V – 4,5W Hỏi đèn có sáng bình thường khơng? Giải thích E,r R1 R2 B C A R3 Rđ E,r Bài 5: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở  Điện trở mạch R1=  R2=  Đèn Đ : 12V – 8W a) Tính điện trở mạch ngồi R1 b) Tính lượng mà nguồn điện cung cấp cho mạch điện 10s công suất nguồn điện Đ c) Tính nhiệt lượng tỏa R1 5s d)Tính hiệu suất nguồn điện A e) Đèn có sáng bình thường hay khơng? Tính cơng suất tiêu thụ thực tế đèn R2 Bài Cho mạch điện hình vẽ Nguồn có E = 13,5 V, r = 0,6 Ω; biết R1 = Ω; R2 biến trở Đèn có ghi V – W a) Cho R2 = Ω Tìm cường độ dòng điện qua đèn, qua R1 Đèn có sáng bình thường khơng? b) Tìm R2 để đèn sáng bìng thường A B c) Khi cho R2 tăng độ sáng đèn thay đổi nào? E, r ĐS: a) IĐ = 0,9 A; I1 = 3,6 A; Đèn sáng yếu mức bình thường b) R2 = 4,75 Ω; R1 c) Khi cho R2 tăng độ sáng đèn giảm R2 Đ Bài :Cho  = 10(V) ,r =  , R1 =6,6  ,R2 =  , Đèn ghi (6V – 3W) a Tính Rtđ ,I,U qua điện trở? b Độ sáng đèn điện tiêu thụ đèn sau 1h20’? c Tính R1 để đèn sáng bình thường ?  ,r R1 Đ Bài 8: Cho  = 18(V), r =  , R1 =  , R2 =  ,R3 = 12  , Đèn ghi (4V – 4W), a Tính Rtđ ,IA,UV qua điện trở? b Độ sáng đèn ,điện tiêu thụ đèn sau 1giờ 30 phút? c Tính R3 biết cường độ dòng điện chạy qua R3 lúc 0,7A? CHỦ ĐỀ 4: R2 A B  ,r R2 Đ R1 R3 ĐỊNH LUẬT OHM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN MẮC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT Định luật Ohm chứa nguồn UAB = -E + I (R +r) Đối với nguồn điện, dòng điện vào cực âm từ cực dương A E,r R B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Định luật Ohm cho đoạn mạch chứa máy thu điện UAB = E + I (R +r) Ep,r A R B Đối với máy thu, dòng điện vào cực dương từ cực âm Cơng thức định luật Ơm tổng quát cho đoạn mạch chứa nguồn mày thu E  I.(RAB+r) UAB =   Trong đó: + Lấy (+ I) dòng điện từ A đến B + Lấy (- I) dòng điện từ B đến A E ) A nối với cực dương + Lấy (+ + Lấy (-   E ) A nối với cực âm Ghép nguồn điện thành a Mắc nối tiếp: - Suất điện động nguồn: Eb = E1 + E2 + E3 +… + En - Điện trở nguồn: rb = r1 + r2 + r3 +… + rn ý: Nếu có n nguồn giống Eb = nE rb = n.r b Mắc xung đối: E1,r1 E2,r2 E3,r3 En,rn Eb,rb E1,r1 E2,r2 E1,r1 E2,r2 Eb  E1  E2 rb  r1  r2 - Nếu E1 > E2 E1 nguồn phát ngược lại c Mắc song song ( nguồn giống nhau) - Suất điện động nguồn: Eb = E E,r r - Điện trở nguồn: rb = n d Mắc hỗn hợp đối xứng (các nguồn giống nhau) Gọi: m số nguồn dãy n số dãy - Suất điện động nguồn : Eb =m.E - Điện trở nguồn : rb = mr n * Tổng số nguồn nguồn: N = n.m * Cường độ dòng điện mạch là: I= NE mr  nR B PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Phương pháp giải tập định luật Ôm đoạn mạch - Xác định chiều dòng điện đoạn mạch (hay chọn chiều ) - Xác định điện trở tương đương đoạn mạch RAB - Vận dụng định luật Ôm tổng quát đoạn mạch: E  I.(RAB+r) UAB =   Trong đó: + Lấy (+ I) dòng điện từ A đến B + Lấy (- I) dòng điện từ B đến A E ) A nối với cực dương + Lấy (+ + Lấy (-   E ) A nối với cực âm - Tìm đại lượng theo u cầu tốn n E,r E,r E,r E,r E,r E,r E,r E,r m n Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Phương pháp giải tập định luật Ơm tồn mạch - Xác định nguồn (mắc nối tiếp, song song hay hỗn hợp) để tìm Eb, rb theo phương pháp biết - Xác định mạch gồm điện trở mắc nối tiếp hay song song để tìm Rtđ theo phương pháp biết - Vận dụng định luật Ơm tồn mạch: I = Eb Rtd  rb - Tìm đại lượng theo yêu cầu toán Bài 1: Cho mạch điện hình vẽ: Biết, E = 1,5 V, r = 0,25  , R1 = 12  , R2 =  , R3 =  , R4 =  Cường độ dòng điện qua R1 0,24A a Tính suất điện động điện trở nguồn b Tính UAB cường độ dòng điện qua mạch c Tính R5 ĐS: a V, 0,5  ; b 4,8 V, 1,2A; c 0,5  Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: Biết, E = 1,5 V, r =  , R =  Tính cường độ dòng điện qua mạch ĐS: 0,75A Bài 3: Cho mạch điện hình vẽ, cho biết: E1 = 6V; r1 = 2; E2 = 3V, r2 = 1; R1 = 4,4; R2 = 2; R3 = 8 Tính: a) Suất điện động điện trở nguồn b) Điện trở tương đương mạch c) Hiệu điện hai đầu điện trở d) Tính cơng suất tiêu thụ điện trở R1 Bài 4: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Các nguồn có suất điện động E = E = 3V, E = 9V có điện trở r1 = r2 = r3 =0,5 Các điện trở mạch R1 = 3, R2 = 12, R3 = 24 a Tính suất điện động điện trở nguồn b Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở hiệu điện hai đầu điện trở Tính cơng suất tiêu thụ mạch ngồi c Tính hiệu điện UAB Tính hiệu suất nguồn điện R1 R5 R3 B A R2 R4 R R2 R1 M A B R3 E1,r1 E2,r2 E 1, r1 A E 3, r3 E 2, r2 R2 R1 B R3 Bài 5: Cho mạch điện có sơ đồ hình 2, suất điện động điện trở nguồn điện tương ứng 1  1,5V , r1  1; 2  3V , r2  2 Các điện trở mạch R1  6; R2  12; R3  36 a Tính cường độ dòng điện qua mạch b Công suất tiêu thụ điện P2 điện trở R2 c Tính hiệu điện U MN hai điểm M N  , r2 1 , r1 M R1 N R2 R3 Bài Cho mạch điện hình vẽ Trong E1 = V; E2 = V; r1 = r2 = 0,4 ; Đèn Đ loại V - W; R1 = 0,2 ; R2 = ; R3 = ; R4 =  Tính: a) Cường độ dòng điện chạy mạch b) Hiệu điện hai điểm A N R2 C A R3 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 7: Cho mạch điện hình vẽ, cho biết: E1 = 12V; r1 = 1; E2 = 6V, r2 = 2; R1 = 18; R2 = 3; R3 = 6 Tính: a) Suất điện động điện trở nguồn b) Điện trở tương đương mạch c) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở d) Cơng suất tiêu thụ điện trở R2 Bài 8: Cho mạch điện hình vẽ, cho biết: E1 = E2 = 6V, r1 = r2 = 2; R1 = 3,4; R2 = 2; R3 = 8 Tính: a) Suất điện động điện trở nguồn b) Điện trở tương đương mạch c) Hiệu điện hai đầu điện trở d) Nhiệt lượng toả điện trở R1 phút Bài 9: Cho mạch điện hình vẽ, cho biết: E1 = E2 = 15V; r1 = r2 = 1; R1 = 6; R2 = 10; R3 = 8 Tính: a) Suất điện động điện trở nguồn b) Điện trở tương đương mạch ngồi c) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở d) Công suất tiêu thụ điện trở R3 Bài 10: Cho mạch điện hình vẽ, cho biết: E1 = 6V; r1 = 2; E2 = 3V, r2 = 1; R1 = 4,4; R2 = 2; R3 = 8 Tính: a) Suất điện động điện trở nguồn b) Điện trở tương đương mạch c) Hiệu điện hai đầu điện trở d) Tính cơng suất tiêu thụ điện trở R1 B R2 R1 M A B E1,r1 R2 C A R3 E2,r2 R3 B R1 E1,r1 R2 E2,r2 A R1 M B R3 E1,r1 E2,r2 Bài 11 Cho mạch điện hình vẽ Trong nguồn gồm acqui, có suất điện động e = V, điện trở r = 0,4  mắc thành nhánh, nhánh có nguồn mắc nối tiếp; đèn Đ loại V - W; R1 = 0,2 ; R2 = ; R3 = ; R4 =  Tính: a) Cường độ dòng điện chạy qua mạch b) Hiệu điện hai điểm A M Bài 12 Cho mạch điện sau: 1 , r1  1  1,3V , r1  r2  r3  0, 2, 2  1,5V , 3  2V , R  0,55 a Tính cường độ dòng điện qua nguồn điện? b Tính nhiệt lượng tỏa R phút? c Tính điện tiêu thụ mạch ngồi (kể máy thu) phút? d Nếu mắc vào A, B tụ điện có C =  F Tính điện tích lượng điện trường tụ? ĐS: 1,5A, 2,5A, 4A, 2640J, 2640J, 4,4.10-6C; 4,84.10-6J Bài 4: Cho a b c d 3 , r3   r  2, R A mạch điện nh- hình vẽ: Biết E1=2V; E2=8V; r1= r2= 0,5; R1= 10; R2= Tính Eb rb, xác định dòng điện mạch dòng điện R1;R2 R qua R Tính nhiệt l-ợng tỏa điện trở R1;R2 mạch ngoài1 3s Xác định hiệu điện hai đầu mạch cực nguồn điện Xác định công suất hiƯu st cđa bé ngn ®iƯn E1 E2 r2 r1 B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đừng xấu hổ không biết, xấu hổ không học ... R2 R4 R R2 R1 M A B R3 E1,r1 E2,r2 E 1, r1 A E 3, r3 E 2, r2 R2 R1 B R3 Bài 5: Cho mạch điện có sơ đồ hình 2, suất điện động điện trở nguồn điện tương ứng 1  1,5V , r1  1; 2  3V , r2  2 ... đầu điện trở d) Tính cơng suất tiêu thụ điện trở R1 B R2 R1 M A B E1,r1 R2 C A R3 E2,r2 R3 B R1 E1,r1 R2 E2,r2 A R1 M B R3 E1,r1 E2,r2 Bài 11 Cho mạch điện hình vẽ Trong nguồn gồm acqui, có suất... thiết bị tháng Biết 1KWh 700đ Bài 4: Có hai bóng đèn vỏ ngồi có ghi: Đ1( 22 0V – 100W), 2( 220 V – 25 W) a Hai bóng sáng bình thường khơng mắc chúng song song vào mạng điện 22 0V Tính cường độ dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 2 môn vật lý lớp 11 , Bài tập chương 2 môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay