NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THU HỒI NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRUNG TÂM CÔNG TY TNHH MTVCAO SU PHÚ RIỀNG

100 55 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI & THU HỒI NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRUNG TÂM CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG Họ và tên sinh viên: TRẦN THỊ NGA Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 - 2011 -Thành phố Hồ Chí MinhTháng 7/2011 NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI & THU HỒI NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRUNG TÂM CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG Tác giả TRẦN THỊ NGA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng Kỹ ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn ThS.VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng 7/2011 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học hồn thành Khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, em nhận giảng dạy, quan tâm, động viên giúp đỡ nhiệt tình trường, khoa, hướng dẫn tận tình Giáo viên hướng dẫn, gia đình bạn bè Vì vậy, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tạo điều kiện để em hồn thành tốt khóa học Xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô khoa Môi Trường & Tài Nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy, hướng dẫn truyền đạt cho em kinh nghiệm thực tiễn quý báu làm hành trang giúp em vững bước vào đời Đặc biệt, em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Vũ Thị Hồng Thủy, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn ban giám đốc nhà máy Chế Biến Trung Tâm - công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng, cảm ơn tất cô chú, anh chị nhà máy tạo điều kiện cho em hoàn thành đợt thực tập Cảm ơn bố mẹ gia đình ln bên cạnh, động viên giúp đỡ tinh thần vật chất, chăm sóc ni dạy con, cho có điều kiện học hành bao bạn khác trang lứa Cảm ơn bạn sinh viên lớp DH07QM chia kinh nghiệm đóng góp ý kiến quý báu cho Tuy cố gắng thời gian thực tập trình độ chuyên mơn nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến thầy bạn để đề tài hoàn thiện Tp HCM, ngày 30 tháng năm 2011 Sinh viên thực Trần Thị Nga TÓM TẮT KHÓA LUẬN Luận văn “Nghiên cứu, đề xuất cải tạo hệ thống xử nước thải thu hồi lượng nhà máy Chế Biến Trung Tâmcông ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng” trình bày với nội dung sau: Tổng quan ngành công nghiệp chế biến mủ cao su Tổng quan phương pháp xử nước thải ngành công nghiệp chế biến mủ cao su Tổng quan nhà máy CB Trung Tâmcông ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng Đề xuất hệ thống XLNT − Lựa chọn đề xuất hệ thống XLNT − Tính tốn thơng số thiết kế hệ thống XLNT − Dự toán kinh tế Thu hồi lượng – phương án tái sử dụng KSH thay dầu DO − Khả tái sử dụng KSH thay dầu DO − Lợi ích tái sử dụng KSH − Đề xuất công nghệ − Tính tốn cơng trình − Dự tốn kinh tế Kết quả: xây dựng dự án cải tạo hệ thống XLNT với mức xử 5.914 VNĐ/m3 nước thải thu hồi 1.763,58 m3KSH/ngày thay 84,4 % lượng dầu DO dùng làm nhiên liệu cho lò sấy i MỤC LỤC Trang TĨM TẮT KHĨA LUẬN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Nội dung đề tài .2 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chương TỔNG QUAN .3 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN MỦ CAO SU .3 2.1.1 Khái quát .3 2.1.2 Sản phẩm từ cao su thiên nhiên 2.1.3 Tổng quan cao su .4 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN MỦ CAO SU 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Công nghệ nước 2.3 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY CB TRUNG TÂMCÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG 10 2.3.1 Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng 10 ii 2.3.2 Nhà máy CB Trung Tâm 10 Chương TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆN TRẠNG XLNT TẠI NHÀ MÁY CB TRUNG TÂM 21 3.1 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY CB TRUNG TÂM 21 3.2 HỆ THỐNG XLNT HIỆN HỮU 22 3.2.1 Nguồn gốc đặc tính nước thải 22 3.2.2 Khả gây ô nhiễm nước thải chế biến cao su 23 3.2.3 Công nghệ xử nước thải hữu 24 3.2.4 Các vấn đề tồn đọng nhà máy 26 3.2.5 Sự cần thiết phải cải tạo hệ thống XLNT thu hồi lượng .27 Chương ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XLNT VÀ THU HỒI KHÍ SINH HỌC – TÍNH TỐN THIẾT KẾ 28 4.1 HỆ THỐNG XLNT 28 4.1.1 Công nghệ xử 28 4.1.2 Tính tốn thiết kế hệ thống XLNT đề xuất 35 4.1.3 Dự toán kinh tế 39 4.2 THU HỒI KHÍ SINH HỌC – PHƯƠNG ÁN TÁI SỬ DỤNG KHÍ SINH HỌC THAY THẾ DẦU DO CHO LÒ SẤY 39 4.2.1 Khí sinh học 40 4.2.2 Khả tái sử dụng KSH thay dầu DO (xem chi tiết phần A.1 phụ lục 3) 40 4.2.3 Quy trình cơng nghệ sấy cao su nhà máy 41 4.2.4 Cơ sở đề xuất phương án 41 4.2.5 Phương án đề xuất .42 4.2.6 Tính tốn cơng trình (xem chi tiết phần A.3, A.4, A.5 phụ lục ) 43 4.2.7 Dự toán kinh tế (xem chi tiết phần B phụ lục 4) 43 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 44 5.1 KẾT LUẬN .44 iii 5.2 KIẾN NGHỊ 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 1: QCVN 01:2008/BTNMT 46 PHỤ LỤC - TÍNH TỐN CHI TIẾT CÁC CƠNG TRÌNH 52 PHỤ LỤC : DỰ TOÁN KINH TẾ DỰ ÁN CẢI TẠO HỆ THỐNG XLNT .76 PHỤ LỤC 4: TÍNH TỐN CHO PHƯƠNG ÁN TÁI SỬ DỤNG KHÍ SINH HỌC (KSH) 81 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) pH : Chỉ tiêu dùng đánh giá tính axít hay bazơ SS : Chất rắn lơ lửng (Suspended Solids) TSS : Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solids) NH : Amoniac MLSS : Mixed Liquor Suspended Solid - Chất rắn lửng bùn lỏng MLVSS : Mixed Liquor Volatile Suspended Solid – Chất rắn lơ lửng bay bùn XLNT : Xử nước thải UASB : Upflow Anaerobic Sludge Blanket BTCT : Bê tông cốt thép NĐ : Nghị định QĐ : Quyết định QCVN : Quy chuẩn Việt Nam GERUCO : Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên CB : Chế Biến KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm KSH : Khí sinh học Ng.đ : Ngày đêm v DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 11 Hình 2.2 Sơ đồ quy trình sản xuất mủ kem 13 Hình 2.3 Sơ đồ quy trình sản xuất mủ cốm từ nguyên liệu mủ nước 16 Hình 2.4 Sơ đồ quy trình sản xuất mủ cốm từ nguyên liệu mủ tạp 19 Hình 3.1 Sơ đồ cơng nghệ xử nước thải 24 Hình 4.1 Cơng nghệ dự án 32 Hình 4.2 Quy trình cơng nghệ sấy cao su .41 Hình 4.3 Quy trình cơng nghệ đề xuất 42 vi vii ... lượng riêng dung dịch NaOH, trang 34 Sổ tay q trình thi t bị cơng nghệ hóa học, tập 1) Chọn thi t bị có hình trụ tròn, thi t bị có kích thước r x H = 3.5 x m , vỏ thi t bị thép dày 5mm, đáy có... 4.6 Các thông số thi t kế bể gạn mủ 36 Bảng 4.7 Các thơng số thi t kế bể trung hòa .36 Bảng 4.8 Các thơng số thi t kế hồ kỵ khí .37 Bảng 4.9 Các thông số thi t kế bể aerotank... SVTH: Trần Thị Nga Trang 82 Nghiên cứu, đề xuất cải tạo hệ thống xử lý nước thải thu hồi lượng nhà máy Chế Biến Trung Tâm – công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng Theo bảng 10 – 4, trang 990 – Wastewater
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THU HỒI NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRUNG TÂM CÔNG TY TNHH MTVCAO SU PHÚ RIỀNG , NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THU HỒI NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRUNG TÂM CÔNG TY TNHH MTVCAO SU PHÚ RIỀNG , 1) Quy trình sản xuất Latex, Hình 2.2 Sơ đồ quy trình sản xuất mủ kem, Hình 2.3 Sơ đồ quy trình sản xuất mủ cốm từ nguyên liệu mủ nước, Hình 2.4 Sơ đồ quy trình sản xuất mủ cốm từ nguyên liệu mủ tạp, Chương 3 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆN TRẠNG XLNT TẠI NHÀ MÁY CB TRUNG TÂM, Hình 3.1 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải, Chương 4 ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XLNT VÀ THU HỒI KHÍ SINH HỌC – TÍNH TOÁN THIẾT KẾ, Bảng 4.2 Thông số thiết kế cho hệ thống XLNT tại nhà máy, Bảng 4.15 Khái quát dự toán kinh tế phương án tái sử dụng KSH, Chương 5 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay