KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG PHƢỜNG TRƢỜNG THỌ QUẬN THỦ ĐỨC

72 19 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT HÌNH HỢP TÁC VỆ SINH MÔI TRƢỜNG PHƢỜNG TRƢỜNG THỌ QUẬN THỦ ĐỨC Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ HỒNG THỦY Ngành: QUẢNMÔI TRƢỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 07/2011 – – ************ & TÀI NGUYÊN c ***** Khoa: TÀI NGUYÊN QUẢNMÔI TRƢỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Ngành: : TRẦN THỊ HỒNG THỦY Khóa học: Mã số SV: 07157190 2007 – 2011 Lớp: DH07DL : Khảo sát trạng, đề xuất hình Hợp tác Vệ sinh Mơi trƣờng phƣờng Trƣờng Thọ quận Thủ Đức : Điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội quận Thủ Đức phƣờng Trƣờng Thọ Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt quận Thủ Đức phƣờng Trƣờng Thọ Các thông tin lực lƣợng thu gom rác dân lập phƣờng Trƣờng Thọ Đề xuất giải pháp quản lý thích hợp phƣờng Trƣờng Thọ 03/2 : 07/2011 1: TS NGUYỄN KIM LỢI Ngày….… tháng….… năm 2011 Ngày….… tháng….… năm 2011 Ban Chủ nhiệm Khoa GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN TS NGUYỄN KIM LỢI KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT HÌNH HỢP TÁC VỆ SINH MÔI TRƢỜNG PHƢỜNG TRƢỜNG THỌ QUẬN THỦ ĐỨC Tác giả TRẦN THỊ HỒNG THỦY Khóa luận đƣợc đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ chuyên ngành Quảnmôi trƣờng du lịch sinh thái Giáo viên hƣớng dẫn: TS NGUYỄN KIM LỢI Tháng 07/2011 i LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, gửi đến cha mẹ lòng biết ơn thành kính – ngƣời sinh nuôi dạy đến ngày hôm nay, bên cạnh động viên, giúp vƣợt qua khó khăn q trình học tập Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trƣờng Đại học Nông lâm TPHCM, đặc biệt thầy cô Khoa Môi trƣờng Và Tài Nguyên ân cần dạy bảo, truyền đạt kiến thức nhƣ kinh nghiệm sống cho em suốt bốn năm học trƣờng Gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Kim Lợi tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ để em hồn thành luận văn tốt nghiệp Gửi lời cảm ơn đến anh Phạm Văn Danh, chị Hồ Nguyệt Ánh, chị Nguyễn Thị Thanh Loan, anh Lê Văn Chín, anh Huỳnh Vũ Thành Thi, chị Nguyễn Thị Huyền Trang nhân viên Tổ Môi trƣờng hết lòng giúp đỡ, hƣớng dẫn cho em suốt thời gian thực tập đề tài Cảm ơn anh Dũng thuộc UBND phƣờng Trƣờng Thọ cung cấp cho em thơng tin số liệu để hồn thành đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn đến bạn lớp DH07DL động viên, ủng hộ giúp tơi hồn thành luận văn Do thời gian kiến thức có hạn nên luận văn có sai sót chƣa thực đầy đủ sâu sát Mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy cơ, anh chị bạn Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng năm 2011 Sinh viên thực Trần Thị Hồng Thủy ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Quận Thủ Đức bƣớc chuyển tiến trình thị hóa Song song với q trình phát triển kinh tế, lƣợng rác phát sinh ngày lớn mối hiểm họa nghiêm trọng môi trƣờng sống Và cơng tác thu gom đóng vai trò quan trọng quy trình xử lý rác Trong đó, khơng thể khơng nhắc đến lực lƣợng thu gom rác dân lập, lực lƣợng đơng đảo, nòng cốt đội ngũ thu gom, họ đóng vai trò quan trọng cơng tác bảo vệ mơi trƣờng Hiện nay, tồn quận có tất 177 đƣờng dây rác, lƣợng rác thu gom đƣờng dây 190 tấn/ngày Do đó, cơng tác quản lý lực lựợng trở nên cấp thiết đặc biệt đƣợc coi trọng Với cần thiết phải có cách thức quảnđể giải tốt vấn đề chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận, đề tài “Khảo sát trạng, đề xuất hình hợp tác Vệ sinh Môi trƣờng phƣờng Trƣờng Thọ quận Thủ Đức” đƣợc tiến hành từ tháng 03/2011 đến tháng 07/2011 quận Thủ Đức với mục tiêu cụ thể sau: (1) Khảo sát trạng thu gom vận chuyển chất thải rắn địa bàn quận Thủ Đức nói chung phƣờng Trƣờng Thọ nói riêng; (2) Bƣớc đầu đề xuất hình hợp tác rác dân lập cho phƣờng Trƣờng Thọ quận Thủ Đức nhằm giúp cho công tác quản lý chất thải rắn khu vực đạt hiệu Từ trình khảo sát thực tế với đánh giá chung trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn quận Thủ Đức nói chung phƣờng Trƣờng Thọ nói riêng, đề tài đề xuất đƣợc hình hợp tác Vệ sinh Môi Trƣờng cho phƣờng Trƣờng Thọ nhằm nâng cao công tác quản lý chất thải rắn nơi iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix Chƣơng 1.MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 NỘI DUNG THỰC HIỆN 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ - HỘI QUẬN THỦ ĐỨCPHƢỜNG TRƢỜNG THỌ 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Địa hình 2.1.3 Khí hậu 2.1.3.1 Nhiệt độ 2.1.3.2 Chế độ gió 2.1.3.3 Chế độ mƣa 2.1.3.4 Độ ẩm 2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ 2.2.1 Sản xuất nông nghiệp 2.2.2 Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 2.2.3 Thƣơng mại dịch vụ 2.3 ĐẶC ĐIỂM HỘI iv 2.3.1 Dân số 2.3.2 Y tế 11 2.3.3 Giáo dục – Đào tạo 11 2.4 TỔNG QUAN VỀ PHƢỜNG TRƢỜNG THỌ 13 2.4.1 Vị trí địa lý 13 2.4.2 Đặc điểm kinh tế - hội 14 2.4.2.1 Dân số 14 2.4.2.2 Đặc điểm kinh tế 14 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 THU THẬP DỮ LIỆU 16 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.2.1 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 17 3.2.2 Phƣơng pháp vấn chuyên gia 17 3.2.3 Phƣơng pháp vấn trực tiếp 18 3.2.4 Phƣơng pháp tổng quan tài liệu 18 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI QUẬN THỦ ĐỨCPHƢỜNG TRƢỜNG THỌ 19 4.1.1 Nguồn gốc phát sinh khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt quận Thủ Đức 19 4.1.1.1 Nguồn gốc phát sinh 19 4.1.1.2 Khối lƣợng 20 4.1.2 Hệ thống quảnthu gom chất thải rắn quận Thủ Đức 21 4.1.2.1 Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn quận Thủ Đức 21 4.1.2.2 Hiện trạng thu gom địa bàn quận 21 4.1.2.2.1 Đội thu gom rác dân lập phƣờng 22 4.1.2.2.2 Cơng ty Cơng trình Giao thông Đô thị Quản lý Nhà Thủ Đức 22 4.1.3 Phƣơng tiện thu gom 24 4.1.4 Hiện trạng hoạt động bô rác 24 v 4.1.5 Nhận xét tổng quan công tác quản lý – thu gom – vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt quận Thủ Đức 26 4.1.6 Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt phƣờng Trƣờng Thọ 27 4.1.6.1 Công tác quản lý lực lƣợng thu gom rác dân lập 27 4.1.6.2 Tình hình hoạt động đƣờng dây rác 29 4.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI PHƢỜNG TRƢỜNG THỌ 39 4.2.1 Đặc điểm lực lƣợng thu gom rác dân lập phƣờng Trƣờng Thọ 39 4.2.1.1 Ƣu điểm 39 4.2.1.2 Nhƣợc điểm 39 4.2.2 Đề xuất hình hợp tác vệ sinh mơi trƣờng 40 4.2.2.1 Nguyên tắc tổ chức hoạt động 41 4.2.2.2 Thành viên 42 4.2.2.3 Vốn đầu tƣ 42 4.2.2.4 Hoạt động 43 4.2.2.4.1 Cơ cấu tổ chức 43 4.2.2.4.2 hình tổ tự quản Bảo vệ Môi trƣờng phƣờng 43 4.2.2.4.3 Truyền thông môi trƣờng 44 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 KẾT LUẬN 46 5.2 KIẾN NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 49 Phụ lục 49 Phụ lục 52 Phụ lục 53 Phụ lục 56 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN – TTCN Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp CN – XD Công nghiệp – xây dựng CTGT ĐT QLN TĐ Công trình Giao thơng Đơ thị Quản lý nhà Thủ Đức CTR Chất thải rắn HTX Hợp tác KT – XH Kinh tế – hội MTĐT Môi trƣờng Đô thị TM – DV Thƣơng mại – dịch vụ TN MT Tài nguyên Môi trƣờng UBND Uỷ Ban Nhân Dân VSMT Vệ sinh Môi trƣờng vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Bản đồ vị trí địa lý quận Thủ Đức Hình 2.2: Phân bố cấp địa hình quận Thủ Đức Hình 2.3: Biểu đồ so sánh giá trị sản xuất năm 2008 - 2009 quận Thủ Đức Hình 2.4: Biểu đồ giá trị cơng nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2009 .9 Hình 2.5: Bản đồ vị trí địa lý phƣờng Trƣờng Thọ .13 Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống quản lý chất thải rắn quận Thủ Đức .21 Hình 4.2: Vị trí bơ rác quận Thủ Đức .25 Hình 4.3: Sơ đồ quản lý lực lƣợng thu gom rác sinh hoạt dân lập 27 Hình 4.4: Sơ đồ cấu tổ chức hợp tác Vệ sinh Môi trƣờng đề xuất cho phƣờng Trƣờng Thọ 43 Hình 4.5: Sơ đồ “kênh” truyền thơng Mơi trƣờng đề xuất cho phƣờng Trƣờng Thọ 45 viii 5.2 KIẾN NGHỊ Vấn đề quản lý chất thải rắn phƣờng Trƣờng Thọ trở nên cấp thiết với nguồn nhân lực cách thức quản lý chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt Do vậy, việc thành lập hợp tác để chuyên trách công tác quản lý CTR sinh hoạt phƣờng việc cần thiết Ngoài ra, cần hoàn chỉnh quy định hƣớng dẫn cụ thể cho việc tổ chức lực lƣợng rác dân lập Các quy định bao gồm việc đăng ký hoạt động, cấp giấy phép hành nghề, quy định lộ trình rác hợp lý, cách thức thải bỏ rác sinh hoạt từ hộ gia đình chế cƣỡng chế, hợp đồng ngƣời thu gom rác chủ nguồn thải Áp dụng khung giá dịch vụ thu gom cho nhóm đối tƣợng chủ nguồn thải cụ thể địa bàn Tăng mức thu phí phạm vi chấp nhận đƣợc cộng đồng dân cƣ đồng thời phải đảm bảo chất lƣợng dịch vụ thu gom rác Đầu tƣ vốn cho lực lƣợng thu gom rác dân lập, cải thiện phƣơng tiện vận chuyển nâng cao hiệu thu gom rác, trang bị bảo hộ lao động, phƣơng tiện phải có bảng hiệu phủ bạt vận chuyển đƣờng giao thơng giảm tình trạng rác bị rơi vãi bốc mùi nhƣ Vận động ngƣời dân sống gần kênh rạch, sông suối đăng ký thu gom rác, đồng thời xử lý nghiêm trƣờng hợp vứt rác xuống sơng Đầu tƣ kinh phí, vận động ngƣời dân sống dọc theo kênh rạch, sông suối xây dựng nhà vệ sinh tự hoại 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Danh, 2006, Tìm hiểu thực trạng đề xuất số giải pháp cải thiện hệ thống thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt địa bàn Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, Trƣờng Đại học Nơng lâm, TP Hồ Chí Minh Phạm Văn Danh, 2008, Báo cáo chuyên đề công tác thu gom rác dân lập quận Thủ Đức 3/2008 Phạm Văn Danh, 2010, Bài tham luận quản lý rác dân lập quận Thủ Đức Phòng thống kê quận Thủ Đức, 2010, Niên giám thống kê quận Thủ Đức năm 2008 - 2009 Quốc hội, Luật hợp tác số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Luật quy định hợp tác Trần Thị Ánh Vân, 2006, Nghiên cứu đánh giá trạng đề xuất số giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh Tiểu luận tốt nghiệp chuyên ngành QuảnMôi trƣờng, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Thụy Ý Nhi, 2008, Ứng dụng tin học môi trường quản lý chất thải rắn đô thị địa bàn Quận Thủ Đức Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ Môi trƣờng, Trƣờng Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí minh UBND quận Thủ Đức, 2011, Báo cáo việc xác định vị trí trạm trung chuyển địa bàn quận Thủ Đức 48 PHỤ LỤC Phụ lục Tình hình sản xuất nơng nghiệp quận Thủ Đức năm 2008 – 2009 Thực Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2008 Năm 2009 1000đ 27.011.703 29.443.967 “ 18.346.473 21.059.602 “ 8.665.230 8.384.365 103,31 72,4 269,64 209,01 1/ Diện tích lƣơng thực 6,5 5,4 Lúa 3,9 Hoa màu 1,5 1,5 Sản lƣợng lƣơng thực quy thóc 24 22 - Diện tích 3.9 - Năng suất t/ha 2,92 3,05 - Sản lƣợng 14,61 11,88 I/ Giá trị tổng sản lƣợng 1/ Ngành trồng trọt + Giá trị TSL (giá CĐ 1994) 2/ Ngành chăn nuôi + Giá trị TSL (giá CĐ 1994) II/ Các tiêu cụ thể A/ TRỒNG TRỌT Diện tích canh tác Diện tích gieo trồng hàng năm a/ Lúa 49 b/ Màu - Diện tích 1,4 1,5 Sản lƣợng hoa màu quy thóc 9,18 10,5 2/ Diện tích thực phẩm 217,68 Rau loại - Diện tích 217,68 166,19 - Năng suất t/ha 22,90 23,36 - Sản lƣợng 4.985 3.882 3/ Diện tích cơng nghiệp 45,46 37,42 Đậu phộng - Diện tích - Năng suất t/ha - Sản lƣợng - Diện tích - Năng suất t/ha - Sản lƣợng - Diện tích - Năng suất t/ha - Sản lƣợng - Diện tích 8,95 7,2 - Năng suất t/ha - Sản lƣợng 17,9 28,8 4/ Diện tích lâu năm 130 124 Cây trồng tập trung 130 124 Cây cho sản phẩm 114,15 119 Cây trồng phân tán Mía Thuốc Sêri 50 B/ Chăn nuôi 1/ Heo Tổng đàn 5.469 7.044 Trong đó: Heo nái 659 856 Tổng đàn 1.005 874 Trong đó: Bò sữa 666 587 4/ Gia cầm 1.000 Diện tích ni trồng 31 26 Sản lƣợng cá + tôm 179,8 142 2/ Trâu Tổng đàn 3/ Bò 5/ Thủy sản (Nguồn: Niên giám thống kê năm 2008 – 2009) 51 Phụ lục Số lƣợng khả lƣu chứa Bô rác STT Tên bô rác Bô Sở Gà Vị trí Tam Bình, Khu phố 1, P Tam Phú Bô Tâm Phú Châu, Khu phố 4, Thần P Tam Phú Bơ Cầu Đa Lê Văn Chí, Khu phố Khoa 1, P Linh Trung Bô Đào Trinh Nhất, Khu COLUSA phố 1, P Linh Tây Bơ Gò Dƣa Kha Vạn Cân - Linh Đông, P Linh Đông Bô Linh Đƣờng số 9, Khu phố Xuân 5, P Linh Xuân Bô Trƣờng Khu phố 8, P.Trƣờng Thọ Thọ Bô Hiệp Hiệp Bình, KP 7, P Bình Chánh Hiệp Bình Chánh Tƣơng Diện tích Cơng suất (m2) chứa (m3) 68,30 136,59 40,06 55,50 111,00 32,55 41,60 83,20 24,4 28,62 57,24 16,79 32,24 64,48 18,91 80,00 160,00 46,92 51,84 103,68 30,40 70 40 đƣơng khối lƣợng(tấn) (Nguồn: Công ty CTGTĐT QLN TĐ) 52 Phụ lục Danh sách tên đƣờng số hộ gia đình đăng ký đổ rác đƣờng dây rác phƣờng Trƣờng Thọ Chủ đƣờng dây rác La Văn Hòa Số hộ thu gom Tên đƣờng Mặt tiền Trong hẻm Đƣờng số 63 80 Đƣờng số 21 125 Đƣờng số 414 26 KDC HimLam Nguyễn Thị 27 47 Đƣờng số 48 82 Đặng Văn Bi 36 71 Đƣờng số Tuân KDC Lilama Đặng Văn Bi 35 24 Hồ Văn Tƣ 39 25 Kha Vạn Cân 23 Bá Cái Thị Thùy Nƣơng Đồn Cơng 435 Võ Văn Ngân Đƣờng số 37 100 Đƣờng số 52 35 Đƣờng số 12 Hớn 242 34 Nguyễn Văn Tổng 53 Đƣờng số 11 76 158 16 54 18 Đƣờng số 44 46 Đƣờng số 12 39 49 17 Đƣờng số 27 37 Đặng Văn Bi 58 104 Đƣờng (KDC) Đƣờng (KDC) Nguyễn Thị Út Đƣờng (KDC) Đƣờng (KDC) Song Hành Hà Nội Hoàng Văn Cƣờng Đƣờng số Đƣờng số Nguyễn Thanh Liêm Trịnh Kim 340 21 35 34 Cƣ điện lực Thủ Đức 278 (KDC) Đƣờng số 34 79 Đặng Văn Bi 43 85 Đƣờng số 41 32 Hồ Văn Tƣ 35 75 Ngọc Lê Văn Nhị 503 54 314 177 Đƣờng số Đƣờng số 11 Kha Vạn Cân 57 Nguyễn Thị Đƣờng 11 91 Hở Đƣờng 31 Kha Vạn Cân Trần Thị Hồ Văn Tƣ 35 Thu Thủy Võ Văn Ngân 21 32 Đặng Văn Bi 12 Hồ Văn Tƣ Thanh Đƣờng số Phƣơng Đƣờng số 50 125 Kha Vạn Cân Hồ Văn Tƣ 25 66 Võ Văn Ngân 10 Đƣờng số 11 51 68 Đƣờng số 10 35 79 Hoàng 127 111 Đồn Cơng Hớn Tơ Văn Trƣờng 55 182 342 Phụ lục Một số hình ảnh khảo sát thực tế Phƣơng tiện vận chuyển lực lƣợng thu gom rác dân lập 56 Một số phƣơng tiện hỗ trợ ngƣời thu gom 57 Ngƣời thu gom nhặt thứ bán đƣợc 58 Xe thu gom rác chuẩn bị vào bô 59 Xe ép rác Công ty CTGT ĐT VÀ QLN TĐ 60 Bô rác Trƣờng Thọ 61 ... chị Hồ Nguyệt Ánh, chị Nguyễn Thị Thanh Loan, anh Lê Văn Chín, anh Huỳnh Vũ Thành Thi, chị Nguyễn Thị Huyền Trang nhân viên Tổ Mơi trƣờng hết lòng giúp đỡ, hƣớng dẫn cho em suốt thời gian thực... thu gom đƣờng dây 190 tấn/ngày Do đó, cơng tác quản lý lực lựợng trở nên cấp thi t đặc biệt đƣợc coi trọng Với cần thi t phải có cách thức quản lý để giải tốt vấn đề chất thải rắn sinh hoạt địa... Hiện nay, địa bàn quận lực lƣợng thu gom rác dân lập chủ yếu đóng vai trò nòng cốt Tuy nhiên, trang thi t bị thu gom vận chuyển tổ thu gom rác dân lập thơ sơ, lại có chồng chéo đƣờng dây rác Việc
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG PHƢỜNG TRƢỜNG THỌ QUẬN THỦ ĐỨC , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG PHƢỜNG TRƢỜNG THỌ QUẬN THỦ ĐỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay