KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY GIẤY MỸ XUÂN I

95 20 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:21

KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY GIẤY MỸ XUÂN I Tác giả TRẦN ĐỨC NHÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: Ths.Hoàng Thị Mỹ Hương Tháng 07 năm 2011 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUN ***** CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: TRẦN ĐỨC NHÂN Mã số SV: 07149084 Khoá học: 2007-2011 Lớp: DH07QM Tên đề tài: Kiểm sốt nhiễm mơi trường nhà máy giấy Mỹ Xuân I Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tổng quan nhà máy giấy Mỹ Xuân I  Tìm hiểu trạng môi trường biện pháp bảo vệ môi trường nhà máy  Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường cơng tác an tồn lao động nhà máy Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 03/2011 kết thúc tháng 07/2011 Họ tên GVHD 1: HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Họ tên GVHD 2: Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng ……năm 2011 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày tháng năm 2011 Giáo viên hướng dẫn ThS Hồng Thị Mỹ Hương Kiểm sốt nhiễm môi trường nhà máy giấy Mỹ Xuân I LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo cần trình thu thập tài liệu kiến thức lâu dài Trong q trình tơi nhận nhiều giúp đỡ động viên từ Thầy Cô bạn bè Trước hết, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu tồn thể Thầy Cơ Khoa Môi trường & Tài nguyên thuộc Trường ĐH Nông Lâm TP HCM dạy dỗ, truyền đạt cho kiến thức bổ ích năm học đại học Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Cơ ThS Hồng Thị Mỹ Hương nhiệt tình dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công nhân viên nhà máy giấy Mỹ Xuân đặc biệt anh chị phòng cơng nghệ phận xử lý nước thải nhiệt tình giúp đỡ suốt thời gian thực tập nhà máy Trần Đức Nhân SVTH: Trần Đức Nhân i Kiểm soát ô nhiễm môi trường nhà máy giấy Mỹ Xuân I TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài “Kiểm sốt nhiễm môi trường nhà máy giấy Mỹ Xuân I” thực nhằm mang nhìn tổng quát hoạt động sản xuất nhà máy, đồng thời góp phần quản lý môi trường giảm thiểu ô nhiễm rủi ro xảy Đề tài thực từ tháng đến tháng năm 2011, với nội dung sau: Chương 1: Mở đầu – Đưa mục tiêu đề tài, nội dung phạm vi nghiên cứu Chương 2: Tổng quan tài liệu  Trình bày lý thuyết kiểm sốt nhiễm  Tổng quan địa bàn ngun cứu Chương 3: Nội dung phương pháp nguyên cứu Thể cách thức, phương pháp cụ thể thu thập tài liệu nghiên cứu Khảo sát trạng môi trường phương pháp đánh giá đưa đề xuất kiểm sốt nhiễm mơi trường Chương 4: Kết thảo luận  Đề tài trình bày cụ thể quy trình sản xuất, xác định nhận diện nguồn thải nhà máy giấy Mỹ Xuân I  Nhận diện đánh giá biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trườngnhà máy thực  Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường cơng tác an tồn lao động nhà máy Chương 5: Kết luận kiến nghị Từ kết đề tài, đưa kết luận kiến nghị nhà máy giấy Mỹ Xuân I nhằm góp phần quản lý mơi trường tốt SVTH: Trần Đức Nhân ii Kiểm sốt nhiễm mơi trường nhà máy giấy Mỹ Xuân I MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT KHÓA LUẬN .ii  MỤC LỤC iii  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii  DANH SÁCH CÁC HÌNH viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Mục tiêu lợi ích 2.1.2.1 Mục tiêu 2.1.2.2 Lợi ích 2.1.3 Chương trình ngăn ngừa nhiễm cơng nghiệp 2.1.3.1 Quá trình tiếp cận ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp 2.1.3.2 Quy trình thực 2.1.3.3 Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp 2.1.3.4 Các công cụ ngăn ngừa ô nhiễm 11 2.2 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY GIẤY MỸ XUÂN I 12 2.2.1 Thông tin chung doanh nghiệp 12 2.2.2 Lịch sử hình thành phát triển 13 2.2.3 Vị trí địa lý 14 2.2.4 Sơ đồ tổ chức bố trí nhân nhà máy 14 2.2.4.2 Cơ sở hạ tầng 15 2.2.5 Điều kiện tự nhiên nhà máy 16 2.2.6 Sản phẩm thị trường tiêu thụ 17 2.2.7 Ý nghĩa kinh tế xã hội 17 SVTH: Trần Đức Nhân iii Kiểm soát ô nhiễm môi trường nhà máy giấy Mỹ Xuân I 2.2.8 Tình hình sản xuất nhà máy 17 2.2.8.1 Quy trình sản xuất 17 2.2.8.2 Máy móc – thiết bị 19 2.2.8.3 Nguyên – nhiên liệu sử dụng 19 2.2.8.4 Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 23 3.1.1 Phương pháp khảo sát thực địa 23 3.1.2 Phương pháp thu thập liệu 24 3.1.3 Phương pháp liệt kê 24 3.1.4 Phương pháp vấn 25 3.1.5 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 25 3.2 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 25 3.2.1 Phương pháp tham khảo tài liệu 25 3.2.2 Phương pháp chuyên gia 26 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 VI KHÍ HẬU 29 4.1.1 Nhiệt 29 4.1.1.1 Nguồn phát sinh 29 4.1.1.2 Hiện trạng quản lý ô nhiễm nhiệt .29 4.1.1.3 Đánh giá đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm nhiệt 30 4.1.2 Độ ẩm 30 4.1.2.1 Nguồn phát sinh 30 4.1.2.2 Đánh giá đề xuất biện pháp giảm độ ẩm .31 4.1.3 Ánh sáng 31 4.1.3.1 Hiện trạng .31 4.1.3.2 Đánh giá 31 4.1.4 Tiếng ồn 32 4.1.4.1 Nguồn phát sinh 32 4.1.4.2 Hiện trạng kiểm sốt nhiễm tiếng ồn nhà máy .32 4.1.4.3 Đánh giá đề xuất biện pháp kiểm soát tiếng ồn 33 4.2 NƯỚC THẢI 34 4.2.1 Nước mưa chảy tràn 34 4.2.1.1 Hiện trạng .34 SVTH: Trần Đức Nhân iv Kiểm sốt nhiễm mơi trường nhà máy giấy Mỹ Xuân I 4.2.1.2 Đánh giá đề xuất biện pháp kiểm soát nước mưa .34 4.2.2 Nước thải sinh hoạt 35 4.2.2.1 Nguồn phát sinh 35 4.2.2.2 Hiện trạng kiểm soát nước thải sinh hoạt nhà máy 35 4.2.2.3 Đánh giá 36 4.2.3 Nước thải sản xuất 36 4.2.3.1 Nguồn phát sinh 36 4.2.3.2 Hiện trạng kiểm soát nước thải sản xuất nhà máy 37 4.2.3.3 Đánh giá đề xuất biện pháp kiểm soát nước thải sản xuất 41 4.3 CHẤT THẢI RẮN 42 4.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 42 4.3.1.1 Nguồn phát sinh 42 4.3.1.2 Hiện trạng quản lý chất thải sinh hoạt nhà máy 43 4.3.1.3 Đánh giá đề xuất biện pháp kiểm soát chất thải rắn sinh hoạt 43 4.3.2 Chất thải công nghiệp không nguy hại 43 4.3.2.1 Nguồn phát sinh 43 4.3.2.2 Hiện trạng quản lý chất thải công nghiệp không nguy hại 44 4.3.2.3 Đánh giá đề xuất biện pháp kiểm soát 44 4.3.3 Chất thải nguy hại 45 4.3.3.1 Nguồn phát sinh 45 4.3.3.2 Hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại nhà máy 46 4.3.3.3 Đánh giá đề xuất biện pháp kiểm soát chất thải rắn nguy hại 46 4.4 KHÍ THẢI 47 4.4.1 Nguồn phát sinh 47 4.4.2 Hiện trạng kiểm sốt khí thải nhà máy 48 4.4.3 Đánh giá đề xuất biện pháp kiểm sốt khí thải 49 4.5 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 53 4.5.1 An toàn lao động 53 4.5.1.1 Cơng tác an tồn lao động nhà máy 54 4.5.1.2 Đánh giá đề xuất biện pháp kiểm sốt an tồn lao động 54 4.5.2 Phòng cháy chữa cháy 56 4.5.2.1 Cơng tác phòng cháy chữa cháy nhà máy 56 4.5.2.2 Đánh giá đề xuất biện pháp kiểm soát cố cháy nổ 56 SVTH: Trần Đức Nhân v Kiểm sốt nhiễm mơi trường nhà máy giấy Mỹ Xuân I 4.6 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT Ô NHIỄM 57 4.6.1 Giám sát chất thải rắn 57 4.6.2 Giám sát chất lượng mơi trường khơng khí 58 4.6.3 Giám sát chất lượng nước thải 58 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 KẾT LUẬN 59 5.2 KIẾN NGHỊ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC I: DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ ĐO ĐẠC VÀ CÁC CHỈ SỐ PHỤ LỤC III: TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN VIỆT NAM PHỤ LỤC IV: HÌNH ẢNH SVTH: Trần Đức Nhân vi Kiểm sốt nhiễm mơi trường nhà máy giấy Mỹ Xuân I DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT HTXLNT: Hệ thống xử lý nước thải XLNT: Xử lý nước thải BOD: Nhu cầu oxy sinh hóa CTNH: Chất thải nguy hại COD: Nhu cầu oxy hóa học PCCC: Phòng cháy chữa cháy KCN: Khu cơng nghiệp TNHH: Trách nhiệm hữu hạn CP: Cổ phần QCVN: Quy chuẩn Việt Nam TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam SS: Chất rắn lơ lửng UBND: Ủy ban nhân dân ATLĐ: An tồn lao động BTNMT: Bộ tài ngun mơi trường CTR: Chất thải rắn SVTH: Trần Đức Nhân vii Kiểm soát ô nhiễm môi trường nhà máy giấy Mỹ Xuân I DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Những cách tiếp cận bảo vệ môi trường Hình 2.2 Cách tiếp cận chủ động bậc cao – Ngăn ngừa ô nhiễm Hình 2.3 Các yếu tố cốt lõi Ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp Hình 2.4 Chu trình ngăn ngừa nhiễm khép kín liên tục Hình 2.5 Sơ đồ tổ chức nhà máy giấy Mỹ Xuân I 15 Hình 2.6 Sơ đồ cơng nghệ sản xuất giấy 18 Hình 4.1 Tổng hợp nguồn thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nhà máy 28 Hình 4.2 Bể tự hoại ngăn 36 Hình 4.3 Hệ thống xử lý nước thải 17.000 m3/ngày đêm 38 Hình 4.4 Sơ đồ cơng nghệ xử lý dung mơi hóa chất từ trình nghiền, ủ bột xeo giấy 52   SVTH: Trần Đức Nhân viii 31 Clorua mg/l 600 600 Theo QC24 32 Amoni (tính theo Nitơ ) mg/l 10 10 Theo QC24 33 Tổng nitơ mg/l 30 30 Theo QC24 34 Tổng photpho mg/l 6 Theo QC24 35 Colifom MPN/100ml 5000 5000 Theo QC24 36 Xét nghiệm sinh học (Bioassay) 90% cá sống sót sau 96 100% nước thải 90% cá sống sót sau 96 100% nước thải Theo QC24 37 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0.1 0.1 Theo QC24 38 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 Theo QC24 QCVN 19: 2009/BTNMT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CƠNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ Nồng độ bụi chất vơ làm sở tính tốn nồng độ tối đa cho phép khí thải công nghiệp Thông số Giá trị(mg/Nm3) A B Bụi tổng 400 200 Cacbon oxit (CO) 1000 1000 Lưu huỳnh dioxit (SO2) 1500 500 Nitơ oxit (NOx), tính theo NO2 1000 850 Trong đó: - Cột A quy định nồng độ C bụi chất vô làm sở tính nồng độ tối đa cho phép khí thải công nghiệp sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động trước ngày 16 tháng 01 năm 2007 với thời gian áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 - Cột B quy định nồng độ C bụi chất vơ làm sở tính giá trị tối đa cho phép khí thải cơng nghiệp đối với: + Các sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007 + Tất sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 QCVN 26: 2010/BTNMT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn (theo mức âm tương đương), dBA STT Khu vực Từ đến 21 Từ 21 đến Khu vực đặc biệt 55 45 Khu vực thông thường 70 55 Các nguồn gây tiếng ồn hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ sinh hoạt không vượt giá trị quy định Bảng Trong đó: Khu vực đặc biệt Là khu vực hàng rào sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa khu vực có quy định đặc biệt khác Khu vực thông thường Gồm: khu chung cư, nhà riêng lẻ nằm cách biệt liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, quan hành QCVN 20: 2009/BTNMTQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định nồng độ tối đa cho phép chất hữu khí thải cơng nghiệp phát thải vào mơi trường khơng khí 1.2 Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải cơng nghiệp có chứa chất hữu vào mơi trường khơng khí Khí thải số ngành cơng nghiệp lĩnh vực hoạt động đặc thù quy định riêng 1.3 Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này, từ ngữ hiểu sau: 1.3.1 Khí thải cơng nghiệp hỗn hợp thành phần vật chất phát thải mơi trường khơng khí từ ống khói, ống thải sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp 1.3.2 Mét khối khí thải chuẩn (Nm3) mét khối khí thải nhiệt độ 250C áp suất tuyệt đối 760 mm thủy ngân QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Nồng độ tối đa cho phép số chất hữu khí thải cơng nghiệp phát thải vào mơi trường khơng khí quy định Bảng đây: Bảng - Nồng độ tối đa cho phép chất hữu khí thải cơng nghiệp phát thải vào mơi trường khơng khí Nồng độ tối đa (mg/Nm3) STT Tên Số CAS Cơng thức hóa học Axetylen tetrabromua 79-27-6 CHBr2CHBr2 14 Axetaldehyt 75-07-0 CH3CHO 270 Acrolein 107-02-8 CH2=CHCHO 2,5 Amylaxetat 628-63-7 CH3COOC5H11 525 Anilin 62-53-3 C6H5NH2 19 Benzidin 92-87-5 NH2C6H4C6H4NH KPHĐ Benzen 71-43-2 C6H6 Benzyl clorua 100-44-7 C6H5CH2CI 1,3-Butadien 106-99-0 C4H6 2200 10 n-Butyl axetat 123-86-4 CH3COOC4H9 950 11 Butylamin 109-73-9 CH3(CH2)2CH2NH 15 12 Creson 1319-77-3 CH3C6H4OH 22 13 Clorbenzen 108-90-7 C6H5CI 350 14 Clorofom 67-66-3 CHCI3 240 15 ß-clopren 126-99-8 CH2=CCICH=CH2 90 16 Clopicrin 76-06-2 CCI3NO2 0,7 17 Cyclohexan 110-82-7 C6H12 1300 18 Cyclohexanol 108-93-0 C6H11OH 410 19 Cyclohexanon 108-94-1 C6H10O 400 20 Cyclohexen 110-83-8 C6H10 1350 21 Dietylamin 109-89-7 (C2H5)2NH 75 22 Diflodibrommetan 75-61-6 CF2Br2 860 23 o-diclobenzen 95-50-1 C6H4CI2 300 24 1,1-Dicloetan 75-34-3 CHCI2CH3 400 25 1,2-Dicloetylen 540-59-0 CICH=CHCI 790 26 1,4-Dioxan 123-91-1 C4H8O2 360 27 Dimetylanilin 121-69-7 C6H5N(CH3)2 25 28 Dicloetyl ete 111-44-4 (CICH2CH2)2O 90 29 Dimetylfomamit 68-12-2 (CH3)2NOCH 60 30 Dimetylsunfat 77-78-1 (CH3)2SO4 0,5 31 Dimetylhydrazin 57-14-7 (CH3)2NNH2 32 Dinitrobenzen 25154-54-5 C6H4(NO2)2 33 Etylaxetat 141-78-6 CH3COOC2H5 1400 34 Etylamin 75-04-7 CH3CH2NH2 45 35 Etylbenzen 100-41-4 CH3CH2C6H5 870 36 Etylbromua 74-96-4 C2H5Br 890 37 Etylendiamin 107-15-3 NH2CH2CH2NH2 30 38 Etylendibromua 106-93-4 CHBr=CHBr 190 39 Etylacrilat 140-88-5 CH2=CHCOOC2H5 100 40 Etylen clohydrin 107-07-3 CH2CICH2OH 16 41 Etylen oxyt 75-21-8 CH2OCH2 20 42 Etyl ete 60-29-7 C2H5OC2H5 1200 43 Etyl clorua 75-00-3 CH3CH2CI 2600 44 Etylsilicat 78-10-4 (C2H5)4SiO4 850 45 Etanolamin 141-43-5 NH2CH2CH2OH 45 46 Fufural 98-01-1 C4H3OCHO 20 47 Fomaldehyt 50-00-0 HCHO 20 48 Fufuryl (2Furylmethanol) 98-00-0 C4H3OCH2OH 120 49 Flotriclometan 75-69-4 CCI3F 5600 50 n-Heptan 142-82-5 C7H16 2000 51 n-Hexan 110-54-3 C6H14 450 52 Isopropylamin 75-31-0 (CH3)2CHNH2 12 53 n-butanol 71-36-3 CH3(CH2)3OH 360 54 Metyl mercaptan 74-93-1 CH3SH 15 55 Metylaxetat 79-20-9 CH3COOCH3 610 56 Metylacrylat 96-33-3 CH2=CHCOOCH3 35 57 Metanol 67-56-1 CH3OH 260 58 Metylaxetylen 74-99-7 CH3C=CH 1650 59 Metylbromua 74-83-9 CH3Br 80 60 Metylcyclohecxan 108-87-2 CH3C6H11 2000 61 Metylcyclohecxanol 25639-42-3 CH3C6H10OH 470 62 Metylcyclohecxanon 1331-22-2 CH3C6H9O 460 63 Metylclorua 74-87-3 CH3CI 210 64 Metylen clorua 75-09-2 CH2CI2 1750 65 Metyl clorofom 71-55-6 CH3CCI3 2700 66 Monometylanilin 100-61-8 C6H5NHCH3 67 Metanolamin 3088-27-5 HOCH2NH2 31 68 Naphtalen 91-20-3 C10H8 150 69 Nitrobenzen 98-95-3 C6H5NO2 70 Nitroetan 79-24-3 CH3CH2NO2 310 71 Nitroglycerin 55-63-0 C3H5(ONO2)3 72 Nitrometan 75-52-5 CH3NO2 250 73 2-Nitropropan 79-46-9 CH3CH(NO2)CH3 1800 74 Nitrotoluen 1321-12-6 NO2C6H4CH3 30 75 2-Pentanon 107-87-9 CH3CO(CH2)2CH3 700 76 Phenol 108-95-2 C6H5OH 19 77 Phenylhydrazin 100-63-0 C6H5NHNH2 22 78 n-Propanol 71-23-8 CH3CH2CH2OH 980 79 n-Propylaxetat 109-60-4 CH3-COO-C3H7 840 80 Propylendiclorua 78-87-5 CH3-CHCI-CH2CI 350 81 Propylenoxyt 75-56-9 C3H6O 240 82 Pyridin 110-86-1 C5H5N 30 83 Pyren 129-00-o C16H10 15 84 p-Quinon 106-51-4 C6H4O2 0,4 85 Styren 100-42-5 C6H5CH=CH2 100 86 Tetrahydrofural 109-99-9 C4H8O 590 87 1,1,2,2-Tetracloetan 79-34-5 CI2HCCHCI2 35 88 Tetracloetylen 127-18-4 CCI2=CCI2 670 89 Tetraclometan 56-23-5 CCI4 65 90 Tetranitrometan 509-14-8 C(NO2)4 91 Toluen 108-88-3 C6H5CH3 750 92 0-Toluidin 95-53-4 CH3C6H4NH2 22 93 Toluen-2,4-diisocyanat 584-84-9 CH3C6H3(NCO)2 0,7 94 Trietylamin 121-44-8 (C2H5)3N 100 95 1,1,2-Tricloetan 79-00-5 CHCI2CH2CI 1080 96 Tricloetylen 79-01-6 CICH=CCI2 110 97 Xylen 1330-20-7 C6H4(CH3)2 870 98 Xylidin 1300-73-8 (CH3)2C6H3NH2 50 99 Vinylclorua 75-01-4 CH2=CHCI 20 100 Vinyltoluen 25013-15-4 CH2=CHC6H4CH3 480 Chú thích:  Số CAS: Số đăng ký hóa chất quốc tế (Chemical Abstracts Service Registry Number);  KPHĐ không phát PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 3.1 Phương pháp xác định nồng độ chất hữu khí thải cơng nghiệp thực theo tiêu chuẩn quốc gia hành 3.2 Khi chưa có tiêu chuẩn quốc gia để xác định nồng độ chất hữu khí thải cơng nghiệp quy định quy chuẩn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế có độ xác tương đương cao TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1 Quy chuẩn thay việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5940:2005 Chất lượng khơng khí - Tiêu chuẩn khí thải cơng nghiệp bụi chất hữu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam môi trường 4.2 Cơ quan quản lý nhà nước mơi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực Quy chuẩn PHỤ LỤC IV HÌNH ẢNH DAF Bể tuần hồn Bể bùn giấy Tissue DAF Bể bùn giấy Carton Bể tuyển giấy Carton Nơi pha hóa chất XLNT Hóa chất HTXLNT rò rỉ ngồi Hóa chất HTXLNT rò rỉ ngồi Nước rò rỉ từ bơm nước thải Bể vi sinh Máy ép bùn vi sinh Rác thải máy nghiền Rác thải máy nghiền Nước rò rỉ từ khu chứa rác Khu vực chứa bùn thải Rác rơi vãi từ khu vực nghiền Khu vực chứa rác thải nguy hại Nhà kho chứa nguyên liệu Rác rơi vãi Rác rơi vãi Nước thải máy sàng Hóa chất rơi vãi Xưởng xeo giấy carton ... triển ngày lớn mạnh ngành, Nhà máy giấy Mỹ Xuân I cố gắng sản xuất sản phẩm chất lượng có khả cạnh tranh thị trường Là nhà máy sản xuất giấy tái chế thuộc Cơng ty CP giấy Sài Gòn, xây dựng năm 2004... tục dài hạn khoản tiết kiệm tích lũy được, từ có khả mở rộng sản xuất, kinh doanh  Tăng lợi cạnh tranh thị trường, hình ảnh cơng ty ngày tốt 2.1.3 Chương trình ngăn ngừa nhiễm cơng nghiệp 2.1.3.1... Mỹ Xuân I prevention - P2), giảm thiểu chất thải (Waste Miniization – WM), sản xuất (Cleaner production – CP),… Các sản phẩm công nghiệp hồn tất Các vật liệu thơ Nhân lực Q trình Các chất thải
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY GIẤY MỸ XUÂN I , KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY GIẤY MỸ XUÂN I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay