PHÂN TÍCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV VĨNH TRÍ

64 20 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********** PHAN THỊ NGỌC BÍCH PHÂN TÍCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV VĨNH TRÍ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********* PHAN THỊ NGỌC BÍCH PHÂN TÍCH MỘT SỐ MẶT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV VĨNH TRÍ Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: NGUYỄN VIẾT SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân thích số mặt hoạt động kinh doanh Cơng Ty TNHH Vĩnh TríPhan Thị Ngọc Bích, sinh viên khóa 33, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày NGUYỄN VIẾT SẢN Người hướng dẫn, Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo năm Ngày ii tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời cho xin gửi đến ba mẹ, người thân gia đình lòng biết ơn sâu sắc Vì người đã, ln bên cạnh tôi, động viên, giúp đỡ lúc thành công hay thất bại đời nhờ có họ tơi có hội bước chân vào giảng đường đại học Em xin cảm ơn tất thầy cô, đặc biệt quý thầy cô khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt, dạy bảo chúng em từ đạo đức đến kiến thức quý báo làm hành trang cho chúng em vững bước vào đời Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy Nguyễn Viết Sản – Giáo viên hướng dẫn trực tiếp – Người tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn chỉnh luận văn Đạt kết hôm em xin gửi đến thầy lòng tri ân nhiệt thành Đồng thời, xin cảm ơn ban lãnh đạo Công Ty TNHH Vĩnh Trí tất anh chị phòng ban Cơng Ty giúp đỡ dẫn cho suốt thời gian thực tập Cơng Ty Tơi xin kính chúc cơng ty gặt hái nhiều thành công kinh doanh ngày mở rộng hoạt động kinh doanh Cuối cùng, tơi xin chúc tồn thể q thầy Khoa Kinh Tế dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công nghiệp giáo dục hoạt động nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! iii NỘI DUNG TÓM TẮT PHAN THỊ NGỌC BÍCH Tháng 07 năm 2011 “Phân Tích Một Số Mặt Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Vĩnh Trí” PHAN THI NGOC BICH July, 2011 “The Analysis Of Business Activities At Vĩnh Trí Company Limited” Mục đích đề tài phân tích tìm hiểu ngun nhân tác động đến kết hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Từ đề số ý kiến nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh cơng ty Để phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty, sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp thay liên hoàn, phương pháp số chênh lệch Qua phân tích, đề tài cho thấy hoạt động kinh doanh công ty năm 2010 không hiệu năm 2009 Bên cạnh có mặt cần phải quản lí tốt chi phí, sử dụng vốn Từ giúp cho hoạt động cơng ty ngày phát triển Đề tài đánh giá thông qua tiêu lao động, nguồn vốn,… để từ đánh giá hiệu việc sử dụng lao động, nguồn vốn,…của công ty Sau cùng, luận văn đưa số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế phát huy mặt mạnh cơng ty để góp phần làm cho công ty ngày phát triển iv MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu: 1.4.Cấu trúc khóa luận: CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu khái quát công ty 2.1.1 Thông tin chung 2.1.2 Hồ chành pháp lý cơng ty 2.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 2.3 Những khó khăn, thuận lợi phương hướng phát triển công ty 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 2.3.3 Phương hướng phát triển công ty 2.4 Chức nhiệm vụ công ty 2.4.1 Chức 2.4.2 Nhiệm vụ 2.5 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 2.5.1 đồ cấu tổ chức quản lý 2.5.2 Chức nhiệm vụ phận CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Cơ sở lý luận 10 3.1.1 Khái niệm, vai trò ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh 10 v 3.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 12 3.1.3 Các tiêu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lí số liệu 18 3.2.2 Phương pháp phân tích 19 4.1 Phân tích kết kinh doanh qua năm 2009 – 2010 21 4.1.1 Phân tích tình hình tiêu thụ doanh thu công ty 22 4.1.2 Phân tích tình hình lợi nhuận công ty 26 4.1.3 Tình hình chi phí cơng ty 30 4.2 Tình hình lao động cơng ty năm 2009, 2010 32 4.2.1 Số lượng lao động 32 4.2.2 Hiệu sử dụng lao động 33 4.2.3 Phân tích khoản mục chi phí tiền lương 33 4.2.4 Phân tích suất lao động cơng ty năm 2009, 2010 35 4.3 Phân tích tình hình tài cơng ty 36 4.3.1 Phân tích tiêu tài 36 4.3.2 Hiệu sử dụng vốn 37 4.3.3 Phân tích số sinh lợi 39 4.3.4 Phân tích khả tốn cơng ty 41 4.4 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm 2009 – 2010 43 4.4.1 Những thành tích đạt được: 43 4.4.2 Những khó khăn tồn đọng 44 4.5 Phân tích ma trận SWOT công ty 44 4.5.1 Cấu trúc ma trận SWOT 45 4.5.2 Ma trận SWOT 45 4.6 Các giải pháp đề xuất 48 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU KHAM THẢO 54 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Chi Phí CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CSH Chủ sỡ hữu CP KHTSCĐ Chi phí khấu hao tài sản cố định DTBH & CCDV Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ DT Doanh thu DTT Doanh thu ĐTDH Đầu tư dài hạn ĐTTCDH Đầu tư tài dài hạn ĐVT Đơn vị tính GVHB Giá vốn hàng bán HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế MMTB Máy móc thiết bị PP Phân phối TSLĐ & ĐTNH Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn WTO Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organization) vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty 22 Bảng 4.2 Bảng Doanh Thu Tiêu Thụ Của Công Ty Qua Năm 2009, 2010 22 Bảng 4.3 Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Doanh Thu Tiêu Thụ 25 Bảng 4.4 Doanh Thu Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Trong Năm 2009, 2010 26 Bảng 4.5.Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lợi Nhuận 28 Bảng 4.6 Mức Độ Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Đến Lợi Nhuận 29 Bảng 4.7 Bảng Tỉ Suất Lợi Nhuận Của Công Ty Năm 2009, 2010 30 Bảng 4.8 Kết Cấu Chi Phí Cơng Ty Trong Năm 2009 2010 30 Bảng 4.9 Phân Tích Tỷ Suất Chi Phí/Doanh Thu Thuần Năm 2009, 2010 31 Bảng 4.10 Bảng Kết Cấu Lao Động Của Công Ty Năm 2009, 2010 32 Bảng 4.11 Hiệu Quả Sử Dụng Lao Động Công Ty Qua Năm 2009 – 2010 33 Bảng 4.12 Phân Tích Khoản Mục Chi Phí Tiền Lương Năm 2009, 2010 33 Bảng 4.13 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chi Phí Tiền Lương 34 Bảng 4.14.Năng Suất Lao Động Bình Quân Năm 2009, 2010 35 Bảng 4.15 Các Chỉ Tiêu Tài Chính Của Cơng Ty Năm 2009, 2010 36 Bảng 4.16 Các Chỉ Tiêu Về Khả Năng Cân Đối Vốn 37 Bảng 4.17 Cơ Cấu Nguồn Vốn Của Công Ty Năm 2009, 2010 38 Bảng 4.18 Phân Tích Vòng Quay Hàng Tồn Kho Và Vòng Quay Tài Sản 38 Bảng 4.19.Phân Tích Các Chỉ Số Sinh Lời 39 Bảng 4.20 Phân Tích Tình Hình Tài Sản Lưu Động 41 Bảng 4.21 So Sánh TSLĐ Nợ Ngắn Hạn Với Tổng Nguồn Vốn 42 Bảng 4.22 Phân Tích Khả Năng Thanh Tốn Hiện Hành 42 Bảng 4.23 : Dự Tốn Chi Phí Marketing 50 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Hình Biểu Đồ Doanh Thu Của Cơng Ty Qua Năm 2006, 2007 23 Hình Biểu Đồ sản Lượng Của Cơng Ty Qua Năm 2009, 2010 23 Hình Biểu Đồ Lợi Nhuận Của Cơng Ty Năm 2009, 2010 27 Hình Biểu Đồ Lợi Nhuận Cơng Ty qua Năm 2009,2010 29 ix a Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) ROA = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu x Doanh thu Tổng tài sản b/q = hệ số lợi nhuận (ROS) x Hệ số vòng quay tài sản Tỷ suất sinh lời tổng tài sản thể đồng tài sản đảm bảo đồng lợi nhuận sau thuế Qua bảng ta thấy: Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản vào năm 2010 giảm 0,002 tức 16,67% Trong đó, hệ số lợi nhuận giảm 0,01 tương ứng với 50% hệ số vòng quay tài sản giảm 0,01 tương ứng với 1,43% Tỷ suất lợi nhuận thể khả cơng ty việc khống chế chi phí sản xuất liên quan đến doanh thu Trong doanh thu có bao gồm chi phí quản lý, chi phí bán hàng, thuế, với mức doanh thu cơng ty quản lý tốt chi phí sản xuất tạo điều kiện gia tăng lợi nhuận sau thuế Như vậy, đồng doanh thu tạo nhiều đồng giá trị sau thuế Ở đây, ta thấy vào năm 2010 công ty quản lý hiệu so với năm 2009 Cụ thể năm 2009, đồng doanh thu tạo 0,02 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2010 đồng doanh thu đem lại 0,01 đồng lợi nhuận sau thuế Như vậy, đồng doanh thu qua năm hoạt động làm ROS giảm 50% Đây kết không tốt cơng ty cần có giải pháp cụ thể để cải thiện số Hệ số vòng quay tài sản thể khả cơng ty việc tạo giá trị doanh thu từ việc sử dụng đồng tài sản bình quân Tài sản đầu tư nhằm mục tiêu tạo sản phẩm cung ứng cho thị trường, tiêu thụ tạo doanh thu cho cơng ty Tài sản đầu tư hồn thành nhiệm vụ sản phẩm sản xuất, tiêu thụ thu tiền Quá trình từ đầu tư tiền cho sản xuất đến thu tiền bán hàng xem vòng quay tài sản Như vậy, năm 2010 đồng tài sản đầu tư vào sản xuất thu 0,01 đồng doanh thu thuần, giảm 1,43 % so với năm 2009 b Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) ROE = ROA * hệ số đòn bẩy tài Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu thể đồng vốn chủ sở hữu đầu tư vào hoạt động kinh doanh mang lại 0,051 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2009 năm 2010 40 0,028 đồng lợi nhuận sau thuế Như đồng vốn chủ sở hữu đầu tư vào sản xuất lợi nhuận sau thuế năm 2010 mang lại giảm 45,09% Đó ROA giảm 16,67% hệ số đòn bẩy tài giảm 30% Hệ số đòn bẩy tài = Tổng tài sản b/q Vốn chủ sở hữu b/q Hệ số đòn bẩy tài thể tỷ lệ tổng nguồn vốn vốn chủ sở hữu Khi lượng vốn vay lớn vốn chủ sở hữu nhỏ, lúc hệ số đòn bẩy tài lớn tạo điều kiện nâng cao mức sinh lời vốn chủ sở hữu công ty hoạt động tốt, nhiên làm tăng rủi ro cho cơng ty hoạt động sản xuất gặp khó khăn Ta thấy cấu vốn chủ sở hữu thay đổi sau: năm 2009 vốn chủ sở hữu chiếm 34,2 % tổng nguồn vốn, đến năm 2010 vốn chủ sở hữu 38 % tổng nguồn vốn Hệ số tài năm 2010 đạt 2,776 đơn vị, giảm 1,207 đơn vị so với năm 2009 4.3.4 Phân tích khả tốn cơng ty a Phân tích tình hình biến động tài sản lưu động Bảng 4.20 Phân Tích Tình Hình Tài Sản Lưu Động Năm 2009 Chỉ tiêu Năm 2010 Tỷ Chênh lệch Tỷ Giá trị trọng Giá trị trọng 1000đ (%) 1000đ (%) Tiền 4.201.919 25,87 3.668.332 24,58 Các KPT 7.069.385 43,53 3.597.342 24,11 Hàng tồn kho 4.864.518 29,96 7.452.994 49,95 2.588.476 53,22 103.124 6,34 203.156 1,36 100.032 97 16.238.947 100 14.921.825 100 -1.317.122 -8,11 TSLĐ khác Tổng TSLĐ ±∆ % -533.59 -12,7 -3.472.043 -49,11 Nguồn : phòng kế tốn Bảng 4.20 cho thấy mặt tỷ trọng tiền mặt hàng tồn kho tăng cụ thể năm 2009 tiền mặt chiếm 29,96% năm 2010 chiếm 49,95%, TSLĐ khác giảm từ 6,34% năm 2009 xuống 1,36 năm 2010, khoản phải thu giảm từ 43,53% xuống 24,11% 41 Về mặt giá trị tiền mặt khoản phải thu giảm cụ thể so với năm 2010 tiền mặt giảm 533.587.000 đồng tương ứng với mức giảm 12,7%, khoản phải thu năm 2010 giảm 3.472.043.000 đồng tương ứng -49,11% Hàng tồn kho TSLĐ khác tăng mạnh cụ thể hàng tồn kho 2010 tăng 2.588.476.000 đồng tương ứng với mức tăng 53,22%, TSLĐ khác tăng 100.032.000 đồng tương ứng với mức tăng 97% Bảng 4.21 So Sánh TSLĐ Nợ Ngắn Hạn Với Tổng Nguồn Vốn Chỉ tiêu TSLĐ Nợ ngắn hạn Tổng nguồn vốn Năm 2009 Năm 2010 Chênh lệch Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 1000đ (%) 1000đ (%) 16.238.947 9.252.027 16.238.947 100 14.921.825 56,97 10.685.127 14.921.825 % ±∆ 100 -1.317.122 71,61 1.433.100 1.317.122 -8.1 15,49 8,83 Nguồn : phòng kế tốn Tuy năm qua tỷ trọng tài sản lưu dộng 100% tổng nguồn vốn ,nhưng cấu tài sản lưu động có xu hướng giảm Cụ thể tài sản lưu động năm 2009 16.238.947.000 đồng năm 2010 14.921.825.000 đồng Nợ ngắn hạn năm 2009 chiếm tỷ trọng 56,97% tổng nguồn vốn, đến năm 2010 chiếm 71,61% tổng nguồn vốn, giá trị năm 2010 nợ ngắn hạn tăng 1.433.100.000 đồng tương ứng với mức tăng 15,40% so với năm 2009 TSLĐ giảm 1.317.122.000 đồng tương ứng với mức giảm 8,1 % so với 2009 b Phân tích khả tốn Bảng 4.22 Phân Tích Khả Năng Thanh Tốn Hiện Hành Chênh lệch Chỉ tiêu Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn Hàng tồn kho Rc Rq ĐVT Năm 2009 Năm 2010 1000đ 1000đ 1000đ Lần Lần 16.238.947 9.252.027 4.864.518 1,52 1,22 14.921.825 10.685.127 7.452.994 1,61 0,69 ±∆ -1.317.122 1.433.100 2.588.476 0,09 -0.53 % -8,1 15,49 53,22 0,06 -43.44 Nguồn : phòng kế tốn tính tốn tổng hợp 42  Khả toán hành Rc = Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn Khả toán hành Rc thể đơn vị nợ ngắn hạn đảm bảo đơn vị tài sản lưu động Năm 2009 đơn vị nợ ngắn hạn đảm bảo 1,52 đơn vị tài sản lưu động, năm 2010 đơn vị nợ ngắn hạn đảm bảo 1,61 đơn vị tài sản lưu động Như vậy, đơn vị nợ ngắn hạn năm 2010 công ty đảm bảo lượng tài sản lưu động tăng 0,06% ứng với mức tăng 0,09 đơn vị Qua cho thấy, khả tốn hành cơng ty cải thiện qua năm hoạt động Tuy hệ số cho thấy cơng ty đủ khả tốn hệ số q cao khơng tốt cơng ty đầu tư nhiều vốn vào tài sản lưu động nguồn vốn khơng kinh doanh có hiệu quả, cơng ty có nhiều khoản tiền nhàn rỗi, q nhiều khoản phải thu, hàng tồn kho tăng lên Do công ty cần điều chỉnh khoản TSLĐ đầu tư ngắn hạn hợp lý đặc biệt hàng tồn kho, khoản phải thu khách hàng, mà đảm bảo khả toán nợ ● Khả toán nhanh Rq = Tài sản lưu động – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Rq đo lường mức độ đáp ứng nhanh vốn lưu động trước khoản nợ ngắn hạn Năm 2010 khả toán nhanh giảm đến 43,44% so với năm 2009, nguyên nhân nợ ngắn hạn năm 2010 tăng với mức 15,59% tương ứng với 1.433.100.000 đồng, tài sản lưu động giảm 8,1% tương ứng 1.317.122.000 đồng hàng tồn kho tăng mạnh 53,21% tương ứng với mức tăng 2.588.476.000 đồng làm Rc giảm 0,53 đơn vị 4.4 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm 2009 – 2010 Nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty tơi có số nhận định sau: 4.4.1 Những thành tích đạt được: Tổ chức cán : nhìn chung cán quản lý công ty thể tinh thần trách nhiệm, nổ lực nhiều, đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 43 Tổ chức sản xuất: tổ chức sản xuất cơng ty ngày hồn thiện, đảm bảo bố trí người việc góp phần nâng cao suất lao động hiệu sử dụng lao động Hoạt động kinh doanh: Phương châm công ty thận trọng chắn, nghiên cứu kỹ trước ký hợp đồng Nên uy tín mối quan hệ khách hàng tốt Công ty cố gắng hồn thiện cơng tác xúc tiến bán hàng, động tìm đối tác, chăm sóc tốt khách hàng chọn thị trường phù hợp Chính sách thuế: công ty nhận ưu đãi thuế từ sách khuyến khích sản xuất kinh doanh nhà nước Xã hội: cơng ty góp phần ổn định đời sống, giảm nạn thất nghiệp, mặt làm tăng nguồn vốn, mặt khác góp phần tăng ngân sách nhà nước 4.4.2 Những khó khăn tồn đọng Bên cạnh thành tích đạt được, cơng ty có khó khăn sau: - Tình hình tài khó khăn - Tình hình kinh doanh thị trường diễn biến phức tạp, cơng ty chưa cập nhật đủ thơng tin Do q trình kinh doanh gặp số trở ngại việc nghiên cứu thị trường - Cơng ty chưa có sách tốt phân phối sản phẩm chủ yếu tập trung vào khách quen thuộc mà không quan tâm đến khách hàng có tiềm Tóm lại: qua năm hoạt động cho thấy lợi nhuận công ty suy giảm chủ yếu sản lượng hàng hóa bán giảm số lượng nên ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty Đồng thời công ty nên bổ sung thêm số lượng nhân viên để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, tránh tình trạng nhân viên đảm nhiệm nhiều công việc, dẫn đến dịch vụ chăm sóc khách hàng khơng tốt, khách hàng Cơng ty nên có sách nhằm tăng cường sản lượng hàng hóa, với tìm kiếm khách hàng thị trường để đảm bảo sản phẩm đầu 4.5 Phân tích ma trận SWOT cơng ty Phân tích ma trận SWOT so sánh điểm mạnh điểm yếu với hội đe dọa thích ứng 44 4.5.1 Cấu trúc ma trận SWOT Ma trận SWOT gồm:  Điểm mạnh bên ( Strengths)  Điểm yếu bên (Weaknesses)  Cơ hội từ bên ( Opportunities)  Đe dọa từ bên ( Threats) Và liên kế điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe dọa thành chiến lược Chiến lược S_O: sử dụng điểm mạnh bên công ty để tận dụng hội bên Tất nhà quản trị mong muốn tổ chức họ vào vị trí mà điểm mạnh bên sử dụng để tận dụng xu hướng biến cố mơi trường bên ngồi Chiến lược W_O: nhằm cải thiện điểm yếu bên cách tận dụng hội nên ngồi Đơi có hội lớn bên ngồi tồn tại, cơng ty có điểm yếu bên ngăn cản khai thác hội Chiến lược S_T: sử dụng điểm mạnh công ty để tránh khỏi hay giảm ảnh hưởng đe dọa bên Chiến lược W_T: chiến lược phòng thủ nhằm làm giảm điểm yếu bên tránh khỏi mối đe dọa từ bên 4.5.2 Ma trận SWOT Điểm mạnh ( Strengths) Điểm yếu (Weaknesses) Là doanh nghiệp đứng Hiệu sử dụng vốn đầu nghành Đội ngũ cán bộ, cơng nhân có tinh thần trách chưa cao Chưa khai thác hết thị trường nhiệm tay nghề cao 3.Chưa có phòng marketing Sản phẩm đa dạng đáp Ngân sách cho hoạt động ứng nhu cầu thị trường Cơ cấu quản lý phù hợp Thị trường tiêu thụ tương 45 marketing chưa cao Cơng tác quản trị nguồn nhân lực hạn chế đối ổn định, có lượng khách hàng truyền thống, Nhãn hiệu có uy tín cao Chưa có chiến lược cụ thể cho thị trường Thông tin thị trường nước chưa tốt Chưa có hệ thống phân phối sản phẩm Khả tài hạn chế Cơ hội ( Opportunities) Việt Nam thành Chiến lược S_O S2,34,5,6 O1,2,3,4,5 : Mở Chiến lược W_O W 7,8 O 3,4,5 : Tận viên WTO, rộng quy mô phân dụng ưu đãi kinh tế tăng phối , gia tăng sản nhà nước, vay trưởng cao lượng sản phẩm tiêu vốn để mở rộng quy thụ mô Tốc độ tăng trưởng ngành cao, sản S2,5 O 2,6 : Tạo thương W O8 : Chủ động phẩm ưa hiệu vững tìm kiếm, tuyển dụng chuộng thị trường, củng cố uy đào tạo nhân viên giới tín trình độ cao Sản phẩm W2 O7 : Tích cực theo công ty nằm dõi thông tin thị chương trình xúc trường nước ngồi để tiến thương mại có chiến lược trọng điểm, có phù hợp phân nhiều ưu đãi phối, định giá, tìm thuế kiếm thị trường… Nhu cầu sản W3 O2,4,5: Thành lập phẩm thị phận Marketing trường tăng cao quảng bá sản phẩm 46 công ty đến với Có tiềm phát triển thị trường khách hàng tiềm Châu Âu Mỹ Lao động có trình độ chun mơn ngày cao Mạng internet phát triển Việt Nam Đe dọa (Threats) Có nhiều đối thủ Chiến lược S_T S5 T1,3 : Tập trung vào Chiến lược W_T W2,7 T1,3,4 : Tập trung cạnh tranh thị thị trường truyền vào sản phẩm trường thống mạnh Thường S5,6 T2 : Chủ động xuyên theo dõi xu hàng tồn kho hướng thị hiếu Giá sản phẩm mua vào ngày tăng khách hàng truyền Tiêu chuẩn chất thống lượng sản phẩm khách hàng tiềm thị trường cao W5,9T2 : Tìm nguồn Thị hiếu thị cung cấp giá rẻ trường thay đổi để tăng lợi nhuận nhanh Chủ động hàng tồn kho Nâng cao nghiệp vụ cho nhân để tránh lãng phí thời gian chi phí 47 4.6 Các giải pháp đề xuất Qua việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần giống trồng Miền Nam hai năm 2009 - 2010, ta nhận thấy bên cạnh điểm mạnh, công ty điểm yếu cần khắc phục Vì xin đề xuất số ý kiến nhằm khắc phục điểm yếu a Các biện pháp giảm chi phí Chi phí mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp ảnh hưởng đến lợi nhuận đạt Những năm 2010 chi phí tài tăng cao cơng ty cần có sách để tiết giảm chí phí sau: Cần đặt định mức chi phí để tiết kiệm cắt giảm khoản chi phí không phù hợp làm tăng lợi nhuận, tăng mức doanh lợi, tỷ suất lợi nhuận giảm tỷ suất chi phí Đặc biệt chi phí tài nghiệp nhằm gia tăng lợi nhuận cho công ty Cần có biện pháp quản lý chặt chẽ khoản mục chi phí lập kế hoạch chi phí vừa tiết kiệm, vừa thoả mãn nhu cầu cho đối tượng chi phí, chấp hành tốt sách liên quan đến chi phí Cơng ty cần có biện pháp để cán cơng nhân viên tự giác tiết kiệm chi phí gián tiếp như: điện, nước, điện thoại… Cải tiến phương thức bán hàng, xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng có lực làm việc, tiết kiệm chi phí góp phần gia tăng lợi nhuận Tăng cường đào tạo đội ngũ cán công nhân viên nhằm nâng cao tay nghề đồng thời có sách khích lệ tinh thần lao động khen thưởng cá nhân lao động tốt Chủ động vấn đề nguyên liệu để tránh biến động thị trường tăng cương mối quan hệ với nhà cung cấp Quỹ khấu hao phải sử dụng cách hợp lý nhằm đảm bảo thu hồi vốn đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cấu tái sản xuất kinh doanh b Các biện pháp tăng doanh thu Để tăng doanh thu phải tăng tiêu thụ Tăng tiêu thụ nghĩa tăng số lượng hàng hóa bán ra, tránh ứ đọng vốn hàng tồn kho Các giải pháp cụ thể để 48 tăng tiêu thụ là: Tăng cường việc tìm kiếm khách hàng thông qua mối quan hệ với đối tác quen thuộc, nâng cao uy tín thương hiệu cơng ty lòng khách hàng Có sách giữ chân khách hàng cũ thông qua chiết khấu, bán hàng trả chậm cách linh hoạt hợp lý c Về lao động Công ty nên nâng cao hiệu công tác quản trị nguồn nhân lực cách xây dựng quy trình đánh giá hiệu làm việc cơng nhân viên, biện pháp khuyến khích động viên để ngày nâng cao suất làm việc mức độ thỏa mãn công việc người lao động nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty d Về khả tiêu thụ hàng tồn kho Công ty cần cố gắng khâu tiêu thụ để nâng cao khối lượng tiêu thụ năm Một số giải pháp nâng cao khả tiêu thụ là: Nâng cao hiệu dự báo thị trường cách thành lập phòng marketing riêng biệt, tránh tình trạng khơng đủ hàng bán dư nhiều để tồn kho làm tăng chi phí tồn kho giảm chất lượng hàng hóa Tăng cường lực lượng nhân viên bán hàng qua tìm hiểu biết lý làm tiêu thụ không tăng mạnh năm 2010 nhân viên bán hàng mà đảm nhiệm q nhiều mặt hàng Cũng không quên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ để đội ngũ nhân viên bán hàng hoạt động có hiệu Làm tốt khâu tiêu thụ thị trường Công ty phải giữ lượng hàng hóa kho mức độ thích hợp để đề phòng thị trường có nhu cầu bất ngờ phát sinh kịp thời đáp ứng giữ chân khách hàng Để làm điều cơng ty cần phải dựa vào lượng mua khách hàng truyền thống khách hàng tiềm tương lai Điều tương đối khó khăn cơng ty chủa có phòng marketing Trong q trình nghiên cứu đưa kết luận tơi nhận thấy rằng, vấn đề nản giải cơng ty Vĩnh Trí số lượng sản phẩm tiêu thụ Việc thành lập bô phận marketing quan trọng Vì vậy, tơi xẽ đưa dụ tốn chi phí thành lập 49 marketing cho cơng ty Bản đề nhằm mục đích xem xét mức chi phí cho việc tăng doanh số bán hàng ĐVT: 1000đ Bảng 4.23 Dự Tốn Chi Phí Marketing Đề mục Bàn ghế làm việc Máy tính Máy in Vật dụng phục vụ cho công nhân Tổng Số lượng Đơn giá 2 50 Chi Phí 3000 7000 5500 2000 17500 6000 14000 5500 4000 29500 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua phân tích thực chương ta thấy Công ty TNHH TM & DV Vĩnh Trí hoạt động chưa hiệu quả, doanh thu bán hàng lợi nhuận công ty qua năm có chiều hướng giảm xuống nguyên nhân chủ yếu sau đây: Về lao động , công tycơng tác quản lý sử dụng lao động chưa hiệu Năng suất lao động bình quân người lao động tăng lên so với năm 2009 doanh thu giảm vị số lượng công việc nhân viên nhiều năm 2009, dễ gây tình trạng bỏ lở cơng việc Cơng ty nên có sách cải thiện kịp thời để đảm bảo hiệu KD ổn định Về việc kiểm sốt chi phí năm 2010 cơng ty thực không tốt thể qua việc lợi nhuận giảm so với năm 2009 Tuy tất loại chi phí giảm, chi phí tài phát sinh lớn làm cho tổng lợi nhuận trước thuế giảm so với năm Khả toán nợ ngắn hạn năm 2009 công ty tăng so với năm 2010 Khả tốn nhanh cơng ty giảm so với năm 2009 Công ty cần tăng lượng tiền mặt quỹ để nâng cao khả toán nhanh tăng uy tín cơng ty Về khả cạnh tranh cơng ty có sức cạnh tranh tốt so với đối thủ ngành Tuy nhiên công ty phải cố gáng nổ lực để tăng sức cạnh tranh để khẳng định nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngành điện phát triển có nhiều cạnh tranh, nhiều công ty phân phối thiết bị điện được thành lập, sức cạnh tranh ngày cao làm cho lợi nhuận công 51 ty xuống.Tuy nhiên, lợi nhuận giảm mức tương đối thấp cơng ty tạo uy tín cao khách hàng sản phẩm chất lượng, giá sản phẩm hợp lý Vì vậy, để củng cố phát huy có đứng vững trước kinh tế giới nước nhiều biến động cơng ty cần nhanh chóng tìm cho hướng phát triển vững lâu dài Hướng khơng ngừng nâng cao lực nhân viên, tiếp tục trì phát triển lợi sản phẩm có chất lượng, phát triển thị trường mới, trì tăng cường mối quan hệ làm ăn tốt đẹp với cá đối tác, khách hàng Thực đoàn kết nội công ty, quan tâm tới đời sống, hiểu tâm lý nhân viên tạo trung thành cho nhân viên Thực phát huy sách hỗ trợ thiết thực Nhà nước 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty Phải nắm bắt kịp thời thơng tin thị trường bênh ngồi việc thành lập phận Marketing thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm cần thiết Tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho cán công nhân viên công ty để dễ dàng công tác giới thiệu sản phẩm ký hợp đồng với khách hàng, nâng cao trình độ tay nghề góp phần làm cho suất lao động công ty đạt hiệu cao Tăng cường mối quan hệ với nhà cung ứng, với khách hàng quen thuộc công ty Cần quản lí tốt khoản chi phí, tình hình sử dụng vốn, xây dựng kế hoạch chi tiêu rõ ràng, minh bạch Có cơng ty điều tiết khoản chi phí cách hợp lí nhằm giảm giá thành sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh thị Sử dụng cách hiệu nguồn vốn đầu tư tránh tình trang vốn nhàn rỗi nhiều Nâng cao kỹ bán hàng tạo điều kiện khuyến khích nhân viên học hỏi nâng cao chuyên môn Tổ chức tham quan, học tập đơn vị kinh doanh tốt, quản lý tốt để vận dụng sáng tạo cho công ty 52 Tổ chức hội thảo, tham gia nghiên cứu thị trường, triển lãm, hội chợ thương mại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tham gia học hỏi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ làm ăn Thị trường nước thị trường tiềm công ty cần trọng khai thác để mở rộng thêm thị trường 5.2.2 Đối với nhà nước - Kịp thời phổ biến, cập nhật thông tin WTO cam kết Việt Nam cho DN - Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho DN tiếp cận thị trường - Hệ thồng pháp luật thương mại dịch vụ, chế sách xuất nhập cần tiếp tục hồn thiện cho phù hợp với thơng lệ quốc tế cam kết quốc tế mà Việt Nam kí kết gia nhập - Tiếp tục tăng nhanh đầu tư, phát triển tăng trưởng kinh tế, trọng huy động vồn đầu tư nước ngoài, đăc biệt vốn FDI - Đẩy mạnh hoạt động hổ trợ DN việc tìm hiểu nguyên tắc, quy định WTO, xác định thuận lợi, khó khăn DN để can thiệp kịp thời - Thực chinh sách hỗ trợ : chương trình hỗ trợ tài chính, chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm, cương trình hỗ trợ nghiên cứu phát triển, khuyến khích thuế 53 TÀI LIỆU KHAM THẢO Nguyễn Hải Sản, 2007 Quản trị doanh nghiệp Nhà Xuất Bản Tài Chính, 543 trang Phan Nguyễn Hồng Nguyên, 2008 Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam Phạm Thị Gái, 2004 Phân tích hoạt động kinh doanh NXB Thống Kê , Hà Nội Trang Phan Văn Được Đặng Kim Cương, 2005 Phân tích hoạt động kinh doanh Nhà Xuất Bản Thống Kê, 338 trang Phan Văn Trung, 2008 Phân Tích hoạt động Sản Xuất Kinh Doanh Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Thịnh Phát Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam TS Trịnh Văn Sơn, 2005 Phân tích hoạt động kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Trang http://www.scribd.com/doc/4804488/Phan-tich-tinh-hinh-hot-ng-kinh-doanh-ti-congty-TNHH-1TV-XNK-Hao-Phat 54 ... thành cảm ơn! iii NỘI DUNG TĨM TẮT PHAN THỊ NGỌC BÍCH Tháng 07 năm 2011 “Phân Tích Một Số Mặt Hoạt Động Kinh Doanh Tại Cơng Ty TNHH Vĩnh Trí” PHAN THI NGOC BICH July, 2011 “The Analysis Of Business... án, tư vần thi t kế hỗ trợ nhà thầu đại lý Tổ chức thi công lắp đặt thi t bị điện công nghiệp, dan dụng điều hòa khơng khí ● Đội thi cơng lắp đặt Chịu trách nhiệm triển khai công việc thi công... cấp : - Thi t bị điện công nghiệp : dây cáp, cầu dao tự động, tụ điện - Thi t bị điện dân dụng : bóng đèn, cơng tắc, cầu chì - Thi t bị điện lạnh : máy làm lạnh, máy làm mát - Các thi t bị
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV VĨNH TRÍ , PHÂN TÍCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV VĨNH TRÍ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay