Tóm tắt lý thuyết chương 3 môn vật lý lớp 11

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn TÓM TẮT THUYẾT CHƯƠNG VẬT LỚP 11 Câu 1: Nêu nội dung thuyết Electron tích dẫn điện khối lượng? - Trong khối lượng nguyên tử bị electron trở thành ion (+) Các ion (+) liên kết với cách trật tự tạo nên mạng tinh thể khối lượng Các ion (+) dẫn điện nhiệt quanh vị trí cân Nhiệt độ cao, dao động nhiệt mạnh, mạng tinh thể trở nên trật tự - Các electron tách khỏi nguyên tử trở thành electron tự với mật độ n khơng đổi chúng chuyển động nhiệt hỗn loạn, chiếm tồn thể tích khối khối lượng khơng sinh dòng điện - Điện trường electron nguồn điện sinh làm electron chuyển động ngược chiếm điện trường, tạo dòng điện - Sự trật tự mạng tinh thể cản trở chuyển động electron tự nguyên nhân gây điện trở kim loại Câu 2: Hạt tải điện kim loại gì? Nêu kết luận chất dòng điện kim loại - Hạt tải điện kim loại electron tự - Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng electron tự tác dụng điện trường Câu 3: Dựa vào chất dòng điện kim loại giải thích : + Nguyên nhân gây điện trở kim loại + Vì nhiệt độ tăng điện trở kim loại tăng - Sự trật tự mạng tinh thể cản trở chuyển động electron tự nguyên nhân gây điện trở kim loại - Khi nhiệt độ tăng, chuyển động nhiệt ion mạng tinh thể tăng, làm cho điện trở khối lượng tăng Câu 4: Thế tượng siêu dẫn? Ứng dụng? - Khi nhiệt độ giảm, mạng tinh thể bớt trật tự nên cản trở đến chuyển động electron ít, nêu điện trở suất khối lượng giảm liên tục Ở số khối lượng, nhiệt độ thấp nhiệt độ tới hạn TC điện trở suất đột ngột giảm xuống điện trở kim loại Đó tượng siêu dẫn - Ứng dụng: Tạo điện trường mạnh cuộn dây siêu dẫn Trong tương lai dùng dây siêu dẫn để tải điện tổn hao lượng dây khơng Câu 5: Cặp nhiệt điện ? Do đâu mà cặp nhiệt điện có suất điện động nhiệt điện? Viết cơng thức tính suất điện động phụ thuộc vào yếu tố nào? Nêu ứng dụng cặp nhiệt điện? - Cặp nhiệt điện hai dây kim loại khác chất, hai đầu hàn vào - Khi nhiệt độ mối hàn T1  T2, mạch có suất điện động nhiệt điện - Cơng thức tính suất điện động nhiệt điện: Với ( T1 – T2): Hiệu nhiệt độ đầu nóng đầu lạnh  T: Hệ số nhiệt điện động phụ thuộc vào chất hai kim loại Vật liệu dùng làm cặp nhiệt điện có đơn vị  V/K hay V.K-1 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Ứng dụng cặp nhiệt điện dùng để đo nhiệt độ Câu 6: Hạt tải điện chất điện phân gì? Nêu kết luận chất dòng điện chất điện phân - Dòng điện lòng chất điện phân dòng ion (+) ion (-) chuyển động có hướng theo chiều ngược Câu 7: Tại chất điện phân không dẫn điện tốt kim loại ? - Chất điện phân không dẫn điện tốt kim loại lí sau: + Mật độ ion chất điện phân thường nhỏ mật độ electron tự kim loại + Kim loại kích thước ion lớn kim loại kích thước electron nên tốc độ chuyển động có hướng chúng nhỏ + Mơi trường dung dịch chất điện phân trật tự nên cản trở mạnh chuyển động ion Câu 8: Trình bày tượng dương cực tan? Nêu điều kiện để có tượng dương cực tan? - Xét điện phân dung dịch CuSO4 có cực (+) = Cu - Quá trình điện li tạo dung dịch Cu2+ SO42- : CuSO4  Cu2+ + SO42Ở anot, electron bị kéo cực (+) nguồn điện, hình thành ion Cu2+ mặt anot tiếp xúc với dung dịch Cu  Cu2+ + 2eKhi SO42- chạy anot tác dụng với Cu2+ tạo thành CuSO4, CuSO4 vừa tạo thành tan dần vào dung dịch SO42- + Cu2+  CuSO4 CuSO4  Cu2+ + SO42Ta thấy cực âm có Cu bám vào đồng làm cực (+) bị mờ dần nên gọi tượng dương cực tan Lượng Cu mòn dần cực (+) , lượng Cu bám vào cực (-) Hiện tượng dương cực tan xảy điện phân dung dịch muối kim loại với cực (+) làm kim loại Câu 9: Phát biểu viết biểu thức định luật Faraday thứ I thứ II? Nêu ứng dụng tượng điện phân - Định luật Faraday thứ I: “ Khối lượng vật chất giải phóng điện cực bình điện phân tỉ lệ thuận với tượng chạy qua bình đó” m = Kq Với K: đương lượng điện hóa chất giải phóng điện cực q=It q: điện lượng qua bình điện phân I: chuyển động dòng điện chạy qua bình điện phân T: thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân - Định luật Faraday thứ II: “ Đương lượng điện hóa K nguyên tố tỉ lệ với A đương lượng gam nguyên tố Hệ số tỉ lệ F n Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Với A: nguyên tử khối chất thoát 1ở bình A điện phân K=điện phân n: hóa trị chất bình F n F=96500 C/mol: số Faraday Viết gộp hai công thức định luật Faraday: m = A It F n Các ứng dụng tượng điện phân: đúc điện, mạ điện, luyện nhơm, luyện đồng, điều chế khí Clo Câu 10: Hạt tải điện chất khí bị ion hóa gì? Nêu kết luận chất dòng điện chất khí ? - Hạt tải điện chất khí bị ion hóa electron, ion (+), ion (-) - Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng ion (+) theo chiều điện trường, ion (-) electron ngược chiều điện trường Câu 11: Thế dẫn điện khơng tự lực, tự lực chất khí? - Q trình dẫn điện khơng tự lực chất khí xảy tác dụng phải tác nhân ion hóa bên tạo hạt tải điện chất khí - Q trình dẫn điện chất khí tự trì, khơng cần ta phải chủ động tạo hạt tải điện, gọi trình dẫn điện tự lực Câu 12: Tia lửa điện : định nghĩa, điều kiện, ứng dụng - Định nghĩa: Tia lửa điện q trình phóng điện tự lực chất khí đặt hai điện cực điện trường đủ mạnh để biến phân tử khí trung hòa thành ion (+) electron tự - Điều kiện: Tia lửa điện hình thành khơng khí điều kiện thường, điện trường đạt đến giá trị khoảng 3.106 V/m - Ứng dụng: Tia lửa điện ứng dụng chế tạo bugi động nổ + Sét tia lửa điện hình thành đám mây mặt đất tích điện trái dấu Câu 13: Hồ quang điện : định nghĩa, điều kiện, ứng dụng - Định nghĩa: Hồ quang điện q trình phóng điện tự lực xảy khơng khí áp suất thường áp suất thấp đặt hai điện cực có hiệu điện không lớn - Điều kiện: + Đầu tiên phải mồi hồ quang điện cách làm cho điện cực nóng đỏ đến mức phát xạ nhiệt electron + Sau tạo điện trường đủ mạnh hai điện cực để ion hóa chất khí, tạo tia lửa điện điện cực, hình thành cung sáng chói lửa nối hai điện cực, hồ quang điện + Trong hồ quang điện, dòng điện chạy qua chất khí chủ yếu dòng electron từ catot đến anot + Ứng dụng: Nhiệt độ hồ quang điện lớn cỡ 3500oC nên hồ quang điện ứng dụng để hàn điện, làm đèn chiếu sáng, đun chảy vật liệu Câu 14: Chất bán dẫn gì? Nêu đặc điểm điện trở suất chất bán dẫn? - Khi nghiên cứu vật liệu, người ta thấy nhiều chất xem kim loại điện môi Tiêu biểu Gemani, Silic gọi chất bán dẫn - Điện trở suất chất bán dẫn có đặc điểm sau: + Điện trở suất chất bán dẫn có giá trị nằm khoảng trung gian điện trở suất kim loại điện trở suất điện môi Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Điện trở suất chất bán dẫn phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ: Ở nhiệt độ thấp, điện trở suất chất bán dẫn lớn nên bán dẫn dẫn điện Khi nhiệt độ tăng điện trở suất giảm nhanh, nên bán dẫn dẫn điện tốt + Điện trở suất chất bán dẫn phụ thuộc mạnh vào tạp chất Câu 15: Hạt tải điện chất bán dẫn gì? Nêu kim loại chất dòng điện chất bán dẫn? Thế bán dẫn loại n - Hạt tải điện bán dẫn electron lỗ trống mang điện (+)  Dòng điện bán dẫn dòng điện electron dẫn chuyển động ngược chiều điện trường dòng lỗ trống chuyển động chiều điện trường - Bán dẫn loại n có hạt tải điện chủ yếu electron - Bán dẫn loại n có hạt tải điện chủ yếu lỗ trống Câu 16: Thế lớp chuyển tiếp p-n Dòng điện qua lớp chuyển tiếp p-n chạy theo chiều nào? Điốt bán dẫn ? Nêu ứng dụng Điốt bán dẫn - Lớp chuyển tiếp p-n chỗ tiếp xúc miền mang tính dẫn p miền mang tính dẫn n tạo tinh thể bán dẫn - Dòng điện qua lớp chuyển tiếp p-n chủ yếu theo chiều từ p  n - Điốt bán dẫn thực chất lớp chuyển tiếp từ p  n nên điốt bán dẫn dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều ... điện lớn cỡ 35 00oC nên hồ quang điện ứng dụng để hàn điện, làm đèn chiếu sáng, đun chảy vật liệu Câu 14: Chất bán dẫn gì? Nêu đặc điểm điện trở suất chất bán dẫn? - Khi nghiên cứu vật liệu, người... tải điện chủ yếu lỗ trống Câu 16: Thế lớp chuyển tiếp p-n Dòng điện qua lớp chuyển tiếp p-n chạy theo chiều nào? Điốt bán dẫn ? Nêu ứng dụng Điốt bán dẫn - Lớp chuyển tiếp p-n chỗ tiếp xúc miền... trường đạt đến giá trị khoảng 3. 106 V/m - Ứng dụng: Tia lửa điện ứng dụng chế tạo bugi động nổ + Sét tia lửa điện hình thành đám mây mặt đất tích điện trái dấu Câu 13: Hồ quang điện : định nghĩa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết chương 3 môn vật lý lớp 11 , Tóm tắt lý thuyết chương 3 môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay