Tóm tắt kiến thức môn vật lý lớp 11

12 30 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CÔNG THỨC VẬT 11 -ĐIỆN TÍCH Điện tích: Có hai loại điện tích: điện tích dương điện tích âm Điện tích kí hiệu q, đơn vị Culơng Điện tích ngun tố có giá trị : q = 1,6.10-19 Hạt electron hạt proton hai điện tích nguyên tố Electron hạt có: - Điện tích qe = - e = - 1,6.10-19C - Khối lượng me = 9,1.10-31 kg Điện tích hạt (vật) ln số ngun lần điện tích nguyên tố: q =  ne ĐỊNH LUẬT CULƠNG Cơng thức: F  k q1.q2 ;  số điện môi, phụ thuộc chất điện môi  r CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG Cường độ điện trường: đặc trưng cho tính chất mạnh yếu điện trường phương diện tác dụng lực, cường độ điện trường phụ F thuộc vào chất điện trường, khơng phụ thuộc vào điện tích đặt vào, tính: E  F hay E  q q E M điểm M điện tích điểm gây có gốc M, có phương nằm đường thẳng OM, có chiều hướng xa Q Q>0, hướng lại gần Q Q C1, C2, C3 Năng lượng tụ điện: Tụ điện tích điện tích luỹ lượng dạng lượng điện trường bên lớp điện môi 1 Q2  0 E W  QU  CU   V 2 2C Mật độ lượng điện trường: Trong điện trường (đều, không đều, phụ thuộc vào thời gian) w  0E2   E2 9.109.8 Các trường hợp đặc biệt: - Khi ngắt nguồn điện khỏi tụ, điện tích Q tích trữ tụ giữ khơng đổi - Vẫn trì hiệu điện hai đầu tụ thay đổi điện dung U khơng đổi CHƯƠNG II DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI Cường độ dòng điện : q t * Với dòng điện khơng đổi (có chiều cường độ khơng đổi) : I  q I t Đèn (hoặc dụng cụ tỏa nhiệt): Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn U dm - Điện trở RĐ = Pdm - Dòng điện định mức I dm  Pdm U dm - Đèn sáng bình thường : So sánh dòng điện thực qua đèn với giá trị định mức Ghép điện trở: Ghép nối tiếp Ghép song song Rtđ RAB  R1  R2   Rn U U AB  U1  U   U n I AB  I1  I   I n I Nếu n điện trở giống Loại mạch U b  nU Rb  n.R RAB  U AB  U1  U   U n I AB  I1  I   I n Ib  n.I Rb  Phân hiệu điện : R1  U U1  R1  R2  U  U  U  1 1    R1 R2 Rn R n Phân dòng điện : R2  I  I1  R1  R2  I  I  I  Năng lượng nguồn điện đoạn mạch: Nguồn Tải (đoạn mạch) Công = ĐNTT Ang  E.I t = Png.t A  U I t = P.t Công suất Hiệu suất Png  E.I U RN H N  E RN  r Định luật JunLenxơ Ghép nguồn: Ghép nối tiếp Ghép song song Cực âm (-) mắc Cực âm mắc chung, nối cực dương (+) cực dương mắc chung điểm Eb = E1 + E + + E n E b = E rb  r1  r2   rn r rb  n Nếu có n nguồn giống mắc nối tiếp : E b = n.E ; rb = n.r P  U I = I2R Q  R.I 2.t Ghép HH đối xứng Ghép thành n dãy, dãy có m nguồn Eb = m.E m.r n Tổng số nguồn N = m.n rb = Định luật Ôm : E RN  r b Định luật Ôm cho đoạn mạch ngồi khơng nguồn: a Định luật Ơm tồn mạch: I  I AB  U AB RAB c Định luật Ơm cho đoạn mạch ngồi có nguồn: * Nguyên tắc viết: Khi viết biểu thức UAB ta lấy chiều AB làm chiều dương ; theo chiều dương gặp cực nguồn điện lấy dấu đó; dòng điện chiều lấy (+) ngược chiều lấy (-) * Ví dụ: U AB   E  I ( R  r ) NÂNG CAO: Trường hợp có máy thu điện: a) Điện tiêu thụ máy thu điện: b) Công suất tiêu thụ máy thu: A  U I t  rp I t  E p I t Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn P  UI  rp I  E p I c) Hiệu suất máy thu: H  1 rp I U d) Định luật Ohm cho mạch kín có nguồn điện máy thu: E - EP I= R + r + rP e Định luật Ơm cho đoạn mạch có máy thu : I AB  U AB  E p RAB CHƯƠNG III: DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG Điện trở vật dẫn kim loại :  Công thức định nghĩa : R  U I  Điện trở theo cấu tạo : R   l  điện trở suất, đơn vị : S  Sự phụ thuộc điện trở suất điện trở theo nhiệt độ : .m   0 (1   (t  t0 ))  : hệ số nhiệt điện trở, đơn vị K * Điện trở đèn sáng bình thường RD  R  R0 1   (t  t0 ) -1 U dm điện trở nhiệt độ cao 20000C Pdm Suất điện động nhiệt điện: E = T.(T1-T2)= T T = T(t1-t2) T hệ số nhiệt điện động, đơn vị K , phụ thuộc vào vật liệu làm cặp nhiệt điện ; T  t Định luật I II Faraday: Trong tượng dương cực tan, khối lượng chất giải phóng điện cực tính: A A m  k q  q  It F n F n -1 đó: k= A đương lượng điện hóa; F=96500 (C/mol) số Faraday ; A: khối lượng mol nguyên tử; n hoá trị chất F n giải phóng điện cực Chương IV TỪ TRƯỜNG TÍNH HÚT ĐẨY - Hai nam châm cực đẩy nhau, khác cực hút (giống điện tích) - Hai dòng điện chiều đẩy nhau, ngược chiều hút (khác điện tích) LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN Điểm đặt: Tại trung điểm đoạn dây dẫn xét Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dòng điện cảm ứng từ - điểm khảo sát Chiều lực từ : Quy tắc bàn tay trái *ND : Đặt bàn tay trái duỗi thẳng để đường cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện Khi ngón tay chỗi 90o chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn F  BI sin  Độ lớn (Định luật Am-pe) NGUYÊN CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG B  B1  B2   Bn TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG DÂY DẪN CĨ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT Từ trường dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài: Vectơ cảm ứng từ - Điểm đặt điểm xét - Phương tiếp tuyến với đường sức từ - Chiều xác định theo quy tắc nắm tay phải B điểm xác định: Gia sư Tài Năng Việt - Độ lớn B  2.10  https://giasudaykem.com.vn I r Từ trường dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn: Vectơ cảm ứng từ tâm vòng dây xác định: - Phương vng góc với mặt phẳng vòng dây - Chiều chiều đường sức từ: Khum bàn tay phải theo vòng dây khung dây cho chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện khung, ngón tay choải chiều đương sức từ xuyên qua mặt phẳng dòng điện - Độ lớn B  2 10 7 NI R R: Bán kính khung dây dẫn I: Cường độ dòng điện N: Số vòng dây Từ trường dòng điện chạy ống dây dẫn Từ trường ống dây từ trường Vectơ cảm ứng từ - Phương song song với trục ống dây - Chiều chiều đường sức từ - Độ lớn n N B xác định B  4 10 7 nI : Số vòng dây 1m, N số vòng dây, chiều dài ống dây TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG đoạn dây xét phẳng hình vẽ vng góc với dây dẫn dòng điện chiều, hướng xa hai dòng điện ngược chiều - Điểm đặt trung điểm - Phương nằm mặt - Chiều hướng vào F  2.107 - Độ lớn : Chiều dài đoạn dây dẫn, r LỰC LORENXƠ * Lực Lorenxơ lực từ tác (lệch hướng) chuyển động - Điểm đặt điện tích chuyển động B I1 I r khoảng cách hai dây dẫn dụng lên điện tích chuyển động từ trường, kết làm bẻ cong điện tích - Phương  [v;B] - Chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng để đường cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện Khi ngón tay chỗi 90o chiều lực Lo-ren-xơ hạt mang điện dương hạt mang điện âm chiều ngược lại - Độ lớn lực Lorenxơ f  q vBSin  : Góc tạo [v ; B] KHUNG DÂY MANG DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU Trường hợp đường sức từ nằm mặt phẳng khung dây: Khung dây chịu tác dụng ngẫu lực Ngẫu lực làm cho khung dây quay vị trí cân bền Trường hợp đường sức từ vng góc với mặt phẳng khung dây Khung dây chịu tác dụng cặp lực cân Các lực làm quay khung c Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng điện M = IBSsin  Với   [B;n] M : Momen ngẫu lực từ (N.m) I: Cường độ dòng điện (A) B: Từ trường (T) S: Diện tích khung dây(m2) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chương V CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Từ thông qua diện tích S: Φ = BS.cosα (Wb) - Với   [n;B] Từ thông riêng qua ống dây: Với L độ tự cảm cuộn dây   Li L  4 10 7 n2V (H) ; n  N : số vòng dây đơn vị chiều dài Suất điện động cảm ứng: a Suất điện động cảm ứng mạch điện kín: c    (V) t b Độ lớn suất điện động cảm ứng đoạn dây chuyển động: c  B v sin  (V)   ( B, v ) c Suất điện động tự cảm: c   L i (V) t (dấu trừ đặc trưng cho định luật Lenx) Năng lượng từ trường ống dây: W Li (J) Mật độ lượng từ trường: w 10 B (J/m3) 8 Chương VI KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ *Nội dung: Chiết suất môi trường tới x sin góc tới = chiết suất mơi trường khúc xạ x sin góc khúc xạ n1.sin i1  n2 sin i2 CHIẾT SUẤT – Chiết suất tuyệt đối mơi trường chiết suất chân không – Công thức: Giữa chiết suất tỉ đối n21 môi trường môi trường chiết suất tuyệt đối n2 n1 chúng có hệ thức: n21  n2 v1  n1 v2 - Ý nghĩa chiết suất tuyệt đối: Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt cho biết vận tốc truyền ánh sáng mơi trường nhỏ vận tốc truyền ánh sáng chân không lần HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Điều kiện để có tượng phản xạ tồn phần – Tia sáng truyền theo chiều từ mơi trường có chiết suất lớn sang mơi trường có chiết suất nhỏ – Góc tới lớn góc giới hạn phản xạ toàn phần (i  i gh hay sin i  sin igh ) sin igh  n1 n  n2 n Phân biệt phản xạ toàn phần phản xạ thông thường: Giống: Tuân theo định luật phản xạ ánh sáng Khác: Trong PXTP, cường độ chùm tia phản xạ cường độ chùm tia tới, phản xạ thông thường, cường độ chùm tia phản xạ yếu Chương VII: MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG LĂNG KÍNH 1.Đường tia sáng đơn sắc qua lăng kính: Các tia sáng qua lăng kính bị khúc xạ tia ló ln bị lệch phía đáy so với tia tới Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cơng thức lăng kính: sin i1  n sin r1 sin i  n sin r  2   A  r1  r2  D  i1  i2  A Các trường hợp đặc biệt: * Nếu A, i1  10 : góc lệch D  A(n  1) * Khi góc lệch đạt cực tiểu: Tia ló tia tới đối xứng qua mặt phẳng phân giác góc chiết quang A r1  r2  A / D A A  Dmin  2i  A  sin  n sin  2  i1  i2  i  A  2igh  * Điều kiện để có tia ló: i  i0 sin i  n sin( A   )  THẤU KÍNH MỎNG Định nghĩa Thấu kính khối chất suốt giới hạn hai mặt cong, thường hai mặt cầu Một hai mặt mặt phẳng Thấu kính mỏng thấu kính có khoảng cách O1O2 hai chỏm cầu nhỏ so với bán kính R1 R2 mặt cầu Phân loại Có hai loại: – Thấu kính rìa mỏng gọi thấu kính hội tụ – Thấu kính rìa dày gọi thấu kính phân kì Đường thẳng nối tâm hai chỏm cầu gọi trục thấu kính Coi O1  O2  O gọi quang tâm thấu kính Tiêu điểm – Với thấu kính hội tụ: Chùm tia ló hội tụ điểm F/ trục F/ gọi tiêu điểm thấu kính hội tụ – Với thấu kính phân kì: Chùm tia ló khơng hội tụ thực mà có đường kéo dài chúng cắt điểm F/ trục F/ gọi tiêu điểm thấu kính phân kì Mỗi thấu kính mỏng có hai tiêu điểm nằm đối xứng qua quang tâm Một tiêu điểm gọi tiêu điểm vật (F), tiêu điểm lại gọi tiêu điểm ảnh (F/) Tiêu cự Khoảng cách f từ quang tâm đến tiêu điểm gọi tiêu cự thấu kính: f = OF = OF / Trục phụ, tiêu điểm phụ tiêu diện – Mọi đường thẳng qua quang tâm O khơng trùng với trục gọi trục phụ – Giao điểm trục phụ với tiêu diện gọi tiêu điểm phụ ứng với trục phụ – Có vơ số tiêu điểm phụ, chúng nằm mặt phẳng vng góc với trục chính, tiêu điểm Mặt phẳng gọi tiêu diện thấu kính Mỗi thấu kính có hai tiêu diện nằm hai bên quang tâm Đường tia sáng qua thấu kính hội tụ Các tia sáng qua thấu kính hội tụ bị khúc xạ ló khỏi thấu kính Có tia sáng thường gặp (Hình 36): – Tia tới (a) song song với trục chính, cho tia ló qua tiêu điểm ảnh – Tia tới (b) qua tiêu điểm vật, cho tia ló song song với trục – Tia tới (c) qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng Đường tia sáng qua thấu kính phân kì Các tia sáng qua thấu kính phân kì bị khúc xạ ló khỏi thấu kính Có tia sáng thường gặp (Hình 37): – Tia tới (a) song song với trục chính, cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm ảnh – Tia tới (b) hướng tới tiêu điểm vật, cho tia ló song song với trục – Tia tới (c) qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng Q trình tạo ảnh qua thấu kính hội tụ Vật thật ảo thường cho ảnh thật, có trường hợp vật thật nằm khoảng từ O đến F cho ảnh ảo Q trình tạo ảnh qua thấu kính phân kì Vật thật ảo thường cho ảnh ảo, có trường hợp vật ảo nằm khoảng từ O đến F cho ảnh thật Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d  f d f d d  1   / suy f  ; d  ; d  d  f d f d  d f d d 10 Cơng thức thấu kính Cơng thức dùng cho thấu kính hội tụ thấu kính phân kì 11 Độ phóng đại ảnh Độ phóng đại ảnh tỉ số chiều cao ảnh chiều cao vật: k A' B ' d f f d  f     d d f f d f AB * k > : Ảnh chiều với vật * k < : Ảnh ngược chiều với vật Giá trị tuyệt đối k cho biết độ lớn tỉ đối ảnh so với vật – Công thức tính độ tụ thấu kính theo bán kính cong mặt chiết suất thấu kính: D 1 n   (  1)   f n  R1 R2  Trong đó, n chiết suất đối chất làm thấu kính, n’ chiết mơi trường đặt thấu kính R R2 bán kính hai mặt thấu kính với qui ước: Mặt lõm: R > ; Mặt lồi: R < ; Mặt phẳng: R =  MẮT_CÁC TẬT CỦA MẮT a/ Định nghĩa phương diện quang hình học, mắt giống máy ảnh, cho ảnh thật nhỏ vật võng mạc b/ cấu tạo thủy tinh thể: Bộ phận chính: thấu kính hội tụ có tiêu cự f thay đổi võng mạc:  ảnh, sát dáy mắt nơi tập trung tế bào nhạy sáng dầu dây thần kinh thị giác Trên võng mạc có điển vàng V nhạy sáng Đặc điểm: d’ = OV = khơng đổi: để nhìn vật khoảng cách khác (d thay đổi) => f thay đổi (mắt phải điều tiết ) d/ Sự điều tiết mắt – điểm cực viễn Cv- điểm cực cận Cc Sự điều tiết Sự thay đổi độ cong thủy tinh thể (và thay đổi độ tụ hay tiêu cự nó) để làm cho ảnh vật cần quan sát lên võng mạc gọi điều tiết Điểm cực viễn Cv Điểm xa trục mắt mà đặt vật mắt thấy rõ mà khơng cần điều tiết ( f = f max) Điểm cực cận Cc Điểm gần trục mắt mà đặt vật mắt thấy rõ điều tiết tối đa ( f = fmin) Khoảng cách từ điểm cực cận Cc đến cực viễn Cv : Gọi giới hạn thấy rõ mắt - Mắt thường : fmax = OV, OCc = Đ = 25 cm; OCv =  e/ Góc vật suất phân ly mắt Góc trơng vật : tg   AB  = góc trơng vật ; AB: kích thườc vật ; = AO = khỏang cách từ vật tới quang tâm O mắt - Năng suất phân ly mắt Là góc trơng vật nhỏ  hai điểm A B mà mắt phân biệt hai điểm   1'  rad 3500 - lưu ảnh võng mạc thời gian  0,1s để võng mạc hồi phục lại sau tắt ánh sáng kích thích Các tật mắt – Cách sửa a Cận thị mắt không điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc fmax < OC; OCc< Đ ; OCv <  => Dcận > Dthường Sửa tật : nhìn xa mắt thường : phải đeo thấu kính phân kỳ cho ảnh vật AB  AB kính d  d   (OCV  ) DV  1 1     f d d   OCV   l = OO’= khỏang cách từ kính đến mắt, đeo sát mắt l =0 f k = -OV  qua kính lên điểm cực viễn mắt Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Viễn thị Là mắt không điề tiết có tiêu điểm nằm sau võng mạc fmax >OV; OCc > Đ ; OCv : ảo sau mắt => Dviễn < Dthường Sửa tật : cách : + Đeo thấu kính hội tụ để nhìn xa vơ cực mắt thương mà khơng cần điều tiết(khó thực hiện) + Đeo thấu kính hội tụ để nhìn gần mắt thường cách mắt 25cm (đây cách thương dùng ) AB kính  AB d  0,25 d   (OCC  ) DC  1 1     f d d   OCC   KÍNH LÚP a/ Định nhgĩa: Là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trông việc quang sát vật nhỏ Nó có tác dụng làm tăng góc trơng ảnh cách tạo ảnh ảo, lớn vật nằm trơng giới hạn nhìn thấy rõ mắt b/ cấu tạo Gồm thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn(cỡ vài cm) c/ cách ngắm chừng AB   A1B1   A2 B2 kínhOk matO d1 d1’ d2 d2’ d1 < O’F ; d1’ nằm giới hạn nhìn rõ mắt: d1 + d1’ = OKO ; d2’ = OV 1   ' f K d1 d1 Ngắm chừng cực cận Điều chỉnh để ảnh A1B1 ảnh ảo hiệm CC : d1’ = - (OCC - l) (l khoảng cách vị trí đặt kính mắt) AB kính  AB d d   (OCC  ) DC  1 1     f d d  d OCC   Ngắm chừng CV Điều chỉnh để ảnh A1B1 ảnh ảo hiệm CV : d1’ = - (OCV - l) AB kính   AB d d   (OCV  ) DV  1 1     f d d  d OCV   d/ Độ bội giác kính lúp * Định nghĩa: Độ bội giác G dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt tỉ số góc trơng ảnh  vật đặt vật điểm cực cận mắt  tan  G  (vì góc   nhỏ)  tan   vật qua dụng cụ quang học với góc trơng trực tiếp Với: tg  AB Ñ * Độ bội giác kính lúp: Gọi l khoảng cách từ mắt đến kính d’ khoảng cách từ ảnh A’B’ đến kính (d’ < 0), ta có : tg  A ' B' A ' B'  OA d'  Gia sư Tài Năng Việt suy ra: G  https://giasudaykem.com.vn tg A ' B' Ñ  tg0 AB d'  G = k Hay: Ñ d' + (1) k độ phóng đại ảnh - Khi ngắm chừng cực cận: d'   Đ đó: GC  kC   d d - Khi ngắm chừng cực viễn: GV  d     OCV đó:  d Đ  d OCV - Khi ngắm chừng vô cực: ảnh A’B’ vơ cực, AB CC nên: tg  AB AB  OF f G  Ñ f Suy ra: G có giá trị từ 2,5 đến 25 ngắm chừng vô cực + Mắt điều tiết + Độ bội giác kính lúp khơng phụ thuộc vào vị trí đặt mắt Giá trị G ghi vành kính: X2,5 ; X5 Lưu ý: - Với l khoảng cách từ mắt tới kính lúp khi: ≤ l < f  GC > GV l=f  GC = G V l>f  GC < G V - Trên vành kính thường ghi giá trị G Ví dụ: Ghi X10 G 25 f (cm) 25 f (cm) 10 f 2,5cm KÍNH HIỂN VI a) Định nghĩa: Kính hiển vi dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trơng ảnh vật nhỏ, với độ bội giác lớn lơn nhiều so với độ bội giác kính lúp b) Cấu tạo: Có hai phận chính: - Vật kính O1 thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài mm), dùng để tạo ảnh thật lớn vật cần quan sát - Thị kính O2 thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm), dùng kính lúp để quan sát ảnh thật nói Hai kính có trục trùng khoảng cách chúng không đổi Bộ phận tụ sáng dùng để chiếu sáng vật cần quan sát d) Độ bội giác kính ngắm chừng vơ cực: AB A 1B1 A 1B1  tg = Ñ O2F2 f2 tg A 1B1 Đ  x Do đó: G  (1) tg AB f - Ta có: tg  Hay G  k1  G2 Độ bội giác G kính hiển vi trường hợp ngắm chừng vơ cực tích độ phóng đại k ảnh A1B1 qua vật kính với độ bội giác G2 thị kính Gia sư Tài Năng Việt Hay G  .Ñ f1 f https://giasudaykem.com.vn / Với:  = F1 F2 gọi độ dài quang học kính hiển vi Người ta thường lấy Đ = 25cm KÍNH THIÊN VĂN a) Định nghĩa: Kính thiên văn dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trơng ảnh vật xa (các thiên thể) b) Cấu tạo: Có hai phận chính: - Vật kính O1: thấu kính hội tụ có tiêu cự dài (vài m) - Thị kính O2: thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm) Hai kính lắp trục, khoảng cách chúng thay đổi c) Độ bội giác kính ngắm chừng vô cực: - Trong cách ngắm chừng vô cực, người quan sát điều chỉnh để ảnh A1B2 vô cực Lúc tg  A 1B1 AB tg  1 f2 f1 Do đó, độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vơ cực : G  tg f1  tg0 f Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ...  e/ Góc vật suất phân ly mắt Góc trơng vật : tg   AB  = góc trơng vật ; AB: kích thườc vật ; = AO = khỏang cách từ vật tới quang tâm O mắt - Năng suất phân ly mắt Là góc trơng vật nhỏ ...    d d f f d f AB * k > : Ảnh chiều với vật * k < : Ảnh ngược chiều với vật Giá trị tuyệt đối k cho biết độ lớn tỉ đối ảnh so với vật – Công thức tính độ tụ thấu kính theo bán kính cong... f d f d  d f d d 10 Công thức thấu kính Cơng thức dùng cho thấu kính hội tụ thấu kính phân kì 11 Độ phóng đại ảnh Độ phóng đại ảnh tỉ số chiều cao ảnh chiều cao vật: k A' B ' d f f d 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt kiến thức môn vật lý lớp 11 , Tóm tắt kiến thức môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay