Tài liệu môn lý 10, bài tập chương 6 môn vật lý lớp 10

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP CHƯƠNG MƠN VẬT LỚP 10 Câu Ngun lí I nhiệt động lực học diễn tả công thức  U = A + Q, với quy ước A Q > : hệ truyền nhiệt B A < : hệ nhận công C Q < : hệ nhận nhiệt D A > : hệ nhận công Câu Nhúng thỏi sắt khối lượng 3kg 500 C vào 5kg nước 15 0C Biết nhiệt dung riêng sắt nước là: 460J/kg.K, 4200J/kg.K Nhiệt độ cân là: A 44 0C B 44,9 0C C 45 0C D 45,9 0C Câu Nội hệ hệ tỏa nhiệt sinh công ? A Không đổi.B Chưa đủ điều kiện để kết luận C Giảm D Tăng Câu Nội hệ hệ nhận nhiệt thực công ? A Tăng B Chưa đủ điều kiện để kết luận C Không đổi D Giảm Câu Nội khối khí tăng 10J truyền cho khối khí nhiệt lượng 30J Khi khối khí A sinh công 40J B nhận công 20J C thực công 20J D nhận công 40J Câu Định luật, nguyên lí vật cho phép giải thích tượng chất khí nóng lên bị nén nhanh (ví dụ khơng khí bị nén bơm xe đạp) ? A Định luật bảo tồn B Ngun lí I nhiệt động lực học C Nguyên lí II nhiệt động lực học D Định luật bảo toàn động lượng Câu Thả cầu nhơm khối lượng 0,3kg đun nóng tới 100 C vào cốc nước 20 0C Sau thời gian, nhiệt độ cầu nước 25 C Coi cầu nước truyền nhiệt cho Biết nhiệt dung riêng nhôm 880J/kg.K Khối lượng nước là: A 0,94g B 0,94kg C 2kg D 2g Câu Trong q trình chất khí nhận nhiệt sinh cơng A Q biểu thức  U = A + Q phải có giá trị nòa sau ? A Q < 0, A > B Q > 0, A < C Q > 0, A > D Q < 0, A < Câu Trong hệ thức sau, hệ thức biểu diễn cho trình nén đẳng nhiệt lượng khí ? A  U = B  U = Q C  U = A + Q D  U = A Câu 10 Trong chu trình động nhiệt lí tưởng, chất khí thực công 2.103 J truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng 6.103 J Hiệu suất động A 33% B 80% C 65% D 25% Câu 11 Chọn phát biểu A Độ biến thiên nội vật độ biến thiên nhiệt độ vật B Nội gọi nhiệt lượng C Nội phần lượng vật nhận hay mật bớt trình truyền nhiệt D Có thể làm thay đổi nội vật cách thực công Câu 12 Trong hệ thức sau, hệ thức biểu diễn cho q trình nung nóng khí bình kín bỏ qua nở nhiệt bình ? A  U = B  U = A + Q C  U = Q D  U = A Câu 13 Thả miếng thép kg nhiệt độ 345 C vào bình đựng lít nước Sau cân nhiệt độ cuối 30 C Bỏ qua tỏa nhiệt môi trường Biết nhiệt dung riêng thép, nước 460J/kg.K, 4200J/kg.K Nhiệt độ ban đầu nước là: A C B 17 C C 27 C D 37 C Câu 14 Hệ thức ΔU = A + Q với A > 0, Q < diễn tả cho trình chất khí ? A Nhận cơng tỏa nhiệt B Nhận nhiệt sinh công C Tỏa nhiệt nội giảm D Nhận công nội giảm Câu 15 Trường hợp ứng với trình đẳng tích nhiệt độ tăng ? A  U = Q ; Q > B  U = A + Q ; A > 0, Q > C  U = A ; A > D  U = A - Q ; A < 0, Q > Câu 16 Nội vật A tổng lượng mà vật nhận q trình truyền nhiệt thực cơng B nhiệt lượng mà vật nhận trình truyền nhiệt C tổng động phân tử cấu tạo nên vật D tổng động vật Câu 17 Phát biểu sau phù hợp với nguyên lí II nhiệt động lực học ? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Độ tăng nội vật tổng công nhiệt lượng mà vật nhận B Động nhiệt chuyển hố tất nhiệt lượng nhận thành cơng học C Nhiệt lượng truyền từ vật sang vật nóng D Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội vật biến thành công mà vật thực Câu 18 Chọn phát biểu sai A Đơn vị nhiệt lượng đơn vị nội B Một vật lúc có nội năng, lúc có nhiệt lượng C Nhiệt lượng số đo nội vật trình truyền nhiệt D Nhiệt lượng khơng phải nội Câu 19 Trong q trình chất khí truyền nhiệt sinh cơng A Q biểu thức ΔU = A + Q phải có giá trị nòa sau ? A Q < 0, A > B Q > 0, A < C Q > 0, A > D Q < 0, A < Câu 20 Trong trình biến đổi đẳng tích hệ A nhận cơng nội tăng B nhận nhiệt nội tăng C nhận nhiệt sinh công D nhận công truyền nhiệt Câu 21 Thực công 100J để nén khí xylanh khí truyền mơi trường nhiệt lượng 20J Kết luận sau A Nội khí tăng 80J B Nội khí tăng 120J C Nội khí giảm 80J D Nội khí giảm 120J Câu 22 Hiệu suất động nhiệt 40%, nhiệt lượng nguồn nóng cung cấp 800J Cơng mà động nhiệt thực A 2kJ B 320J C 800J D 480J Câu 23 Hiệu suất động nhiệt 40%, nhiệt lượng nguồn nóng cung cấp 800J Nhiệt lượng động cung cấp cho nguồn lạnh A 480J B 2kJ C 800J D 320J Câu 24 Người ta thực công 100J lên khối khí truyền cho khối khí nhiệt lượng 40J Độ biến thiên nội khí A 60J nội giảm B 140J nội tăng C 60J nội tăng D 140J nội giảm Câu 25 Chất khí xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt lượng thực cơng 40J lên khối khí nội khối khí tăng thêm 20J ? A Khối khí tỏa nhiệt 20J B Khối khí nhận nhiệt 20J C Khối khí tỏa nhiệt 40J D Khối khí nhận nhiệt 40J Câu 26 Một động nhiệt thực cơng 400J nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 1kJ Hiệu suất động nhiệt A nhỏ 25% B 25% C lớn hơm 40% D 40% Câu 27 Người ta thực công 100J để nén khí xylanh Biết nội khí tăng thêm 10J Chọn kết luận A Khí truyền nhiệt 110J B Khí nhận nhiệt 90J C Khí truyền mơi trường xung quanh nhiệt lượng 110J D Khí truyền mơi trường xung quanh nhiệt lượng 90J Câu 28 Chất khí xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt lượng thực cơng 170J lên khối khí nội khối khí tăng thêm 170J ? A Khối khí nhận nhiệt 340J B Khối khí nhận nhiệt 170J C Khối khí tỏa nhiệt 340J D Khối khí khơng trao đổi nhiệt với mơi trường Câu 29 Trong q trình đẳng tích, nội khí giảm 10J Chọn kết luận A Khí nhận nhiệt 20J sinh cơng 10J B Khí truyền nhiệt 20J nhận cơng 10J C Khí truyền sang mơi trường xung quanh nhiệt lượng 10J D Khí nhận nhiệt lượng 10J Câu 30 Một động nhiệt nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 1200J truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng 900J Hiệu suất động A lớn hơm 75% B 75% C 25% D nhỏ 25% Câu 31 Người ta thực cơng 100J để nén khí xylanh Biết khí truyền sang mơi trường xung quanh nhiệt lượng 20J Độ biến thiên nội khí A 80J B 120J C -80J D 120J Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 32 Nhiệt lượng vật đồng chất thu vào 6900J làm nhiệt độ vật tăng thêm 500C Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường, biết khối lượng vật 300g Nhiệt dung riêng chất làm vật A 460J/kg.K B 1150J/kg.K C 8100J/kg.K D 41,4J/kg.K Câu 33 Người ta muốn pha nước tắm với nhiệt độ 38 0C Phải pha thêm lít nước sơi vào 15 lít nước lạnh 19,4 0C A 2,5 lít B 3,5 lít C 4,5 lít D lít Câu 34 Người ta truyền cho khí tong xylanh nhiệt lượng 100J Khí nở thực cơng 70J đẩy píttơng lên Độ biến thiên nội khí A -30J B 170 C 30J D -170J Câu 35 Người ta thực cơng 1000 J để nén khí xilanh Tính độ biến thiên khí, biết khí truyền môi trường xung quanh nhiệt lượng 400 J ? A U = -600 J B U = 1400 J C U = - 1400 J D U = 600 J Câu 36 Chọn phát biểu A Trong trình đẳng tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận dùng làm tăng nội thực công B Độ biến thiên nội vật tổng công nhiệt lượng mà vật nhận C Động nhiệt chuyển hóa tất nhiệt lượng nhận thành cơng học D Nhiệt tự truyền từ vật lạnh sang vật nóng Câu 37 Nội hệ hệ tỏa nhiệt sinh công? A Không đổi B Chưa đủ điều kiện để kết luận C Giảm D Tăng Câu 38 Hiệu suất động nhiệt 40%, nhiệt lượng nguồn nóng cung cấp 800J Cơng mà động nhiệt thực là: A 2kJ B 320J C 800J D 480J Câu 39 Đổ lít nước 20 C vào lít nước 45 C Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg Nhiệt độ cân là: A 2,9375 C B 293,75 C C 29,357 C D 29,375 C Câu 40 Câu sau nói nội không đúng? A Nội dạng lượng B Nội chuyển hố thành dạng lượng khác C Nội nhiệt lượng D Nội vật tăng thêm giảm Câu 41 Khi nói nội năng, điều sau sai? A Nội vật phụ thuộc vào nhiệt độ thể tích vật B Có thể đo nội nhiệt kế C Đơn vị nội Jun (J) D Nội vật tổng động tương tác phần tử cấu tạo nên vật Câu 42 Thực công 100J để nén khí xylanh khí truyền mơi trường nhiệt lượng 20J Kết luận sau A Nội khí tăng 80J B Nội khí tăng 120J C Nội khí giảm 80J D Nội khí giảm 120J Câu 43 Chọn câu trả lời đúng: Trong trình biến đổi đẳng áp: A Độ biến thiên nội hệ hiệu nhiệt lượng truyền cho hệ công mà hệ thực B Độ biến thiên nội hệ tổng nhiệt lượng truyền cho hệ công mà hệ thực C Nội hệ không thay đổi D Nhiệt lượng truyền cho hệ công mà hệ thực Bài 1: Một nhẹ gắn vào sàn B quay tự quanh B Tác dụng lên lực có độ lớn 100 N theo phương ngang Thanh giữ cân nhờ dây AC Tìm lực căng dây biết α = 30° Bài 2: Thanh nhẹ OB quay quanh trục nằm ngang qua O Tác dụng lên lực vng góc với A B có độ lớn F1, F2 Biết F1 = 100 N, OA = 10 cm, AB = 40 cm, A nằm O B Xác định F2 Bài 3: Một cầu có khối lượng m = 2,5 kg treo vào tường nhờ sợi dây Dây hợp với tường góc α = 30° Cho g = 9,8 m/s² Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc cầu tường Tính lực căng dây treo áp lực cầu lên tường Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 4: Một vật có khối lượng m = 1,0 kg giữ yên mặt phẳng nghiêng sợi dây song song với đường dốc Biết góc nghiêng α = 30° Cho g = 9,8 m/s² Tính phản lực mặt phẳng nghiêng lực căng dây Bài 5: Một người nâng đầu ván có trọng lượng 200N đặt nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang góc 45° Đầu ván tỳ vào sàn Tính độ lớn lực nâng người hai trường hợp a Người nâng theo phương vng góc với ván b Người nâng theo phương thẳng đứng m1 m2 Bài 6: Một rắn AB đồng chất dài 1,0 m có khối lượng 1,4 kg phân bố Thanh có A O B thể quay quanh trục O hình vẽ Trên C D có gắn vật nặng khối lượng m1 = 3,0 kg, m2 = 1,0 kg Cho g = 10 m/s² Tìm vị trí đặt m2 để thăng Biết OA = 30 cm, OC = 20 cm Bài 7: Một người gánh thúng lúa thúng gạo, thúng lúa nặng 10 kg, thúng gạo nặng 15 kg Đòn gánh dài 1,0 m, có khối lượng không đáng kể Hai thúng đặt hai đầu mút đòn gánh Tìm vị trí đòn gánh đặt lên vai để chúng C cân A B Bài 8: Thanh BC nhẹ gắn vào tường nhờ lề C hình Đầu B treo vật có khối lượng m = 4,0 kg B O α giữ thăng nhờ dây AB Biết AB = 30 cm, AC = 40 cm Xác định lực tác dụng lên BC C Bài 9: Một đèn có trọng lượng 40N treo vào m A đầu B OB tựa vào tường nhờ lề O hình Một sợi dây BC giúp giữ thăng Bỏ qua Hình Hình khối lượng dây chống, biết dây BC hợp với phương ngang góc α = 45° Tính lực căng dây treo AB, BC phản lực tường lên Bài 10: Một đồng chất AB có khối lượng m = kg, quay quanh lề B gắn vào tường thẳng đứng giữ cân nằm ngang nhờ sợi dây buộc vào đầu A vắt qua ròng rọc cố định, đầu sợi dây treo vật m2 = kg Tại điểm C AB cho AC = 60 cm, treo vật có khối lượng m1 = B C A kg Tính chiều dài thanh, cho g = 10 m/s² Bài 11: Một ván có trọng lượng 1200 N dài 8m có trọng tâm nằm cách đầu ván 2m Ván m1 m2 bắt qua mương cho ván nằm ngang Tìm lực mà ván tác dụng lên hai bờ mương hai trường hợp a Trên ván khơng có người b Trên ván có người trọng lượng 800N đứng ván ... lượng vật đồng chất thu vào 69 00J làm nhiệt độ vật tăng thêm 500C Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường, biết khối lượng vật 300g Nhiệt dung riêng chất làm vật A 460 J/kg.K B 1150J/kg.K C 8100 J/kg.K... truyền cho vật làm tăng nội vật biến thành công mà vật thực Câu 18 Chọn phát biểu sai A Đơn vị nhiệt lượng đơn vị nội B Một vật lúc có nội năng, lúc có nhiệt lượng C Nhiệt lượng số đo nội vật q trình... nội khí giảm 10J Chọn kết luận A Khí nhận nhiệt 20J sinh cơng 10J B Khí truyền nhiệt 20J nhận cơng 10J C Khí truyền sang mơi trường xung quanh nhiệt lượng 10J D Khí nhận nhiệt lượng 10J Câu 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn lý 10, bài tập chương 6 môn vật lý lớp 10 , Tài liệu môn lý 10, bài tập chương 6 môn vật lý lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay