Máy tính cầm tay cho vật lý lớp 11

14 39 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HƯỚNG DẪN DÙNG MÁY TÍNH CẦM TAY Fx 570ES I TÌM NHANH ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC Sử dụng SOLVE ( Chỉ dùng COMP: MODE1 ) Ý nghĩa - Kết hình Chọn chế độ làm việc Nút lệnh Dùng COMP COMP tính tốn chung MODE Chỉ định dạng nhập/ xuất tốn SHIFT MODE Màn hình xuất Math Nhập biến X ALPHA ) Màn hình xuất X Nhập dấu = Chức SOLVE: Màn hình xuất = ALPHA CALC SHIFT CALC = hiển thị kết X= Lưu ý: Chức CALC SOLVE ngược Các Ví dụ: Ví dụ 1:Cho dòng điện I= 15 A qua điện trở R1 =5Ω, R2 =10Ω mắc song song.Tính i1 , i2 Giải: I1R1= I2R2 Hay R1X = R2 (15-X) Nhập máy : 5X = 10(15-X) Bấm: SHIFT CALC = (DÙNG SOLVE) kết quả: 5X = 10 (15-X) X= L-R = 10 Vậy I1 =10A ; I2 = 15- 10 = 5A Ví dụ 2: Cho dòng điện 18 A qua ba điện trở R1=3Ω , R2 =6Ω , R3 =2Ω mắc song song.Tính hiệu điện hai đầu đoạn mạch song song Giải: I1R1= I2R2 = I3R3 Ta có U X X X X  18 Nhập máy :   R R R X X X  18   Bấm: SHIFT CALC= (DÙNG SOLVE) kết quả: Vậy U =18V X X  X= L-R = X   18 18 Ví dụ 3: Cho dòng điện 11 A qua ba điện trở R1=4Ω , R2 =5Ω , R3 =10Ω mắc song song.Tính cường độ dòng điện qua điện trở: i1 ,i2 ,i3 Giải: I1R1= I2R2 = I3R3 Ta có U X X X X   R3  11 R1 R2 X  X  X  11 10 X= L-R = 20 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bấm: SHIFTCALC= (DÙNG SOLVE) kết quả: Ta U =20V Ấn M+ sau chia ta i1=5A, Ấn phím AC RCL M  chia i2 = 4A; Ấn phím AC Bấm Bấm RCL  chia 10 i3 = 2A M Ví dụ 4: Hai điện trở R1 , R2 mắc song song cho điện trở tương đương 18:5Ω Biết R2-R1=3Ω Tính R1, R2 1   Giải: Ta có R1 X X X3 18 1 1   Nhập máy :   R R  18 X X  18 Bấm: SHIFTCALC= X= L-R = (DÙNG SOLVE) kết quả: Vậy R = 6Ω Ví dụ 5: Ba điện trở R1 , R2 , R3 mắc song song mạch điện cho điện trở tương đương (18/11) Ω Biết R3-R2=R2-R1=3Ω Tính R1 , R2 , R3 Giải: Gọi R1 điện trở nhỏ Đặt R1 X 1 11 1 11 Ta có:        R R R 18 X X  X  18 Nhập máy: hình bên Ấn SHIFT CALC ( SOLVE) X  1 11   X  X  18 X= L-R = = Ta kết quả: R1=X = Ω => R2=X +3= 6Ω; R3=X+6 = Ω Ví dụ 6: Hai cầu nhỏ tích điện có độ lớn nhau, đặt cách cm chân khơng đẩy lực 0,9N Xác định điện tích hai cầu 9.109 Phương pháp truyền Mà q1 q nên thống Giải: Theo định luật Coulomb: F  k q q r2   q1 q2   q1 q2 25.1014 052 F r k   0, 9.0,  Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Phương pháp dùng SOLVE Nhấn: MODE1 (COMP ) Ta có: F  k q q r 2 với biến X q1 q2 Nhấn 0.9 ALPHA CALC ALPHA ) x2  0.05 x2 x10x x Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  q 25.10 14 q  q  5.107 C Máy hiển thị : Do hai điện tích đẩy nên: q  q  5.10 7 C Tiếp tục nhấn SHIFTCALC0 = hay q  q 5.10 C 7 Máy hiển thị: X q1 q2 cần tìm Vậy q  q  5.10 7 C hay q  q 5.10 7 C 2 (do hai điện tích đẩy nhau) Ví dụ 7: Cho mạch điện hình vẽ Biết: R1 =  , R2 =2  , R3 =  hiệu điện hai đầu mạch V Tính điện trở tương đương mạch cường độ dòng điện chạy qua mạch R1 R2 R3 Phương pháp dùng SOLVE Phương pháp truyền thống Nhấn: MODE1 (COMP ) Giải: Điện trở tương đương: R1 nối tiếp R2 nên: R12 = R1 + R2 = 5+2 =  R12 song song R3 nên: R  R 12 R  7.1   td R  R 1 12 (R1 nối tiếp R2) song song R3 R td  1 1    R R R  R R với biến X Rtđ 12 3 Nhấn ALPHA ) ALPHA CALC 5+ Theo định luật Ôm cho đoạn mạch: I U Rtd  8A +1 Máy hiển thị : Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Tiếp tục nhấn SHIFTCALC0 = Máy hiển thị: X Rtđ cần tìm Vậy Rtđ = 0,875  Cường độ dòng điện chạy qua mạch: I = U/Rtđ Nhấn 7:Ans = Máy hiển thị: Vậy I = A Ví dụ 8: Một ống dây hình trụ dài 50 cm, cường độ dòng điện chạy qua vòng dây A cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 25.10-4 T Tính số vòng dây ống dây Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng SOLVE Nhấn: MODE1 (COMP ) Giải: Số vòng dây ống dây Ta có: B  4.10 7  N   NI l 25.10 4.0, Bl  7 7 4 10 I 4.10 N = 497 vòng  NI Ta có: B  4.10 7 l với biến X N Nhấn 25 x10x (-) ALPHA CALC SHIFT x10x x x10x (-) x Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ALPHA ) x  0.5 Máy hiển thị : Tiếp tục nhấn SHIFTCALC0 = Máy hiển thị: X N cần tìm Vậy N = 497 vòng Từ ví dụ suy luận cách dùng công thức khác! II: DÙNG CÁC HẰNG SỐ CÀI ĐẶT SẴN TRONG MÁY TÍNH: Các số vật lí đổi đơn vị vật lí: a Các lệnh: Các số cài sẵn máy tinh Fx570MS; Fx570ES; 570ES Plus; VINACAL 570ES Plus lệnh: [CONST] Number [0 40] (xem mã lệnh nắp máy tính cầm tay) Lưu ý: Khi tính tốn dùng máy tính cầm tay, tùy theo yêu cầu đề nhập trực tiếp số từ đề cho , muốn kết xác nên nhập số thơng qua mã lệnh CONST [0 40] cài đặt sẵn máy tinh! (Xem thêm bảng HẰNG SỐ VẬT LÍ đây) b Các số vật lí Với máy tính cầm tay, ngồi tiện ích tính tốn thuận lợi, thực phép tính nhanh, đơn giản xác phải kể tới tiện ích tra cứu số số vật lí đổi số đơn vị vật lí Các số vật lí cài sẫn nhớ máy tính với đơn vị hệ đơn vị SI Các số thường dùng là: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Mã Máy 570ES bấm: số SHIFT Khối lượng prôton (mp) 01 Const [01] = 1,67262158.10-27 (kg) Khối lượng nơtron (mn) 02 Const [02] = 1,67492716.10-27 (kg) Khối lượng êlectron (me) 03 Const [03] = 9,10938188.10-31 (kg) Điện tích êlectron (e) 23 Const [23] = 1,602176462.10-19 (C) Số Avôgađrô (NA) 24 Const [24] = 6,02214199.1023 (mol-1) Const [35] = 9,80665 (m/s2) Hằng số vật lí Gia tốc trọng trường mặt đất (g) c.Ví dụ 1: Máy 570ES: Các số Tốc độ ánh sáng chân không (C0) hay c Điện tích êlectron (e) Khối lượng êlectron (me) 35 0 40 Giá trị hiển thị = Thao tác bấm máy Fx 570ES Kết hình SHIFT CONST 28 = 299792458 m/s SHIFT CONST 23 = 1.602176462 10-19 C SHIFT CONST 03 = 9.10938188 10-31 Kg Đổi đơn vị (không cần thiết lắm): Với mã lệnh ta tra bảng in nắp sau máy tính - Máy 570ES bấm Shift8 Conv [mã số] = - Ví dụ : Từ 36 km/h sang? m/s, bấm: 36Shift8 [Conv] 19= Màn hình hiển thị: 10m/s - Máy 570MS bấm ShiftConst Conv [mã số] = Ví dụ cách nhập số: Ví dụ 2: Tính lực tương tác điện electron prôtôn chúng đặt cách 2.10-9cm nước nguyên chất có số điện mơi  = 81 Giải 1: Ta có: F  k q 1q r Thế số trực tiếp: F  9.10 1, 6.1019 2 81.(2.10 11 )  7,1.10 9 ( N ) Giải 2: Bấm máy: 9.109 X SHIFT 23 e X2 81 X(2x10x -11 ) –x2 = kết hiển thị :7,1 10-9(N) Nhận xét : Cách nhập số e từ máy tính cho kết xác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn III CÁCH NHẬP SỐ NGHỊCH ĐẢO ĐỂ TÌM NHANH KẾT QUẢ : Ví dụ 1: Cho điện trở R1 =6Ω, R2 =12Ω mắc song song.Tính điện trở tương đương Giải: Ta có: 1 1 1      R R R R 12 Nhập máy: X 1  12 X 1  1 X  Vậy R =4Ω Lưu ý: Nhấn nhanh nghịch đảo cách nhấn phím x 1 bên phím MODE Ví dụ 2: Vật sáng AB cách thấu kính phân kỳ đoạn 20 cm cho ảnh A’B’ cao 1/2 vật Hãy xác định tiêu cự thấu kính Hướng dẫn giải 1 Áp dụng công thức   f d d' áp dụng cơng thức độ phóng đại k = -d’/d Hướng dẫn sử dụng máy tính Nhập máy tính: ấn 20 x-1 + - 10 x-1 = Ansx-1 = Kết quả: - 20 Với thấu kính phân kì vật thật ln cho ảnh ảo chiều nhỏ với vật nên k > 0; suy A’B’/AB = k Hay d’ = - 0,5d = -10 cm Tiêu cự thấu kính f = - 20 cm IV SỬ DỤNG BỘ NHỚ TRONG MÁY TÍNH CẦM TAY: Bộ nhớ phép tính ghi biểu thức tính mà bạn nhập vào thực kết Bạn sử dụng nhớ phép tính Mode COMP (MODE 1) Tên nhớ Bộ nhớ Ans Miêu tả Lưu lại kết phép tính cuối Kết phép tính cộng trừ với nhớ độc lập Bộ nhớ độc lập M Hiện thị “ M” liệu nhớ độc lập Sáu biến số A , B , C , D , X Y Các biến số dùng để lưu giá trị riêng a Mô tả nhớ (Ans) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  Nội dung nhớ Ans cập nhập làm phép tính sử dụng phím sau: = , SHIFT = , M+ , SHIFT M+ ( M-) RCL SHIFT RCL (STO) Bộ nhớ giữ tới 15 chữ số.   Nội dung nhớ Ans không thay đổi có lỗi việc vừa thực phép tính.   Nội dung nhớ Ans ấn phím AC , thay đổi mode phép tính, tắt máy.  Dùng nhớ Ans để thao tác số phép tính: Ví dụ 1: Lấy kết  chia cho 30 ( Tiếp tục)  30 =  Ấn tự động nhập vào lệnhAns  Với thao tác , bạn cần thực phép tính thứ sau phép tính thứ Nếu cần gọi nội dung nhớ Ans sau ấn AC , ấn tiếp Ans  Nhập nội dung nhớ Ans vào biểu thức: Ví dụ 2: Để thao tác phép tính sau đây: 123 + 456 = 579; 789 - 579 = 210 Giải LINE D 3+4 = 123+456 579  Ans = D 789Ans 210 b Miêu tả chung nhớ độc lập (M) Có thể làm phép tính cộng thêm trừ kết nhớ độc lập Chữ “M” hiển thị nhớ độc lập có lưu giá trị  Sau tóm tắt số thao tác sử dụng nhớ độc lập  Ý nghĩa Ấn phím Thêm giá trị kết hiển thị biểu thức vào M+ nhớ độc lập 10 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bớt giá trị kết hiển thị biểu thức từ SHIFT M+ (M) nhớ độc lập Gọi nội dung nhớ độc lập gần RCL M+ (M )  Cũng chuyển biến số M vào phép tính , yêu cầu máy tính sử dụng nội dung nhớ độc lập vị trí Dưới cách ấn phím để chuyển biến số M.  ALPHA M+ (M)   Chữ “M” phía bên trái có giá trị khác lưu nhớ độc lập    Nội dung nhớ độc lập ấn phím AC thay đổi mode tính tốn, kể tắt máy   Các ví dụ sử dụng nhớ độc lập :  Nếu chữ “M” hiển thị thao tác “ Xóa nhớ độc lập” trước thực ví dụ này. Ví dụ 3: 23 + = 32 : + M+ (thêm 32 vào) 53 – = 47 :  M+ (thêm 47 vào :32+47=79) 45 = 90 :  SHIFT M+ (M) ( 79 trừ cho 90 -11) 99  3=33 : 9  M+ (Thêm 33 vào là: 33 -11=22) RCL M+ (M) ( Gọi M: kết 22 ) (Cộng ) 22 Xóa nhớ độc lập: Ấn SHIFT RCL (STO) M+ : Xóa nhớ độc lập làm chữ “M” lặn (Phép gán nhớ 0) c Các biến ( A, B, C, D) Miêu tả chung biến phép gán biến: (Đang thực phép tính) Ý nghĩa - Kết Phép gán biến gọi biến Nút lệnh Màn hình Gán số tính vào biến A SHIFT RCL STO (-) Ans →A Màn hình Gán số tính vào biến B SHIFT RCL STO ,,, Ans →B Màn hình Gán số tính vào biến C SHIFT RCL STO hyp Ans →C Màn hình Gán số tính vào biến D SHIFT RCL STO sin Ans →D Gọi biến A vào thực phép tính RCL (-) Màn hình A Gọi biến B vào thực phép tính RCL ,,, Màn hình B Gọi biến C vào thực phép tính RCL hyp Màn hình C 11 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gọi biến D vào thực phép tính RCL sin Màn hình D  Bạn cho giá trị kết vào biến Ví dụ 4: + Cho kết + vào biến A (Phép gán biến A) + SHIFT RCL (STO) () (A): Màn hình +  A + Cho kết x vào biến B (Phép gán biến B) x SHIFT RCL (STO)  '" (B): Màn hình x  B 15  Sử dụng thao tác sau bạn muốn kiểm tra nội dung biến Ví dụ 5: Để gọi nội dung biến A ; B (Phép gọi biến A; Phép gọi biến B) RCL () A ; RCL '" B  Dưới cho biết đưa biến vào biểu thức sau: Ví dụ 6: Nhân nội dung biến A với nội dung biến B: ALPHA () A  ALPHA  '" (B) = kết hiển thị: 120  Nội dung biến ấn phím AC thay đổi mode phép tính, kể tắt máy. Ví dụ 7: (Về sử dụng biến nhớ A,B,C…): Cho mạch điện hình Biết: E=12V, r=0,2Ω, R1=4 R2=4, R3=R4=12, R5=8 Điện trở ampe kế dây nối không đáng kể Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1 Giải R2 R3 A R4 R5 R1 E, r Hình a) Sơ đờ mạch ngồi: R1nt ( R2 // R4 ) nt ( R3 // R5 ) 12 Gia sư Tài Năng Việt -Tính: R  24 RR R R  4.12 12 https://giasudaykem.com.vn 3( ) Nhập máy tính: Nhấn SHIFT RCL STO (-) Hiển Thị: Ans A: Nghĩa R  3( ) lưu vào biến A Nhấn AC để thực phép tính 24 -Tính: R  35 RR  R R 12.8 12   4,8( ) Nhập máy tính: Nhấn SHIFTRCL STO ,,, Hiển Thị: AnsB:  24 ( ) lưu vào biến B Nhấn AC để thực phép tính -Tính: R  R  R  R    24  59  11,8( ) Ta nhập máy tính sau: N 24 35 5 Nghĩa R 35 Lưu ý: Gọi biến A: RCL(-) hình xuất A Gọi biến B: RCL ,,, hình xuất B Nhập máy tính: Có thể nhấn phím S S  D 59 11,8 Nhấn SHIFT RCL STO hyp Hiển Thị: AnsC: Nghĩa RN  59  11,8( ) lưu vào biến C Nhấn AC để thực phép tính tiếp 13 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 12 1( A) Nhập máy tính: I  I  E  R  r 11,8  0, N Lưu ý: Gọi biến C: RCLhyp hình xuất C Nhập: 12  RCL Hyp C  0, : Màn hình hiển Thị: => I=1A d Xóa nội dung tồn nhớ: Sử dụng thao tác sau để xóa nội dung nhớ Ans , nhớ độc lập tất biến Ấn phím SHIFT (CLR) (Memory) = (Yes)  Để hủy hoạt động xóa mà khơng cần làm khác , ấn AC (Cancel) thay cho = V SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY TÍNH TỐN THƠNG THƯỜNG: Lưu ý: Phím x10 x dùng để nhập 10x nhập 10 không nên dùng phím x x Ví dụ 1: Hai điện tích q1=q2=5.10-16C đặt cố định hai đỉnh B, C tam giác ABC cạnh a=8cm Các điện tích đặt khơng khí có số điện mơi =1,000594 Xác định cường độ điện trường đỉnh A tam giác nói Cách giải Kết quả- Hình vẽ Cường độ điện trường A xác định : 3.q E=2E1.Cos300= E1 = 4.a2 Thay số nhập máy ta được: E=0,00122 V/m 14 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Ví dụ 2: Cường độ điện trường điện tích điểm A 36 V/m, B V/m Biết A,B nằm phía so với điện tích Hỏi cường độ điện trường trung điểm I AB? Giải: q E k A q rA2 E k B rB2 Cường độ điện trường trung điểm I AB : r r q với r I  r I 4 q E k   I 2  r  r     1 2 A B            36    E A  E B  Bấm máy kết quả: E 16 V / m EI k A B I 15 ... lí Với máy tính cầm tay, ngồi tiện ích tính tốn thuận lợi, thực phép tính nhanh, đơn giản xác phải kể tới tiện ích tra cứu số số vật lí đổi số đơn vị vật lí Các số vật lí cài sẫn nhớ máy tính với... vị vật lí: a Các lệnh: Các số cài sẵn máy tinh Fx570MS; Fx570ES; 570ES Plus; VINACAL 570ES Plus lệnh: [CONST] Number [0 40] (xem mã lệnh nắp máy tính cầm tay) Lưu ý: Khi tính tốn dùng máy tính. .. TRONG MÁY TÍNH CẦM TAY: Bộ nhớ phép tính ghi biểu thức tính mà bạn nhập vào thực kết Bạn sử dụng nhớ phép tính Mode COMP (MODE 1) Tên nhớ Bộ nhớ Ans Miêu tả Lưu lại kết phép tính cuối Kết phép tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Máy tính cầm tay cho vật lý lớp 11 , Máy tính cầm tay cho vật lý lớp 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay