Kiểm tra 1 tiết chương 6 môn vật lý lớp 11

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG MÔN VẬT LỚP 11 ĐỀ SỐ Câu 1: Cho tia sáng truyền qua hai mơi trường có chiết suất n1 n2 hình vẽ Tìm kết luận chiết suất góc: A n2 > n1 B rmax = 900 n C Nếu sini < ánh sáng phản xạ tồn phần n1 D A, B C Câu Tìm câu phát biểu A Góc khúc xạ lớn , nhỏ góc tới B Hiện tượng khúc xạ ánh sáng xảy ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang C Tia khúc xạ phía bên pháp tuyến mặt phân cách hai môi trường điểm tới D Hiện tượng khúc xạ xảy ánh sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 3: Với cặp mơi trư ờng suốt định tỷ số sin góc tới sin góc khúc xạ: A Phụ thuộc vào mơi trường chứa tia tới B Phụ thuộc vào môi trường chứa tia khúc xạ C Phụ thuộc vào chất hai môi trường D Phụ thuộc vào góc tới Câu 4: Điều sau khơng nói chiết suất môi trường: A Chiết suất tuyệt đối môi trường chiết suất tỉ đối mơi trường chân không B Chiết suất tuyệt đối chân không C Chiết suất tuyệt đối môi trường nhỏ D Chiết suất tỉ đối môi trường môi trường tỉ số chiết suất tuyệt đối mtrường Câu 5: Ngun nhân nhìn xuống nước thấy vật nước dường nâng lên tượng: A Khúc xạ ánh sáng B Phản xạ ánh sáng C Phản xạ toàn phần D Tán sắc Câu 6: Điều sau không nói tượng khúc xạ ánh sáng: A Là tượng ánh sáng bị đột ngột đổi phương truyền xuyên qua mặt phân cách hai môi trường truyền sáng B mặt phân cách kèm theo tượng phản xạ ánh sáng C Góc lệch tia khúc xạ tia tới phụ thuộc vào chất hai mơi trường D Góc khúc xạ ln nhỏ góc tới Câu 7:Vận tốc ánh sáng chân không 3.108 m / s Thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 Vân tốc truyền ánh sáng thuỷ tinh A 1,5.105 km / s B 2.105 km / s C 2.106 m / s D Một giá trị khác Câu 8: Trong tượng khúc xạ A Mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt bị đổi hướng B Góc khúc xạ ln nhỏ góc tới C Khi ánh sáng truyền từ mơi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang tia sáng bị lệch xa pháp tuyên D Mơi trường có chiết suất nhỏ góc lệch tia sáng với pháp tuyến sang mơi trường lớn Câu 9: Tia sáng từ thủy tinh tới mặt phân cách với nước có góc tới i Chiết suất nước 4/3 Chiết suất thủy tinh tượng phản xạ toàn phần xảy góc tới i >600 A  2,67 B  2,31 C  1,33 D  1,54 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 10: Một tia sáng từ môi trường chiết suất n1 tới mặt phân cách với môi trường chiết suất n2 , biết n2>n1 Hình vẽ tia khúc xạ n1 n1 n1 n1 A D B C n2 n2 n2 n2 Câu 11: Chiếu tia sáng từ thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 khơng khí Điều kiện góc tới i để có tượng phản xạ tồn phần : A i  600 B i  420 C i  420 D Một điều kiện khác Câu 12: Một tia sáng từ nước tới mặt phân cách nước khơng khí Tính góc tới biết tia phản xạ tia khúc xạ vng góc chiết suất nước 4/3: A i = 420 B i = 450 C i = 370 D i = 530 Câu 13: Trong biểu thức mối liên hệ chiết suất môi trường suốt vận tốc ánh sáng truyền môi trường đó, biểu thức sai (các ký hiệu sách giáo khoa) A n21 = n2/n1 B n21 = c/v2 C n12 = v2/v1 D n12 = 1/n21 Câu 14: Tìm biểu thức mối liên hệ chiết suất môi trường vận tốc ánh sáng môi trường: A n1 = c/v1 B n2 = c/v2 C n21 = v1/v2 D A, B, C Câu 15: Hình bên vẽ tia sáng chiếu vào mặt phẳng phân cách hai môi trường Kí hiệu v1 v2 vận tốc lan truyền hai mơi trường với v1 n1 : A ln có tia khúc xạ vào mơi trừơng B góc khúc xạ r lớn góc tới i C góc khúc xạ r nhỏ góc tới i D góc tới i = 00 tia sáng không bị khúc xạ Câu 19: Mắt người đặt khơng khí nhìn xuống đáy chậu có chứa chất lỏng suốt có chiết suất n , chiều cao lớp chất lỏng 20cm Mắt thấy đáy chậu dường cách mặt thoáng h: A h >20 cm B h B i> C i> D i> Câu 10: Điều sau sai nói tượng phản xạ thơng thường tượng phản xạ tồn phần A Các tia sáng đổi phương đột ngột,trở lại mơi trường củ B Chỉ có tượng phản xạ thông thường tuân theo định luật phản xạ ánh sáng C Khi xẩy tượng phản xạ góc tới góc phản xạ D Cường độ chùm tia phản xạ thông thường yếu chùm tia tới Câu 11: Một khung dây phẳng có diện tích 25 (cm2) gồm 100 vòng dây đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng khung dây có độ lớn 2,4.10-3 (T) Người ta cho từ trường giảm đặn đến khoảng thời gian 0,4 (s) Suất điện động cảm ứng xuất khung là: A 15 (V) B 150 (V) C 15 (mV) D 1,5 (mV) Câu 12: Phát biểu sau không đúng? A Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm B Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch kín biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm C Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ứng điện từ D Suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm Câu 13: Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên: A tượng cảm ứng điện từ B tượng mao dẫn C tượng điện phân D tượng khúc xạ ánh sáng Câu 14: Đơn vị hệ số tự cảm là: A Tesla (T) B Henri (H) C Vôn (V) D Vêbe (Wb) Câu 15: Hướng từ trường điểm A Không thể xác định B Là hướng dòng điện đặt điểm C Là hướng Nam-Bắc kim nam châm nhỏ nằm cân điểm D Là hướng Bắc-Nam kim nam châm nhỏ nằm cân điểm Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Khi có dòng điện chạy qua ống dây ống dây tồn lượng dạng lượng điện trường B Khi tụ điện tích điện tụ điện tồn lượng dạng lượng từ trường C Khi có dòng điện chạy qua ống dây ống dây tồn lượng dạng lượng từ trường D Khi có dòng điện chạy qua ống dây ống dây tồn lượng dạng Câu 17: Kết luận sai, nói lực từ? A Lực từ lực tương tác hai nam châm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B Lực từ lực tương tác hai điện tích C Lực từ lực tương tác nam châm dòng điện D Lực từ lực tương tác hai dòng điện Câu 18: Một hạt mang điện bay vào từ trường theo phương vng góc với từ trường Nếu hạt chuyển động với vận tốc V1 = 1,8.106 m/s lực Loren tác dụng lên hạt có độ lớn f1 = 2.10-6 N Nếu hạt hạt chuyển động với vận tốc V2 = 3,6.106 m/s lực Lo-ren tác dụng lên hạt có độ lớn A f2 = 4.10-6 N B f2 = 10-5 N C f2 = 10-6 N D f2 = 4.10-5 N Câu 19: Phát biểu sau không đúng? A Dòng điện xuất có biến thiên từ thơng qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng B Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh ln ngược chiều với chiều từ trường sinh C Khi có biến đổi từ thơng qua mặt giới hạn mạch điện, mạch xuất suất điện động cảm ứng Hiện tượng gọi tượng cảm ứng điện từ D Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh Câu 20: Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô xuất trong: A Quạt điện B Bàn điện C Bếp điện D Ấm điện ... https://giasudaykem.com.vn Câu 10 : Một tia sáng từ môi trường chiết suất n1 tới mặt phân cách với môi trường chiết suất n2 , biết n2>n1 Hình vẽ tia khúc xạ n1 n1 n1 n1 A D B C n2 n2 n2 n2 Câu 11 : Chiếu tia sáng... hạt hạt chuyển động với vận tốc V2 = 3 ,6 .10 6 m/s lực Lo-ren tác dụng lên hạt có độ lớn A f2 = 4 .10 -6 N B f2 = 10 -5 N C f2 = 10 -6 N D f2 = 4 .10 -5 N Câu 19 : Phát biểu sau không đúng? A Dòng điện... nước n1 , chiết suất tuyệt đối thuỷ tinh n2 tia sáng đơn sắc chiết suất tương đối tia sáng truyền từ nứơc sang thuỷ tinh bao nhiêu? n n n A n 21  B n 21  C n 21= n2 – n1 D n 21   n2 n1 n1 v1 v2
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 1 tiết chương 6 môn vật lý lớp 11 , Kiểm tra 1 tiết chương 6 môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay