Kiểm tra 1 tiết chương 1 vật lý lớp 11

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG VÀ CÓ ĐÁP ÁN Câu 1: Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí lực tương tác Cu – lông chúng 12 N Khi đổ đầy chất lỏng cách điện vào bình lực tương tác chúng N Hằng số điện môi chất lỏng A B 1/9 C 1/3 D Câu 2: Nếu ghép pin giống nối tiếp, pin có suất điện động 3V có điện trở  thành nguồn suất điện động điện trở nguồn : A 9V 3 B 3V 1/3 C 9V 1/3 D 3V 3 Câu 3: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở r = Ω, mạch gồm điện trở R1 = Ω mắc song song với điện trở R Để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi đạt giá trị lớn điện trở R phải có giá trị A R = Ω B R = Ω C R = Ω D R = Ω Câu 4: Khi khoảng cách hai điện tích điểm chân khơng giảm xuống lần độ lớn lực Cu – lơng A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 5: Một mạch có hai điện trở 3 6 mắc song song nối với nguồn điện có điện trở 1 Hiệu suất nguồn điện là: A 11,1% B 90% C 66,6% D 16,6% Câu 6: Ghép song song pin giống loại V – Ω thu nguồn có suất điện động điện trở A V – Ω B V – Ω C V – Ω D V – 1/3 Ω Câu 7: Nhận xét sau đúng? Theo định luật Ôm cho tồn mạch cường độ dòng điện cho tồn mạch A tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn; B tỉ lệ nghịch với tổng điện trở điện trở C tỉ lệ nghịch điện trở nguồn; D tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn; Câu 8: Chọn câu sai Đơn vị cơng suất điện là: A t (W) B Kilo ốt (KWh) C ( kilo oát) (KW) D Jun giây (J/s) Câu 9: Phát biểu sau suất điện động không đúng: A Suất điện động đại lượng đặc trưng cho khả sinh công nguồn điện B Suất điện động đo thương số công lực lạ dịch chuyển điện tích ngược chiều điện trường độ lớn điện tích dịch chuyển C Đơn vị suất điện động Jun D Suất điện động nguồn điện có trị số hiệu điện hai cực nguồn điện mạch hở Câu 10: Công lực điện trường dịch chuyển điện tích 1μC dọc theo chiều đường sức điện trường 1000 V/m quãng đường dài m A 1000 J B J C mJ D μJ Câu 11: Một mạch điện có nguồn pin V, điện trở 0,5 Ω mạch gồm điện trở Ω mắc song song Cường độ dòng điện tồn mạch A A B 18/33 A C 4,5 A D A Câu 12: Cơng dòng điện có đơn vị là: A J/s B kWh C W D kVA Câu 13: Đơn vị điện vôn (V) 1V A N/C B J/N C J.C D J/C Câu 14: Một nguồn điện có suất điện động 200 mV Để chuyển điện lượng 10 C qua nguồn lực lạ phải sinh cơng A 2000 J B J C 20 J D 0,05 J Câu 15: Điện trường Trang 1/5 - Mã đề thi 130 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt B mơi trường khơng khí quanh điện tích C mơi trường chứa điện tích D mơi trường dẫn điện Câu 16: Một mạch điện gồm điện trở 10 mắc hai điểm có hiệu điện 20V Nhiệt lượng toả R thời gian 10s A 400J B 2000J C 40J D 20J Câu 17: Công lực điện không phụ thuộc vào A độ lớn điện tích bị dịch chuyển B hình dạng đường C vị trí điểm đầu điểm cuối đường D cường độ điện trường Câu 18: Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng A ion dương B nguyên tử C electron D ion âm Câu 19: Cho mạch điện gồm pin 1,5 V có điện trở 0,5 Ω nối với mạch ngồi điện trở 2,5 Ω Cường độ dòng điện toàn mạch A 3/5 A B 3A C 0,5 A D A Câu 20: Hai điện tích điểm q1 = +3 (μC) q2 = –3 (μC), đặt dầu (có ε = 2) cách khoảng r = (cm) Lực tương tác hai điện tích A lực đẩy với độ lớn F = 45 (N) B lực hút với độ lớn F = 90 (N) C lực hút với độ lớn F = 45 (N) D lực đẩy với độ lớn F = 90 (N) –7 Câu 21: Hai cầu nhỏ có điện tích 10 (C) 4.10–7 (C), tương tác với lực 0,1 (N) chân không Khoảng cách chúng A 0,6 cm B 6,0 cm C 0,6 m D 6,0 m Câu 22: Một mạch điện gồm pin V , điện trở mạch ngồi Ω, cường độ dòng điện tồn mạch 2A Điện trở nguồn A 0,5 Ω B 4,5 Ω C Ω D Ω Câu 23: Tổng số proton electron nguyên tử số sau đây? A 16 B 11 C 13 D 15 Câu 24: Khi mắc n nguồn nối tiếp, nguồn có suất đện động E điện trở r giống suất điện động điện trở nguồn cho biểu thức: r r A Eb  nE rb  B Eb  E rb  nr C Eb  nE rb  nr D Eb  E rb  n n Câu 25: Tụ điện A hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với bao bọc điện môi B hệ thống gồm hai vật đặt gần ngăn cách lớp cách điện C hệ thống hai vật dẫn đặt cách khoảng đủ xa D hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần ngăn cách lớp cách điện Câu 26: Công suất nguồn điện xác định theo công thức: A P = UIt B P = EIt C P = UI D P = EI Câu 27: Hạt nhân nguyên tử oxi có proton notron, số electron nguyên tử oxi A B 16 C 17 D Câu 28: Cho mạch có điện trở mắc nối tiếp Ω, Ω 4Ω với nguồn điện 10 V, điện trở Ω Hiệu điện đầu nguồn điện A V B 10 V C V D V Câu 29: Trong cách sau cách làm nhiễm điện cho vật? A Đặt nhanh nhựa gần vật nhiễm điện; B Đặt vật gần nguồn điện; Trang 2/5 - Mã đề thi 130 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Cọ vỏ bút lên tóc; D Cho vật tiếp xúc với viên pin Câu 30: Khi mắc song song n dãy, dãy có m nguồn, nguồn có suất đện động E r giống suất điện động điện trở nguồn cho biểu thức: nr nr A Eb  nE rb  B Eb  mE rb  m m mr mr C Eb  nE rb  D Eb  mE rb  n n điện trở - - HẾT -ĐIỂM 1D 2A 3D 4B 5C 6D 7B 8B 9C 10C 11D 12B 13D 14B 15A 16A 17B 18C 19C 20C 21B 22A 23A 24C 25D 26D 27A 28A 29C 30D ĐỀ số Câu 1: Dòng điện A dòng chuyển dời có hướng điện tích.B dòng chuyển dời có hướng ion dương C dòng chuyển động điện tích D dòng chuyển dời có hướng electron Câu 2: Nếu ghép pin giống nối tiếp thu nguồn V Ω mắc pin song song thu nguồn A 7,5 V Ω B 7,5 V Ω C 2,5 V 1Ω D 2,0 V 1/3 Ω Câu 3: Một mạch điện gồm pin V , điện trở mạch Ω, cường độ dòng điện tồn mạch A Điện trở nguồn A Ω B Ω C 4,5 Ω D 0,5 Ω Câu 4:Một bàn điện sử dụng với hiệu điện 220V dòng điện chạy qua bàn có cường độ 5A.Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn 30 ngày, ngày sử dụng 30 phút Cho giá tiền điện 1000đ/ kwh A 110đ B 11000đ C 16500đ D 165000đ Câu 5: Cho dòng điện khơng đổi 10 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng C Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng A 50 C B 10 C C C D 25 C Câu 6: Một bóng đèn ghi V – W mắc vào nguồn điện có điện trở Ω sáng bình thường Suất điện động nguồn điện A V B 12 V C V D 36 V Câu 7: Một acquy V, điện trở 20 mΩ, đoản mạch dòng điện qua acquy A 0,06 A B 20/3 A C 150 A D 15 A Câu 8: Điện tiêu thụ đoạn mạch không tỉ lệ thuận với A thời gian dòng điện chạy qua mạch B nhiệt độ vật dẫn mạch C cường độ dòng điện mạch D hiệu điện hai đầu mạch Câu 9: Một đoạn mạch xác định phút tiêu thụ điện kJ, tiêu thụ điện A 240 kJ B 120 kJ C 1000 J D kJ Câu 10: Một điện lượng 4mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn khoảng thời gian 2s Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn A 2mA B 0,2mA C 2A D 0,2A Trang 3/5 - Mã đề thi 130 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 11: Cho mạch điện kín, nguồn điện có suất điện động 15V điện trở 1Ω ,mạch ngồi có điện trở R = Ω mắc song song với RX Điện trở RX phải có trị số để công suất tiêu thụ mạch ngồi lớn nhất? Giá trị cơng suất lớn A 1,0Ω 37,5W B 2Ω 112,5W C 2Ω 37,5W D 0,5Ω 112,5W Câu 12: Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động V điện trở Ω Biết điện trở mạch ngồi lớn gấp điện trở Dòng điện mạch A A B A C A D 1/2 A / Câu 13: Nếu thời gian t = 0,1s đầu có điện lượng 0,5C thời gian t = 0,1s có điện lượng 0,1C chuyển qua tiết diện vật dẫn cường dộ dòng điện hai khoảng thời gian A 6A B 3A C 2A D 4A Câu 14: Nguồn điện tạo hiệu điện hai cực cách A làm biến electron cực dương B tách electron khỏi nguyên tử chuyển electron ion cực nguồn C sinh ion dương cực dương D sinh electron cực âm Câu 15: Khi xảy tượng đoản mạch, cường độ dòng điện mạch A không đổi so với trước B tăng giảm liên tục C giảm D tăng lớn Câu 16: Nếu 0 điện trở suất kim loại nhiệt độ ban đầu t0 điện trở suất kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức đây? A  = 0 +  (t-t0) ; với  >0   B  = 0 1   (t  t ) ; với  0 D  = 0 +  (t-t0) ; với 
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 1 tiết chương 1 vật lý lớp 11 , Kiểm tra 1 tiết chương 1 vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay