ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU DU LỊCH SINH THÁI VƢỜN XOÀI, TP.BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

111 26 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU DU LỊCH SINH THÁI VƢỜN XỒI, TP.BIÊN HỊA, TỈNH ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: Phạm Thị Kim Thủy Ngành: Quản lý môi trƣờng du lịch sinh thái Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng năm 2011 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU DU LỊCH SINH THÁI VƢỜN XỒI, TP BIÊN HỊA, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả PHẠM THỊ KIM THỦY Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Quản lý môi trƣờng du lịch sinh thái Giáo viên hƣớng dẫn TS CHẾ ĐÌNH LÝ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2011 i Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai LỜI CẢM ƠN Có niềm hạnh phúc xung quanh ln có ngƣời u thƣơng, che chở, động viên để tơi có đủ sức mạnh vƣợt qua khó khăn thử thách sống Thật tuyệt vời có bố mẹ em Tơi xin gửi tình cảm chân thành đến gia đình tơi ln bên cạnh điểm tựa vững cho suốt năm qua Tơi kính gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Chế Đình Lý, ngƣời ln tận tâm hƣớng dẫn, dạy, hỗ trợ đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành tốt khóa luận Xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa Môi Trƣờng Tài Nguyên trƣờng Đại học Nông Lâm TP.HCM suốt bốn năm qua truyền đạt cho nhiều kiến thức quý báu giảng đƣờng để thực đề tài Tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Thành anh Nguyễn Minh Đức cô anh chị Khu DLST Vƣờn Xoài tạo điều kiện giúp đỡ tơi nhiều q trình tơi thực tập làm đề tài Xin cảm ơn anh Nguyễn Hiền Thân hƣớng dẫn dạy tận tình, giúp tơi thực tốt đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn đến bạn bên cạnh, yêu quý động viên tôi, giúp đỡ nhiều suốt năm ngồi giảng đƣờng đại học Tôi xin chân thành cảm ơn! ii Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai TĨM TẮT KHĨA LUẬN Khu DLST Vƣờn Xồi KDL tỉnh Đồng Nai có nhiều tiềm phát triển du lịch Việc nghiên cứu để tìm định hƣớng phát triển bền vững cho Khu DLST Vƣờn Xoài vấn đề cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn Mục tiêu luận văn tỉm hiểu trạng hoạt động du lịch Khu DLST Vƣờn Xồi từ đề xuất giải pháp phát huy tiềm để phát triển hoạt động du lịch hƣớng đến mục tiêu phát triển bền vững Các kết nghiên cứu tóm tắt nhƣ sau: Với vị trí thuận lợi, khơng gian xanh, Khu DLST Vƣờn Xồi có tiềm phát triển du lịch nghỉ dƣỡng Qua khảo sát thực tế vấn ý kiến du khách trạng hoạt động du lịch Vƣờn Xoài đạt đƣợc kết sau: Các loại hình dịch vụ nhiều nhƣng tính đa dạng chất lƣợng dịch vụ nhƣ chất lƣợng phục vụ chƣa cao Cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị tốt, nhiên thiếu nhiều chƣa đáp ứng đƣợc hết nhu cầu du khách Hoạt động du lịch Khu DLST Vƣờn Xoài ngày phát triển, nhiên gặp nhiều khó khăn cơng tác quản lý tổ chức Đội ngũ lao động chƣa qua đào tạo nhiều, trình độ nghiệp vụ thấp Nguồn vốn đầu tƣ hạn chế Cơng tác quảng bá chƣa rộng rãi, hiệu chƣa cao Mơi trƣờng tƣơng đối tốt, khơng khí lành nhiên nhiều nơi dơ bẩn, bốc mùi hôi, công tác sử lý chất thải chƣa hiệu Thơng qua bảng phân tích lợi cạnh tranh Khu DLST Vƣờn Xoài với Khu DLST lân cận: Thác Giang Điền, Câu Lạc Bộ Xanh, Bò Cạp Vàng cho thấy Vƣờn Xồi có nhiều lợi cạnh tranh bên bên ngoài: Lợi bên quan trọng KDL có nhiều xanh che phủ, cảnh quan đẹp, khơng khí lành, có sản phẩm lƣu niệm đặc trƣng, có nuôi nhiều iii Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lồi động vật phục vụ cho tham quan, có đặc sản từ thịt đà điểu cá sấu KDL tự cung tự cấp Lợi bên nhƣ nhu cầu du lịch ngày tăng, lƣợng khách tìm với thiên nhiên ngày nhiều, giao thông thuận tiện có liên kết với nhiều cơng ty du lịch Qua bảng đánh giá mức độ bền vững Khu DLST Vƣờn Xồi dựa vào tiêu chí du lịch bền vững toàn cầu quản lý bền vững, gia tăng lợi ích cộng đồng bảo vệ mơi trƣờng cho thấy mức độ bền vững KDL đạt mức trung bình KDL cần có nỗ lực để phát triển KDL theo hƣớng bền vững Từ tìm hiểu, phân tích đánh giá luận văn đề xuất giải pháp để hƣớng Khu DLST Vƣờn Xoài phát triển theo hƣớng bền vững lâu dài dựa vào phân tích SWOT bên có liên quan đến hoạt động du lịch KDL với chiến lƣợc là: tổ chức máy quản lý chuyên nghiệp hơn; phối hợp cách hiệu bên liên quan, tập trung vào phát triển mạnh KDL, đầu tƣ khai thác mạnh để tạo nên nét đặc trƣng hấp dẫn riêng KDL; đầu tƣ phát triển sở vật chất hạ tầng nâng cao tính đa dạng nhƣ chất lƣợng sản phẩm dịch vụ đồng thời hƣớng phát triển vừa mang lại lợi nhuận cho KDL vừa đảm bảo lợi ích cộng đồng địa phƣơng bảo vệ mơi trƣờng iv Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT x Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.5.1 Ý nghĩa khoa học: 1.5.2 Ý nghĩa kinh tế: 1.5.3 Ý nghĩa xã hội: Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG 2.1.1.Các khái niệm liên quan đến phát triển bền vững 2.1.2.Các yêu cầu phát triển du lịch bền vững 2.1.3 Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững 2.1.4 Khái quát tiêu chí du lịch bền vững tồn cầu 2.2 TỔNG QUAN VỀ KHU DLST VƢỜN XOÀI 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Quá trình hình thành phát triển 2.2.3 Cơ cấu tổ chức khu du lịch sinh thái Vƣờn Xoài 11 2.2.4.Các dịch vụ phục vụ du lịch 12 Chƣơng 16 v Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 16 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.2.1 Tóm tắt tiến trình thực đề tài 17 3.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 17 3.2.3 Phƣơng pháp điều tra xã hội học 18 3.2.4 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 18 3.2.5 Phƣơng pháp phân tích bên liên quan ( SA) 18 3.2.6 Phƣơng pháp so sánh lợi cạnh tranh ( CPM ) 19 3.2.7 Phƣơng pháp đánh giá độ bền vững dựa vào tiêu chí du lịch bền vững tồn cầu 19 3.2.8 Phƣơng pháp phân tích SWOT 20 Chƣơng 21 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 TÀI NGUYÊN DU LỊCH KHU DLST VƢỜN XOÀI 21 4.2 HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI KHU DLST VƢỜN XOÀI 21 4.2.1 Các loại hình dịch vụ du lịch 22 4.2.2 Lƣợng khách du lịch doanh thu hàng năm 24 4.2.3 Nguồn nhân lực phục vụ du lịch 24 4.2.4 Cơ sở vật chất sở hạ tầng phục vụ du lịch 27 4.2.5 Các hình thức quảng bá du lịch 30 4.2.6 Các dự án đầu tƣ du lịch 31 4.2.7.Đánh giá chung trạng KDL Vƣờn Xoài thị hiếu du khách KDL Vƣờn Xoài 32 4.2.8 Đánh giá mức độ hài lòng du khách với KDL Vƣờn Xoài 34 4.3 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG KDL 37 4.4 SO SÁNH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA KHU DLST VƢỜN XOÀI VỚI CÁC KDL LÂN CẬN 38 4.4.1 So sánh lợi cạnh tranh Khu DLST Vƣờn Xồi với KDL lân cận thơng qua yếu tố bên 39 vi Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 4.4.2 So sánh lợi cạnh tranh Khu DLST Vƣờn Xoài với KDL lân cận thơng qua yếu tố bên ngồi 40 4.5 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỀN VỮNG CỦA KHU DLST VƢỜN XỒI THƠNG QUA TIÊU CHÍ DLBV TỒN CẦU 42 4.5.1 Mục tiêu „„ quản lý bền vững ‟‟ 42 4.5.2 Mục tiêu „„gia tăng lợi ích cộng đồng địa phƣơng‟‟ 44 4.5.3 Mục tiêu „„bảo vệ môi trƣờng‟‟ 46 4.6 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DLST VƢỜN XOÀI THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 50 4.6.1 Phân tích bên liên quan hoạt động du lịch KDL 50 4.6.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức KDLST Vƣờn Xoài 53 Chƣơng 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1.KẾT LUẬN… 62 5.2 KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 66 vii Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 : Thống kê lƣợng khách doanh thu năm 24 Bảng 4.2 : Thống kê lƣợng lao động phòng ban cơng ty 24 Bảng 4.3 : Thống kê lao động theo trình độ 25 Bảng 4.4 : Thống kê số trang thiết bị phục vụ du lịch 30 Bảng 4.5 : Bảng khảo sát hiệu công tác quảng bá 31 Bảng 4.6 : Bảng so sánh lợi bên Khu DLST Vƣờn Xoài 39 Bảng 4.7 : Bảng so sánh lợi bên Khu DLST Vƣờn Xoài 41 Bảng 4.8 : Bảng đánh giá mức độ bền vững theo tiêu chí „„quản lý bền vững‟‟ 42 Bảng 4.9 : Đánh giá mức độ bền vững theo tiêu chí„„ gia tăng lợi ích cộng đồng‟‟ 44 Bảng 4.10 : Đánh giá mức độ bền vững theo tiêu chí „„ giữ gìn tài ngun ‟‟ 47 Bảng 4.11 : Đánh giá mức độ bền vững theo tiêu chí „„ giảm thiểu nhiễm ‟‟ 48 Bảng 4.12 : Bảng phân tích bên liên quan 50 Bảng 4.13 : Bảng phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức Khu DLST Vƣờn Xoài 53 viii Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ dẫn đƣờng vào KDL Hình 4.1 : Biểu đồ thể trình độ lao động 25 Hình 4.2 : Biểu đồ thể cảm nhận du khách sở hạ tầng KDL 29 Hình 4.3 : Biểu đồ thể hiệu công tác quảng bá 31 Hình 4.4 : Biểu đồ thể yếu tố thu hút khách du lịch 33 Hình 4.5 : Biểu đồ thể mục đích đến KDL du khách 34 Hình 4.6: Biểu đồ thể mức độ hài lòng du khách KDL 35 Hình 4.7: Biểu đồ thể cảm nhận du khách giá dịch vụ 36 Hình 4.8 : Biểu đồ thể cảm nhận du khách môi trƣờng KDL 38 Hình 4.9 : Biểu đồ thể mức độ bền vững Khu DLST Vƣờn Xoài 49 ix Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN DU KHÁCH STT Số Tỷ lệ lƣợng (%) Internet 25 21 Gia đình, bạn bè 76 63.7 Sách báo 3.4 Phƣơng tiện truyền thông 3.4 Công ty du lịch 2.5 Khác………………… Đây lần thứ Lần đầu 67 67 anh/chị đến với khu du Lần 18 18 lịch sinh thái Vƣờn Lần 9 Xoài? Đáp án khác…… 6 Anh/chị chọn khu du lịch Tham quan, nghỉ ngơi 71 58.7 Vƣờn Xồi làm điểm đến Chơi trò chơi 28 23.1 nhằm mục đích ? (có thể Hội họp kết hợp với nghỉ ngơi 13 10.7 có nhiều lựa chọn) Thƣởng thức ăn 2.5 Mục đích khác……… Đi ngày 90 90 ngày 9 ngày 0 Nhiều 1 Cảnh đẹp 69 69 Khu du lịch thu hút Cách phục vụ 2 anh/chị điểm nào? Trò chơi 16 16 Khác…………… 13 13 Có 69 69 Khơng 31 31 Câu hỏi Anh/chị biết đến khu du lịch sinh thái Vƣờn Xồi thơng qua phƣơng tiện gì?(có thể chọn nhiều lựa chọn) Thời gian lƣu trú Lựa chọn anh/ chị khu du lịch bao lâu? Anh/ chị có mang theo đồ ăn, nƣớc uống vào khu du lịch không? 86 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Nếu có sau dùng Thùng rác 93 93 rác đâu? Bỏ chỗ 7 Anh/chị thấy môi trƣờng Rất lành 28 28 khu du lịch nhƣ Khá tốt 39 39 nào? Bình thƣờng 28 28 Không tốt, cần cải thiện 5 Hiện đại 5 Khá tốt 49 49 Còn thiếu nhiều thứ 40 40 Đang xuống cấp 6 Vé cổng 20 18.3 Anh/chị thấy giá dịch vụ Lƣu trú 6.4 khu du lịch Thuê xe đạp, xe điện 8.3 không hợp lý (quá cao)? Ăn uống 23 21.1 Vé trò chơi 17 15.6 Khác………… 33 30.3 xong anh/ chị thƣờng bỏ Bạn có nhận xét sở hạ tầng khu du lịch? Anh/chị đánh giá mức độ hài lòng với hoạt động du lịch 10 khu du lịch sinh thái Vƣờn Xoài theo mẫu sau: thấp 1( khơng hài lòng), (bình thƣờng), 3( hài lòng), ( hài lòng), cao 5(rất hài lòng) Khơng biết 9 Khơng hài lòng 18 18 Giá dịch vụ Bình thƣờng 35 35 sản phẩm du lịch Khá hài lòng 26 26 Hài lòng 8 Rất hài lòng 4 Khơng biết 3 Khơng hài lòng 8 Chất lƣợng dịch vụ 87 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bình thƣờng 33 33 Khá hài lòng 33 33 Hài lòng 17 17 Rất hài lòng 6 Khơng biết 5 Khơng hài lòng 16 16 Cách phục vụ Bình thƣờng 28 28 nhân viên Khá hài lòng 26 26 Hài lòng 10 10 Rất hài lòng 15 15 Khơng biết 27 27 Khơng hài lòng 5 Món ăn Bình thƣờng 33 33 nhà hàng Khá hài lòng 24 24 Hài lòng 11 11 Rất hài lòng 0 Khơng biết 1 Khơng hài lòng 0 Cảnh quan thiên Bình thƣờng 12 12 nhiên đẹp hài hòa Khá hài lòng 33 33 Hài lòng 17 17 Rất hài lòng 37 37 Khơng biết 5 Khơng hài lòng 2 Bình thƣờng 19 19 Khá hài lòng 21 21 Hài lòng 25 25 Rất hài lòng 28 28 Không biết 57 57 An ninh trật tự Dịch vụ lƣu trú 88 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiện nghi Khơng hài lòng 5 Bình thƣờng 13 13 Khá hài lòng 11 11 Hài lòng 10 10 Rất hài lòng 4 Khơng biết 2 Khơng hài lòng 29 29 Bình thƣờng 38 38 Khá hài lòng 16 16 Hài lòng 8 Rất hài lòng 7 Có 95 95 Khơng 5 Nhà vệ sinh Nếu có dịp anh/ chị có 11 muốn chọn Khu du lịch sinh thái Vƣờn Xoài điểm đến khơng? 89 Phụ lục BỔ SUNG CÁC THƠNG TIN VỀ CÁC KDL ĐƢỢC SO SÁNH Khu DLST Thác Giang Khu DLST Câu Lạc Bộ Khu DLST Vƣờn Xoài Khu DLST BCV Điền Xanh 1.Vị trí địa lý - Cách TP.HCM khoảng - Cách TP.HCM gần 40km, - Cách TP.HCM 35km, - Cách TP.HCM 30km, 48km, cách quốc lộ 1A cách quốc lộ 1A quốc lộ cách quốc lộ 51 3km nhiên không nằm gần 3km 51 5km trục đƣờng lớn nên khó tìm Diện tích - 118,42ha - Gần 50ha - Gần 10ha - 3.Tài nguyên tự Thác nƣớc - Dòng sơng bao quanh Cù nhiên Lao Giấy Cảnh quan - Thảm cỏ rộng, nhiều loại - Nhiều thảm cỏ, nhiều - Thảm cỏ - Vƣờn ăn trái: sơ ri, lồng cảnh, thực vật phong cối cho bóng mát - Có hồ nƣớc nhân tạo mức, mãng cầu gai,…và phú - Có hồ nƣớc nhân tạo với - Có số lồi chim, thú: số cảnh khác: bò cạp - Thác nƣớc, hồ nƣớc diện diện tƣơng đối lớn cá sấu vàng, si, sò đo cam, tích 3ha - Động vật: đà điểu, cá sấu, - Cơ sở vật chất hạ tầng - Có dòng sơng chảy ngang gấu, hƣơu nai, loại đƣợc xây dựng với kiểu qua, bên bờ cối chim,… kiến trúc lạ mắt với trang - Cơ sở vật chất hạ tầng thiết bị đại tạo đơn sơ, trơng lụp xụp cảm giác thích thú - Nƣớc thải, rác thải gây mỹ quan Cơ sở vật chất - cầu treo dài 51m, rộng - nhà nghỉ gồm 44 phòng - Khu nhà High Class (12 - Vật liệu xây dựng hạ tầng 2.5m - nhà hàng lớn nhỏ phòng), khách sạn (30 gỗ gồm 200 láng trại nhà sàn, Tiêu chí so sánh 90 - nhà chờ xe đƣa rƣớc du khách KDL với lầu - sân khấu - quầy bar - khách sạn 18 phòng, Khu lều sinh thái cao cấp - nhà hàng - 12 chòi bát giác Các dịch vụ - Tắm thác vui chơi giải trí - Câu cá - Trƣợt patin - Bida - văn phòng lầu phòng) xây dựng theo kiến - Nhà thi đấu trúc Pháp; Khu - bar càfe Bungalow Family (39 - Đƣờng cổ trạng nguyên dài phòng) , Khu Bungalow khoảng 500m single (6 phòng), Khu - Sân khấu trống đồng complex (19 phòng) - Gần 20 chòi, nhà - Khu vực massage gồm 10 phòng nam phòng nữ - nhà hàng, nhà hàng ốc đảo đƣợc xây dựng hồ nƣớc - phòng tập thể hình - qn càfe thiết kế theo phong cách Châu Âu đại - Cƣỡi đà điểu - Trƣợt cỏ - Trƣợt cỏ - Đấu bò điện, chèo thuyền - Chèo thuyền ( thúng, kyat, (thiên nga, thúng), câu cá thiên nga) - hồ bơi ngƣời lớn - hồ bơi 1500m - hồ bơi trẻ em - Câu cá giải trí - Khu vui chơi cho trẻ em: - Khu trò chơi trẻ em: xích câu trƣợt xe điện, nhà chơi đu, nhà gỗ - máng trƣợt game, thú nhún, đu quay, - sân tennis thang leo,… - Bóng đá - Karaoke 12 phòng 91 nhà chòi với nhiều hình dáng: chữ nhật, lục giác, kiểu nhà sàn gỗ; văn phòng, - Hệ thống nhà vệ sinh gồm khu vực - Văn phòng xây gỗ, lợp mái - Máng trƣợt nƣớc - Chèo thuyền - Đi tàu du lịch - Bóng đá - Tổ chức Teambuilding - Bóng bàn - Mini golf, bóng đá, tennis, - Karaoke phòng bóng chuyền cát Các loại hình - Nghỉ ngơi -Nghỉ ngơi - Nghỉ ngơi dịch vụ - Ăn uống - Ăn uống - Ăn uống - Vui chơi giải trí - Trò chơi, giải trí - Trò chơi, giải trí - Cắm trại - Tổ chức hội nghị, kiện, - Massage - Tour trọn gói tiệc cƣới - Cắm trại - Tổ chức kiện, tiệc - Cắm trại - Tổ chức hội nghị, kiện, cƣới - Tour trọn gói tiệc cƣới - Tổ chức tour trọn gói Xúc tiến du - Treo bandroll quảng cáo - Treo bandroll, pano quảng - Treo bandroll, pano quảng lịch - Phát tờ rơi chợ, cáo cáo trƣờng học, khu công nghiệp - Phát tờ rơi trƣờng - Phát tờ rơi địa bàn TP.HCM học, công ty,…ở huyện - Liên kết với công ty 2lần/năm lân cận TP.HCM du lịch - Kênh truyền hình: VTV1, - Kênh truyền hình: HTV9, HTV9, VTV3 VTV9, ĐN1 - Lập website riêng - Có website riêng - Tổ chức lễ hội ẩm - Tổ chức kiện : mừng thực,…tham gia chƣơng Biên Hòa tròn 310 năm tuổi, trình từ thiện địa phƣơng tết trung thu, lễ hội xe cổ,… - Tham gia hội chợ quốc tế - Gặp mặt cuối năm du lịch Việt Nam năm 2009 KDL với công ty khách quen - Liên kết với công ty du - Liên kết với công ty du lịch lịch 92 - Ăn uống - Trò chơi giải trí - Cắm trại - Tổ chức tour trọn gói - Tổ chức kiện - Phát tờ rơi - Treo pano quảng cáo - Lập website riêng - Liên kết với công ty du lịch - Kênh truyền hình : ĐN1 Vốn đầu tƣ - Là công ty cổ phần hoạt động lĩnh vực kinh doanh: du lịch; kinh doanh lữ hành quốc tế nội địa; trồng mua bán giống, hoa kiểng; nuôi mua bán động vật hoang dã, bò sát,vƣờn trùng; dịch vụ xe du lịch; kinh doanh bất động sản nên nguồn vốn đầu tƣ mạnh - Là công ty TNHH kinh doanh du lịch ; ni bán lồi động vật ( cá sấu, heo, gà,…) ; trồng bán kiểng nên nguồn vốn đầu tƣ hạn chế 10 Vấn đề môi - Môi trƣờng lành, trƣờng tình trạng bốc mùi từ nhà vệ sinh - Nƣớc thải qua bể tự hoại trƣớc thải môi trƣờng - Rác đƣợc thu gom lại đem xử lý bãi rác thị trấn - Là công ty TNHH kinh doanh du lịch khách sạn, nhà nghỉ sân vƣờn, hội họp, hội nghị du lịch smile, hà hàng , loại hình thể thao, vui chơi giải trí ; tour du lịch nƣớc ; tƣ vấn kinh doanh đầu tƣ Bất Động Sản ; Kinh doanh máy móc thiết bị điện, khí ; Dịch vụ xe du lịch,… nên vốn đầu tƣ mạnh - Môi trƣờng lành - Nƣớc thải sau qua bể tự hoại thải trực tiếp môi trƣờng - Rác thải thu gom lại đem xử lý - Là KDL tƣ nhân kinh doanh du lịch nên nguồn vốn đầu tƣ hạn chế - Môi trƣờng lành - Môi trƣờng lành nhiên vài nơi bốc - Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc mùi hôi đến gần: chuồng thải thẳng kênh rạch chim thú, nhà vệ sinh KDL nên làm mỹ - Nƣớc thải không qua hệ quan thống xử lý thải theo ống - Rác đƣợc thu gom đốt cống chung thành phố KDL - Rác thải đƣợc thu gom đem xử lý 11.Q lƣu niệm - Khơng có sản phẩm lƣu -Các sản phẩm từ da cá sấu, - Không có sản phẩm lƣu - Khơng có sản phẩm lƣu sản phẩm đặc niệm đà điểu: móc khóa, ví, dây nịt niệm niệm trƣng - Rƣợu nếp, nƣớc suối mang 93 12.Chất lƣợng - Nhân viên:222 ngƣời(năm nguồn cán 2010) - Chủ yếu lao động phổ thông cƣ dân địa phƣơng, cán nhân viên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp khoảng 55 ngƣời 13 Giá - Giá tƣơng đối phải chất lƣợng dịch chăng: vé cổng (30.000đ/ vụ ngƣời lớn, 25.000đ/ trẻ em), xe lửa (10.000đ/ngƣời), nhà nghỉ ( 160.000đ/ ngày, 260.000đ/ qua đêm), chất lƣợng dịch vụ chƣa cao thƣơng hiệu Vƣờn Xoài - Nhân viên: 200 ngƣời - Chủ yếu lao động phổ thông ngƣời nhà hay quê với chủ chiếm 85% - Trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp 29 ngƣời - Nhân viên: 110 ngƣời( năm 2010) - Đa số lao động phổ thơng địa phƣơng - Trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp khoảng 27 ngƣời - Nhân viên: 30 ngƣời - Chủ yếu lao động địa phƣơng - Trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp - Giá dịch vụ vui chơi giải trí tƣơng đối phải chăng: trƣợt cỏ (10.000đ/lƣợt), chèo thuyền (20.000đ/ 20 phút) dịch vụ ăn nghỉ mắc, chất lƣợng dịch vụ tốt nhiên chất lƣợng phục vụ chƣa cao 14 An ninh trật - Đảm bảo an ninh, có đội - Đảm bảo an ninh, có đội - Đảm bảo an ninh, có đội tự ngũ bảo vệ thay tuần ngũ bảo vệ thay tuần ngũ bảo vệ thay ngày đêm ngày đêm tuần ngày đêm - Giá tƣơng đối phải chăng: vé cổng (20.000đ/ ngƣời lớn, 10.000đ/ trẻ em) thuyền (30.000đ/ giờ), chất lƣợng dịch vụ chƣa cao - Giá dịch vụ mắc: nhà nghỉ ( 200.000đ/ ngày 400.000đ/ qua đêm), vé cổng (30.000đ/ ngƣời lớn, 20.000đ/ trẻ em), xe điện (100.000đ/vòng); chất lƣợng dịch vụ chƣa cao 15.Thu hút khách - Cảnh đẹp ( cối, thác - Cảnh đẹp ( cối, cảnh - Nghỉ dƣỡng du lịch nƣớc,…) hồ,…) - Dịch vụ vui chơi giải trí - Sự n tĩnh, có khơng gian 94 - Hàng rào KDL chƣa đƣợc vững nên nhiều khó khăn việc quản lý an tồn, có bảo vệ - Cảnh đẹp ( sơng, vƣờn ăn trái) - Tắm sông, đua thuyền,… - Trải đƣờng nhựa đến tận cổng KDL - Có tuyến xe buýt đến 16 Hệ thống giao KDL ( xe số 12_ Chợ Bến thông đƣờng Thành- Khu DLST Thác đến KDL Giang Điền) 17 Mức độ tham - Đa số nhân viên gia cộng KDL dân địa phƣơng đồng địa phƣơng chiếm 81,1% - Nhiều công ty du lịch liên kết với KDL dẫn khách đến riêng - Trò chơi - Trải đƣờng nhựa đến KDL, nhiên có nhiều ổ gà - Khơng có tuyến xe buýt qua KDL - Đƣờng vào KDL đƣợc trải nhựa, nhiên vài đoạn đƣờng trải đá, nhiều đoạn đƣờng xuống cấp gây khó khăn cho việc lại - Khơng có tuyến xe bt qua - Nhân viên KDL - Đa số nhân viên dân địa ngƣời địa phƣơng không phƣơng chiếm 83% nhiều chiếm khoảng 13% - Nhiều công ty du lịch liên - Nhiều công ty du lịch liên kết với KDL dẫn khách đến kết với KDL dẫn khách đến - Giao thông không thuận lợi, không nằm gần trục đƣờng lớn, đƣờng trải đá xanh, mùa mƣa đƣờng vào KDL bị sình lầy - Khơng có tuyến xe bt qua KDL - Đa số nhân viên dân đia phƣơng chiếm 90% - Nhiều công ty du lịch liên kết với KDL dẫn khách đến 18 Mức độ tham KDL nhƣ : Lửa Việt, Hồn KDL : Viettravel, Mặt Trời KDL :Lửa Việt,Viettravel, KDL : Sài Gòn tourist, Lửa Sài Gòn Việt, Liêng Bang, Lửa Thƣơng Hiệu Việt, Sức Việt,… gia công ty Việt Tourist, du lịch tourist, Thƣơng Hiệu Việt, Việt, Sức Sống Việt, Sống Việt,… Thiên Thần Xanh,… Thƣơng Hiệu Việt, Mây Bốn Phƣơng,… 95 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Phụ lục HÌNH ẢNH VỀ KHU DLST VƢỜN XỒI Khu văn phòng Phòng tổ chức hội nghị Cổng vào Nhà hàng Đồi Sim Nhà hàng Vũ Nữ Nhà hàng Cây Bồ Đề 96 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Tiệc tất niên cuối năm nhà thi đấu Vƣờn lan Nhà thi đấu Tiệc tất niên cho nhân viên nhà thi đấu Vƣờn Tre Vƣờn lan Đƣờng trrong KDL Cổng vào KDL Vƣờn Xoài 97 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Khu nhà Gỗ Đƣờng cổ trạng nguyên Khu Bungalow Cƣỡi đà điểu Bến thuyền 98 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Nhân viên hƣớng dẫn du khách kỹ thuật truợt cỏ giầy Đồi trƣợt cỏ Hƣớng dẫn viên tổ chức Game cho khách đoàn Du khách tổ chức trò chơi Khu hồ bơi Thành đoàn tỉnh Đồng Nai kỷ niệm ngày thành lập đoàn KDL 99 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Vườn Xồi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chuồng nuôi hƣơu nai Chuồng đà điểu Chuồng nuôi gấu Chuồng nuôi cá sấu sinh sản Nhân viên thu gom rác Bảo vệ tuần 100 ... Chèo thuy n thúng – kayat – đạp thi n nga hồ Mẫu Tử: với diện tích mặt hồ 2.7ha, sâu có chỗ đạt 2.5m thuận lợi cho du khách tham gia chèo thuy n thúng ngƣời/ thúng, hay Kayat ngƣời/ chiếc, hay thuy n... cải thi n chất lƣợng sống 2.1.3 Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững Sử dụng nguồn nhân lực cách bền vững: việc bảo tồn sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thi n nhiên, nhân văn tối cần thi t,... ích kinh tế xã hội giảm thi u tác động tiêu cực đến cộng đồng địa phƣơng; gia tăng lợi ích mơi trƣờng giảm nhẹ tác động tiêu cực gồm: giữ gìn tài ngun thi n nhiên, giảm thi u nhiễm Các bƣớc thực
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU DU LỊCH SINH THÁI VƢỜN XOÀI, TP.BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI , ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU DU LỊCH SINH THÁI VƢỜN XOÀI, TP.BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay