Đề kiểm tra chương điện trường môn vật lý lớp 11

8 24 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG ĐIỆN TRƯỜNG MÔN VẬT LỚP 11 Câu Điện trường A Mơi trường khơng khí quanh điện tích B Mơi trường chứa điện tích C Mơi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt D Môi trường dẫn điện Câu Cường độ điện trường điểm đặc trưng cho A Thể tích vùng có điện trường lớn hay nhỏ B Điện trường điểm phương diện dự trữ lượng C Tác dụng lực điện trường lên điện tích điểm D Tốc độ dịch chuyển điện tích điểm Câu Tại điểm xác định điện trường tĩnh, độ lớn điện tích thử tăng lần độ lớn cường độ điện trường A Tăng lần B Giảm lần C Không đổi D Giảm lần Câu Véc tơ cường độ điện trường điểm có chiều A Cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương điểm B Cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử điểm C Phụ thuộc độ lớn điện tích thử D Phụ thuộc nhiệt độ môi trường Câu Trong đơn vị sau, đơn vị cường độ điện trường là: A V/m2 B V.m C V/m D V.m2 Câu Cho điện tích điểm - Q; điện trường điểm mà gây có chiều A Hướng phía C Phụ thuộc độ lớn B Hướng xa D Phụ thuộc vào điện môi xung quanh Câu Độ lớn cường độ điện trường điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A Độ lớn điện tích thử B Độ lớn điện tích C Khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D Hằng số điện môi của môi trường Câu Nếu điểm có điện trường thành phần gây điện tích điểm Hai cường độ điện trường thành phần phương điểm xét nằm A Đường nối hai điện tích B Đường trung trực đoạn nối hai điện tích C Đường vng góc với đoạn nối hai điện tích vị trí điện tích D Đường vng góc với đoạn nối hai điện tích vị trí điện tích Câu Nếu điểm có điện trường gây điện tích điểm Q1 âm Q2 dương hướng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn cường độ điện trường điểm xác định A Hướng tổng véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần B Hướng véc tơ cường độ điện trường gây điện tích dương C Hướng véc tơ cường độ điện trường gây điện tích âm D Hướng véc tơ cường độ điện trường gây điện tích gần điểm xét Câu 10 Cho điện tích điểm nằm điểm A B có độ lớn, dấu Cường độ điện trường điểm đường trung trực AB có phương A Vng góc với đường trung trực AB B Trùng với đường trung trực AB C Trùng với đường nối AB D Tạo với đường nối AB góc 450 Câu 11 Cho điện tích điểm nằm điểm A B có độ lớn, dấu Điểm có điện trường tổng hợp A Trung điểm AB B Tất điểm trên đường trung trực AB C Các điểm tạo với điểm A điểm B thành tam giác D Các điểm tạo với điểm A điểm B thành tam giác vuông cân Câu 12 Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm xét tăng lần cường độ điện trường A Giảm lần B Tăng lần C Giảm lần B Tăng lần Câu 13 Cho hai cầu kim loại tích điện có độ lớn trái dấu đặt cách khoảng không đổi A B độ lớn cường độ điện trường điểm C đường trung trực AB tạo với A B thành tam giác E Sau cho hai cầu tiếp xúc với đặt lại A B cường độ điện trường C A B E/3 C E/2 D E Câu 14 Đường sức điện cho biết A Độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt đường sức B Độ lớn điện tích nguồn sinh điện trường biểu diễn đường sức C Độ lớn điện tích thử cần đặt đường sức D Hướng lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc đường sức Câu 15 Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện là: A Các đường sức điện trường cắt B Các đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín C Hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D Các đường sức đường có hướng Câu 16 Nhận định sau không đường sức điện trường gây điện tích điểm + Q? A Là tia thẳng C Có chiều hường phía điện tích B Có phương qua điện tích điểm D Không cắt Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 17 Điện trường điện trường mà cường độ điện trường A Có hướng điểm B Có hướng độ lớn điện C Có độ lớn điểm D Có độ lớn giảm dần theo thời gian Câu 18 Đặt điện tích thử - 1μC điểm, chịu lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải Cường độ điện trường có độ lớn hướng A 1000 V/m, từ trái sang phải C 1V/m, từ trái sang phải B 1000 V/m, từ phải sang trái D V/m, từ phải sang trái Câu 19 Một điện tích -1 μC đặt chân không sinh điện trường điểm cách 1m có độ lớn hướng A 9000 V/m, hướng phía B 9000 V/m, hướng xa C 9.109 V/m, hướng phía D 9.109 V/m, hướng xa Câu 20 Một điểm cách điện tích khoảng cố định khơng khí có cường độ điện trường 4000 V/m theo chiều từ trái sang phải Khi đổ chất điện mơi có số điện mơi bao chùm điện tích điểm điểm xét cường độ điện trường điểm có độ lớn hướng A 8000 V/m, hướng từ trái sang phải B 8000 V/m, hướng từ phải sang trái C 2000 V/m, hướng từ phải sang trái D 2000 V/m hướng từ trái sang phải Câu 21 Trong khơng khí, người ta bố trí điện tích có độ lớn 0,5 μC trái dấu cách m Tại trung điểm điện tích, cường độ điện trường A 9000 V/m hướng phía điện tích dương B 9000 V/m hướng phía điện tích âm C Bằng D 9000 V/m hướng vng góc với đường nối hai điện tích Câu 22 Cho điện tích điểm trái dấu, độ lớn nằm cố định A Khơng có vị trí có cường độ điện trường B Vị trí có điện trường nằm trung điểm đoạn nối điện tích C Vị trí có điện trường nằm đường nối điện tích phía ngồi điện tích dương D Vị trí có điện trường nằm đường nối điện tích phía ngồi điện tích âm Câu 23 Tại điểm có cường độ điện trường thành phần vng góc với có độ lớn 3000 V/m 4000V/m Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp A 1000 V/m B 7000 V/m C 5000 V/m D 6000 V/m Câu 24: Điện tích điểm q đặt O khơng khí, Ox đường sức điện Lấy hai điểm A, B Ox, đặt M trung điểm AB Giữa EA, EB ,EM có mối liên hệ: E A  EB A EM = (EA + EB)/2 B EM   1  1 1   2     C D  E  E A EM E B  EM E B  A  Câu 25 Công thức xác định cường độ điện trường gây điện tích điểm Q < 0, điểm   Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn chân khơng cách điện tích điểm khoảng r là: ( lấy chiều véctơ khoảng cách làm chiều dương): Q Q Q Q A E  9.10 B E  9.10 C E  9.10 D E  9.10 r r r r Câu 26: Hai điện tích điểm q1 = - 9μC, q2 = μC đặt A, B cách 20cm Tìm vị trí điểm M điện trường không: A M nằm đoạn thẳng AB, AB, cách B 8cm B M nằm đường thẳng AB, gần B cách B 40cm C M nằm đường thẳng AB, gần A cách A 40cm D M trung điểm AB Câu 27: Hai điện tích điểm q1 = - μC, q2 = μC đặt A B cách 8cm Xác định vị trí điểm M cường độ điện trường khơng: A M nằm AB, cách A 10cm, cách B 18cm B M nằm AB, cách A 8cm, cách B 16cm C M nằm AB, cách A 18cm, cách B 10cm D M nằm AB, cách A 16cm, cách B 8cm Câu 28 Hai điện tích điểm q1 = 36 μC q2 = μC đặt khơng khí hai điểm A B cách 100cm Tại điểm C điện trường tổng hợp triệt tiêu, C có vị trí nào: A bên đoạn AB, cách A 75cm B bên đoạn AB, cách A 60cm C bên đoạn AB, cách A 30cm D bên đoạn AB, cách A 15cm Câu 29 Hai cầu kim loại kích thước giống mang điện tích q1 q2, cho chúng tiếp xúc tách cầu mang điện tích A q = 1/(q1 + q2) B q = q1q2 C q = (q1 + q2)/2 D q = (q1 – q2)/2 Câu 30 Hai cầu kim loại kích thước giống mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần chúng hút Nếu cho chúng tiếp xúc tách chúng mang điện tích A q = 2q1 B q = C q = q1 D q = q1/2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 1: Một chất điểm khối lượng m = 100 (g), dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(2t) cm Cơ dao động điều hoà chất điểm A E = 3200 J B E = 3,2 J C E = 0,32 J D E = 0,32 mJ Câu 2: Một vật có độ cứng k = 150 N/m có lượng dao động E = 0,12 J Biên độ dao động vật có giá trị A A = 0,4 m B A = mm C A = 0,04 m D A = cm Câu 3: Một vật có độ cứng k = 50 N/m dao động điều hòa với chiều dài quỹ đạo 10 cm Cơ dao động vật A E = 0,0125 J B E = 0,25 J C E = 0,0325 J D E = 0,0625 J Câu 4: Một vật có khối lượng m = 200 (g), dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(5πt) cm Tại thời điểm t = 0,5 (s) vật có động A Eđ = 0,125 J B Eđ = 0,25 J C Eđ = 0,2 J D Eđ = 0,1 J Câu 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Tại li độ động năng? A x = A B x = A/2 C x = A/4 D x =A/ Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Tại li độ lần động năng? A x = ± A/2 B x = ± A3 /2 C x = ± A/3 D x = ± A/2 Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Tại li độ động lần năng? A x = ± A/9 B x = ± A2 /2 C x = ± A/3 D x = ± A/22 Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ A Tại li độ lần động năng? A x = ± A/9 B x = ± 2A2 /3 C x = ± A/3 D x = ± A2 /2 Câu 9: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω biên độ A Khi động lần tốc độ v vật có biểu thức A v = ωA/3 B v 3ωA/3 C v 2ωA/2 D v 3ωA/2 = = = Câu 10: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω biên độ A Khi lần động tốc độ v vật có biểu thức A v = ωA/3 B v = ωA/2 C v 2ωA/3 D v 3ωA/2 = = Câu 11: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(4πt) cm Tại thời điểm mà động lần vật cách VTCB khoảng A 3,3 cm B 5,0 cm C 7,0 cm D 10,0 cm Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + π/6) cm Tại thời điểm mà lần động vật cách VTCB khoảng (lấy gần đúng)? A 2,82 cm B cm C 3,46 cm D cm Câu 13: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(4πt + π/3) cm Tại thời điểm mà lần động vật có tốc độ A v = 40π cm/s B v = 20π cm/s C v = 40 cm/s D v = 20 cm/s Câu 14: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 5cos(20t) cm Tốc độ vật tại vị trí mà gấp lần động A v = 12,5 cm/s B v = 25 cm/s C v = 50 cm/s D v = 100 cm/s Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 9cos(20t + π/3) cm Tại thời điểm mà lần động vật có tốc độ A v = 40 cm/s B v = 90 cm/s C v = 50 cm/s D v = 60 cm/s Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(5πt + π/3) cm Tại thời điểm mà động lần vật có tốc độ (lấy gần đúng) A v = 125,6 cm/s B v = 62,8 cm/s C v = 41,9 cm/s D v = 108,8 cm/s Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + π/3) cm Tại thời điểm mà động vật có tốc độ (lấy gần đúng) A v = 12,56 cm/s B v = 20π cm/s C v = 17,77 cm/s D v = 20 cm/s Câu 18: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Ban đầu vật vị trí cân bằng, khoảng thời gian ngắn kể từ vật dao động đến thời điểm mà động A tmin = T/4 B tmin = T/8 C tmin = T/6 D tmin = 3T/8 Câu 19: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khoảng thời gian hai lần liên tiếp Gia sư Tài Năng Việt mà động A t = T/4 B t = T/8 https://giasudaykem.com.vn C t = T/6 D t = T/12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 20: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà động lần A t = T/4 B t = T/8 C t = T/6 D t = T/12 Câu 21: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà lần động A t = T/4 B t = T/3 C t = T/6 D t = T/12 Câu 22: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm động đến thời điểm lần động A tmin = T/12 B tmin = T/8 C tmin = T/6 D tmin = T/24 Câu 23: Mối liên hệ li độ x, tốc độ v tần số góc ω dao động điều hòa động hệ A ω = x.v B x = v.ω C v = ω.x D ω=2x/v Câu 24: Mối liên hệ li độ x, tốc độ v tần số góc ω dao động điều hòa lần động hệ là: A ω = 2x.v B x = 2v.ω C 3v = 2ω.x D ω.x = v Câu 25: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(2πt/T) cm Khoảng thời gian ngắn kể từ vật bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm mà động lần thứ hai A tmin = 3T/4 B tmin = T/8 C tmin = T/4 D tmin = 3T/8 A tmin = T/4 B tmin = T/8 C tmin = T/6 D tmin = T/12 Câu 26: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(2πt/T) cm Khoảng thời gian ngắn kể từ vật bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm mà động lần lần Câu 27: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Asin(2πt/T – π/3) cm Khoảng thời gian từ vật bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm mà động lần lần A T/4 B T/8 C T/6 D T/12 Câu 28: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Asin(2πt/T – π/3) cm Khoảng thời gian từ vật bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm mà động lần lần thứ hai A T/3 B 5T/12 C T/4 D 7T/12 Câu 29: Trong dao động điều hòa, bảo tồn nên A động khơng đổi B không đổi C động tăng giảm nhiêu ngược lại D động tăng giảm Câu 30: vật dao động điều hòa có E = 3.10–5 J lực đàn hồi lò xo tác dụng vào vật có giá trị cực đại Fmax = 1,5.10–3 N Biên độ dao động vật A A = cm B A = m C A = cm D A = m Câu 31: Cơ vật tỉ lệ thuận với A li độ dao động B biên độ dao động C bình phương biên độ dao động D tần số dao động Câu 32: Một vật có khối lượng vật nặng m, dao động điều hòa với biên độ A lượng E Khi vật có li độ x = A/2 vận tốc có biểu thức A v= ± 2E m B v= ± E 2m C v= ± 2E 3m 3E D v = ± 2m Câu 33: Một vật có khối lượng vật nặng m, dao động điều hòa với biên độ A lượng E Khi vật có A v= ± li độ 2E m x A= vận tốc có biểu thức 32 B v= ± E 2m C v= ± D 2E 3m v=± 3E 2m Câu 34: Một vật có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m, lắc lò xo dao động điều hồ với biên độ A = cm Khi vật cách vị trí cân cm có động A Eđ = 0,125 J B Eđ = 0,09 J C Eđ = 0,08 J D Eđ = 0,075 J Câu 35: Cơ vật dao động điều hoà A tăng 9/4 lần tần số dao động f tăng lần biên độ A giảm lần B giảm 9/4 lần tần số góc ω tăng lên lần biên độ A giảm lần C tăng lần khối lượng m vật nặng biên độ A tăng gấp đôi D tăng 16 lần tần số dao động f biên độ A tăng gấp đôi Câu 36: Ở thời điểm, li độ vật dao động điều hòa 60% biên độ dao động tỉ số vật A 9/25 B 9/16 C 25/9 D 16/9 Câu 37: Ở thời điểm, vận tốc vật dao động điều hòa 20% vận tốc cực đại, tỉ số động vật A 24 B 1/24 C D.1/5 Câu 38: Ở thời điểm, li độ vật dao động điều hòa 40% biên độ dao động, tỉ số động vật A.4/25 B 25/4 C 21/4 D 4/21 Câu 39: Một lắc lò xo dao động điều hồ Nếu tăng độ cứng lò xo lần giảm khối lượng m hai lần vật A không đổi B tăng bốn lần C tăng hai lần D giảm hai lần Câu 40: Một lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A Khi tăng độ cứng lò xo lên lần giảm biên độ dao động lần lắc A không đổi B tăng bốn lần C tăng hai lần D giảm hai lần Câu 41: Một vật, vị trí cân bằng, cấp cho vật nặng vận tốc có độ lớn v = 10 cm/s dọc theo trục lò xo, sau 0,4 (s) lắc đạt cực đại lần đầu tiên, lúc vật cách vị trí cân khoảng A 1,25 cm B cm C 2,5 cm D cm Câu 42: Trong trình dao động điều hòa lắc lò xo A động biến thiên tuần hoàn tần số, tần số gấp đơi tần số dao động B sau lần vật đổi chiều, có thời điểm gấp hai lần động C động tăng, giảm ngược lại, động giảm tăng vật động vật đổi chiều chuyển động Câu 43: Cơ lắc lò xo khơng phụ thuộc vào A khối lượng vật nặng B độ cứng vật C biên độ dao động D điều kiện kích thích ban đầu Câu 44:Chọn phát biểu sai biến đổi lượng chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T,tần số f? A Thế biến thiên tuần hoàn với chu kỳ T′ = T/2 B Động biến thiên tuần hoàn với tần số f′ = 2f C Cơ biến thiên tuần hoàn với tần số f′ = 2f D Tổng động số khơng đổi Câu 42: Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt) có E Biểu thức động vật thời điểm t A Eđ = Esin2 ωt Ecosωt B Eđ = Esinωt C Eđ = Ecos2 ωt D Eđ = Câu 43: Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt) có E Biểu thức đàn hồi vật thời điểm t A Eđ = Esin2 ωt B Eđ = Esinωt C Eđ = Ecos2 ωt D Eđ = Ecosωt Câu 44: Chọ câu sai Cơ lắc lò xo A vị trí biên C tổng động vị trí B động qua vị trí cân D lắc vị trí ... độ điện trường điểm xác định A Hướng tổng véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần B Hướng véc tơ cường độ điện trường gây điện tích dương C Hướng véc tơ cường độ điện trường gây điện. .. hai điện tích Câu 22 Cho điện tích điểm trái dấu, độ lớn nằm cố định A Khơng có vị trí có cường độ điện trường B Vị trí có điện trường nằm trung điểm đoạn nối điện tích C Vị trí có điện trường. .. với đặc điểm đường sức điện là: A Các đường sức điện trường cắt B Các đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín C Hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D Các đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chương điện trường môn vật lý lớp 11 , Đề kiểm tra chương điện trường môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay