Đề cương ôn tập học kì 1 môn vật lý lớp 11

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I MƠN VẬT LỚP 11 Các em phải nắm vững số nội dung sau đây: Chương I: Điện tích Điện trường 1.Điện tích Định luật Culơng 2.Thuyết electron, định luật bảo tồn điện tích 3.Điện trường, cường độ điện trường 4.Công lực điện Điện Hiệu điện 5.Tụ điện Chương II: Dòng điện khơng đổi 1.Dòng điện khơng đổi Nguồn điện 2.Điện Cơng suất điện 3.Định luật Ơm tồn mạch 4.Ghép nguồn điện thành Phương pháp giải tốn tồn mạch Chương III Dòng điện mơi trường 1.Dòng điện mơi trường kim loại 2.Dòng điện chất điện phân 3.Dòng điện chất khí MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ÔN TẬP I/Trắc nghiệm Câu 1: Hai cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) 4.10-7 (C), tương tác với lực 0,1 (N) chân không Khoảng cách chúng là: A r = 0,6 (cm) B r = 0,6 (m) C r = (m) D r = (cm) Câu 2: Chọn câu SAI: A Lực tương tác hai điện tích điểm tính cơng thức: F  k q1.q2  r2 B.Các điện tích loại đẩy nhau, khác loại hút C.Đơn vị điện tích cu-lơng (C) D.Một vật tích điện dương thừa electron Câu 3: Phát biểu sau khơng đúng? A Hạt êlectron hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C) B Hạt êlectron hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg) C Nguyên tử nhận thêm êlectron để trở thành ion D êlectron chuyển động từ vật sang vật khác Câu 4: Khi đưa cầu kim loại không nhiễm điện lại gần cầu khác nhiễm điện A hai cầu đẩy B hai cầu hút C không hút mà không đẩy D hai cầu trao đổi điện tích cho Câu 5: Hai điện tích điểm nằm n chân khơng tương tác với lực F Người ta giảm điện tích nửa, khoảng cách giảm nửa lực tương tác chúng sẽ: A không đổi B tăng gấp đôi C giảm nửa D giảm bốn lần Câu 6: Đặt điện tích dương, khối lượng nhỏ vào điện trường thả nhẹ Điện tích chuyển động: A dọc theo chiều đường sức điện trường B ngược chiều đường sức điện trường C vng góc với đường sức điện trường D theo quỹ đạo Câu 7: Công thức xác định cường độ điện trường gây điện tích Q < 0, điểm chân khơng, cách điện tích Q khoảng r là: A E  9.10 Q r2 B E  9.10 Q r2 C E  9.10 Q r D E  9.10 Q r Câu 8: Một điện tích đặt điểm có cường độ điện trường 0,16 (V/m) Lực tác dụng lên điện tích 2.10-4 (N) Độ lớn điện tích là: A q = 8.10-6 (C) B q = 12,5.10-6 (C) C q = 1,25.10-3 (C) D q = 12,5 (C) Câu 9: Cường độ điện trường gây điện tích Q = 5.10-9 (C), điểm chân không cách điện tích khoảng 10 (cm) có độ lớn là: A E = 0,450 (V/m) B E = 0,225 (V/m) C E = 4500 (V/m) D E = 2250 (V/m) -9 -9 Câu 10: Hai điện tích q1 = 5.10 (C), q2 = - 5.10 (C) đặt hai điểm cách 10 (cm) chân không Độ lớn cường độ điện trường điểm nằm đường thẳng qua hai điện tích cách hai điện tích là: A E = 18000 (V/m) B E = 36000 (V/m) C E = 1,800 (V/m) D E = (V/m) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 11: Một điện tích q chuyển động điện trường khơng theo đường cong kín Gọi cơng lực điện chuyển động A A A > q > B A > q < C A = trường hợp D A ≠ dấu A chưa xác định chưa biết chiều chuyển động q Câu 12: Một điện tích q = 10-7 (C) đặt điểm M điện trường điện tích điểm Q, chịu tác dụng lực F = 3.10-3 (N) Cường độ điện trường điện tích điểm Q gây điểm M có độ lớn là: A EM = 3.105 (V/m) B EM = 3.104 (V/m) C EM = 3.103 (V/m) D EM = 3.102 (V/m) Câu 13: Một điện tích điểm dương Q chân khơng gây điểm M cách điện tích khoảng r = 30 (cm), điện trường có cường độ E = 30000 (V/m) Độ lớn điện tích Q là: A Q = 3.10-5 (C) B Q = 3.10-6 (C) C Q = 3.10-7 (C) D Q = 3.10-8 (C) Câu 14:Một tụ điện có điện dung 500 (pF) mắc vào hiệu điện 100 (V) Điện tích tụ điện là: A q = 5.104 (C) B q = 5.104 (nC) C q = 5.10-2 (C) D q = 5.10-4 (C) Câu 15 Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận cơng 10 J Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài qng đường nhận cơng A J B / J C J D 7,5J Chương II Câu 16 Phát biểu sau khơng đúng? A Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng B Cường độ dòng điện đại lượng đặc trng cho tác dụng mạnh, yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian C Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương D Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích âm Câu 17 Phát biểu sau không đúng? A Dòng điện có tác dụng từ Ví dụ: nam châm điện B Dòng điện có tác dụng nhiệt Ví dụ: bàn điện C Dòng điện có tác dụng hố học Ví dụ: acquy nóng lên nạp điện D Dòng điện có tác dụng sinh Ví dụ: tượng điện giật Câu 18 Điện tích êlectron - 1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn 30 (s) 15 (C) Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian giây A 3,125.1018 B 9,375.1019 C 7,895.1019 D 2,632.1018 Câu 19 Một nguồn điện có điện trở 0,1 () đợc mắc với điện trở 4,8 () thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 (V) Cường độ dòng điện mạch A I = 120 (A) B I = 12 (A) C I = 2,5 (A) D I = 25 (A) Câu 20 Một nguồn điện có điện trở 0,1 () mắc với điện trở 4,8 () thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 (V) Suất điện động nguồn điện là: A E = 12,00 (V) B E = 12,25 (V) C E = 14,50 (V) D E = 11,75 (V) Câu 21 Một nguồn điện có suất điện động E = (V), điện trở r = (), mạch có điện trở R Để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi (W) điện trở R phải có giá trị A R = () B R = () C R = () D R = () Câu 22 Một nguồn điện có suất điện động E = (V), điện trở r = (), mạch ngồi có điện trở R Để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi đạt giá trị lớn điện trở R phải có giá trị A R = () B R = () C R = () D R = () Câu 23 Biết điện trở mạch nguồn điện tăng từ R1 = () đến R2 = 10,5 () hiệu điện hai cực nguồn tăng gấp hai lần Điện trở nguồn điện là: A r = 7,5 () B r = 6,75 () C r = 10,5 () D r = () Câu 24 Nguồn điện với suất điện động E, điện trở r, mắc với điện trở ngồi R = r, cường độ dòng điện mạch I Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch là: A I’ = 3I B I’ = 2I C I’ = 2,5I D I’ = 1,5I Câu 25 Một nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở 0,5 Công suất mạch ngồi lớn mà nguồn điện cung cấp A 9W B 36W D 72W D 18W Câu 26 Một nguồn điện có điện trở r, suất điện động , điện trở mạch R thay đổi Chọn R cơng suất mạch cực đại? A R = r B R = r/2 C R = 2r D R = 3r/2 Câu 27 Cho mạch điện kín, nguồn điện có =60 V, r=5 , điện trở mạch R=15  Hiệu suất nguồn điện A 75% B.60% C 33,33% D 25% Câu 28 Muốn ghép pin giống nhau, pin có suất điện động 9V, điện trở 2Ω thành nguồn 18 V điện trở nguồn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 6Ω B 4Ω C 3Ω D 2Ω Câu 29 Có pin giống (1,5 V; 0,02 ) Muốn có nguồn có suất điện động V điện trở 0,03  cần tối thiểu A pin B pin C pin D pin Câu 30 Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song mắc vào hiệu điện không đổi Nếu giảm trị số điện trở R2 A độ sụt R2 giảm B dòng điện qua R1 khơng thay đổi C dòng điện qua R1 tăng lên D công suất tiêu thụ R2 giảm Câu 31 Một nguồn điện mắc vào biến trở Khi điều chỉnh biến trở đến 14  hiệu điện hai cực nguồn điện 10,5 V điện trở biến trở 18  hiệu điện hai cực nguồn 10,8 V Nguồn điện có suất điện động điện trở A 0,08 V;  B 12 V;  C 11,25 V;  D V; 0,51  Câu 32 Cho mạch điện có nguồn điện khơng đổi Khi điện trở ngồi tăng hai lần c/đ dòng điện mạch chính: A giảm hai lần B tăng hai lần C không đổi D Chưa đủ kiện để xác định Câu 33 Khi xảy tượng đoản mạch cường độ dòng điện mạch: A tăng lớn B giảm C tăng giảm liên tụC D không đổi so với trướC Câu 34 Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động lâu nhiều lần liên tục A dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh làm hỏng acquy B hỏng nút khởi động C tiêu hao nhiều lượng D động đề nhanh hỏng Chương III Câu 35 Chọn câu Kim lọai dẫn điện tốt : A Mật độ điện tích tự kim lọai lớn B Tất electron kim lọai tự C Tất electron kim lọai chuyển động có hướng ưu tiên ngược chiều điện trường D Các ion dương tham gia việc tải điện Câu 36 Nguyên nhân gây điện trở kim loại A va chạm e với ion dương nút mạng B va chạm ion dương nút mạng với C va chạm electron với D va chạm ion âm nút mạng với Câu 36 Điện trở kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào A nhiệt độ kim loại B chất kim loại C kích thước vật dẫn kim loại D hiệu điện hai đầu vật dẫn kim loại Câu 38 Hiện tượng siêu dẫn tượng A điện trở vật dẫn giảm xuống giá trị nhỏ nhiệt độ giảm xuống thấp B điện trở vật giảm xuống nhỏ điện trở đạt giá trị đủ cao C điện trở vật giảm xuống không nhiệt độ vật nhỏ giá trị nhiệt độ định D điện trở vật khơng nhiệt độ K Câu 39 Tìm phát biểu sai cách mạ bạc huy chương: A Dùng muối AgNO3 B Dùng huy chương làm anốt C Dùng anôt bạc D Dùng huy chương làm catốt Câu 40 Trong chất điện phân tồn hạt điện tự A dòng điện qua bình điện phân gây B phân ly phân tử chất tan dung dịch C trao đổi electron điện cực D chất hòa tan bị ion hóa tác nhân ion hóa Câu 41 Hạt tải điện kim loại A ion dương B electron tự C ion âm D ion dương electron tự Câu 42 Ở 200C điện trở suất bạc 1,62.10-8 Ω.m Biết hệ số nhiệt điện trở bạc 4,1.10-3 K-1 Ở 330 K điện trở suất bạc A 1,866.10-8 Ω.m B 3,679.10-8 Ω.m C 3,812.10-8 Ω.m D 4,151.10-8 Ω.m Câu 43 Trong dung dịch điện phân điện phân , ion mang điện tích âm A gốc axit ion kim loại B gốc axit gốc bazơ C ion kim loại bazơ D có gốc bazơ Câu 44 Điện phân cực dương tan dung dịch 20 phút khối lượng cực âm tăng thêm gam Nếu điện phân với cường độ dòng điện trước khối lượng cực âm tăng thêm A 24 gam B 12 gam C gam D 48 gam Câu 45 Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương Ag biết khối lượng mol bạc 108 Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để h để có 27 gam Ag bám cực âm A 6,7 A B 3,35 A C 24124 A D 108 A Câu 46 Khơng khí điều kiện bình thường khơng dẫn điện A phân tử chất khí khơng thể chuyển động thành dòng B phân tử chất khí khơng chứa hạt mang điện C phân tử chất khí ln chuyển động hỗn loạn không ngừng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D phân tử chất khí ln trung hòa điện, chất khí khơng có hạt tải Câu 47 Khi đốt nóng chất khí, trở lên dẫn điện A vận tốc phân tử chất khí tăng B khoảng cách phân tử chất khí tăng C phân tử chất khí bị ion hóa thành hạt mang điện tự D chất khí chuyển động thành dòng có hướng Câu 48 Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng A ion dương B ion âm C ion dương ion âm D ion dương, ion âm electron tự Câu 49 Cơ chế sau cách tải điện trình dẫn điện tự lực chất khí? A Dòng điện làm nhiệt độ khí tăng cao khiến phân tử khí bị ion hóa; B Điện trường chất khí mạnh khiến phân tử khí bị ion hóa nhiệt độ thấp; C Catơt bị làm nóng đỏ lên có khả tự phát electron; D Đốt nóng khí để bị ion hóa tạo thành điện tích II/Bài tập tự luận Bài Hai điện tích điểm nhau, đặt chân không cách khoảng r1 = cm lực tương tác chúng 1,6.10-4 N a Tìm độ lớn hai điện tích đó? b Khoảng cách r2 chúng để lực tác dụng chúng 2,5.10-4 N? Bài Một điện tích điểm q = 2.106 C đặt cố định chân không a Xác định cường độ điện trường điểm cách 30 cm ? b Tính độ lớn lực điện tác dụng lên điện tích C đặt điểm ? c.Trong điện trường gây q, điểm đặt điện tích q1 = 10-4 C chịu tác dụng lực 0,1 N Hỏi đặt điện tích q2 = 4.10-5 C lực điện tác dụng ? Bài Hai điện tích điểm q1 = 4.10-8C q2 = - 4.10-8C nằm cố định hai điểm AB cách 20 cm chân khơng Tính lực tương tác điện tích Tính cường độ điện trường tại: a điểm M trung điểm AB b điểm N cách A 10cm, cách B 30 cm c điểm I cách A 16cm, cách B 12 cm d điểm J nằm đường trung trực AB cách AB đoạn 10 cm Bài Hiệu điện hai điểm M, N điện trường UMN = 100V a Tính cơng điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N b Tính cơng điện trường làm dịch chuyển electron từ M đến N Bài Cho mạch điện gồm nguồn có suất điện động E điện trở r =  , mạch gồm điện trở R1 =  R2 = 18  mắc song song, biết công suất điện trở R1 9W a Tính cường độ dòng điện qua R2 b Tính suất điện động E c Tính hiệu suất nguồn Bài Cho mạch điện hình vẽ Bộ nguồn gồm pin giống pin có E = 3,6 V, r = 0,5  mắc nối tiếp, Đ: 6V- 3W, ban đầu R1 = 18  , R2 = 10  a Tính cường độ dòng điện mạch chính, qua điện trở đèn b Nhận xét độ sáng đèn Bài Cho mạch điện hình vẽ Trong cho nguồn điện có  , r = 2,5  , R =  , Đ: V – 3W, vôn kế, ampe kế tưởng a Chỉnh cho RX =  volt kế 9,6V Tìm số ampe kế suất điện động E nguồn Hỏi đèn sáng nào? b Để đèn sáng bình thường phài chỉnh RX bao nhiêu? Bài Cho mạch điện hình vẽ: Nguồn có E = 12V, r =  , Đ1, Đ2 hai bóng đèn giống hệt (6V-3W), R biến trở, RA = a Điều chỉnh R để hai đèn sáng bình thường.Tìm số ampe kế tính R b Điều chỉnh để R =  Tìm số ampe kế cơng suất đèn Bài Cho mạch điện hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở r = Ω Bình điện phân có điện trở R1 = Ω, đựng dung dịch CuSO4 với anôt Cu, cho A = 64, n = R2 bóng đèn: V-6 W Tìm: a Cường độ dòng điện qua nguồn b Khối lượng đồng bám vào catốt bình điện phân sau 16 phút giây E ,r R2 R1 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c Cường độ dòng điện qua đèn độ sáng đèn d Nhiệt lượng tỏa bên nguồn sau phút Thay mạch ngồi biến trở R Tìm R để cơng suất mạch ngồi 9W Bài 10 Cho mạch điện hình vẽ Bộ nguồn gồm nguồn điện giống nhau, nguồn có eo = 1,5V ro=0,3, mạch ngồi có R = 2, đèn Đ (9V - 9W), bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 có cực dương đồng, điện trở bình điện phân Rb = 4 Xác định số ampère kế volte kế Xác định khối lượng đồng giải phóng điện cực thời gian 32 phút 10 giây Tính cơng suất hiệu suất nguồn V Đ A R DUYỆT ĐỀ CƯƠNG Tổ trưởng Nguyễn Ngọc Thắng Rb ... gian giây A 3 ,12 5 .10 18 B 9,375 .10 19 C 7,895 .10 19 D 2,632 .10 18 Câu 19 Một nguồn điện có điện trở 0 ,1 () đợc mắc với điện trở 4,8 () thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 (V) Cường... A Q = 3 .10 -5 (C) B Q = 3 .10 -6 (C) C Q = 3 .10 -7 (C) D Q = 3 .10 -8 (C) Câu 14 :Một tụ điện có điện dung 500 (pF) mắc vào hiệu điện 10 0 (V) Điện tích tụ điện là: A q = 5 .10 4 (C) B q = 5 .10 4 (nC)... Biết hệ số nhiệt điện trở bạc 4 ,1. 10-3 K -1 Ở 330 K điện trở suất bạc A 1, 866 .10 -8 Ω.m B 3,679 .10 -8 Ω.m C 3, 812 .10 -8 Ω.m D 4 ,15 1 .10 -8 Ω.m Câu 43 Trong dung dịch điện phân điện phân , ion mang điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 1 môn vật lý lớp 11 , Đề cương ôn tập học kì 1 môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay