Chuyên đề chuyển động thẳng điều môn vật lý lớp 10

11 38 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I.Lý thuyết chuyển động thẳng đều:  Đại cương chuyển động thẳng + Vật chuyển động thẳng dọc theo trục Ox với tốc độ v từ tọa độ bao đầu x0 có phương trình chuyển động là: x = x0 + v.t ( v>0 vật chuyển động theo chiều dương Ox, v v2 = v3 C v1 = v2 = v3 D v1  v2  v3 1.49 Kết luận sau sai so sánh quãng đường s1, s2 s3 vật (I), (II) (III) khoảng thời gian? A s1 > s2 = s3 B s1 = s3 < s2 C.s1 = s2 = s3 D.s1  s2  s3 v(m) 1.50.Vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc – thời gian hình vẽ Sau 6s độ dời vận tốc vật : A v = 4m/s ;  x = 6m B v = 6m/s ;  x = 4m C v = 4m/s ;  x = 24m D v = 6m/s ;  x = 24m o 1.51.Vật chuyển động thẳng có đồ thị toạ độ – thời gian hình vẽ Sau 10s độ dời vận tốc vật là: A.v = 20m/s ;  x = 20m B.v = 10m/s ;  x = 10m C.v = 20m/s ;  x = 2m D v = 2m/s ;  x = 20m 1.52.Vật chuyển động thẳng có đồ thị toạ độ – thời gian hình vẽ t(s) x(m) 20 o 10 t(s) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Kết luận rút từ đồ thị sai A.Quãng đường sau 10s 15m x(m) B.Độ dời vật sau 10s 20m 20 C.Vận tốc vật 1,5m/s D.Vật chuyển động toạ độ 5m 1.53 Vật chuyển động thẳng có đồ thị toạ độ – thời gian hình vẽ Kết luận rút từ đồ thị sai t(s) o 10 x(m) A.Quãng đường sau 10s 20m 20 B.Độ dời vật sau 10s -20m C.Giá trị đại số vận tốc vật 2m/s D.Vật chuyển động toạ độ 20m o 1.54.Vật chuyển động thẳng có đồ thị toạ độ – thời gian hình vẽ Phương trình chuyển động vật : A.x = + t B.x = 4t C.x = – 5t t(s) 10 x(m) D x = + 4t 25 1.55 Một vật chuyển động thẳng theo chiều dương trục Ox Tại thời điểm t1=2s t2=6s, toạ độ tương ứng vật x1=20m x2=4m Kết luận sau khơng xác? A.Vận tốc vật có độ lớn 4m/s t(s) B.Vật chuyển động ngược chiều dương trục Ox o C.Thời điểm vật đến gốc toạ độ O t=5s D.Phương trình toạ độ vật x = 28-4t (m) 1.56.Vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động: x = -15t - (x:mét;t:min) Kết luận sau rút từ phương trình đúng: A.Lúc bắt đầu khảo sát chuyển động vật cách gốc toạ độ 7m B.Độ dời vật sau 1min 15m C.Quãng đường vật sau 1min 22m D.Vận tốc chuyển động vật -15m/min 1.57.Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều quãng đường dài 40m Nửa quãng đường đầu vật hết thời gian t1 = 5s, nửa quãng đường sau vật hết thời gian t2 = 2s Tốc độ trung bình quãng đường là: A.7m/s ; B.5,71m/s ; C 2,85m/s ; D 0,7m/s ; 1.58.Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều Trên quãng đường AB, vật nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật với vận tốc v2 = 5m/s Vận tốc trung bình quãng đường là: A.12,5m/s B 8m/s C 4m/s D 0,2m/s Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn `1.59.Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h, 3giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h Vận tốc trung bình xe suốt thời gian chạy là: A 50km/h B 48km/h C 44km/h D 34km/h 1.60 Một xe chuyển động thẳng khơng đổi chiều có vận tốc trung bình 20km/h đầu 40km/h A 30km/h đoạn đường đoạn đường lại Vận tốc trung bình xe đoạn đường là: B.32km/h C 128km/h D 40km/h 1.61 Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 12km/h nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h Vận tốc trung bình suốt thời gian là: A.15km/h B.14,5km/h C 7,25km/h D 26km/h 1.62 Một ngừơi xe đạp 2/3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h 1/3 đoạn đừơng sau với vận tốc trung bình 20km/h.Vận tốc trung bình ngừơi xe đạp quảng đừơng A 12km/h B 15km/h C 17km/h D 13,3km/h 1.63 Một ô tô chuyển động đoạn đường thẳng có vận tốc ln ln 80 km/h Bến xe nằm đầu đoạn thẳng xe ô tô xuất phát từ điểm cách bến xe km Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động ô tô làm chiều dương Phương trình chuyển động xe tơ đoạn đường thẳng A x = + 80t B x = 80 – 3t C x = – 80t D x = 80t 1.64 Cùng lúc hai điểm A B cách 10 km có hai tơ chạy chiều đường thẳng từ A đến B Vận tốc ô tô chạy từ A 54 km/h ô tô chạy từ B 48 km/h Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát hai xe ô tô làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động hai xe làm chiều dương 1.Phương trình chuyển động ô tô ? A Ơ tơ chạy từ A : xA = 54t ; Ơ tơ chạy từ B : xB = 48t + 10 B Ơ tơ chạy từ A : xA = 54t + 10 ; Ơ tơ chạy từ B : xB = 48t C Ơ tơ chạy từ A : xA = 54t ; Ơ tơ chạy từ B : xB = 48t – 10 D Ơ tơ chạy từ A : xA = -54t ; Ơ tơ chạy từ B : xB = 48t Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Nội dung 28, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp A h ; 54 km B.1 h 20 ph ; 72 km C.1 h 40 ph ; 90 km D.2 h ; 108 km 1.65.Trong phương trình chuyển động thẳng sau đây,phương trình biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ ban đầu hướng gốc toạ độ? A x=15+40t (km,h B x=80-30t (km,h C x= -60t (km,h D x=-60-20t (km,h II PHẦN TỰ LUẬN Dạng 1: Xác định quãng đường, vận tốc, thời gian 1.66: Một người bắt đầu từ A đến B 24phút rẽ vào đường vng góc với AB 18 phút đến C Cho biết độ dời AC = 2km Giả sử người với vận tốc v khơng đổi Tính v (ĐS: 4km/h ) 1.67: Một ơtơ chạy 600m đường chính, sau rẽ vào đường nhỏ vng góc với đường thêm 800m dừng lại Xác định độ dời ơtơ hình vẽ, tính giá trị độ dời đường ôtô trường hợp 1.68: Một người xe đạp từ A đến B với vận tốc v1 = 12km/h người tăng vận tốc lên 3km/h đến sớm 1h a Tìm quãng đường AB thời gian dự định từ A đến B b Ban đầu người với vận tốc v1 = 12km/h quãng đường s1 xe bị hỏng phải sửa chữa 15 phút Do qng đường lại người với vận tốc v2 = 15km/h đến nơi sớm dự định 30’ Tìm quãng đường s1 1.69: Một viên bi thả lăn từ đỉnh dốc xuống chân dốc Bi xuống nhanh dần quãng đường mà bi giây thứ i S1  4i  (m) với i = 1; 2; ;n a Tính quãng đường mà bi đợc giây thứ 2; sau giây b Chứng minh quãng đường tổng cộng mà bi sau n giây (i n số tự nhiên) L(n) = n2(m) 1.70: Người thứ khởi hành từ A đến B với vận tốc 8km/h Cùng lúc người thứ thứ khởi hành từ B A với vận tốc 4km/h 15km/h người thứ gặp người thứ quay lại chuyển động phía người thứ Khi gặp người thứ quay lại chuyển động phía người thứ trình tiếp diễn lúc ba người nơi Hỏi kể từ lúc khởi hành người nơi người thứ ba quãng đường bao nhiêu? Biết chiều dài quãng đường AB 48km 1.71: Một học sinh từ nhà đến trường, sau đợc 1/4 quãng đường nhớ quên sách nên vội trở đến trường trễ 15’ a Tính vận tốc chuyển động em học sinh, biết quãng đường từ nhà tới trường s = 6km Bỏ qua thời gian lên xuống xe nhà b Để đến trường thời gian dự định quay lần em phải với vận tốc bao nhiêu? 1.72: Ba người xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi Người thứ người thứ xuất phát lúc với vận tốc tương ứng v1 = 10km/h v2 = 12km/h Người thứ ba xuất phát sau hai người nói 30’, khoảng thời gian lần gặp người thứ ba với người trước t  1h Tìm vận tốc người thứ 1.73: Ba người xe đạp xuất phát từ A B Người thứ khởi hành lúc với vận tốc v1= 8(km/ h), người thứ hai khởi hành lúc 15 phút với vận tốc v2=12(km/h), người thứ ba xuất phát sau người thứ 30 phút Sau người thứ ba gặp người thứ nhất, người thứ ba thêm 30 phút cách người thứ người thứ hai Tìm vận tốc người thứ ba -7- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1.74: Một người dự định quãng đường với vận tốc không đổi 5km/h, 1/3 quãng đường bạn đèo xe đạp tiếp với vận tốc 12km/h đến xớm dự định 28 phút Hỏi người hết qng đường bao lâu? 1.75.Một xe 5h đầu với vận tốc 60km/h, 3h sau với vận tốc 40km/h Tính vận tốc xe doạn đường? 1.76.Một xe đạp vàmột xe máy chuyển động từ A đến B (AB = 60km) Xe đạp có vận tốc 15km/h liên tục không nghỉ Xe máy sớm 1h, nghỉ 3h Hai xe đến B lúc Tính vận tốc xe máy? Dạng 2: Viết phương trình chuyển động 1.77: Hai thành phố A,B cách 40km Cùng lúc xe thứ qua A với vận tốc 10km/h, xe thứ qua B với vận tốc 6km/h Viết phương trình chuyển động xe trường hợp: a Hai xe chuyển động theo chiều từ A đến B b Hai xe chuyển động ngược chiều 1.78: hai thành phố A,B cách 60km/h Lúc 7h ôtô từ A B với vận tốc 20km/h Lúc 8h ôtô từ B A với vận tốc 15km/h Viết phương trình toạ độ xe 1.79: Một vật chuyển động thẳng đều, lúc t1 = 2s vật đến A có toạ độ x1 = 6m, lúc t2 = 5s vật đến B có toạ độ x2= 12m Viết phương trình toạ độ vật 1.80: Lúc 6h sáng người xe đạp từ tỉnh A phía tỉnh B với vận tốc 12km/h - Lập phương trình chuyển động xe đạp - Người đến B lúc giờ, biết AB = 18km coi chuyển động xe thẳng 1.81: Một người môtô khởi hành từ A lúc 6h để đến B lúc 8h, sau nghỉ 30phút quay trở lại A 10h Biết AB= 60km coi chuyển động lượt thẳng a viết phương trình chuyển động người b vẽ đồ thị toạ độ 1.82: Lúc 6h ôtô xuất phát từ A B với vận tốc 60km/h lúc ôtô khác xuất phát từ B A với vận tốc 50km/h A B cách 220km.Lấy AB làm trục toạ độ, A gốc toạ độ, chiều dương từ A đến B gốc thời gian lúc 6h, lập phương trình chuyển động cuả xe 1.83: Hai thành phố cách 110km Xe ôtô khởi hành từ A lúc 6h với vận tốc 30km/h phía B Xe môtô khởi hành từ B lúc 7h với vận tốc 10km/h phía A Chọn gốc toạ độ A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 6h Viết phương trình toạ độ xe 1.84: Lúc 6h ôtô chạy tùe quãng Ngãi vào TP HCM với vận tốc 40km/h Đến 8h ôtô dừng lại nghỉ 30phút, sau tiếp tục chuyển động với vận tốc Lúc 7h ôtô khác khởi hành từ Quãng Ngãi với vận tốc 50km/h để chạy vào TP HCM Coi chuyển động 2xe thẳng Với gốc toạ độ gốc thời gian, viết phương trình chuyển động xe 1.85: Đồ thị hai xe hình vẽ a) Lập phương trình chuyển động xe b) Nêu đặc điểm chuyển động xe (vị trí khởi hành, chiều chuyển động, độ lớn vận tốc) 1.86.Lúc sáng người thẳng từ tỉnh A phía tỉnh B với vận tốc 25 km/h Viết phương trình đường cho biết lúc 10 người đâu? 1.87.Một chất điểm chuyển động trục Ox có phương trình: x = 15 + 10t (m,s) a Hãy cho biết chiều chuyển động, toạ độ đầu vận tốc vật? b Tìm toạ độ thời điểm 24s quãng đường dược sau 24s? -8- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Dạng 3: Định vị trí- thời điểm vật gặp 1.88: Lúc 6h ôtô xuất phát từ A B với vận tốc 60km/h lúc ôtô khác xuất phát từ B A với vận tốc 50km/h A B cách 220km a Lấy AB làm trục toạ độ, A gốc toạ độ, chiều dương từ A đến B gốc thời gian lúc 6h, lập phương trình chuyển động cuả xe b Định vị trí thời gian xe gặp 1.89: Hai thành phố A,B cách 28km Cùng lúc có hai ơtơ chạy chiều theo hướng từ A đến B, vận tốc ôtô chạy từ A v1= 54km/h ôtô chạy từ B v2 = 40km/h Sau ôtô gặp nhau, nơi gặp cách A bao nhiêu? 1.90: Hai thành phố cách 110km Xe ôtô khởi hành từ A lúc 6h với vận tốc 30km/h phía B Xe môtô khởi hành từ B lúc 7h với vận tốc 10km/h phía A Chọn gốc toạ độ A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 6h a viết phương trình toạ độ xe b Tìm khoảng cách xe lúc 8h30’ 9h30’ c Hai xe gặp lúc giờ, nơi gặp cách A km? 1.91: Lúc 6h ôtô chạy tùe quãng Ngãi vào TP HCM với vận tốc 40km/h Đến 8h ôtô dừng lại nghỉ 30phút, sau tiếp tục chuyển động với vận tốc Lúc 7h ôtô khác khởi hành từ Quãng Ngãi với vận tốc 50km/h để chạy vào TP HCM Coi chuyển động 2xe thẳng a Với gốc toạ độ gốc thời gian, viết phương trình chuyển động xe b Tìm thời điểm vị trí xe gặp 1.92: Hai ôtô chuyển động ngược chiều từ địa điểm cách 150km Hỏi sau lâu chúng gặp biết vận tốc xe thứ 60km/h xe thứ 40km/h 1.93: Xe thứ khởi hành từ A chuyển động đến B với vận tốc 36km/h Nửa sau xe thứ chuyển động từ B đến A với vận tốc 5m/s Biết quãng đường AB dài 72km Hỏi sau kể từ lúc xe khởi hành thì: a Hai xe gặp b Hai xe cách 13,5km 1.94: Một người xe đạp với vận tốc v1 = 8km/h người với vận tốc v2 = 4km/h khởi hành lúc nơi chuyển động ngược chiều Sau 30’, người xe đạp dừng lại, nghỉ 30’ quay trở lại đuổi theo người với vận tốc cũ Hỏi kể từ lúc khởi hành sau người xe đạp đuổi kịp người bộ? 1.95: Lúc 7h người khởi hành từ A đến B với vận tốc 4km/h Lúc 9h người xe đạp khởi hành từ A B với vận tốc 12km/h a Hai người gặp lúc giờ? Lúc gặp cách A bao nhiêu? b Lúc hai người cách 2km? -9- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1.96: Lúc 9h hai ô tô khởi hành từ hai điểm A B cách 96km ngược chiều Vận tốc xe từ A 36km/h, vận tốc xe từ A 28km/h a Tính khoảng cách hai xe lúc 10h b Xác định thời điểm vị trí hai xe gặp 1.97 Cùng lúc hai xe gắn máy xuất phát từ hai điểm A B cách 60km, chúng chuyển động thẳng chiều từ A đến B Xe thứ xuất phát từ A với vận tốc 30km/h, xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 40km/h a Tính khoảng cách hai xe sau chúng 1h b Sau xuất phát 1h, xe thứ bắt đầu tăng tốc đạt vận tốc 60km/h Hãy Xác định thời điểm vị trí hai người gặp 1.98.Lúc h, người A chuyển động thẳng với vận tốc 36 km/h đuổi theo người B chuyển động thẳng với vận tốc 5m/s Biết AB = 18 km a) Viết phương trình chuyển động hai người b) Người thứ đuổi kịp người thứ hai lúc ? đâu ? Dạng 4: Bài toán đồ thị 1.99.Lúc h sáng người thứ chuyển động thẳng từ A đến B với tốc độ 40 km/h Cùng lúc người thứ hai chuyển động thẳng từ B A với tốc độ 60 km/h Biết AB = 175 km a) Viết phương trình chuyển động người Hệ qui chiếu tùy ý chọn b) Hỏi hai người gặp lúc giờ, đâu ? Khi gặp người quãng đường ? c) Vào lúc khoảng cách hai người 75 km ? d) Giải câu b c đồ thị tọa độ - thời gian 1.100.Hai xe xuất phát hai điểm A, B (AB = 10m) chuyển động chiều Xe từ A có vận tốc 3m/s xe từ B có vận tốc 5m/s a Viết phương trình chuyển độnh hai xe hệ quy chiếu? b Xác định khoảng cách hai xe sau chúng 5s? c Vẽ đồ thị x-t hai xe hệ toạ độ 1.101: Hai thành phố A,B cách 100km Cùng lúc xe chuyển động ngược chiều nhau, xe ôtô từ A với vận tốc 30km/h, xe môtô từ B với vận tốc 20km/h Chọn A làm gốc toạ độ, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc xe bắt đầu a Viết phương trình toạ độ xe b Vẽ đồ thị toạ độ xe Từ đồ thị xác định vị trí thời điểm xe gặp 1.102: Lúc 6h sáng hai ôtô khởi hành từ hai địa điểm A B cách 150km, chuyển động thẳng theo hướng tới gặp với vận tốc 40km/h 60km/h Hỏi hai ôtô gặp lúc đâu Giải toán phương pháp đại số phương pháp đồ thị 1.103.Một ôtô tải xuất phát từ thành phố H chuyển động thẳng phía thành phố P với tốc độ 60km/h Khi đến thành phố D cách H 60km xe dừng lại 1h Sau xe tiếp tục chuyển động P với tốc độ 40km/h đường H-P coi thẳng dài 100km a Viết cơng thức tính qng đường phương trình chuyển động ơtơ qng đường H-D D-P Gốc toạ độ lấy H Gốc thời gian lúc xe xuất phát từ H b Vẽ đồ thị toạ độ - thời gian xe đường H-P c Dựa vào đồ thị, xác định thời điểm xe đến P d Kiểm tra kết câu c) phép tính 1.104.Lúc 6h30, xe tải từ TP HCM Vũng Tàu với vận tốc 40km/h Cùng lúc đó, xe tơ Vũng Tàu TP HCM với vận tốc 60km/h Biết TP.HCM cách Vũng Tàu 200km a Viết phương trình chuyển động hai xe? b Tìm khoảng cách hai xe sau 45 phút? c Xác định thời điểm vị trí hai xe gặp nhau? d Vẽ đồ thị chuyển động hai xe nghiệm lại kết trên? -10- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1.105.Cùng lúc, hai xe ô tô từ hai điểm A B cách 180km chuyển động chiều từ A  B với vận tốc 80km/h 50km/h Coi hai xe CĐTĐ a.Hãy viết phương trình chuyển động hai xe? b.Tại thời điểm hai xe cách 50km? c.Tại thời điểm hai xe gặp nhau? Vị trí gặp cách B bao xa? d.Vẽ đồ thị chuyển động hai xe nghiệm lại kết trên? 1.106.Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox có đồ thị tọa độ hình vẽ bên (x:m, t:s) a.Mô tả chuyển động chất điểm? b.Viết phương trình chuyển động vật? -11- ... dương suốt thời gian chuyển động B Vật chuyển động theo chiều dương suốt thời gian chuyển động C Vật đổi chiều chuyển động từ dương sang âm thời điểm t= 4/3 D Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang... B.Độ dời vật sau 10s -20m C.Giá trị đại số vận tốc vật 2m/s D .Vật chuyển động toạ độ 20m o 1.54 .Vật chuyển động thẳng có đồ thị toạ độ – thời gian hình vẽ Phương trình chuyển động vật : A.x = +... A.Lúc bắt đầu khảo sát chuyển động vật cách gốc toạ độ 7m B.Độ dời vật sau 1min 15m C.Quãng đường vật sau 1min 22m D.Vận tốc chuyển động vật -15m/min 1.57.Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề chuyển động thẳng điều môn vật lý lớp 10 , Chuyên đề chuyển động thẳng điều môn vật lý lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay