Bài tập chương 3 môn vật lý lớp 10

7 33 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:14

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP CHƯƠNG VẬT LỚP 10 Câu Hạt mang tải điện kim loại A ion dương ion âm B electron ion dương C electron D electron, ion dương ion âm Câu Hạt mang tải điện chất điện phân A ion dương ion âm B electron ion dương C electron D electron, ion dương ion âm Câu Phát biểu không đúng? Bán dẫn tinh khiết khác bán dẫn pha lẫn tạp chất chổ A bán dẫn tinh khiết có mật độ electron lổ trống gần B nhiệt độ, mật độ hạt mang điện tự bán dẫn tinh khiết bán dẫn có pha tạp chất C điện trở bán dẫn tinh khiết tăng nhiệt độ tăng D thay dổi nhiệt độ điện trở bán dẫn tinh khiết thay đổi nhanh điện trở bán dẫn có pha tạp chất Câu Dòng chuyển dời có hướng ion dương, ion âm electron dòng điện mơi trường A kim loại B chất điện phân C chất khí D chất bán dẫn Câu Trong điôt bán dẫn, người ta sử dụng A hai loại bán dẫn tinh khiết có chất khác B bán dẫn tinh khiết bán dẫn có pha tạp chất C hai loại bán dẫn có pha tạp chất có chất khác D hai loại bán dẫn có pha tạp chất có chất giống Câu Chọn câu sai câu sau A Trong bán dẫn tinh khiết hạt tải điện electron lỗ trống B Trong bán dẫn loại p hạt tải điện lổ trống C Trong bán dẫn loại n hạt tải điện electron D Trong bán dẫn loại p hạt tải điện electron Câu Điều sau sai nói lớp chuyển tiếp p-n? Lớp chuyển tiếp p-n A có điện trở lớn gần có hại tải điện tự B dẫn điện tốt theo chiều từ p sang n C dẫn điện tốt theo chiều từ n sang p D có tính chất chỉnh lưu Câu Dòng điện kim loại dòng chuyển động có hướng A ion dương chiều điện trường B ion âm ngược chiều điện trường C electron tự ngược chiều điện trường D prôtôn chiều điện trường Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Hiện tượng siêu dẫn tượng mà ta hạ nhiệt độ xuống nhiệt độ TC điện trở kim loại (hay hợp kim) A tăng đến vô cực B giảm đến giá trí khác khơng C giảm đột ngột đến giá trị không D không thay đổi Câu 10 Ở bán dẫn tinh khiết A số electron tự nhỏ số lỗ trống B số electron tự lớn số lỗ trống C số electron tự số lỗ trống D tổng số electron lỗ trống Câu 11 Lớp chuyển tiếp p - n: A có điện trở nhỏ B dẫn điện tốt theo chiều từ p sang n C khơng cho dòng điện chạy qua D cho dòng điện chạy theo chiều từ n sang p Câu 12 Tia lửa điện hình thành A Catơt bị ion dương đập vào làm phát electron B Catơt bị nung nóng phát electron C Q trình tao hạt tải điện nhờ điện trường mạnh D Chất khí bị ion hóa tác dụng tác nhân ion hóa Câu 13 Đối với dòng điện chất khí A Muốn có q trình phóng điện tự lực chất khí phải có electron phát từ catơt B Muốn có q trình phóng điện tự lực chất khí, catơt phải đốt nóng đỏ C Khi phóng điện hồ quang, ion khơng khí đến đập vào catơt làm catơt phát electron D Hiệu điện hai điện cực để tạo tia lửa điện khơng khí phụ thuộc vào hình dạng điện cực, khơng phụ thuộc vào khoảng cách chng MỨC ĐỘ Câu1 Lớp chuyển tiếp p-n có tính dẫn điện A tốt dòng điện từ n sang p dòng điện từ p sang n B tốt dòng điện từ p sang n khơng tốt dòng điện từ n sang p C tốt dòng điện từ p sang n dòng điện từ n sang p D khơng tốt dòng điện từ p sang n dòng điện từ n sang p Câu Câu nói tạp chất đôno tạp chất axepto bán dẫn không đúng? A Tạp chất đôno làm tăng electron dẫn bán dẫn tính khiết B Tạp chất axepto làm tăng lỗ trống bán dẫn tinh khiết Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Tạp chất axepto làm tăng electron bán dẫn tinh khiết D Bán dẫn tinh khiết khơng pha tạp chất mật độ electron tự lỗ trống tương đương Câu Điện trở suất vật dẫn phụ thuộc vào A chiều dài vật dẫn B chiều dài tiết diện vật dẫn D tiết diện vật dẫn C nhiệt độ chất vật dẫn Câu Để tạo hồ quang điện hai than, lúc đầu người ta cho hai than tiếp xúc với sau tách chúng Việc làm nhằm mục đích A để tạo phát xạ nhiệt electron B để than nhiễm điện trái dấu C để than trao đổi điện tích D để tạo hiệu điện thế14 Khi nhiệt độ tăng điện trở chất điện phân Câu Nguyên nhân làm xuất hạt tải điện chất khí điều kiện thường A electron bứt khỏi phân tử khí B ion hóa va chạm C ion hố tác nhân đưa vào chất khí D khơng cần ngun nhân có sẵn Câu Nguyên nhân làm xuất hạt tải điện chất điện phân A chênh lệch nhiệt độ hai điện cực B phân li chất tan dung môi C trao đổi electron với điện cực D nhiệt độ bình điện phân giảm có dòng điện chạy qua Câu Ngun nhân gây điện trở vật dẫn làm kim loại A electron va chạm với ion dương nút mạng B electron dịch chuyển chậm C ion dương va chạm với D nguyên tử kim loại va chạm mạnh với Câu Trong dung dịch điện phân, hạt tải điện tạo thành A electron bứt khỏi nguyên tử trung hòa B phân li phân tử thành ion C nguyên tử nhận thêm electron D tái hợp ion thành phân tử Câu Khi nhiệt độ tăng điện trở chất bán dẫn tinh khiết A tăng B giảm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C khơng đổi D có tăng có giảm Câu 10 Nguyên nhân làm xuất hạt tải điện chất điện phân A chênh lệch nhiệt độ hai điện cực B phân li chất tan dung môi C trao đổi electron với điện cực D nhiệt độ bình điện phân giảm có dòng điện chạy qua Câu 11 Để có bán dẫn loại n ta phải pha vào bán dẫn tinh khiết silic tạp chất nguyên tố A thuộc nhóm II bảng hệ thống tuần hồn B thuộc nhóm III bảng hệ thống tuần hồn C thuộc nhóm IV bảng hệ thống tuần hồn D thuộc nhóm V bảng hệ thống tuần hồn Câu 12 Hiện tượng tạo hạt tải điện dung dịch điện phân A kết dòng điện chạy qua chất điện phân B nguyên nhân chuyển động phân tử C dòng điện chất điện phân D cho phép dòng điện chạy qua chất điện phân 3Câu 13 Khi nhiệt độ dây kim loại tăng, điện trở A Giảm B Không thay đổi C Tăng lên D Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ sau lại giảm dần Câu 14 Nguyên nhân gây tượng toả nhiệt dây dẫn có dòng điện chạy qua là: A Do lượng chuyển động có hướng electron truyền cho ion(+) va chạm B Do lượng dao động ion (+) truyền cho eclectron va chạm C Do lượng chuyển động có hướng electron truyền cho ion (-) va chạm D Do lượng chuyển động có hướng electron, ion (-) truyền cho ion (+) va chạm Câu 15 Nguyên nhân gây điện trở kim loại là: A Do va chạm electron với ion (+) nút mạng B Do va chạm ion (+) nút mạng với C Do va chạm electron với D Cả B C Câu 16 Khi nhiệt độ tăng điện trở suất kim loại tăng do: A Chuyển động nhiệt electron tăng lên Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B Chuyển động định hướng electron tăng lên C Biên độ dao động ion quanh nút mạng tăng lên D Biên độ dao động ion quanh nút mạng giảm MỨC ĐỘ Câu1 Một sợi dây đồng có điện trở 74 500 C, có điện trở suất α = 4,1.10-3K-1 Điện trở sợi dây 1000 C là: A 86,6 B 89,2 C 95 D 82 Câu Một sợi dây nhơm có điện trở 120 nhiệt độ 200C, điện trở sợi dây 1790C 204 Điện trở suất nhơm là: A 4,8.10-3K-1 B 4,4.10-3K-1 C 4,3.10-3K-1 D 4,1.10-3K-1 Câu Để xác định biến đổi điện trở theo nhiệt độ ta cần dụng cụ: A Ôm kế đồng hồ đo thời gian B Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt độ C Vôn kê, cặp nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian D Vôn kê, ampe kế, đồng hồ đo thời gian Câu Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65 (V/K) đặt khơng khí 200C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ 232 0C Suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt A E = 13,00mV B E = 13,58mV C E = 13,98mV D E = 13,78mV Câu Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số αT = 48 (V/K) đặt khơng khí 200C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ t0C, suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt E = (mV) Nhiệt độ mối hàn là: A 1250C B 3980K C 1450C D 4180K Câu Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số αT đặt khơng khí 200C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ 5000C, suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt E = (mV) Hệ số αT là: A 1,25.10-4 (V/K) B 12,5 (V/K) C 1,25 (V/K) D 1,25(mV/K) Câu 7Một kim loại có điện trở 10  nhiệt độ 200 C, nhiệt độ 1000 C điện trở 12  Hệ số nhiệt điện trở kim loại A 2,5.10-3 K-1 B 2.10-3 K-1 C 5.10-3 K-1 D 10-3 K-1 MỨC ĐỘ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Ở nhiệt độ 250 C, hiệu điện hai đầu bóng đèn 20 V, cường độ dòng điện A Khi đèn sáng bình thường, cường độ dòng điện A, nhiệt độ bóng đèn 26440 C Hỏi hiệu điện hai đầu bóng đèn lúc bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở dây tóc bóng đèn 4,2.10-3 K-1 A 240 V B 300 V C.200V D 250V Câu Đương lượng điện hóa niken k = 0,3.10 -3 g/C Một điện lượng 2C chạy qua bình điện phân có anơt niken khối lượng niken bám vào catơt A 6.10-3 g B 6.10-4 g C 1,5.10-3 g D 1,5.10-4 g Câu Một cặp nhiệt điện có đầu A đặt nước đá tan, đầu B cho vào nước sơi, suất điện động nhiệt điện mV Nếu đưa đầu B không khí có nhiệt độ 200 C suất điện động nhiệt điện bao nhiêu? A 4.10-3 V B 4.10-4 V C 10-3 V D 10-4 V Câu Đương lượng điện hóa đồng k = 3,3.10 -7 kg/C Muốn cho catơt bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, với cực dương đồng xuất 16,5 g đồng điện lượng chạy qua bình phải A 5.103 C B 5.104 C C 5.105 C D 5.106 C Câu Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2,5  Anơt bình bạc hiệu điện đặt vào hai điện cực bình điện phân 10 V Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = Khối lượng bạc bám vào catơt bình điện phân sau 16 phút giây A 4,32 mg B 4,32 g C 2,16 mg D 2,14 g Câu Một dây bạch kim 200 C có điện trở suất 0 = 10,6.10-8 m Tính điện trở suất  dây dẫn 5000 C Biết hệ số nhiệt điện trở bạch kim  = 3,9.103 K-1 A  = 31,27.10-8 m B  = 20,67.10-8 m C  = 30,44.10-8 m D  = 34,28.10-8 m Câu Một bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat (CuSO4) với anôt đồng Khi cho dòng điện khơng đổi chạy qua bình khoảng thời gian 30 phút, thấy khối lượng đồng bám vào catơt 1,143 g Biết đồng có A = 63,5 g/mol, n = Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân A 1,93 mA B 1,93 A C 0,965 mA D 0,965 A Câu Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt nhiệt điện động T = 65 V/K đặt khơng khí 20 0C, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ 232 0C Suất nhiệt điện động cặp nhiệt điện A 13,00 mV B 13,58 mV C 13,98 mV D 13,78 mV Câu Cho dòng điện có cường độ A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối đồng có cực dương đồng phút 20 giây Khối lượng đồng bám vào cực âm A 2,65 g B 6,25 g C 2,56 g D 5,62 g Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 10 Cho dòng điện có cường độ 0,75 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có cực dương đồng thời gian 16 phút giây Khối lượng đồng giải phóng cực âm A 0,24 kg B 24 g C 0,24 g D 24 kg ... 1,25(mV/K) Câu 7Một kim loại có điện trở 10  nhiệt độ 200 C, nhiệt độ 100 0 C điện trở 12  Hệ số nhiệt điện trở kim loại A 2,5 .10 -3 K-1 B 2 .10 -3 K-1 C 5 .10 -3 K-1 D 10 -3 K-1 MỨC ĐỘ Gia sư Tài Năng Việt... dây dẫn 5000 C Biết hệ số nhiệt điện trở bạch kim  = 3, 9.1 03 K-1 A  = 31 ,27 .10- 8 m B  = 20,67 .10- 8 m C  = 30 ,44 .10- 8 m D  = 34 ,28 .10- 8 m Câu Một bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat... có nhiệt độ 200 C suất điện động nhiệt điện bao nhiêu? A 4 .10 -3 V B 4 .10- 4 V C 10 -3 V D 10- 4 V Câu Đương lượng điện hóa đồng k = 3, 3 .10 -7 kg/C Muốn cho catơt bình điện phân chứa dung dịch CuSO4,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 3 môn vật lý lớp 10 , Bài tập chương 3 môn vật lý lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay