Chương 3 (tiếp) ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học toán

33 52 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:09

Chương 3 (tiếp) ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học toán Chương 3 (tiếp) ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học toán Chương 3 (tiếp) ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học toán Chương 3 (tiếp) ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học toán Chương 3 (tiếp) ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học toán Chương 3 (tiếp) ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học toán Chương 3 (tiếp) ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học toán TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG BÀI GIẢNG GV: TS Phan Thị Tình MƠN HỌC: PHÁT TRIỂN LUẬN DẠY HỌC MƠN TỐN TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Bá Kim (2012), Phát triển lý luận dạy học mơn Tốn (tập 1) NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn Bá Kim (2016), Phương pháp dạy học mơn Tốn (tập 1) NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn văn Cường (2016), luận dạy học đại, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Phương pháp vật biện chứng với việc học, dạy nghiên cứu toán (2 tập), NXB Giáo dục, Hà Nội  Phạm Viết Vượng (2005), PPNC KHGD, NXB ĐHSP Hà Nội  Chương (tiếp) 3.8 Ứng dụng thuyết tâm học nghiên cứu luận phương pháp dạy học Toán Các thuyết: Thuyết phản xạ Thuyết hành vi Thuyết vùng phát triển gần Thuyết kiến tạo Thuyết phát triển nhận thức Thuyết học tập Thực lộ trình đổi toàn diện GD, trường SP cần xác định rõ lực đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cần có giáo viên chuẩn bị cho SVỨng lựcthuyết trongphản trình 3.8.1 dụng xạ đào tạo 01 có điều kiện (Pavlov 1889) 02 NL tổ chức triển khai CT, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, DH tích hợp, vận dụng TH dạy HS vận dụng TH Cơ chế phản xạ có đk: Kích thích phản ứng - Vận dụng giải thích chế học tập: Học tập xây dựng mối liên hệ kích thích có điều kiện kích thích khơng có điều kiện (Tạo cho học sinh điều kiện gắn với việc học tập tập luyện cho học sinh có thói quen với việc học khơng tác động, điều kiện đó) (theo chế này, học tập mang tính thụ động đồi hỏi kích thích, tác động khách quan) Trong dạy học Toán: Kích thích, gây phản xạ việc học cho học sinh ? (chia sẻ kinh nghiệm việc dạy học mơn Tốn, hướng nghiên cứu theo chế tâm thuyết phản xạ) Thực lộ trình đổi tồn diện GD, trường SP cần xác định rõ lực đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cần có giáo viên chuẩn bị cho SV lực trình đào tạo 3.8.2 Ứng dụng thuyết hành vi 01 (Watson, Skinner -1913) 02 NL tổ chức triển khai CT, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, DH tích hợp, vận dụng TH dạy HS vận dụng TH Quan niệm thuyết việc học tập    Học tập q trình mà mối liên hệ phức tạp làm cho đơn giản, rõ ràng thông qua bước học tập nhỏ xếp cách hợp lí; Thơng qua kích thích nội dung, PPDH, người học có phản ứng tạo hành vi học tập, qua thay đổi hành vi Thuyết hành vi tốt lên ý đồ xây dựng mơ hình kỹ thuật, mang tính chất cơng nghệ, nhằm điều khiển trình hình thành thay đổi hành vi người Đối với việc dạy học: Học tập khía cạnh cần thiết bao quát tiến trình phát triển chức tâm lý (nhấn mạnh tầm ảnh hưởng nhân tố xã hội đến phát triển nhận thức)  Thuyết Vygotsky cho thấy: Dạy học trước phát triển, kéo theo phát triển Quá trình phát triển học sinh diễn theo hai mức độ: Trình độ (không cần trợ giúp) vùng phát triển gần (cần trợ giúp để hoàn thành nhiệm vụ)  Đối với việc dạy học: Vùng phát triển gần vùng giới hạn trình độ phát triển thực người học trinh độ phát triển tiềm họ  Thuyết sở Tâm học quan trọng cho nghiên cứu nhận thức, ý thức, dạy học tích cực, phát triển tư duy, đổi phương pháp dạy học,… (giữa, cuối kỉ XX)  Dạy dạy học môn Toán theo giai đoạn hướng tới vùng phát triển gần : -Giai đoạn 1: Học tập với trợ giúp người khác; - Giai đoạn 2: HS tự thực nhiệm vụ học tập khơng có trợ giúp người khác - Giai đoạn 3: HS thực nhiệm vụ học tập cách tự động; - Giai đoạn 4: HS tiến tới vùng phát triển gần (sẽ tiếp tục giai đoạn 1) Trong dạy học Toán: chia sẻ kinh nghiệm việc dạy - việc thiết kế vùng phát triển gần cho học sinh dạy học mơn Tốn Thực lộ trình đổi tồn diện GD, trường SP cần xác định rõ lực đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cần có giáo viên chuẩn bị cho SV lực q trình đào tạo 3.8.4 Ứng dụng thuyết kiến tạo 01 nhận thức (Piaget 1950) 02 NL tổ chức triển khai CT, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, DH tích hợp, vận dụng TH dạy HS vận dụng TH Tư tưởng Thuyết kiến tạo xây dựng dựa sở nhận thức luận vật: nhận thức trình hoạt động thu nhận tri thức; chất ý thức tích cực, tự giác, sáng tạo theo nhu cầu biến đổi khách thể.  Thuyết kiến tạo đặt vai trò chủ thể nhận thức lên vị trí hàng đầu trình nhận thức Trong học tập: Học trình người tự phản ánh thể giới, xây dựng hiểu biết theo kinh nghiệm riêng thân Những người học lĩnh hội phụ thuộc nhiều vào kiến thức, kinh nghiệm có vào tình cụ thể  Tất người học trải nghiệm xếp vào “bức tranh toàn cảnh giới” riêng họ  Trong học tập:  - - Học q trình đồng hóa điều ứng: Đồng hóa q trình người học vận dụng tri thức có, khơng phải tổ chức hay cấu trúc lại tri thức nhận thức hay giải vấn đề Điều ứng việc q trình đồng hóa, người học phải điều chỉnh, tổ chức, cấu trúc lại số kiến thức nhận thức kiến thức hay giải vấn đề Trong dạy học Toán: chia sẻ kinh nghiệm việc dạy học mơn Tốn có sử dụng chế tâm thuyết kiến tạo 01 Thực lộ trình đổi toàn diện GD, trường SP cần xác định rõ lực đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cần có giáo viên chuẩn bị cho SV lực q trình đào tạo.Ứng dụng thuyết nhận 3.8.5 thức (Piaget 1930) 02 NL tổ chức triển khai CT, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, DH tích hợp, vận dụng TH dạy HS vận dụng TH Tư tưởng chính: Nhấn mạnh ý nghĩa cấu trúc nhận thức chế tâm người;  Nghiên cứu q trình nhận thức bên với tư cách trình xử thơng tin;  Trung tâm q trình nhận thức hoạt động trí tuệ;  Nhận thức người bẩm sinh mà hình thành qua kinh nghiệm  Ứng dụng dạy học: Dạy học phải tạo cho người học khả để người học hiểu giới thực tiễn (cần phải có tư để cải tạo thực tiễn)  Các phương pháp học tập phải bao hàm hình thức tư  Đwf cao vai trò tương tác tư tập thể để giải vấn đề  Trong dạy học Toán: chia sẻ kinh nghiệm việc dạy học mơn Tốn có sử dụng chế tâm thuyết Mơ hình học tập kiểu S Tác nhân kích thích hành vi đáp lại Phản ứng (R) xuất có tác động kích thích (S) Mối quan hệ dạy học theo mơ hình là: S R Dạy - Học Kết học tập theo mơ hình hành vi phản hồi, đáp laị Tức hành vi hình thành kích thích định Học theo mơ hình q trình hồn tồn thụ động, tiếp thu chiều thầy truyền đạt Mơ hinh dạy học: Việc dạy: Trình bày giảng giải Học: Nghe, ghi nhớ, lặp lại  (thầy trung tâm)  Mơ hình học tập kiểu R Hành vi tác động - kích thích hệ  Hành vi thao tác: Hệ tích cực: (Kích thích) Hệ tiêu cực (Ức chế)  Học: Thử - sai (đúng tiếp tục, sai điều chỉnh) Mơ hình dạy học:  Trò người tự làm sản phẩm ban đầu (tri thức tự làm ra) hướng dẫn thầy.  • Thầy người hướng dẫn, kích thích hoạt động người học, người cố vấn, kết luận, làm cho sản phẩm ban đầu trở thành sản phẩm thật (củng cố)    ... Hà Nội  Chương (tiếp) 3. 8 Ứng dụng thuyết tâm lí học nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học Toán Các thuyết: Thuyết phản xạ Thuyết hành vi Thuyết vùng phát triển gần Thuyết kiến tạo Thuyết phát... Hà Nội  Nguyễn văn Cường (2016), Lí luận dạy học đại, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Phương pháp vật biện chứng với việc học, dạy nghiên cứu toán (2 tập), NXB Giáo dục, Hà Nội...MƠN HỌC: PHÁT TRIỂN LÍ LUẬN DẠY HỌC MƠN TỐN TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Bá Kim (2012), Phát triển lý luận dạy học mơn Tốn (tập 1) NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn Bá Kim (2016), Phương pháp dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 3 (tiếp) ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học toán, Chương 3 (tiếp) ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học toán, Chương 3 (tiếp) 3.8. Ứng dụng thuyết tâm lí học trong nghiên cứu lí luận – phương pháp dạy học Toán, Cơ chế của phản xạ có đk: Kích thích – phản ứng, Quan niệm cơ bản của thuyết đối với việc học tập, Hạn chế của vận dụng thuyết hành vi trong vận hành quá trình học tập:, Dạy dạy học môn Toán theo các giai đoạn hướng tới vùng phát triển gần:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay