BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI

27 29 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:08

BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG BÀI GIẢNG GV: TS Phan Thị Tình MƠN HỌC: PHÁT TRIỂN LÍ LUẬN DẠY HỌC MƠN TỐN TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Bá Kim (2012), Phát triển lý luận dạy học mơn Tốn (tập 1) NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn Bá Kim (2016), Phương pháp dạy học mơn Tốn (tập 1) NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn văn Cường (2016), Lí luận dạy học đại, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Phương pháp vật biện chứng với việc học, dạy nghiên cứu toán (2 tập), NXB Giáo dục, Hà Nội  Chương Định hướng dạy học môn Tốn kỷ XXI 01 Thực lộ trình đổi toàn diện GD, trường SP cần xác định rõ lực đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cần có giáo viên chuẩn bị cho SV lực trình đào tạo 1.1 NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ GD 02 NL tổ chức triển khai CT, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, DH tích hợp, vận dụng TH dạy HS vận dụng TH Giáo dục định hướng nội dung dạy học QUAN ĐIỂM GD Giáo dục định hướng kết đầu Giáo dục định hướng phát triển Lực người học ĐẶC ĐẶC ĐIỂM ĐIỂM GD ĐỊNH Click to HƯỚNG add Tet ND - Truyền thụ hệ thống tri thức KH theo môn học quy định CT - Việc quản lí chất lượng giáo dục tập trung tới “Điều khiển đầu vào” MỤC MỤC TIÊU TIÊU - Thiếu tính cụ thể - Khơng thiết phải quan sát, đánh giá cách cụ thể theo tiêu chí có CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH - Lựa chọn mơn - Lựa chọn kiến thức cho môn - Là SP chứa nội dung cần chuyển giao cho HS (kiến thức trình bày theo khối riêng biệt) ƯU ƯU ĐIỂM ĐIỂM HẠN HẠN CHẾ CHẾ - Hệ thống tri thức KH có hệ thống, tiện cho người dạy - Tri thức bị lạc hậu theo thời gian -KT ĐG bị hạn chế, PPDH bị thụ động ĐẶC ĐẶC ĐIỂM ĐIỂM GD ĐỊNH Click to HƯỚNG add Tet KQĐR - Hướng đến việc đảm bảo chất lượng đầu người học - Việc quản lí chất lượng giáo dục tập trung tới “Điều khiển đầu ra” MỤC MỤC TIÊU TIÊU - Cụ thể theo mức đòi hỏi phẩm chất, lực người ĐT - Phải quan sát, đánh giá cách cụ thể theo tiêu chí có CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH - Khơng quy định nội dung dạy học chi tiết theo môn học, khối kiến thức - Xác định kết đầu mong muốn hướng dẫn người dạy lựa chọn , thiết kế nội dung dạy học - ND học tập gắn với TT sống ƯU ƯU ĐIỂM ĐIỂM HẠN HẠN CHẾ CHẾ - Tri thức không bị lạc hậu theo thời gian - Kiểm tra đánh giá SP đào tạo theo tiêu chí đáp ứng yêu cầu sống – làm việc - Linh hoạt PPDH - GV: ĐẶC ĐẶC ĐIỂM ĐIỂM MỤC MỤC TIÊU TIÊU GD ĐỊNH Click to HƯỚNG add Tet PT NL CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ƯU ƯU ĐIỂM ĐIỂM HẠN HẠN CHẾ CHẾ - Là mơ hình cụ thể hóa GD định hướng KQ đầu - Việc quản lí chất lượng giáo dục tập trung tới “Điều khiển phát triển NL người học” - Cụ thể theo mức phát triển lực người ĐT - Phải quan sát, đánh giá cách cụ thể theo tiêu chí có - Kết mức lực cần đạt người học tiêu chí để xác định nội dung, tổ chức HĐ học tập CT ý tới tính tổng thể, tích hợp, kết hợp nhiều nội dung nhiều lĩnh vực 1.2 BỐN TRỤ CỘT CỦA GD THẾ KỈ XXI HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI HỌC ĐỂ CÙNG CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ BIÊT 1.3.1 KHÁI NIỆM NĂNG LỰC NĂNG LỰC ĐƯỢC QUY VỀ MỘT TRONG CÁC PHẠM TRÙ: - Phạm trù khả (chủ yếu nghiên cứu nước ngoài) + Là “khả vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ hứng thú để hành động cách phù hợp có hiệu tình đa dạng sống” (Bang Québec- Canada); + Là khả cá nhân đáp ứng yêu cầu phức hợp thực thành công nhiệm vụ bối cảnh cụ thể” (OECD) + Là khả (hoặc tiềm năng) mà cá nhân thể tham gia hoạt động thời điểm định + Là khả thực hiệu nhiệm vụ/một hành động cụ thể, liên quan đến lĩnh vực định dựa sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo sẵn sàng hành động + Là khả kỹ nhận thức vốn có cá nhân hay học được… để giải vấn đề đặt sống NĂNG LỰC ĐƯỢC QUY VỀ MỘT TRONG CÁC PHẠM TRÙ:    Phạm trù Hoạt động: + Là huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng, thuộc tính cá nhân khác hứng thú, niềm tin, ý chí,… để thực thành cơng loại công việc bố cảnh định (BGD - ĐT - Dự thảo CT GDPT 2015) + Là đặc điểm cá nhân thể mức độ thông thạo - thực cách thành thục chắn dạng hoạt động (Từ điển Bách khoa VN) + Là khả vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ hứng thú để hành động cách phù hợp có hiệu tình đa dạng sống NĂNG LỰC ĐƯỢC QUY VỀ MỘT TRONG CÁC PHẠM TRÙ: - Phạm trù Đặc điểm – phẩm chất – thuộc tính cá nhân (nhiều tác giả Việt Nam): + Là đặc điểm cá nhân thể mức độ thơng thạo - thực cách thành thục chắn dạng hoạt động (Từ điển Bách khoa VN) + Là khả năng, điều kiện chủ quan tự nhiên sẵn có để thực hoạt động đó” “phẩm chất tâm lí sinh tạo cho người khả hàn thành cơng việc với chất lượng cao” (Từ điển Tiếng Việt) + Là tổ hợp thuộc tính độc đáo cá nhân, phù hợp với yêu cầu đặc trưng hoạt động định, đảm bảo cho hoạt động có hiệu (Theo Tâm lí học) + Là tổng hợp thuộc tính độc đáo cá nhân, phù hợp với yêu cầu đặc trưng hoạt động định, nhằm đảm bảo việc hồn thành có kết lĩnh vực hoạt động (Trần Trọng Thủy - Nguyễn Quang Uẩn) + Là thuộc tính cá nhân cho phép thực thành công hoạt động định, đạt kết mong muốn điều kiện cụ thể (Đặng Thành Hưng) TÓM LẠI, HIỂU THEO NGHĨA CHUNG Năng lực thuộc tính cá nhân hình thành, phát triển nhờ tố chất có sẵn q trình học tập, rèn luyện, trải nghiệm, cho phép người thành công loại hoạt động định, đạt kết mong muốn điều kiện cụ thể Người có lực loại/lĩnh vực hoạt động cần có đủ dấu hiệu sau: - Có kiến thức hay hiểu biết hệ thống/chuyên sâu loại/lĩnh vực hoạt động - Biết cách tiến hành hoạt động hiệu đạt kết phù hợp với mục đích (bao gồm xác định mục tiêu cụ thể, cách thức/Phương pháp thực hành động/ lựa chọn giải pháp phù hợp, điều kiện, phương tiện để đạt mục đích) - Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt hiệu điều kiện mới, không quen thuộc CẤU TRÚC CỦA NL  Về chất, lực khả chủ thể kết hợp cách linh hoạt có tổ chức hợp lí kiến thức, kĩ năng, với thái độ, giá trị, động cơ… nhằm đáp ứng yêu cầu phức tạp hoạt động  Về mặt biểu hiện, lực thể hành vi, hành động sản phẩm… quan sát được, đo đạc  Về thành phần cấu tạo, lực cấu thành bởi: kiến thức, kĩ năng, thái độ, giá trị, tình cảm, động cá nhân, tư chất … Mơ hình tảng băng cấu trúc lực Làm Suy nghĩ Mong muốn Hành vi (quan sát được) Kiến thức Kỹ Thái độ Chuẩn, giá trị, niềm tin Động Nét nhân cách Tư chất 1.4.3 ĐẶC TRƯNG CỦA NL: ĐẶC TRƯNG CỦA NL BỘC LỘ Ở HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ Trường MN Trẻ MG 3-4T mơi TÍNH trường THÀNH gặp khó khăn xã hội mà trẻ bắt đầu HUY ĐỘNG CÔNG, HIỆU tiếp xúc sống tạiTỔNG HỢP QUẢ CỦA HĐ trải nghiệm trường MN NHIỀU NGUỒN LỰC 23 1.4.4 NL CHUNG- NL CHUYÊN BIỆT  a) Năng lực chung: Là lực phạm vi rộng, tạo tiền đề sở cần thiết nhiều lĩnh vực hoạt động khác  b) Năng lực chuyên biệt lực hình thành phát triển sở lực chung theo hướng chuyên sâu, riêng biệt loại hình hoạt động, cơng việc tình huống, mơi trường đặc thù, cần thiết cho hoạt động chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu cao sâu mơn học/hoạt động 1.4.5 Những lực cần thiết học sinh kỉ XXI NĂNG LỰC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG CÁC VĂN BẢN CHÍNH THỨC 4.2 Năng lực cốt lõi theo khung Châu Âu Khung tham chiếu châu Âu lực cốt lõi (2006) Chương trình giáo dục Úc NL giao tiếp tiếng mẹ đẻ Đọc viết NL giao tiếp tiếng nước ngồi Hiểu biết đa văn hóa NL toán học lực NL toán học khoa học công nghệ NL kĩ thuật số Thông tin khả công nghệ truyền thông NL học cách học NL cá nhân xã hội NL xã hội công dân Sự hiểu biết đạo đức Đầu óc sáng tạo hành động Tư đánh giá sáng (l'esprit d'initiative et tạo d'entreprise)   Sự nhạy cảm biểu văn   hóa 26 - Đặc điểm bản: - Mục tiêu giáo dục: ... có CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH - Khơng quy định nội dung dạy học chi tiết theo môn học, khối kiến thức - Xác định kết đầu mong muốn hướng dẫn người dạy lựa chọn , thiết kế nội dung dạy học - ND học. .. dụng TH dạy HS vận dụng TH Giáo dục định hướng nội dung dạy học QUAN ĐIỂM GD Giáo dục định hướng kết đầu Giáo dục định hướng phát triển Lực người học ĐẶC ĐẶC ĐIỂM ĐIỂM GD ĐỊNH Click to HƯỚNG add... Chương Định hướng dạy học mơn Tốn kỷ XXI 01 Thực lộ trình đổi toàn diện GD, trường SP cần xác định rõ lực đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cần có giáo viên chuẩn bị cho SV lực q trình đào tạo 1. 1
- Xem thêm -

Xem thêm: BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI, BG chương 1 định hướng dạy học môn toán trong thế kỷ XXI, Chương 1 Định hướng dạy học môn Toán trong thế kỷ XXI, CÂU HỎI THẢO LUẬN:, NĂNG LỰC ĐƯỢC QUY VỀ MỘT TRONG CÁC PHẠM TRÙ:, CẤU TRÚC CỦA NL

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay