Quản lý đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực ( Luận án tiến sĩ)

199 25 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:08

Quản lý đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực ( Luận án tiến sĩ)Quản lý đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực ( Luận án tiến sĩ)Quản lý đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực ( Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHM H NI NGUYN KIM HONG QUảN ĐộI NGũ GIáO VIÊN TIN HọC TRƯờNG TRUNG HọC PHổ THÔNG THEO TIÕP CËN N¡NG LùC U N N TI N S KHO HỌC GI O DỤC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM H NI NGUYN KIM HONG QUảN ĐộI NGũ GIáO VIÊN TIN HọC TRƯờNG TRUNG HọC PHổ THÔNG THEO TIếP CËN N¡NG LùC Chuyên ngành: Quản Giáo dục Mã số: 14 01 14 U N N TI N S KHO HỌC GI O DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Hữu uyến PGS.TS Trƣơng Thị Bích HÀ NỘI – 2018 ỜI C M ĐO N Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học kết cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn cơng trình trung thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan Tác giả luận án Nguyễn Kim Hoằng ỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến GS.TS Trần Hữu Luyến PGS.TS Trương Thị Bích, người Thầy tận tụy hướng dẫn mặt khoa học, ln quan tâm, chia sẻ khó khăn Nghiên cứu sinh suốt tiến trình nghiên cứu đề tài, ln bên khích lệ, động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Quản giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu khoa học có góp ý, bảo cho tơi từ ngày đầu nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo, cô giáo giáo viên tin học, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT đội ngũ CBQL cấp Sở thuộc địa bàn tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh nhiệt tình cộng tác cung cấp vấn đề thực tiễn làm sáng tỏ đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ, động viên, khích lệ tơi suốt q trình thực hồn thành Luận án Cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình tạo điều kiện để giúp tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, tháng 03 năm 2018 Tác giả Nguyễn Kim Hoằng MỤC ỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ Ý U N CỦ QUẢN Ý ĐỘI NGŨ GI O VIÊN TIN HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TI P C N NĂNG ỰC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các công trình nghiên cứu lực, tiếp cận lực quản đội ngũ giáo viên THPT 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu quản đội ngũ giáo viên tin học THPT theo tiếp cận lực 13 1.2 Đội ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT vấn đề tiếp cận lực 15 1.2.1 Đội ngũ giáo viên tin học trường THPT 15 1.2.2 Đặc điểm giáo viên tin học trường THPT 17 1.2.3 Năng lực, khung lực tiếp cận lực 20 1.2.4 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường THPT khung lực giáo viên tin học trường THPT 25 1.2.5 Đội ngũ giáo viên tin học cốt cán 30 1.3 Quản nguồn nhân lực quản đội ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT 31 1.3.1 Quản nguồn nhân lực 31 1.3.2 Một số mơ hình quản nguồn nhân lực 33 1.3.3 Mơ hình quản nguồn nhân lực Leonard Nadler 35 1.3.4 Vận dụng thuyết quản nguồn nhân lực vào quản đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận lực 36 1.4 Quản đội ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT theo tiếp cận lực 40 1.4.1 Phân cấp quản đội ngũ GV tin học trường THPT 40 1.4.2 Khái niệm quản đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận lực 43 1.4.3 Nội dung quản đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận lực 43 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản đội ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT theo tiếp cận lực 52 1.5.1 Sự phát triển nhanh chóng khoa học, công nghệ, thông tin 52 1.5.2 Các chế, sách quản Nhà nước ngành Giáo dục- Đào tạo 52 1.5.3 Điều kiện dạy học thực tế trường 53 1.5.4 Môi trường sư phạm 53 1.5.5 Năng lực đội ngũ cán quản giáo dục 54 Kết luận chƣơng 54 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN Ý ĐỘI NGŨ GI O VIÊN TIN HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TI P C N NĂNG ỰC (Khảo sát tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng) 56 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 56 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 58 2.2.1 Mục đích, nội dung, phương pháp nghiên cứu thực trạng 58 2.2.2 Chọn mẫu địa bàn nghiên cứu khách thể nghiên cứu 58 2.2.3 Các giai đoạn nghiên cứu thực trạng 60 2.2.4 Phương pháp xử số liệu thang đánh giá 64 2.2.5 Tiêu chí thang đánh giá 65 2.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 68 2.3.1 Quy mô đội ngũ giáo viên dạy tin học trường THPT 68 2.3.2 Cơ cấu đội ngũ giáo viên tin học trường THPT 69 2.3.3 Chất lượng đội ngũ giáo viên tin học trường THPT 71 2.4 Thực trạng quản đôị ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng theo tiếp cận lực 88 2.4.1 Thực trạng xây dựng quy hoạch/kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Tin học theo tiếp cận lực 88 2.4.2 Thực trạng tuyển dụng đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận lực 89 2.4.3 Thực trạng sử dụng sàng lọc đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận lực 91 2.4.4 Thực trạng tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận lực 92 2.4.5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên tin học THPT theo tiếp cận lực 95 2.4.6 Thực trạng tạo môi trường làm việc, động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận lực 96 2.5 Thực trạng phân cấp quản quản ĐNGV tin học trƣờng THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 101 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến quản đội ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng theo tiếp cận lực 102 2.7 Đánh giá chung phân tích SWOT thực trạng quản đội ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng theo tiếp cận lực 104 2.7.1 Điểm mạnh 104 2.7.2 Điểm yếu 105 2.7.3 Thời 106 2.7.4 Thách thức 106 Kết luận chƣơng 107 Chƣơng 3: BIỆN PH P QUẢN Ý ĐỘI NGŨ GI O VIÊN TIN HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TI P C N NĂNG ỰC 108 3.1 Định hƣớng phát triển đội ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT nguyên tắc đề xuất biện pháp quản 108 3.1.1 Định hướng phát triển đội ngũ giáo viên tin học trường THPT 108 3.1.2 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 108 3.2 Đề xuất biện pháp quản đội ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT theo tiếp cận lực 109 3.2.1 Hoàn thiện khung lực phẩm chất nghề nghiệp đội ngũ giáo viên tin học trường THPT 109 3.2.2 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận lực 115 3.2.3 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng ĐNGV tin học theo tiếp cận lực 120 3.2.4 Xây dựng mạng lưới giáo viên tin học cốt cán thành chuyên gia CNTT truyền thông cấp Sở 127 3.2.5 Xây dựng môi trường phát triển nghề nghiệp tạo động lực cho ĐNGV tin học trường THPT 132 3.3 Mối quan hệ biện pháp 134 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp 136 3.4.1 Mục đích, nội dung, đối tượng phương pháp khảo nghiệm 136 3.4.2 Kết luận tính cấp thiết biện pháp đề xuất 138 3.4.3 Kết luận tính khả thi biện pháp 139 3.5 Thực nghiệm biện pháp quản ĐNGV tin học trƣờng THPT theo tiếp cận lực 140 3.5.1 Cơ sở lựa chọn biện pháp thực nghiệm 140 3.5.2 Tổ chức thực nghiệm 141 3.5.3 Kết luận thực nghiệm 147 Kết luận chƣơng 147 K T U N VÀ KI N NGHỊ 149 D NH MỤC C C CƠNG TRÌNH KHO HỌC CỦ T C GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ IÊN QU N Đ N U N ÁN 153 D NH MỤC TÀI IỆU TH M KHẢO 154 PHỤ ỤC 1PL D NH MỤC C C T VI T T T CBQL: Cán quản CNH, HĐH: Công nghiệp h a, đại h a CNTT&TT: Công nghệ thông tin Truyền thông CNTT: Công nghệ thông tin DH: Dạy học ĐNGV: Đội ngũ giáo viên ĐT, BD: Đào tạo, bồi dưỡng GD&ĐT: Giáo dục đào tạo GVCC: Giáo viên cốt cán GVTH: Giáo viên tin học HSG: Học sinh giỏi NNL: Nguồn nhân lực QLGD: Quản giáo dục THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông UBND: Ủy ban nhân dân D NH MỤC C C BẢNG SỐ IỆU Trang Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Cơ cấu mẫu theo địa bàn khảo sát thực trạng quản đội ngũ giáo viên tin học trường THPT 06 tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 59 Mẫu nghiên cứu thực trạng quản đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 59 Kết phân tích độ tin cậy Alpha tiêu chí đo 62 Kết phân tích độ giá trị KMO tiêu chí đo 62 Thực trạng quy mơ trường lớp, số lượng giáo viên tin học trường THPT công lập tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 68 Cơ cấu nh m tuổi đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 69 Cơ cấu thâm niên công tác đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 70 Cơ cấu trình độ chun mơn đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 70 Cơ cấu trình độ trị ngoại ngữ đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 70 Phẩm chất nghề nghiệp đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 71 Năng lực soạn giáo án (thiết kế dạy) chuẩn bị cho lên lớp đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 72 Năng lực tổ chức thực học đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 74 Năng lực đánh giá kết học tập học sinh đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 76 Năng lực sử dụng phương tiện dạy học hỗ trợ, sử dụng điều chỉnh tài liệu dạy học đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 77 Năng lực giáo dục đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 78 Năng lực tự học, tự bồi dưỡng nhằm phát triển nghề nghiệp đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 79 Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 2.21 Bảng 2.22 Bảng 2.23 Bảng 2.24 Bảng 2.25 Bảng 2.26 Bảng 2.27 Bảng 2.28 Bảng 2.29 Bảng 2.30 Năng lực nghiên cứu, triển khai ứng dụng vào thực tiễn đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 80 Năng lực phát triển nghề nghiệp thân xã hội đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 81 Năng lực bồi dưỡng chuyên môn CNTT cho CBQL, GV đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 82 Chất lượng đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng (theo cấu nh m đối tượng) 84 So sánh chất lượng đội ngũ giáo viên tin học THPT 03 nh m trường thuộc tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 86 So sánh chất lượng đội ngũ giáo viên Tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 87 Thực trạng xây dựng quy hoạch/kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng theo tiếp cận lực 88 Thực trạng tuyển dụng đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng theo tiếp cận lực 90 Thực trạng sử dụng sàng lọc đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng theo tiếp cận lực 91 Thực trạng tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng theo tiếp cận lực 92 Thực trạng nội dung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học THPT theo tiếp cận lực tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 93 Thực trạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng sử dụng để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học THPT theo tiếp cận lực tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 94 Thực trạng kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên tin học THPT theo tiếp cận lực tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng 95 Thực trạng tạo môi trường làm việc, động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng theo tiếp cận lực 96 ... lực vào quản lý đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận lực 36 1.4 Quản lý đội ngũ giáo viên tin học trƣờng THPT theo tiếp cận lực 40 1.4.1 Phân cấp quản lý đội ngũ GV tin học. .. lục, Luận án gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận lực Chương 2: Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên tin học trường THPT theo tiếp cận. .. trạng quản lý đội ngũ giáo viên tin học trường THPT tỉnh Đồng châu thổ sông Hồng theo tiếp cận lực 98 So sánh thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên tin học 03 nh m trường THPT theo tiếp cận lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực ( Luận án tiến sĩ), Quản lý đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay