Tổng hợp đề thi học kỳ 2 vật lý 6

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:08

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Tổng Hợp Đề Thi Học Kỳ Vật ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II I.Trắc nghiệm.(3đ) Câu 1.(1,5đ) Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: A.Chất rắn nở nhiệt …………… chất lỏng.Chất lỏng nở nhiệt ………… chất……… B.Nhiệt độ 0oC nhiệt giai ……………….tương ứng với nhiệt độ ……….trong nhiệt giai Farenhai C.Băng phiến nóng chảy ở…… Nhiệt độ gọi là……… Câu 2(1.5đ) Hiện tượng sau xảy đun nóng lượng chất lỏng? A Khối lượng chất lỏng tăng B Khối lượng chất lỏng giảm B Khối lượng riêng chất lỏng tăng D Khối lượng riêng chất lỏng giảm II.Tự luận.( 7đ) Câu (2đ).Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố ? Câu 4.(2đ)Tại rót nước nóng khỏi phích nước đậy nút lại nút bị bật ra? Làm để tránh tượng Câu 5.(3đ)Cho bảng theo dõi nóng chảy băng phiến Thời gian đun ( phút) Nhiệt độ (oC) 72 80 80 84 Hãy vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian Băng phiến.Mô tả tượng khoảng thời gian ĐÁP ÁN MƠN VẬT Học kì II Năm học 2010-2011 I.Trắc nghiệm (3đ) Câu 1.(1,5đ) A.Ít hơn; nhiều hơn; rắn (hoặc hơn, khí) B.Xenxiút; 320F C.80oC; nhiệt độ nóng chảy Câu 2.(1,5đ) D Khối lượng riêng chất lỏng giảm II.Tự luận.(7đ) Câu 3.(2đ) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố Nhiệt độ, gió, diện tích mặt thống chất lỏng Câu 4.(2đ).Khi rót nước nóng khỏi phích ,có lượng khơng khí ngồi tràn vào phích.Nếu đậy nút lượng khơng khí bị nước phích làm cho nóng lên ,nở làm bật nút phích Để tránh tượng ,không nên đậy nút lại mà chờ cho lượng khơng khí tràn vào phích nóng lên ,nở ngồi phần đóng nút lại Câu 5.(3đ) Vẽ đường biểu diễn Nhiệt độ (0C) Từ đến phút : Băng phiến rắn nóng lên Từ đến phút: Băng phiến rắn nóng lên Từ đến phút : Băng phiến rắn nóng chảy Từ đến phút : Băng phiến nóng lên 84 80 76 72 TG(phút) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Đề I Câu : (1,5đ) a) So sánh nở nhiệt chất rắn, chất lỏng chất khí ? b)Khi đo nhiệt độ thể ta dùng loại nhiệt kế nào? Câu : (1,5đ) Hãy nêu tác dụng đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng? Nêu ví dụ ứng dụng mặt phẳng nghiêng? Câu : (1,5đ) Trong việc làm bấc tượng đồng có trình chuyển thể ? Câu : (3,5đ) a) Giải thích tạo thành giọt nước đọng vào ban đêm ? b) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố ? c) Tại trồng chuối, trồng mía người ta phải phạt bớt ? Câu : (2,0đ) Nêu đặc điểm sôi ? Đề II: Câu : (1,5đ) Hãy kể tên loại ròng rọc nêu ứng dụng mổi loại? Câu 2(1,5đ) a) Sắp xếp theo thứ tự giảm dần nở nhiệt chất: chất rắn, chất lỏng chất khí ? b) Nhiệt kế y tế dùng để làm ? Câu : (1,5đ)Trong việc đúc mâm nhơm có q trình chuyển thể ? Câu : (1,5đ) Nêu đặc điểm sơi ? Câu : (3,5đ) a) Giải thích ta chọn nước đá tan để lam mốc đo nhiệt độ? b) Tại trồng chuối, trồng mía người ta phải phạt bớt ? c) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố ? C Đáp án biểu điểm: ĐềI Câu 1: a) Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn (1điểm) b) Để đo nhiệt độ thể người dùng Nhiệt kế y tế (0,5điểm) Câu 2: Dùng đòn bẩy ta thay đổi lực theo ý muốn (0,5điểm) Dùng mặt phẳng nghiêng cho ta lợi lực (0,5điểm) Ví dụ nâng vật nặng lên sàn xe ta phải tạo mặt phẳng nghiêng (0,5điểm) Câu 3: Trong việc đúc đồng có q trình chuyển thể sau: - Q trình nóng chảy lò đun (0,75 điểm) - Q trình đơng đặc khuôn đúc (0,75 điểm) Câu 4: a) Ban đêm nhiệt độ thấp, nước khơng khí ngưng tụ thành giọt nước đọng (1,25 điểm) b) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thống chất lỏng (1,25 điểm) c) Khi trồng chuối, trồng mía người ta phải phạt bớt để giảm thoát nước bề mặt (1điểm) Câu 5: Đặc điểm sôi : - Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định gọi nhiệt độ sơi (1,0điểm) - Trong suốt q trình sơi nhiệt độ chất lỏng không thay đổi (1,0 điểm ĐềII Câu 1: Có loại ròng rọc (0,5điểm) Ròng rọc cố dịnh nhằm thay đổi dược hướng lực (0,5điểm) Ròng rọc cố động nhằm thay đổi dược độ lớn lực (0,5điểm) Câu 2: a) Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn (1điểm) b) Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ thể người (0,5điểm) Câu 3: Trong việc đúc nhơm có q trình chuyển thể sau: - Q trình nóng chảy lò đun (0,75 điểm) - Q trình đơng đặc khuôn đúc (0,75 điểm) Câu 3: Đặc điểm sôi : - Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định gọi nhiệt độ sôi (1,0điểm) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com - Trong suốt trình sơi nhiệt độ chất lỏng khơng thay đổi (1,0 điểm Câu 4: a) Ban đêm nhiệt độ thấp, nước khơng khí ngưng tụ thành giọt nước đọng (1,25 điểm) b) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thống chất lỏng (1,25 điểm) c) Khi trồng chuối, trồng mía người ta phải phạt bớt để giảm thoát nước bề mặt Đề: I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án đúng: 1.Các câu sau, câu khơng a.Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hướng lực b.Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi độ lớn lực c Ròng rọc động có tác dụng làm đổi độ lớn lực d Ròng rọc động có tác dụng làm đổi hướng lực 2.Hiện tượng sau xảy nung nóng lượng chất lỏng a.Thể tích chất lỏng tăng c.Trọng lượng chất lỏng tăng b Thể tích chất lỏng giảm d.Khối lượng chất lỏng tăng 3.Mỗi độ …………bằng độ nhiệt giai Xenxiut a nhiệt giai Farenhai c nhiệt giai Kenvin b nhiệt kế thủy ngân d nhiệt kế rượu 4.Trong cách xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau, cách xếp đúng: a Khí ôxi, sắt, rượu b Rượu, khí ơxi, sắt c Khí ơxi, rượu, sắt d Rượu, sắt, khí ơxi B.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 1.Nhiệt kế y tế dùng để đo…………Nhiệt kế rượu dùng để đo………… 2.Khi nhiệt độ tăng thể tích vật……,còn khối lượng riêng vật ……… C.Câu ghép đơi 1.Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng A.tự động đóng ngắt mạch điện 2.Băng kép dùng để B.là thang nhiệt độ 3.Nhiệt giai C.đo nhiệt độ 4.Nhiệt kế dùng để D.thì phồng lên D.Trong câu sau câu đúng, câu sai Băng kép bị đốt nóng hay làm lạnh cong lại Đ S 2.Chất rắn nóng lên hay lạnh co lại Đ S Nhiệt kế hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng phồng lên Đ S II.Tự luận: 1.Hãy tính xem 500C 0F ? 2.Hai nhiệt kế có bầu chứa lượng thuỷ ngân nhau, ống thủy tinh nhiệt kế có tiết diện lớn ống thuỷ tinh nhiệt kế Khi đặt nhiệt kế vào nước sơi mực thuỷ ngân hai ống có dâng cao khơng? Tại sao? 3.Một bình cầu cổ dài đựng nước, úp miệng xuống chậu hình vẽ Nếu nhiệt độ thay đổi, mực nước bình thay đổi theo nhiệt độ ? ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com VẬT 6.( 2006-2007) I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án đúng: (1 điểm) b a 3.c 4.c B.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (1 điểm) nhiệt độ thể, nhiệt độ khí tăng, giảm C.Câu ghép đôi: (1 điểm) 1-D 2-A 3-B 4-C D.Trong câu sau câu đúng, câu sai: (1 điểm) 1- Đ 2- S 3-Đ 4-Đ II.Tự luận: 500C = 00C + 500C = 320F + 50*1.80F = 1220F (2 điểm) Khơng Vì thể tích thủy ngân hai nhiệt kế tăng lên nhau, nên ống thuỷ tinh có tiết diện nhỏ mực thuỷ ngân dâng cao (2 điểm) *Nhiệt độ tăng: khơng khí bình nở ra, đẩy mực nước xuống *Nhiệt độ giảm: khơng khí bình co lại, mực nước dâng lên bình (2 điểm) I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án Để nâng vật nặng có khối lượng 30kg, ta nên dùng hệ thống ròng rọc để lực kéo Fkéo< 300N: a b c d 2.Hiện tượng sau xảy hơ nóng khơng khí đựng bình kín: a.Thể tích khơng khí tăng b.Khối lượng riêng khơng khí tăng c.Khối lượng riêng khơng khí giảm d.Cả tượng khơng xảy 3.Trong cách xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau, cách xếp đúng: a Khí ơxi, sắt, rượu b Rượu, khí ơxi, sắt c Khí ơxi, rượu, sắt d Rượu, sắt, khí ơxi B Chọn từ thích hợp điền vào trống: 1.Chất rắn co dãn nhiệt bị ngăn cản có thể……………… ……… 2.Khi nhiệt độ tăng thì……….của vật tăng,còn khối lượng vật khơng đổi 3.Mỗi chất nóng chảy …………… nhiệt độ C C âu ghép đôi: Sự bay a Là chuyển từ thể rắn sang thể lỏng Sự nóng chảy b Là chuyển từ thể lỏng sang thể Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Sự đông đặc c Là chuyển từ thể lỏng sang thể rắn D Chọn câu đúng, sai: OoC ứng với 32K 273oF Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng phồng lên Tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thống chất lỏng II Tự luận Hãy tính xem: 40oC = ? oF Những ngày trời nóng gắt, để xe đạp nắng, xe hay bị xẹp lốp, chí nổ lốp, em giải thích sao? Sau bảng theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất đun nóng liên tục Thời gian ( phút ) 10 12 14 16 o Nhiệt độ ( C ) 20 30 40 50 60 70 80 80 80 a Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b Có tượng xảy từ phút 12 đến phút 16 ? chất tồn thể nào? c Chất lỏng có tên gọi ? ĐÁP ÁN THI HỌCVẬT 6.( 2006-2007) I Trắc nghiệm ( đ ) A 1.b 2.d B Thể tích Đơng đặc Gây lực lớn C 1+b 2+a D 1-S 2- Đ 3.c 3+c 3- Đ II ( đ ) 40oC = OoC + 40oC = 32oF + 40x1,8oF = 32 oF + 72 oF = 104 oF 2.( đ ) Khi để xe đạp ngồi nắng, khơng khí ruột xe nở ra, chui qua miếng vá ngoà làm xe bị xẹp lốp Nếu nhiệt độ cao, không khí ruột xe nở mức cho phép vỡ ruột xe lốp xe Câu 1: (2 điểm) Kể tên loại máy đơn giản mà em biết? Tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (2,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất rắn? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com b Tại tụn lp mỏi nh không làm phẳng mà lại làm dạng l-ợn sóng? Cõu 3: (2 im) S bay hi gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu : (3,5 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng chất rắn a Chất rắn nóng chảy nhiệt độ nào? b Chất rắn chất gì? c Để đưa chất rắn từ 550C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian? d Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e Sự đông đặc phút thứ mấy? g Thời gian đông đặc kéo dài phút? h Nhiệt độ đông đặc chất bao nhiêu? Nhiệt độ (0C) 85 80 Hết 55 10 12 14 22 Thời gian (phút) 26 Câu 1: (1,5 điểm) Kể tên loại máy đơn giản mà em biết? Tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (2,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Khi nung nóng viên bi sắt khối lượng riêng tăng hay giảm? Vì sao? Câu 3: (2 điểm) Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? Câu 4: (1,5 điểm) Sự nóng chảy gì? Trong việc đúc tượng đồng có q trình chuyển thể đồng? Câu : (2,5 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất a Chất nóng chảy nhiệt độ nào? b Chất chất gì? c Để đưa chất từ -60C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian? d Sự nóng chảy phút thứ mấy? e Thời gian nóng chảy chất kéo dài phút? Nhiệt độ (0C) Thời gian (phút) -6 14 Hết Câu 1: (1,5 điểm) Kể tên loại máy đơn giản mà em biết? Tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (3 điểm) a Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? b Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ gì? Dụng cụ hoạt động dựa nguyên tắc nào? Câu 3: (2,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất khí? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày cốc dễ vỡ rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? Câu : (3 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn a) Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b) Chất rắn chất gì? c) Để đưa chất rắn từ nhiệt độ 650C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? d) Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e) Sự nóng chảy bắt đầu vào phút thứ kết thúc Nhiệt độ (0C) 84 80 Thời gian (phút) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com phút thứ mấy? g Từ phút thứ đến phút thứ chất rắn tồn thể nào? Hết - Câu 1: (2 điểm) Cho hệ thống ròng rọc hình vẽ a Hãy ròng rọc ròng rọc động, ròng rọc cố định? b Dùng hệ thống ròng rọc để đưa vật nặng có trọng lượng P = 1000N lên cao lực kéo F phải có cường độ bao nhiêu? F P Câu 2: (3 điểm) a Nêu nở nhiệt chất rắn? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Làm để bóng bàn bị bẹp (khơng bị thủng) phồng trở lại giải thích sao? Câu 3: (2 điểm) a Sự ngưng tụ gì? b Đo nhiệt độ người ta dùng dụng cụ gì? Dụng cụ hoạt động dựa nguyên tắc nào? Câu : (3 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nước đá đun nóng a Nước thể khoảng từ phút thứ đến phút thứ 2? b Nhiệt độ nước bắt đầu nóng chảy? c Thời gian nóng chảy nước bao nhiêu? d Nước thể khoảng thời gian từ phút thứ đến phút thứ 6? e Đến phút thứ nước sơi? g Trong suốt thời gian sơi nhiệt độ nước nào? Nhiệt độ (0C) 100 -20 Hết 14 Thời gian (phút) 22 Câu 1: (1,5 điểm) Cho hệ thống ròng rọc hình vẽ a Hãy ròng rọc động, ròng rọc cố định? b Nêu tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (2,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Khi làm lạnh viên bi sắt khối lượng riêng tăng hay giảm? Vì sao? Câu 3: (2 điểm) Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? Câu : (1 điểm) Sự đơng đặc gì? Trong thời gian đông đặc nhiệt độ đông đặc nào? Câu : (3 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn a) Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b) Chất rắn chất gì? c) Để đưa chất rắn từ nhiệt độ 600C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? d) Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e) Sự nóng chảy bắt đầu vào phút thứ kết thúc phút thứ mấy? f) Từ phút thứ đến phút thứ chất rắn tồn thể nào? Nhiệt độ (0C) 84 80 Hết Thời gian (phút) 65 12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Câu 1: (2 điểm) Kể tên loại máy đơn giản mà em biết? Tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (1,5 điểm) Nêu nở nhiệt chất khí? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? Câu 3: (2,5 điểm) a Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? b Sự nóng chảy gì? Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ nóng chảy nào? Câu : (2 điểm) Khối lượng riêng rượu 00C 800kg/m3 Tính khối lượng riêng rượu 500C, biết nhiệt độ tăng thêm 10C thể tích rượu tăng thêm thể tích 00C 1000 Câu : (2 điểm) Bảng kết theo dõi thay đổi nhiệt độ thể Thép trình đun nóng Thời gian Nhiệt độ 00C Thể rắn hay lỏng 1100 rắn 1150 rắn 1200 rắn 1250 rắn 1300 rắn lỏng 10 1300 rắn lỏng 12 1300 rắn lỏng 14 1300 rắn lỏng 16 1325 lỏng 18 1350 lỏng a Tới nhiệt độ thép bắt đầu nóng chảy? b Để đưa thép từ nhiệt độ 11000C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? c Thời gian nóng chảy thép phút? d Sự nóng chảy bắt đầu vào phút thứ kết thúc phút thứ mấy? Hết - Câu 1: (2 điểm) F Dùng hệ thống máy đơn giản hình vẽ a Trong hệ thống sử dụng loại máy đơn giản nào? b Để kéo vật có khối lượng 100kg cần lực kéo nhỏ Niu tơn? Câu 2: (2,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Khinh khí cầu bay lên cao nhờ đốt lửa Hãy giải thích sao? Câu 3: (2 điểm) Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? Câu : (3,5 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nước đun nóng a Nước thể khoảng từ phút thứ đến phút thứ 2? b Tới nhiệt độ nước bắt đầu nóng chảy? c Thời gian nóng chảy nước phút? d Nước thể khoảng thời gian từ phút thứ đến phút thứ 6? e Nước sôi nhiệt độ nào? g Đến phút thứ nước sôi? h Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ nước nào? Nhiệt độ (0C) 100 Hết Thời gian (phút) -20 14 22 Câu 1: (2 điểm) F Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Cho hệ thống ròng rọc hình vẽ a Hãy ròng rọc động, ròng rọc cố định? b Dùng hệ thống ròng rọc để đưa vật nặng có trọng lượng P = 1000N lên cao lực kéo F phải có cường độ bao nhiêu? Câu 2: (3 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Tại tôn lợp mái nhà không làm phẳng mà lại làm dạng lượn sóng? Câu 3: (2 điểm) Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? Câu : (3 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng chất rắn a Chất rắn nóng chảy nhiệt độ nào? b Chất rắn chất gì? c Để đưa chất rắn từ 550C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian? d Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e Sự đông đặc phút thứ mấy? g Thời gian đông đặc kéo dài phút? Nhiệt độ (0C) 85 80 55 Hết 10 12 14 22 Câu 1: (2 điểm) Thời gian (phút) 26 F Dùng hệ thống máy đơn giản hình vẽ a Trong hệ thống sử dụng loại máy đơn giản nào? b Để kéo vật có khối lượng 100kg cần lực kéo nhỏ Niu tơn? Câu 2: (3 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Khi làm lạnh viên bi nhơm khối lượng riêng tăng hay giảm? Vì sao? Câu 3: (2 điểm) a Sự ngưng tụ gì? b Hiện tượng mưa đá tự nhiên có chuyển thể nào? Câu : (3 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn a) Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b) Chất rắn chất gì? c) Để đưa chất rắn từ nhiệt độ 600C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? d) Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e) Sự nóng chảy bắt đầu vào phút thứ kết thúc phút thứ mấy? Nhiệt độ (0C) 84 80 Hết - 65 Thời gian (phút) 12 Câu 1: (2 điểm) Cho hệ thống ròng rọc hình vẽ a Hãy ròng rọc động, ròng rọc cố định? b Nêu tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (2 điểm) Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? Câu 3: (3,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Giải thích đun nóng lượng chất lỏng chứa bình thuỷ tinh lúc đầu mực chất lỏng hạ thấp xuống thời gian sau mực chất lỏng lại dâng lên? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Câu : (2,5 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn a) Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b) Chất rắn chất gì? c) Để đưa chất rắn từ nhiệt độ - 60C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? d) Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e) Sự nóng chảy bắt đầu vào phút thứ kết thúc phút thứ mấy? Nhiệt độ (0C) Thời gian (phút) Hết -6 14 ÔN THI HỌCVẬT LỚP Câu 1: Chọn phát biểu sai A Khi nước sôi, bọt khí lên nhiều B Khi nước sơi, mặt nước xáo động mạnh C Nước sôi nhiệt độ lên đến 100oC D Khi nước sơi có nhiều nước bay lên Câu 2: Chọn câu trả lời Có thể đun sơi nước nhiệt độ nhỏ 100oC không? A Câu (1) (2) B Khơng, nước sơi 100oC C Được, đun nước núi thấp (2) D Được, đun nước núi cao (1) Câu 3: Chọn câu phát biểu sai A Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay vào bọt khí vừa bay mặt thống B Sự sôi trường hợp đặc biệt bay C Trong suốt thời gian sơi, thể tích nước không thay đổi D Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ nước khơng thay đổi Câu 4: Có hai cốc thủy tinh chứa lượng rượu nước Hỏi đun lửa đèn cồn, cốc sôi mau hơn? Giải thích sao? A Cốc đựng nước sơi trước nhiệt độ sơi nước lớn nhiệt độ sôi rượu B Cốc đựng rượu sôi sau nhiệt độ sơi nước lớn nhiệt độ sôi rượu C Cốc đựng rượu sôi trước nhiệt độ sơi rượu thấp nhiệt độ sôi nước D Hai cốc sôi lúc rượu nước chất lỏng Câu 5: Đặc điểm sau sơi? A Phụ thuộc vào nhiệt độ, gió mặt thoáng chất lỏng B Ngược lại với trình đơng đặc C Xảy lòng mặt thoáng chất lỏng D Xảy nhiệt độ Câu 6: Đun ba chất lỏng: Rượu, nước, thủy ngân đến nhiệt độ 120oC, chất lỏng sôi? A Rượu thủy ngân B Nước rượu C Nước, rượu thủy ngân D Nước thủy ngân Câu 7: Đun nước núi cao, nhận xét sau đúng? A Nước sôi nhiệt độ < 100oC Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com B Nước không sôi C Nước sôi nhiệt độ > 100oC D Nước sôi nhiệt độ 100oC Đúng Điểm: 1/1.00 Câu 8: Khi đun nước nhà, tượng cho ta biết nước sôi? A Mặt nước xáo động mạnh B Cả ba tượng C Có khói bốc lên vòi ấm D Nghe thấy tiếng nước reo Câu 9: Để đo nhiệt độ nước sôi, người ta dùng nhiệt kế rượu khơng? Giải thích sao? A Khơng, rượu có nhiệt độ sơi nhỏ nhiệt độ sơi nước B Được, nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ C Được, rượu có nhiệt độ sơi lớn nhiệt độ sơi nước D Khơng, rượu có nhiệt độ sôi lớn nhiệt độ sôi nước Đúng Điểm: 1/1.00 Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống Áp suất mặt thoáng chất lỏng nhiệt độ sơi chất lỏng A Càng lớn, cao B Càng tăng, giảm C Càng lớn, thấp D Càng giảm, tăng Câu 11: Giữa hai ray lại có khe hở nhỏ Vì người ta phải làm khe hở này? Chọn phương án phương án sau" A Vì người ta khơng thể chế tạo ray dài B Vì đường sắt đẹp C Vì trời nóng, nhiệt độ tăng, ray có chỗ để nở D Vì tiện cho việc lắp ráp vận chuyển Câu 12: Trong đặc điểm sau đây, đặc điểm khơng phải q trình bay hơi? A Có thể nhìn thấy mắt thường B Xảy bề mặt chất lỏng C Là trình ngược lại với trình ngưng tụ D Xảy nhiệt độ đạt đến giá trị xác định Câu 13: Đồ thị hình bên biểu thị điều gì? A Sự đơng đặc rượu B Sự nóng chảy đơng đặc rượu Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com C Sự sôi nguội dần rượu D Sự sôi rượu Câu 14: Cho nước vào lon bia Đốt nóng vỏ lon bia đèn cồn lượng nước lon bia sôi Dùng nút cao su đậy kín nắp lon, sau dùng nước lạnh dội vào lon Hiện tượng xẽ xảy ra? A Nút cao su bị bật B Lon bia phồng lên C Lon bia giữ nguyên hình dạng ban đầu D Lon bia bị mọp lại Câu 15: Chọn câu trả lời Tại người ta không sử dụng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ nước sôi? A Các phương án đưa sai B Vì giới hạn đo khơng phù hợp C Vì giai chia nhỏ khơng thích hợp D Hình dáng nhiệt kế khơng thích hợp Câu 16: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho ý nghĩa vật lí: Thể tích vật rắn giảm bị A nóng lên B lạnh C tăng D giảm Câu 17: Để ý thấy đường ống dẫn hơi, có đoạn bị uốn cong Giải thích sao? A Chỉ để tránh dãn nở làm thay đổi hình dạng ống B Chỉ để làm giảm tộc độ lưu thơng C Vì tất phương án đưa D Chỉ để lọc bớt khí bẩn Câu 18 : Chọn câu trả lời sai Khi sử dụng nhiệt kế, ta phải ý đến: A Giới hạn đo nhiệt kế B Loại nhiệt kế dùng để đo C Cách chế tạo nhiệt kế D Khoảng nhiệt độ cần đo Câu 19: Chọn câu trả lời Tại đường dây tải điện dây điện thoại không kéo căng cột điện mà luôn mắc trùng xuống? A Vì vào ban ngày, nhiệt độ nóng lên dây dãn bị đứt B Vì vào ban ngày, nhiệt độ nóng lên dây co lại bị đứt C Vì vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống, dây dãn bị đứt D Vì vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống, dây co lại bị đứt Câu : Kết luận sau nói nguyên tắc hoạt động nhiệt kế thường dùng đời sống? Nhiệt kế thường dùng hoạt động Câu trả lời bạn: A tượng giãn nở nhiệt chất B Các tượng đưa C tượng bay D tượng biến dạng chịu tác dụng lực Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Câu 20: Hai bình A B giống, chứa đầy chất lỏng Ban đầu nhiệt độ chất lỏng hai bình Đặt hai bình vào chậu nước nóng thấy mực nước bình A dâng cao bình B Kết luận sau nói chất lỏng chứa hai bình? A Hai bình A B chứa loại chất lỏng B Hai bình A B chứa hai loại chất lỏng khác C Chất lỏng hai bình khác nhau, nhiệt độ chúng khác D Chất lỏng hai bình giống nhiệt độ chúng khác ... ÁN THI HỌC KÌ VẬT LÝ 6. ( 20 06 -20 07) I Trắc nghiệm ( đ ) A 1.b 2. d B Thể tích Đơng đặc Gây lực lớn C 1+b 2+ a D 1-S 2- Đ 3.c 3+c 3- Đ II ( đ ) 40oC = OoC + 40oC = 32oF + 40x1,8oF = 32 oF + 72 oF... ÁN KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com VẬT LÝ 6. ( 20 06 -20 07) I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án đúng: (1 điểm) b a 3.c 4.c B.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ... 55 10 12 14 22 Thời gian (phút) 26 Câu 1: (1,5 điểm) Kể tên loại máy đơn giản mà em biết? Tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (2, 5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi học kỳ 2 vật lý 6 , Tổng hợp đề thi học kỳ 2 vật lý 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay