Tài liệu môn lý lớp 6 học kỳ 2

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:08

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com TÀI LIỆU MÔN LỚP HỌC KỲ I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Câu 1:Máy đơn giản sau làm thay đổi đồng thời độ lớn hướng lực? A Ròng rọc cố định ; B Ròng rọc động C Mặt phẳng nghiêng ; D Đòn bẩy Câu 2: Trong cách xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau đây, cách xếp đúng? A Rắn, lỏng, khí B Rắn, khí, lỏng C Khí, lỏng rắn ; D Khí, rắn, lỏng Câu 3: Hiện tượng sau xảy đun nóng lượng chất lỏng? A Khối lượng chất lỏng tăng ; B Trọng lượng chất lỏng tăng C Thể tích chất lỏng tăng ; D Cả khối lượng trọng lượng thể tích tăng Câu 4: Trường hợp đây, khơng xảy nóng chảy ? A Bỏ cục nước đá vào nước ; B Đốt nến C Đốt đèn dầu ; D Đúc chuông đồng Câu 5: Trong trình tìm hiểu tượng vật ,người ta phải thực hoạt động sau : a ) Rút kết luận b ) Đưa dự đốn tính chất tượng c ) Quan sát tượng d ) Dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đốn Trong việc tìm hiểu tốc độ bay chất lỏng ,người ta thực hoạt động theo thứ tự ? A b, c, d, a ; B d , c, b , a ; C c ,b, d, a D c , a, d, b Câu 6: Hiện tượng sau xảy khối lượng riêng chất lỏng đun nóng lượng chất lỏng bình thủy tinh? A Khối lượng riêng chất lỏng tăng ; B Khối lượng riêng chất lỏng giảm C Khối lượng riêng chất lỏng không thay đổi ; D Khối lượng riêng chất lỏng đầu giảm sau tăng II TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: (1,5 đ ) Hãy so sánh dãn nở nhiệt chất Rắn, lỏng, khí? Câu 2: (2đ) Để đo nhiệt độ người ta dùng dụng cụ gì? Dụng cụ hoạt động dựa nguyên tắc nào? Nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? Tại phải làm vậy? Gia sư Tài Năng https://giasudaykem.com Việt Câu 3: (1,5 đ) Thế nóng chảy đơng đặc? Nhiệt độ nóng chảy ? Câu 4: (2 đ) Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh vào cốc thuỷ tinh theo dõi nhiệt độ nước đá, người ta lập bảng sau: Thời gian(phút) 10 12 14 16 Nhiệt độ ( C) -6 -3 0 a Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b Hãy mô tả thay đổi nhiệt độ thể chất nóng chảy ? IV ĐÁP ÁN : TRẮC NGHIỆM : Câu A Câu C Câu C Câu C Câu A Câu B Gia sư Tài Năng https://giasudaykem.com Việt TỰ LUẬN : Câu : ( 1,5 đ ) - Giống : Các chất Rắn ,lỏng ,khí nở nóng lên co lại lạnh ( 0,5đ) - Khác : Các chất rắn ,lỏng khác nở nhiệt khác (0,25đ) Các chất khí nhác nở nhiệt giống (0,25đ) - - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng ,Chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn ( 0,5đ) Câu 2: - Dùng Nhiệt kế (0,5đ) - Dựa tượng nở nhiệt chất lỏng (0,5đ) - Ở bầu nhiệt kế ( chỗ ống quản ) có chỗ bị thắt lại Ngăn không cho thủy ngân tụt xuống bầu lấy nhiệt kế khỏi thể (1 đ) Câu 3: - Sự chuyển chất từ thể Rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy (0,5đ) - Sự chuyển chất từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc (0,5đ) - Mỗi chất nóng chảy nhiệt độ định ,Nhiệt độ gọi Nhiệt độ nóng chảy ( 0,5đ) Câu : a ) (1 đ) b ) (1 đ) Từ phút đến phút thứ 3: Nhiệt độ nước tăng từ -6oC đến -3oC Nước thể Rắn - Từ phút đến phút thứ 10: Nhiệt độ nước 0oC Nước thể Rắn lỏng - Từ phút 12 đến phút thứ 16: Nhiệt độ nước tăng từ 3oC đến 9oC Nước thể lỏng Nhiệt độ (0C) 15 12 -3 -6 10 12 14 16 Thời gian (phút) ... Câu 4: (2 đ) Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh vào cốc thuỷ tinh theo dõi nhiệt độ nước đá, người ta lập bảng sau: Thời gian(phút) 10 12 14 16 Nhiệt độ ( C) -6 -3 0 a Vẽ đường biểu... từ -6oC đến -3oC Nước thể Rắn - Từ phút đến phút thứ 10: Nhiệt độ nước 0oC Nước thể Rắn lỏng - Từ phút 12 đến phút thứ 16: Nhiệt độ nước tăng từ 3oC đến 9oC Nước thể lỏng Nhiệt độ (0C) 15 12 -3... đến phút thứ 16: Nhiệt độ nước tăng từ 3oC đến 9oC Nước thể lỏng Nhiệt độ (0C) 15 12 -3 -6 10 12 14 16 Thời gian (phút)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn lý lớp 6 học kỳ 2 , Tài liệu môn lý lớp 6 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay