Môt số câu hỏi môn vật lý lớp 10

14 24 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:08

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn MỘT SỐ CÂU HỎI HAY VẬT LỚP 10 Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Hỏi: Thế vector độ dời chất điểm? Khi độ dời trùng với quãng đường được? Trả lời: * Tại thời điểm t1 chất điểm vị trí M1; thời điểm t2 chất điểm vị trí M2 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ Vector 𝑀 𝑀2 gọi vector độ dời chất điểm thời gian ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 * Khi vật chuyển động thẳng, theo chiều chọn chiều chiều dương độ dời trùng với quãng đường Hỏi: Nêu tên đơn vị hệ đơn vị quốc tế SI Trả lời: Nêu tên đơn vị sau: đơn vị chiều dài (m); đơn vị khối lượng (kg); đơn vị thời gian (s); đơn vị cường độ dòng điện (A); đơn vị nhiệt độ (K); đơn vị lượng chất (mol); đơn vị cường độ ánh sáng (Cd)  Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Hỏi: Trong chuyển động thẳng, vận tốc thức thời có phương nào? Vận tốc tức thời đặc trưng cho điều chuyển động Trả lời: Trong chuyển động thẳng, vận tốc thức thời có phương trùng với đường thẳng quỹ đạo Vận tốc tức thời đặc trưng cho chiều độ nhanh chậm chuyển động Vận tốc trung bình đặc trưng cho điều chuyển động Khi vận tốc trung bình chất điểm với tốc độ trung bình Vì sao? Trả lời: *Tốc độ trung bình đặc trưng cho độ nhanh chậm chuyển động *Khi chất điểm chuyển động thẳng, theo chiều chọn chiều chiều dương vận tốc trung bình tốc độ trung bình *Vì lúc độ dời trùng với quãng đường Hỏi: Hỏi: Viết công thức vector gia tốc tức thời chuyển động thẳng Vector gia tốc tức thời đặc trưng cho điều vector vận tốc Trả lời: ∆𝑣 ⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ − ⃗⃗⃗⃗ 𝑣 𝑣0 = 𝑣ớ𝑖 ∆𝑡 𝑟ấ𝑡 𝑛ℎỏ ∆𝑡 𝑡 − 𝑡0 *Vector gia tốc tức thời 𝑎 đặc trưng cho độ nhanh chậm vector vận tốc Định nghĩa gia tốc Tại thời điểm đó, chất điểm chuyển động chậm dần liên hệ gia tốc a vận tốc v chất điểm lúc nào? 𝑎= Hỏi:  Bài 5: CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO Hỏi: Thế rơi tự do? Nêu đặc điểm rơi tự do? Trả lời: Sự rơi tự rơi tác dụng trọng lực 2014 – 2015 Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đặc điểm rơi tự do: * Phương thẳng đứng, Chiều từ xuống * Chuyển động nhanh dần với gia tốc g, gọi gia tốc rơi tự * Ở nơi Trái đất vật rơi gia tốc g g thường lấy 9,8 m/s2 * Gia tốc rơi tự g phụ thuộc vào vĩ độ địa lý, độ cao cấu trúc địa chất Vật rơi tự có chuyển động nào? Gia tốc rơi tự phụ thuộc vào yếu tố nào? Trả lời: Vật rơi tự có chuyển động chuyển động nhanh dần Gia tốc rơi tự g phụ thuộc vào vĩ độ địa lý, độ cao cấu trúc địa chất Hỏi: (Giải thích thêm: Trong điều kiện tưởng, bỏ qua lực cản khơng khí gia tốc rơi tự phụ thuộc vào khoảng cách trọng tâm vật rơi với tâm trái đất (tỉ lệ nghịch) Như vậy, gia tốc phụ thuộc cào độ cao vị trí địa (do Trái đất khơng phải hình cầu chuẩn), cụ thể, cao gia tốc giảm, gần xích đạo lớn Thực tế, vật rơi chịu ảnh hưởng lực cản khơng khí, lực cản phụ thuộc vào hình dạng, diện tích bề mặt vật rơi Do gia tốc phụ thuộc vào hình dạng vật Ngồi ra, phải nói thêm rơi tự do, vật không rơi thẳng mà lệch phía Đơng Đó Trái đất ln quay tròn, tạo lực tác động lên vật sinh gia tốc kéo theo gia tốc Coriolis nên vật không rơi thẳng.) Hỏi: Viết công thức rơi tự do? Trả lời:  Bài 6: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU Hỏi: Nêu đặc điểm về: phương, chiều, độ lớn vector vận tốc tức thời chuyển động cong Trả lời: Phương: trùng với tiếp tuyến quỹ đạo điểm xét Chiều: chiều với chiều chuyển động Độ lớn: 𝑣= △𝑠 △𝑡 Định nghĩa viết cơng thức tính chu kì, tần số chất điểm chuyển động với tốc độ v đường tròn bán kính r Trả lời: Chu kì T khoảng thời gian chất điểm vòng đường tròn Tần số f số vòng chất điểm giây 2𝜋𝑟 𝑣 𝑇= ; 𝑓= 𝑣 2𝜋𝑟 Hỏi: Trong chuyển động tròn đều, vecter gia tốc đặc trưng cho thay đổi vecter vận tốc? Viết cơng thức tính độ lớn vecter gia tốc Trả lời: Đặc trưng cho thay đổi hướng vector vận tốc 𝑣2 𝑎ℎ𝑡 = ℎ𝑎𝑦 𝑎ℎ𝑡 = 𝜔2 𝑟 𝑟 Hỏi: Hỏi: Nêu đặc điểm phương chiều vector gia tốc chuyển động tròn Vector gia tốc đặc trưng cho điều vector vận tốc? 2014 – 2015 Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trả lời: Vector gia tốc 𝑎 ⃗⃗⃗ có phương trùng với bán kính ⟹ 𝑎 ⃗⃗⃗ ⊥ 𝑣 ⃗⃗⃗ , có chiều hướng vào tâm đường tròn Đặc trưng cho thay đổi hướng vector vận tốc gọi gia tốc hướng tâm 𝑎 ⃗⃗⃗ ℎ𝑡 Hỏi: Trong chuyển động tròn có bán kính, chuyển động có chu kì quay lớn có tốc độ dài lớn hơn, hay sai? Trả lời: Sai, ta thấy T tỉ lệ nghịch với v r khơng đổi Nghĩa là, chuyển động có chu kì quay lớn có tốc độ dài nhỏ Hỏi: Trả lời: Trong chuyển động tròn, gia tốc chất điểm gia tốc hướng tâm, hay sai? Sai Chỉ chuyển động tròn gia tốc gia tốc hướng tâm Còn chuyển động tròn (khơng đều) có gia tốc tiếp tuyến  Bài 7: CỘNG VẬN TỐC Hỏi: Viết công thức cộng vận tốc nêu tên gọi đầy đủ loại đại lượng công thức Trả lời: ⃗⃗⃗ 1,3 = 𝑣 𝑣 ⃗⃗⃗ 1,2 + 𝑣 ⃗⃗⃗ 2,3 ⃗⃗⃗ 1,3 vận tốc vật so với vật 3, vận tốc tuyệt đối 𝑣 ⃗⃗⃗ 1,2 vận tốc vật so với vật 2, vận tốc tương đối 𝑣 ⃗⃗⃗ 2,3 vận tốc vật so với vật 3, vận tốc kéo theo 𝑣  Bài 8: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC Hỏi: Tổng hợp lực gì? Hợp lực hai lực đồng qui có độ lớn phụ thuộc vào yếu tố nào? Trả lời: * Tổng hợp lực thay nhiều lực tác dụng đồng thời vào vật lực có tác dụng giống hệt tác dụng toàn lực * Độ lớn hợp lực phụ thuộc vào độ lớn góc hợp vector lực thành phần Hỏi: Phát biểu quy tắc tổng hợp lực hai lực đồng quy Vẽ hình minh họa Trả lời: Hợp lực hai lực đồng quy biểu diễn đường chéo (kể từ điểm đồng quy) hình bình hành mà hai cạnh vector biểu diễn hai lực thành phần  Bài 9: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Phát biểu định luật I Newton Do tính chất mà nhảy từ cao xuống, ta phải gập chân lại? Trả lời: * Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực khơng, vật đứng n tiếp tục đứng yên, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng * Do quán tính Hỏi: 2014 – 2015 Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Qn tính ? Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính vật ? Nêu hai ví dụ biểu quán tính đời sống Trả lời : * Quán tính tính chất vật có xu hướng bảo tồn vận tốc hướng độ lớn Chuyển động thẳng gọi chuyển động theo quán tính * Khối lượng vật đại lượng đặc trưng cho mức quán tính vật, vật có khối lượng lớn có mức quán tính lớn ngược lại * Ví dụ : (học sinh tự cho ví dụ) Hỏi: Hỏi: Trạng thái cân ? Trả lời: Trạng thái mà vật đứng yên chuyển động thẳng trạng thái cân Phát biểu viết công thức định luật II Newton (hay gia tốc vật phụ thuộc vào yếu tố ?) Trả lời: * Vector gia tốc vật luôn hướng với lực tác dụng lên vật * Độ lớn vector gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn vector lực tác dụng vào vật tỉ lệ nghịch với khối lượng vật ⃗⃗⃗ 𝐹 ⃗⃗⃗ = 𝑎 ℎ𝑎𝑦 ⃗⃗⃗ 𝐹 = 𝑚 𝑎 ⃗⃗⃗ 𝑚 Hỏi: Phát biểu nội dung định luật III Newton Thế hai lực trực đối, chúng cân nhau? Trả lời: Trong trường hợp, A tác dụng vào B lực, B tác dụng vào A lực, hai lực hai lực trực đối ⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ 𝐵𝐴 𝐹 𝐴𝐵 = −𝐹 Hỏi: * Hai lực trực đối hai lực phương, ngược chiều, độ lớn Tác dụng vào hai vật khác * Khi hai lực tác dụng vào vật chúng cân Hỏi: Lực phản lực có đặc điểm gì? Trả lời: *Luôn xuất đồng thời *Bao loại *Không thể cân chúng tác dụng lên hai vật khác Hỏi: Trả lời: Cái bàn đạp mà VĐV chạy cự ly ngắn sử dụng xuất phát có tác dụng ? Khi xuất phát, VĐV đạp mạnh chân vào bàn chân vào bàn đạp, theo định luật III Newton, bàn đạp tác dụng phản lực đẩy người phía trước giúp người VĐV tạo gia tốc lớn Hỏi: Trả lời: Một vật đặt sàn nằm ngang, hỏi có lực tác dụng lên vật ? Chúng có cân khơng ? Có hai lực tác dụng lên trọng lực TĐ hút vật phản lực mặt sàn tác dụng lên vật Hai lực cân tác dụng lên vật Hỏi: Biểu quán tính? Trả lời: Xu hướng giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đều, “tính đà” Xu hướng giữ nguyên trạng thái đứng n, “tính ì” Hỏi: Newton gì? 2014 – 2015 Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trả lời: Newton lực truyền cho vật có khối lượng kg gia tốc m/s2 Hỏi: Trọng lực gì? Biểu thức Trọng lượng gì? Biểu thức Lực hấp dẫn hai vật lực trực đối hay lực cân bằng? Giải thích Trả lời: Trọng lực lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng vào vật 𝑃⃗ = 𝑚𝑔 Trọng lượng độ lớn trọng lực, tỉ lệ thuận với khối lượng P = mg Lực hấp dẫn hai vật lực trực đối chúng độ lớn, phương trái chiều tác dụng vào hai vật khác  Bài 12: LỰC HẤP DẪN Hỏi: Phát biểu viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn nêu rõ đại lượng, đơn vị công thức Trả lời: Lực hấp dẫn hai vật (coi chất điểm) có độ lớn tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng chúng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng 𝑚1 𝑚2 𝐹ℎ𝑑 = 𝐺 𝑟2 Trong đó: * m1, m2 khối lượng hai vật (kg) * r khoảng cách hai vật (m) * G = 6,67.10-11 N.m2/kg2 số hấp dẫn Hỏi: Lập biểu thức tính gia tốc rơi tự vật rơi độ cao h so với mặt đất Trả lời: Trọng lực tác dụng lên vật m gần mặt đất lực hấp dẫn vật m trái đất Khi vật độ cao h so với mặt đất 𝑚𝑀 𝐺𝑀 𝑷 = 𝑭𝒉𝒅 ⟹ 𝑚𝑔 = 𝐺 ⟹𝑔= (𝑅 + ℎ ) (𝑅 + ℎ )2 Khi vật nằm sát mặt đất: h A > cơng phát động * cosα < A < công cản 2014 – 2015 Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn * cosα = A = ⟹ Lực tác dụng không thực công * Jun cơng thực lực có độ lớn niuton điểm đặt lực có độ dời mét theo phương lực Hỏi : Công suất : định nghĩa, biểu thức, ý nghĩa ? oát ? Trả lời : * Định nghĩa : Công suất đại lượng thương số công A thực thời gian t cần để thực công 𝐴 𝑃= 𝑡 * Ý nghĩa : Tốc độ sinh công nhanh hay chậm lực (máy) * ốt cơng suất máy sinh công jun giây Nêu tên hai đơn vị công suất học Điện tiêu thụ 20kW.h có giá trị Jun ? 2kJ có giá trị kW.h ? Trả lời : Hai đơn vị cơng suất học ốt (W) mã lực (Hp)  20kW.h = 20.103W.3600s = 72.106Ws = 72.106J  1kW.h = 103.3600W.s = 3,6.106 J ( = 3,6.103 kJ) ⇒ 2kJ ≈ 5,6.10-4 kW.h Hỏi : (lưu ý : không ghi 1800 𝑘𝑊 ℎ) Hỏi : Hãy nêu mối liên hệ công suất lực ? Hiệu suất ? Trả lời : 𝐴 ⃗⃗⃗ 𝐹 𝑠⃗⃗ ⃗⃗⃗ 𝑣 ⃗⃗⃗ 𝑣 𝑃= = =𝐹 ⃗⃗⃗ = 𝐹 𝑣 cos(𝐹 ⃗⃗⃗ ) 𝑡 𝑡 Khi công suất P động xe khơng đổi lực tác dụng vận tốc chuyển động xe tỉ lệ nghịch với * Lưu ý : Nếu 𝑣 ⃗⃗⃗ vận tốc trung bình P cơng suất trung bình lực tác dụng lên vật Nếu 𝑣 ⃗⃗⃗ vận tốc tức thời P cơng suất tức thời lực tác dụng lên vật thời điểm mà ta xét  Hiệu suất : tỉ số cơng có ích Aci với cơng lực phát động Atp (cơng tồn phần) Aci = Atp – Ahp (Ahp : cơng hao phí, cơng cản) 𝐴𝑐𝑖 𝐻= (𝐻 < 1) 𝐴𝑡𝑝  Bài 25: ĐỘNG NĂNG – ĐỊNH ĐỘNG NĂNG Hỏi : Định nghĩa, biểu thức, tính chất đơn vị động ? Trả lời : * Động vật lượng có vật chuyển động Động có giá trị nửa tích khối lượng m bình phương vận tốc v vật 𝑊đ = 𝑚𝑣 2 * Tính chất : Phụ thuộc vào độ lớn, không phụ thuộc vào hướng vận tốc Là đại lượng vơ hướng, có giá trị dương 2014 – 2015 Trang 10 Gia sư Tài Năng Việt * Đơn vị : https://giasudaykem.com.vn Có tính tương đối, phụ thuộc vào hệ qui chiếu Động có đơn vị lượng : jun (J) Phát biểu định động ? Một vật chuyển động thẳng cơng tất ngoại lực tác dụng vào vật ? Trả lời : * Độ biến thiên động vật công ngoại lực tác dụng lên vật * Vật chuyển động thẳng nên v = v0 1 ⟹ 𝐴𝑛 = ∆𝑊đ = 𝑚𝑣 − 𝑚𝑣02 = 2 Hỏi : ⟹ Vậy vật chuyển động thẳng cơng tất ngoại lực tác dụng vào vật không Hỏi : Phát biểu viết công thức định động Hệ định Trả lời : * Độ biến thiên động vật công ngoại lực tác dụng lên vật 1 𝐴12 = 𝑚𝑣22 − 𝑚𝑣12 2 * Nếu A12 dương động tăng ; Nếu A12 âm động giảm  Bài 26: THẾ NĂNG Hỏi : Định nghĩa lực Kể tên hai lực Từ định nghĩa Trả lời : * Lực lực mà công thực khơng phụ thuộc vào hình dạng đường vật mà phụ thuộc vào vị trí đầu vị trí cuối * Kể tên hai lực : Lực vạn vật hấp dẫn lực đàn hồi * Thế năng lượng hệ có tương tác phần hệ thông qua lực Hỏi : Viết công thức tính cơng lực đàn hồi phụ thuộc vào đàn hồi Dựa vào cho biết tăng độ biến dạng lò xo cơng lực đàn công phát động hay công cản Trả lời : 2 𝑘𝑥 − 𝑘𝑥 2 Khi tăng biến dạng |𝑥1 | < |𝑥2 | ⟹ 𝐴12 < ⟹ công cản 𝐴12 = Hỏi : Dựa vào cơng thức tính cơng lực đàn hồi Hãy cho biết giảm độ biến dạng lò xo đàn hồi tăng hay giảm, công lực đàn công phát động hay công cản Trả lời : 2 𝑘𝑥 − 𝑘𝑥 2 Khi giảm biến dạng |𝑥1 | > |𝑥2 | ⟹ đàn hồi giảm 𝐴12 = 2014 – 2015 Trang 11 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ⟹ 𝐴12 > ⟹ công phát động  Bài 27: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG Hỏi : Phát biểu viết cơng thức Định luật bảo tồn cho trường hợp chịu tác dụng trọng lực Trả lời : Trong trình vật chuyển động, vật chịu tác dụng trọng lực động chuyển hóa thành ngược lại ; vật ln bảo tồn 𝑊 = 𝑊𝑡 + 𝑊đ = 𝑚𝑔ℎ + 𝑚𝑣 = ℎằ𝑛𝑔 𝑠ố  Bài 28: VA CHẠM  Bài 29 : ÁP SUẤT THỦY TĨNH – NGUYÊN PASSCAN Viết cơng thức tính áp suất thủy tĩnh chất lỏng độ sâu h so với mặt thoáng Từ cho biết độ chênh áp suất hai vị trí khác chất lỏng có phụ thuộc áp suất khí mặt thống khơng ? Trả lời : 𝑝 = 𝑝𝑎 + 𝜌𝑔ℎ 𝑝1 = 𝑝𝑎 + 𝜌𝑔ℎ1 𝑣à 𝑝2 = 𝑝𝑎 + 𝜌𝑔ℎ2 ⟹ 𝑝1 − 𝑝2 = 𝜌𝑔(ℎ1 − ℎ2 ) ∉ 𝑝𝑎 ⟹ Độ chênh áp suất hai vị trí khác chất lỏng khơng phụ thuộc vào áp suất khí mặt thoáng  Hỏi : Bài 31: THUYẾT ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ  Bài 32 : ĐỊNH LUẬT BOYLE – MARIOTTE ; CHARLES ; GAY-LUSSAC Hỏi : Phát biểu viết công thức định luật Boyle – Mariotte Đường đẳng nhiệt ? Đường đẳng nhiệt hệ tọa độ (p,V) có dạng ? Vẽ hình Trả lời : * Ở nhiệt độ khơng đổi, tích áp suất p thể tích V lượng khí xác định số * Biểu thức : pV = số * Đường đẳng nhiệt đồ thị biểu diễn trình đẳng nhiệt * Trong hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt nhánh hypebol Vẽ hình 2014 – 2015 Trang 12 Gia sư Tài Năng Việt Hỏi : https://giasudaykem.com.vn Trong hệ tọa độ (V,T) hai đường đẳng áp lượng khí (hình 1) Đường ứng với áp suất cao V O Hình 1 V V1 p1 V2 p2 O T Hình 2 T1 T Trả lời : Vẽ (dựng) đường đẳng nhiệt T1 cắt đường đẳng áp điểm p1 p2 Áp dụng định luật Boyle – Mariotte, ta có : p1V1 = p2V2 Vì V1 > V2 ⟹ p1 < p2 Vậy đường ứng với áp suất cao Vẽ hình Phát biểu, viết biểu thức nêu rõ đại lượng biểu thức định luật Charles theo nhiệt độ t0C Trả lời : Với lượng khí tích khơng đổi, áp suất p phụ thuộc vào nhiệt độ t khí sau : p = p0(1 + 𝛾t) Hỏi : * 𝛾 có giá trị với chất khí, nhiệt độ 273 độ-1 * 𝛾 gọi hệ số tăng áp đẳng tích * p p0 áp suất khí t0C 00C Hỏi :  Hỏi : Bài 33: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG Viết phương trình Clapeyron – Mendeleev Nêu rõ đơn vị hai đại lượng µ R hệ SI Trả lời : 𝑚 𝑅𝑇 𝜇 Trong : µ khối lượng mol chất khí (kg/mol) R số chất khí, R = 8,31 J/mol.K V thể tích khí (m ) ; T nhiệt độ khí (K) ; p áp suất khí (Pa) ; m khối lượng khí (kg) 𝑝𝑉 = Thành lập phương trình trạng thái cách thực giai đoạn biến đổi sau : 𝑝1 𝑝2 𝑝1, (1) { 𝑉1 (1′ ) { 𝑉1 (2) { 𝑉2 𝑇1 𝑇2 𝑇2 Trả lời : Q trình đẳng tích (1) → (1’) : 𝑝1 𝑝′1 𝑇2 = ⟹ 𝑝′1 = 𝑝1 𝑇1 𝑇2 𝑇1 Quá trình đẳng nhiệt (1’) ⟶ (2) : Hỏi : 2014 – 2015 Trang 13 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 𝑇2 𝑝 𝑉 = 𝑝2 𝑉2 𝑇1 1 𝑝1 𝑉1 𝑝2 𝑉2 ⟹ = 𝑇1 𝑇2 𝑝′ 𝑉1 = 𝑝2 𝑉2 ⟺  Hỏi: Bài 35: BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN Phát biểu viết biểu thức định luật Hooke, nêu rõ đơn vị đại lượng công thức Trả lời: Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối 𝜀 (𝜀 = ∆𝑙 𝑙0 ) kéo nén tiết 𝐹 diện tỉ lệ thuận với ứng suất 𝜎 (𝜎 = ) gây 𝑆 Ta có : ∆𝑙 𝑙0 ~ 𝐹 𝑆 𝐹 hay ta viết 𝑆 =𝐸 ∆𝑙 𝑙0 Lực đàn hồi xuất bị biến dạng : 𝑆 𝐹đℎ = 𝐸 ∆𝑙 hay 𝑙0 𝐹đℎ = 𝑘 ∆𝑙 Trong đó: k hệ số đàn hồi hay độ cứng vật, đơn vị N/m ∆𝑙 độ biến dạng vật, đơn vị m Hệ số đàn hồi phụ thuộc vào yếu tố ? Viết cơng thức tính hệ số đàn hồi vật rắn nêu rõ đơn vị đại lượng công thức Trả lời : Hệ số đàn hồi phụ thuộc vào chất vật đàn hồi, tỉ lệ thuận với tiết diện ngang tỉ lệ nghịch với chiều dài ban đầu của vật đàn hồi 𝐸𝑆 𝑘= 𝑙0 Trong : * E suất đàn hồi chất tạo nên vật (suất Young) đơn vị : [E] = N/m hay Pa (1Pa = N/m) * S tiết diện ngang vật, đơn vị : m2 * l0 chiều dài ban đầu vật, đơn vị : m Hỏi :  Bài 37: CHẤT LỎNG 2014 – 2015 Trang 14 ... mã lực (Hp)  20kW.h = 20 .103 W.3600s = 72 .106 Ws = 72 .106 J  1kW.h = 103 .3600W.s = 3,6 .106 J ( = 3,6 .103 kJ) ⇒ 2kJ ≈ 5,6 .10- 4 kW.h Hỏi : (lưu ý : không ghi 1800
- Xem thêm -

Xem thêm: Môt số câu hỏi môn vật lý lớp 10 , Môt số câu hỏi môn vật lý lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay