Đề thi thử THPT môn vật lý 2018

13 43 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:08

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HOC MÔN VẬT 2018 - BỘ ĐỀ SỐ Câu 1: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C cuộn cảm có hệ số tự cảm L, dao động tự mạch có tần số góc A.2 LC B LC C LC D LC Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos( t + ) Đại lượng có đơn vị là: A Rad B Hz C Rad / s D s Câu 3: Chất điểm dao động điều hoà có tốc độ cực đại /s Tốc độ vật vị trí có động là: A v cm/s B v cm/s C v cm/s D v cm/s Câu 4: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos( t + ) có gia tốc cực đại : A amax A2 B amax A C amax A2 D amax A Câu 5: Ứng dụng chủ yếu tia hồng ngoại A dùng để sấy, sưởi B dùng để diệt khuẩn, diệt nấm mốc C kiểm tra hành khách máy bay D Chữa bệnh còi xương Câu 6: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ lăng kính dựa tượng: A tán sắc ánh sáng B giao thoa ánh sáng C phản xạ ánh sáng D phản xạ tồn phần Câu 7: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách hai khe Iâng a = 0,4 mm, khoảng cách từ chữa hai khe đến quan sát D = 1,2 m, nguồn S phát xạ đơn sắc có λ = 600 nm Khoảng cách vân sáng liên tiếp A 0,2 mm B 1,2 mm C 1,8 mm D 0,6 mm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 8: Trong mạch điện xoay chiều có tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện sẽ: A sớm pha B trễ pha C trễ pha D sớm pha Câu 9: Đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là: C W/m2 A W B dB Câu 10: Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều có biểu thức i D W.m2 = cos200 t(A) A (A) B 2(A) C (A) D (A) Câu 11: Các loại sóng âm xếp theo thứ tự tần số tăng dần là: A âm nghe được, hạ âm, siêu âm B hạ âm, âm nghe được, siêu âm C siêu âm, hạ âm, âm nghe D âm nghe được, siêu âm, hạ âm Câu 12: Hai âm có độ cao khác có A mức cường độ khác B đồ thị âm khác C cường độ khác D tần số khác Câu 13: Đặt hiệu điện xoay chiều có tần số góc vào hai đầu tụ điện có điện dung C, biểu thức tính dung kháng tụ điện A ZC B Z C C C Z C C D Z C C C Câu 14: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A tượng cảm ứng điện từ B tượng tự cảm C tượng quang điện D từ trường quay Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc A T B T C T chu kì dao động là: D T Câu 16: Đặt lắc lò xo mặt phẳng có ma sát, kéo nặng dọc theo trục lò xo đến vị trí lò xo dãn đoạn A thả nhẹ cho vật dao động Dao động vật là: A dao động tắt dần B dao động cưỡng C dao động trì D dao động điều hoà Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 17: Một sóng học lan truyền mơi trường tốc độ v Bước sóng sóng mơi trường λ Tần số dao động sóng xác định hệ thức: A ƒ = λ/v B ƒ = 2πv/λ C ƒ = v/λ D ƒ = v.λ Câu 18: Cơ thể người nhiệt độ 370C phát xạ loại xạ sau: A Tia Rơn-ghen B Bức xạ nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 19: Sóng điện từ có bước sóng chân khơng, tần số sóng xác định cơng thức A f c c B f C f c Câu 20: Đặt hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 220 D f c cos100 t(V) vào đoạn mạch RLC nối tiếp dòng điện mạch có tần số là: A f= 50(Hz) B f=100 (Hz) C f= 50 (Hz) D f= 100(Hz) Câu 21: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm L 30 H tụ điện có điện dung C = 4,8 pF Sóng vơ tuyến mà mạch thu là: A Sóng cực ngắn B Sóng ngắn C Sóng trung D Sóng dài Câu 22: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe Iâng 0,8 mm, khoảng cách từ chữa hai khe đến quan sát 1,6 m, khoảng vân đo 1,5mm Bước sóng ánh sáng sử dụng thí nghiệm có giá trị: A 0,5 m B 0, 75 m C 0,55 m D 0, m Câu 23: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều có tần số 50Hz Biết điện trở R = 25 , cuộn dây cảm có L = điện dung C= H, tụ điện có 4.10 F Mối quan hệ pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện mạch là: A hiệu điện sớm pha so với cường độ dòng điện B hiệu điện vuông pha với cường độ dòng điện Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C hiệu điện pha với cường độ dòng điện D hiệu điện trễ pha so với cường độ dòng điện Câu 24: Mặt Trăng vệ tinh tự nhiên Trái Đất vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm Hệ Mặt Trời Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trăng người ta phát xung sóng điện từ từ mặt đất đến lên Mặt Trăng, kể từ phát đến thu tín hiệu phản xạ trở lại 2,51s Khoảng cách từ mặt đất đến Mặt Trăng vào khoảng: A 7530000(Km) B 3765000( Km) C 753000(Km) D 376500(Km) Câu 25: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh AMB đoạn AM gồm điện 3.10 trở R = 10( ) nối tiếp với tụ điện có điện dung C= F, đoạn MB chứa hai ba phần tử Ro, Lo (thuần), Co mắc nối tiếp Đặt vào hai dầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U= 120V, điện áp hai đầu đoạn AM có biểu thức u AM = 60 cos100 t(V ) , điện áp hai đầu đoạn MB có giá trị hiệu dụng UMB = 60 (V) Đoạn mạch MB gồm A Ro = 10 ( ), Lo= C Ro = 30( ), Co= (H) 10 10 3 (F) B Ro = 10( ), Lo= (H) 10 D Co= 10 (F), Lo= (H) 10 Câu 26: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng thí nghiệm giao thoa I-âng Kết đo khoảng cách hai khe I - âng 1,000 0,05(mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2000 2(mm) Khoảng cách vân sáng liên tiếp 8,64 0,15(mm) Kết phép đo bước sóng ánh sáng A 0,540 0, 075 m B 0, 480 0, 018 m C 0,540 0, 037 m D 0, 432 0, 03 m Câu 27: Một lắc đơn có tần số f= 1,5Hz Lần lượt tác dụng lên lắc ngoại lực biến thiên điều hoà với biểu thức F1= F0cos(1,5 t+ ), F2= F0cos( t+ ), F3= F0cos( 2,5 t+ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ), F4= F0cos( t+ ) Biên độ dao động lắc đạt giá trị lớn chịu tác dụng lực Gia sư Tài Năng Việt A F1 https://giasudaykem.com.vn C F4 B F2 D F3 Câu 28: Đặt vào đầu hộp kín X (chỉ gồm phần tử R, L, Cmắc nối tiếp) điện áp xoay chiều u1 = 25cos(100 t + /6)(V) cường độ dòng điện qua mạch i1 = cos(100 t + /3)(A) Nếu thay điện áp điện áp khác có biểu thức u = 100cos(200 t + /3)(V) cường độ dòng điện i2 = 2cos(200 t + /6)(A) Những thông tin cho biết X chứa A R = 25 ( ), L = 2,5/ (H), C = 10-4/ (F) B L = 5/12 (H), C = 1,5.10-4/ (F) C L = 1,5/ (H), C = 1,5.10-4/ (F) D R = 25 ( ), L = 5/12 (H) Câu 29: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối thứ tự gồm phần tử R, C, L Ro= 50( ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u= 100 cos t(V)( thay đổi được) Khi = 1thì cơng suất toả nhiệt R 50W, = = hiệu điện tụ đạt cực đại Tỷ số L/C A 1,5.10 H B 10 H F 1,5 F C 10 H D 10 H F 1,5 F Câu 30: Một sợi dây AB có chiều dài l= 40cm có đầu A cố định, đầu B gắn với nguồn dao động có tần số thay đổi tạo sóng truyển dây với tốc độ v= 60m/s Điều chỉnh tần số dao động nguồn tăng dần từ 125Hz đến 385Hz có bao nhiều lần dây xảy tượng sóng dừng: A B C D Câu 31: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng có a = 1,2 mm, ánh sáng có bước sóng λ= 0,52 μm điểm M cách vân trung tâm đoạn 1,56mm vân sáng Khi dịch chuyển từ từ theo phương vng góc với xa đoạn D thấy M ban đầu sáng nhất, sau tối lần cuối lại sáng nhất, tiếp tục dịch chuyển xa thêm khơng thấy M sáng lần Màu sắc ánh sáng dùng thí nghiệm D là: A màu lam; 2,7m B màu lam; 0,9m C màu lục; 2,7m D màu lục; 0,9m Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 32: Tại gốc toạ độ O hệ trục toạ độ vng góc xOy mặt nước có nguồn sóng Gọi M, N hai điểm trục Ox có toạ độ tương ứng xM=9cm, xN= 16cm Trên Oy đặt nguồn sóng O’ giống hệt O, sau dịch chuyển nguồn O’ Oy góc MO’N có giá trị lớn thấy M, N nằm hai cực đại giao thoa, chúng có cực tiểu giao thoa Số cực đại giữa M O lúc là: A B C D Câu 33: Nếu tốc độ quay roto tăng thêm 60 vòng/phút tần số dòng điện xoay chiều máy phát tăng từ 40Hz đến 50Hz suất điện động hiệu dụng máy thay đổi 50V so với ban đầu Hỏi tiếp tục tăng tốc độ roto thêm 60 vòng/phút tần số suất điện động hiệu dụng máy phát A 60Hz; 75V B 60Hz; 150 V C 50Hz; 300V D 60Hz; 300V Câu 34: Chu kì dao động điều hòa lắc lò xo lí tưởng treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g= m/s2 T= 0,4s Xét chu kì dao động thời gian mà độ lớn gia tốc nặng không lớn gia tốc rơi tự g nơi treo lắc T/3 Biên độ dao động lắc là: A A = 4cm B A = 8cm C A = cm D A = cm Câu 35: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ dây treo mảnh nhẹ, khơng dãn, có chiều dài 64cm treo điện trường có phương nằm ngang, nơi có gia tốc trọng trường g= 9,8m/s2 Kích thích cho lắc dao động với biên độ nhỏ thấy vị trí cân lắc, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300 Bỏ qua lực cản mơi trường lấy 3,14 Chu kì dao động nặng gần với giá trị A 1,39s B 1,6s C 0,93s D 1,45s Câu 36: Một vật dao động điều hồ với phương trình x= 10cos( t+ )cm Biết chu kì, khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân a(cm) với khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân b(cm), đồng thời khoảng thời gian mà tốc độ vật không vượt (a-b) (cm/s) 1/3s Tỷ số b a gần với giá trị Gia sư Tài Năng Việt A B 2,5 https://giasudaykem.com.vn C 1,73 D 2,2 Câu 37: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, nguồn S phát xạ hồng ngoại có bước sóng 800 nm, khoảng cách hai khe hẹp 0,5 mm, quan sát E cách mặt phẳng hai khe hẹp m Dịch chuyển từ từ mối hàn cặp nhiệt điện quan sát từ vị trí trung tâm O E, theo đường thẳng vng góc với hai khe hẹp đến vị trí M cách O 1,792cm( khơng kể vị trí O), kim điện kế cặp nhiệt điện có lần lệch nhiều lần số 0? A 5;6 B 6;5 C 5;5 D 6;6 Câu 38: Một sóng ngang có tần số f = 10 Hz biên độ a = cm lan truyền môi trường theo phương Ox từ nguồn O với tốc độ không đổi 40 cm/s Điểm P nằm phương truyền sóng, có tọa độ x = 15 cm Khoảng cách lớn phần tử môi trường O phần tử môi trường P A 15,13 cm B 15,07 cm C 15cm D 16 cm Câu 39: Một chất điểm dao động điều hòa thực 30 dao động phút Chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng, mốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ x= chiều âm trục toạ độ với tốc độ v=3 cm/s Phương trình dao cm, theo động chất điểm A x= cos(2 t+ )cm B x= cos(2 t- C x= cos( t+ )cm )cm D x= cos( t )cm Câu 40: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V sinh cơng suất học 170 W Biết động có hệ số công suất 0,85 công suất tỏa nhiệt dây quấn động 17 W Bỏ qua hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động A A B A C A D A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN D 11 B 21 B 31 C C 12 D 22 B 32 A B 13 B 23 D 33 D D 14 A 24 D 34 B A 15 D 25 B 35 D A 16 A 26 C 36 D C 17 C 27 D 37 A C 18 C 28 B 38 A B 19 C 29 B 39 C 10 A 20 A 30 C 40 A ĐỀ SỐ Câu 1: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(40t – 2x) (mm) Biên độ sóng A 40 mm B mm C  mm D mm Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2,83 s Nếu chiều dài lắc 0,5l lắc dao động với chu kì A 2,00 s B 3,14 s C 1,42 s D 0,71 s Câu 3: Một máy biến áp lí tưởng dùng làm máy hạ áp gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp máy với điện áp hiệu dụng 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 50 V B 10 V C 500 V D 20 V -12 Câu 4: Biết cường độ âm chuẩn 10 W/m Khi cường độ âm điểm 10-4 W/m2 mức cường độ âm điểm A 50 dB B 60 dB C 80 dB D 70 dB Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x A F = k.x B F = - kx C F  kx D F   kx 2 Câu 6: Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l chất điểm có khối lượng m Cho lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc lắc tính cơng thức g g l l A B C 2 D 2 g l g l Câu 7: Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Nguyễn Thọ Tuấn – THPT Triệu Sơn 132 Trang 9/13 - Mã đề thi Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 8: Trong nguyên tắc thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng điện từ thành sóng B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 9: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện A đặt từ trường chịu lực từ N Nếu dòng điện qua dây dẫn A chịu lực từ có độ lớn A 0,5 N B N C N D 32 N Câu 10: Một mạch dao động lí tưởng LC Tần số dao động riêng mạch 2 LC A B C D 2 LC 2 LC 2 LC Câu 11: Sóng FM Thanh Hóa có tần số 95 MHz, bước sóng sóng A 9,3 m B 3,2 m C 4,8 m D 0,9 m Câu 12: Một khung dây dẫn hình vng cạnh 20 cm nằm từ trường độ lớn B = 1,2 T cho đường sức vng góc với mặt khung dây Từ thơng qua khung dây A 480 Wb B Wb C 24 Wb D 0,048 Wb  Câu 13: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i  2cos(100 t+ )( A) Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị A (A) B 2 (A) C (A) D (A) Câu 14: Sóng điện từ sóng âm truyền từ khơng khí vào thủy tinh tần số A sóng điện từ giảm, sóng âm tăng B hai sóng khơng đổi C sóng điện từ tăng, sóng âm giảm D hai sóng giảm Câu 15: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa với tần số góc ω = 10π rad/s Lấy   10 Giá trị m A 250 g B 100 g C 0,4 kg D kg Câu 16: Đặt điện áp u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết  = Tổng trở đoạn mạch LC A 3R B 0,5R C 2R D R Câu 17: Công thức định luật Fa-ra-đây tượng điện phân AIt At nF AIn A m  B m  C m  D m  nF nF AIt tF Câu 18: Hai dao động điều hòa, phương, tần số, pha, có biên độ A 1, A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A1  A2 B A1  A2 C A12  A22 Câu 19: Một sóng ngang hình sin truyền sợi u dây dài Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong q trình lan truyền sóng, hai phần tử M N lệch pha góc O 5 2 A B   C D Nguyễn Thọ Tuấn – THPT Triệu Sơn 132 D A12  A22 M x N Trang 10/13 - Mã đề thi Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 20: Chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân không vào khối chất suốt với góc tới 45 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt đối môi trường A B 1,5 C D Câu 21: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật D động vật vật qua vị trí cân Câu 22: Cơng thức tính cảm ứng từ tâm dòng điện chạy vòng dây tròn có bán kính R, mang dòng điện I I NI I I A B  2.107 B B  4.10 7 C B  2.10 7 D B  4.107 R l R R Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có điện trở A cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch phụ thuộc vào tần số điện áp C cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha 0,5 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha 0,5 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 24: Một sợi dây căng ngang có sóng dừng ổn định Sóng truyền dây có bước sóng λ Khoảng cách hai nút liên tiếp   A B 2λ C λ D Câu 25: Một tụ điện có điện dung 500 pF mắc vào hiệu điện 100 V Điện tích tụ điện A q = 5.104 nC B q = 5.10-2 μC C q = 5.10-4 μC D q = 5.104 μC Câu 26: Hiệu điện hai điểm M, N điện trường UMN = 100 V Điện tích proton q = 1,6.10-19 (C) Công điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N A 3,2.10-19 J B 3,2.10-17 J C 1,6.10-17 J D 1,6.10-21 J Câu 27: Ba lò xo chiều dài tự nhiên, có độ cứng k1, k2, k3, đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật có khối lượng Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1 = 0,1 J, W2 = 0,2 J W3 Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 W3 A 19,8 mJ B 14,7 mJ C 25 mJ D 24,6 mJ Câu 28: Mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Biểu thức cường độ dòng  điện qua mạch i  10cos(4.105t  )(mA) Khi cường độ dòng điện mạch mA điện tích mạch có độ lớn A 21,65 nC B 21,65 µC C 12,5 nC D 12,5 µC Câu 29: Mắt người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m Độ tụ thấu kính mà người đeo sát mắt để nhìn thấy vật xa mà điều tiết A dp B - 0,5 dp C 0,5 dp D - dp   Câu 30: Đặt điện áp u  U0 cos 100t    V  vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm 3  L H Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm 2 (A) Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm     A i  2 cos 100t    A  B i  cos 100t    A  6 6   Nguyễn Thọ Tuấn – THPT Triệu Sơn 132 Trang 11/13 - Mã đề thi Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn     C i  cos 100t    A  D i  2 cos 100t    A  6 6   Câu 31: Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 24 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự 12 cm B phân kì có tiêu cự 16 cm 16 16 C hội tụ có tiêu cự cm D phân kì có tiêu cự cm 3 Câu 32: Mắc điện trở R =  vào nguồn gồm hai pin có suất điện động điện trở giống thành mạch kín Nếu hai pin ghép nối tiếp cường độ dòng điện qua R I1 = 0,75 (A) Nếu hai pin ghép song song cường độ dòng điện qua R I2 = 0,6 (A) Suất điện động điện trở pin A 1,5 V; Ω B V; Ω C V; 1,5 Ω D V; Ω Câu 33: Một mạch điện kín gồm biến trở R nguồn điện có suất điện động 30 V, điện trở r = Ω Thay đổi giá trị biến trở cơng suất tiêu thụ cực đại biến trở A 40 W B 15 W UL(V) cos C 30 W D 45 W 200 Câu 34: Đặt điện áp u = U0cos(t) (U0,  không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng UL hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cos đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U0 gần với giá trị sau ? L A 240 V B 165 V O C 220 V D 185 V Câu 35: Một sóng hình sin lan truyền mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ Ba điểm A, B, C hai phương truyền sóng cho OA vng góc với OC B điểm thuộc tia OA cho OB > OA Biết OA = 7λ Tại thời điểm người ta quan sát thấy A B có đỉnh sóng (kể A B) lúc góc ACB đạt giá trị lớn Số điểm dao động ngược pha với nguồn đoạn AC A B C D Câu 36: Hai lắc lò xo gồm hai vật có khối lượng, hai lò xo có độ A cứng hình vẽ Khi cân bằng, hai lò xo có chiều dài 30 cm Từ vị trí cân bằng, nâng vật B đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ; thả vật B đồng thời truyền cho vật A vận tốc đầu theo chiều dãn lò xo Sau hai lắc dao động điều hòa treo hai trục với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 π2 = 10 Khoảng cách lớn hai vật trình dao động gần B với giá trị sau ? A 48 cm B 24 cm C 80 cm D 20 cm Câu 37: Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm khơng khí, học sinh đo bước sóng sóng âm (75 ± 1) (cm), tần số dao động âm thoa (440 ± 10) (Hz) Tốc độ truyền âm nơi làm thí nghiệm A 330,0 ± 11,0 (m/s) B 330,0 ± 11,9 (cm/s) C 330,0 ± 11,0 (cm/s) D 330,0 ± 11,9 (m/s) Câu 38: Một nơng trại dùng bóng đèn dây tóc loại 200 W – 220 V để thắp sáng sưởi ấm vườn vào ban đêm Biết điện truyền đến nông trại từ trạm phát, giá trị điện áp hiệu dụng trạm phát 1000 V, đường dây pha tải điện đến nơng trại có điện trở 20 Ω máy hạ áp nơng trại máy hạ áp lí tưởng Coi hao phí điện xảy đường dây tải Số bóng đèn tối đa mà nơng trại sử dụng lúc để đèn sáng bình thường Nguyễn Thọ Tuấn – THPT Triệu Sơn 132 Trang 12/13 - Mã đề thi Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 66 B 60 C 64 D 63 Câu 39: Hiệu điện hai tụ điện mạch dao động LC lí tưởng có phương trình u =  80sin(2.107t + ) (V) (t tính s) Kể từ t = 0, thời điểm hiệu điện hai tụ điện lần thứ 2018 12107 .10  12107 10  5 A s B 1009π.10-7 s C D s .107 s 12 12 12 Câu 40: Mắc nối tiếp ba phần tử gồm tụ điện, cuộn cảm điện trở vào điện áp xoay chiều u = 100 2cos(100t) V dung kháng tụ điện cảm kháng cuộn dây 100  110 , đồng thời công suất tiêu thụ mạch 400 W Mắc ba phần tử thành mạch dao động LC Để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại 10 V phải cung cấp cho mạch công suất lớn A 0,113 W B 0,560 W C 0,091 W D 0,314 W - - HẾT Nguyễn Thọ Tuấn – THPT Triệu Sơn 132 Trang 13/13 - Mã đề thi ... 1,5 C D Câu 21: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật C biến thi n tuần hoàn theo... hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Nguyễn Thọ Tuấn – THPT Triệu Sơn 132 Trang 9/13 - Mã đề thi Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D cường độ sáng bị giảm truyền... phần tử M N lệch pha góc O 5 2 A B   C D Nguyễn Thọ Tuấn – THPT Triệu Sơn 132 D A12  A22 M x N Trang 10/13 - Mã đề thi Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 20: Chiếu ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT môn vật lý 2018 , Đề thi thử THPT môn vật lý 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay