Đề kiểm tra chương 6 môn vật lý lớp 10

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:08

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VẬT LỚP 10 Đề số Câu Một máy lạnh hoạt động với hiệu suất cực đại hai nguồn nhiệt 300C 00C Tính cơng mà máy lạnh tiêu thụ để làm cho 1kg nước 300C đông thành nước đá 00C Cho biết nhiệt nóng chảy riêng nước đá 00C 334kJ/kg A 33,06kJ B 37kJ C 36,7kJ D 35,6kJ Câu Trong khối khí tích V = 7,5 lít, áp suất p = 2.10 Pa, nhiệt độ t = 270C Khí nén đẳng áp nhận cơng 50J Nhiệt độ sau khí bao nhiêu? A 310C B 580C C 770C D Đáp án khác Câu Nếu 12g khí hidro dãn đẳng áp thể tích tăng gấp Khí thực cơng 30kJ Cho cp = 14,6kJ/kg.K Nhiệt lượng truyền cho khí (làm tròn)? A 105kJ B 165kJ C 212kJ D 215kJ Câu Bình kín (dung tích coi không đổi) chứa 14g N2 áp suất 1atm nhiệt độ 270C Khí đun nóng, áp suất tăng gấp lần Cho c = 0,74kJ/kg.K Nội khí biến thiên lượng bao nhiêu? A 9,5kJ B 12,5kJ C 22,7kJ D 10,3kJ Câu Nội khí tưởng phụ thuộc vào? A Áp suất, thể tích nhiệt độ C Thể tích nhiệt độ B Chỉ phụ thuộc nhiệt độ D Chỉ phụ thuộc thể tích Câu Một động nhiệt lí tưởng hoạt động với hai nguồn nhiệt 1000C 25,40C Muốn tăng hiệu suất gấp 1,25 lần nhiệt độ nguồn nóng phải bao nhiêu? A 1150C B 1250C C 1540C D Đáp án khác Câu Một bình kín chứa 2g khí lí tưởng 20 C, đun nóng để áp suất khí tăng lên gấp lần Cho biết nhiệt dung riêng đẳng tích khí 12,3.103J/kg.K Xác định nhiệt độ khí sau đun độ biến thiên nội khối khí? A 3000C, 7000J B 3130C, 7000J C 3150C, 7108J D 3130C, 7208J Câu Người ta thực công 50J đề nén đẳng nhiệt lượng khí lí tưởng xi lanh Tính nhiệt lượng tỏa trình nén? A 100J B 50J C -50J D -100J Câu Có 6,5g khí hidro 27 C đun nóng đẳng áp, thể tích tăng gấp đơi Tính cơng khí thực hiện, nhiệt lượng truyền cho khí độ biến thiên nội khí, biết nhiệt dung riêng đẳng áp khí hidro cp = 14,3kJ/kg.K? A A = 8,1kJ, Q = 27,9kJ, ΔU = 19,8kJ C A = 7,9kJ, Q = 28kJ, ΔU = 20,1kJ B A = 8,0kJ, Q = 29kJ, ΔU = 37kJ D A = 8,1kJ, Q = 27,9kJ, ΔU = 36kJ Câu 10 20g khí O2 áp suất 2.10 Pa nhiệt độ 31 C đun nóng đẳng áp Khí dãn nở đến thể tích 25 lít Cơng mà khí thực bao nhiêu? A 2420J B 3420J C 5240J D 6240J Câu 11 Có khối khí lí tưởng trạng thái xác định ba thông số p, V, T Khi khối khí biến đổi trạng thái bất kì, thơng số khơng ảnh hưởng đến nội khí? A p B V C V p D Cả thông số ảnh hưởng Xét vật trường hợp sau: (1): thực công nhận công (2): tỏa nhiệt lượng thu nhiệt lượng (3): thực nhận công tỏa thu nhiệt lượng Hãy trả lời câu 12, 13 Câu 12 Ở trường hợp nào, nội vật biến thiên? A (1) B (2) C (3) D (2) + (3) Câu 13 Ở trường hợp nội vật khơng thay đổi? A (1) B (2) C (3) D (1) + (3) Câu 14 Trong trình nội khí thay đổi? A Đẳng nhiệt B Đẳng nhiệt đẳng tích C Đẳng tích đẳng áp D Cả đẳng trình Câu 15 Trong trình nội khí khơng thay đổi? A Đẳng tích B Đẳng áp C Đẳng nhiệt D Đoạn nhiệt Giáo viên: Nguyễn Thị Hà My - 0972694582 Trang 1/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 16 Nguyên I Nhiệt động lực học vận dụng cho tượng nhiệt định luật hay nguyên lí nào? A Tương đương cơng nhiệt C Bảo tồn cơng B Bảo tồn D Bảo tồn lượng Câu 17 Một bi thép, khối lượng m = 100g thả rơi từ độ cao h1 = 2m, xuống nhà nẩy lên với độ cao h2 = 0,5m Tính độ tăng nội hệ (hòn bi – nhà – khơng khí)? A 2,5J B 0J C 1,5J D -2,5J Câu 18 Một lượng khí tưởng xi lanh nằm ngang đậy kín pittong chuyển động khơng ma sát Áp suất khí p0 = 105Pa Cung cấp cho nhiệt lượng Q = 10J cho lượng khí thể tích khí tăng thêm 40cm3 Tính độ biến thiên nội lượng khí? A 14J B 4J C 10 J D 6J Câu 19 Hiệu suất động nhiệt có biểu thức sau đây? A B C D Một biểu thức khác Câu 20 Khi máy lạnh làm việc nhiệt từ vật truyền sang vật khác nóng Có thể kết luận hoạt động này? A Đi ngược lại định luật bảo toàn lượng B Đi ngược lại nguyên lí I Nhiệt động lực học C Đi ngược lại nguyên lí II Nhiệt động lực học D Tuân theo định luật nguyên lí nêu Phần B Tự luận Bài Có 1,4 mol chất khí lí tưởng nhiệt độ 300K Đun nóng khí đẳng áp đến nhiệt độ 350K, nhiệt lượng cung cấp cho khí q trình 1000J Sau khí làm lạnh đẳng tích đến nhiệt độ nhiệt độ ban đầu cuối khí đưa trạng thái ban đầu trình nén đẳng nhiệt a Vẽ đồ thị chu trình cho hệ tọa độ (p,V) b Tính cơng A’ mà khí thực q trình đẳng áp c Tính độ biến thiên nội khí q trình chu trình d Tính nhiệt lượng mà khí nhận q trình đẳng tích Bài Hiệu suất thực máy nước nửa hiệu suất cực đại Nhiệt độ khỏi lò (nguồn nóng) 2270C nhiệt độ buồng ngưng (nguồn lạnh) 770C a Tính nhiệt lượng máy nước tiêu thụ 700kg than có suất tỏa nhiệt 31.106J/kg b Tính cơng máy nước công suất máy nước giờ? Bài Người ta thả miếng đồng m = 0,5kg vào 500g nước Miếng đồng nguội từ 800C đến 200C Hỏi nước nhận nhiệt lượng từ đồng nóng lên thêm độ? Lấy cCu = 400J/kg.K, cH2O = 4200J/kg.K ĐỀ SỐ  Câu 1.Động lượng vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v đại lượng xác định công thức :     A p  m.v B p  m.v C p  m.a D p  m.a Câu 2.Một lượng khí đựng xilanh có pittơng chuyển động Các thơng số trạng thái lượng khí là: at, 15lít, 300K Khi pittơng nén khí, áp suất khí tăng lên tới 3,5 at, thể tích giảm 12lít Nhiệt độ khí nén : A 400K B.420K C 600K D.150K Câu 3.Chọn phát biểu Đại lượng đặc trưng cho khả sinh công vật đơn vị thời gian gọi : A Công học B Công phát động C Cơng cản D Cơng suất Câu 4.Một bình kín chứa khí ơxi nhiệt độ 270C áp suất 105Pa Nếu đem bình phơi nắng nhiệt độ 1770C áp suất bình là: A 1,5.105 Pa B 105 Pa C 2,5.105 Pa D 3.105 Pa Câu 5.Trong câu sau câu sai? Giáo viên: Nguyễn Thị Hà My - 0972694582 Trang 2/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Động vật không đổi vật A chuyển động thẳng B chuyển động với gia tốc khơng đổi C chuyển động tròn D chuyển động cong Câu 6.Trường hợp sau khơng áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng A Nung nóng lượng khí bình đậy kín B Dùng tay bóp lõm bóng C Nung nóng lượng khí xilanh làm khí nóng lên, dãn nở đẩy pittơng dịch chuyển D Nung nóng lượng khí bình khơng đậy kín Câu 7.Nếu ngồi trọng lực lực đàn hồi, vật chịu tác dụng lực cản, lực ma sát hệ có bảo tồn khơng? Khi cơng lực cản, lực ma sát A không; độ biến thiên B có; độ biến thiên C có; số D khơng; số Câu 8.Một đá có khối lượng kg, bay với vận tốc 72 km/h Động lượng đá là: A p = 360 kgm/s B p = 360 N.s C p = 100 kg.m/s D p = 100 kg.km/h Câu 9.Một vật nhỏ khối lượng m = 100g gắn vào đầu mơt lò xo đàn hồi có độ cứng k = 200 N/m(khối lượng khơng đáng kể), đầu lò xo gắn cố định Hệ đặt mặt phẳng ngang không ma sát Kéo vật giãn 5cm so với vị trí ban đầu thả nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trí là: A 25.10-2 J B 50.10-2 J C 100.10-2 J D 200.10-2 J Câu 10.Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn sau đường đẳng tích? A Đường hypebol B Đường thẳng kéo dài qua gốc toạ độ C Đường thẳng kéo dài khơng qua gốc toạ độ D Đường thẳng cắt trục p điểm p = p0 Câu 11.Khi làm nóng lượng khí tích khơng đổi thì: A Áp suất khí khơng đổi B Số phân tử đơn vị thể tích tăng tỉ lệ với nhiệt độ C Số phân tử đơn vị thể tích khơng đổi D Số phân tử đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ Câu 12.Chọn phát biểu Cơ đại lượng A luôn dương B ln ln dương khơng C âm dương không D khác không Câu 13.Trong ôtô, xe máy chúng chuyển động thẳng đường, lực phát động trùng với hướng chuyển động Công suất chúng đại lượng không đổi Khi cần chở nặng, tải trọng lớn người lái A giảm vận tốc số nhỏ B giảm vận tốc số lớn C tăng vận tốc số nhỏ D tăng vận tốc số lớn.\ Câu 14.Một lượng khí xác định, xác định ba thơng số: A áp suất, thể tích, khối lượng B áp suất, nhiệt độ, thể tích C thể tích, khối lượng, nhiệt độ D áp suất, nhiệt độ, khối lượng Câu 15.Hệ thức sau hệ thức định luật Bôilơ Mariốt? A p1V2  p2V1 B p  số V C pV  số D V  số p Câu 16 Quá trình biến đổi trạng thái thể tích giữ khơng đổi gọi trình: A Đẳng nhiệt B Đẳng tích C Đẳng áp D Đoạn nhiệt Câu 17.Căn phòng tích 60m3 Tăng nhiệt độ phòng từ 100C đến 270C Biết khối lượng riêng khơng khí điều kiện tiêu chuẩn 1,29kg/m3 , áp suất khơng khí mơi trường áp suất chuẩn Khối lượng khơng khí khỏi phòng là: A.2kg B 3kg C 4kg D 5kg Câu 18.Một xi lanh chứa khơng khí bị hở tiếp xúc với bầu khí quyển.T hể tích khí chiếm chỗ xi lanh biến thiên theo nhiệt độ đồ thị hình vẽ Kết luận biến thiên khối lượng riêng khí ? A.Tăng B giảm C khơng đổi D thiếu kiện kết luận Câu 19:Một lượng 0,25mol khí Hêli xi lanh có nhiệt độ T1 thể tích V1 biến đổi theo chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; nén đẳng nhiệt; sau làm lạnh đẳng tích trạng thái ban đầu Nếu mơ tả định tính q trình đồ thị hình vẽ bên phải sử dụng hệ tọa độ nào? A (p,V) B (V,T) Giáo viên: Nguyễn Thị Hà My - 0972694582 V T Trang 3/4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B C (p,T) D (p,1/V) Câu 20.Chọn đáp án Cơng biểu thị tích A lượng khoảng thời gian B lực, quãng đường khoảng thời gian C lực quãng đường D lực vận tốc Câu 21.Động vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v : A Wd  mv C Wd  2mv2 B Wd  mv2 D Wd  mv Câu 22.Khi vận tốc vật tăng gấp hai A gia tốc vật tăng gấp hai B động lượng vật tăng gấp hai C động vật tăng gấp hai D vật tăng gấp hai Câu 23.Dưới áp suất 105 Pa lượng khí tích 10 lít Nếu nhiệt độ giữ không đổi áp suất tăng lên 1,25 105 Pa thể tích lượng khí là: A V2 = lít B V2 = lít C V2 = lít D V2 = 10 lít Câu 24.Một xilanh chứa 100 cm3 khí áp suất 2.105 Pa Pit tơng nén đẳng nhiệt khí xilanh xuống 50 cm3 Áp suất khí xilanh lúc : A 105 Pa B 3.105 Pa C 105 Pa D 5.105 Pa Câu 25.Một lượng khí C có áp suất 1,50.10 Pa thể tích khí khơng đổi áp suất 2730 C : A p2 = 105 Pa B.p2 = 2.105 Pa C p2 = 3.105 Pa D p2 = 4.105 Pa Câu 26.Một bình chứa lượng khí nhiệt độ 27 C áp suất 2.10 Pa Nếu áp suất tăng gấp đơi nhiệt độ khối khí : A.T = 300 0K B T = 540K C T = 13,5 0K D T = 6000K Câu 27:Một lượng 0,25mol khí Hêli xi lanh có nhiệt độ T1 thể tích V1 biến đổi theo chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; nén đẳng nhiệt; sau làm lạnh đẳng tích trạng thái ban đầu Nhiệt độ lớn chu trình biến đổi có giá trị nào: A.1,5T1 B 2T1 C 3T1 D 4,5T1 Câu 28.Ném vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống Khi chạm đất, vật nảy lên độ h Bỏ qua mát lượng chạm đất Vận tốc ném ban đầu phải có giá trị: gh gh gh A v0  B v0  C v0  D v0  gh 2 Câu 29.Một xe có khối lượng m = 100 kg chuyển động lên dốc, dài 10 m nghiêng 30 so với đường ngang Lực ma sát Fms  10 N Công lực kéo F (Theo phương song song với mặt phẳng nghiêng) xe lên hết dốc là: cao h   A 100 J B 860 J C 5100 J Câu 30.Phương trình trạng thái tổng quát khí tưởng là: A pV  số T B pT  số V C D 4900J VT  số p D p1V2 pV  T1 T2 Tự luận Câu Tính khối lượng khí oxi đựng bình thể tích 10 lít áp suất 150atm nhiệt độ 00C Biết điều kiện chuẩn khối lượng riêng oxi 1,43 kg/m3 Câu Từ độ cao 10 m so với mặt đất, vật ném lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu m/s Bỏ qua sức cản khơng khí lấy g = 10 m/s2 a.Tính độ cao cực đại mà vật đạt so với mặt đất b.Tính vận tốc vật thời điểm vật có động Giáo viên: Nguyễn Thị Hà My - 0972694582 Trang 4/4 ... mặt phẳng ngang không ma sát Kéo vật giãn 5cm so với vị trí ban đầu thả nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trí là: A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 10. Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu... áp suất 105 Pa Nếu đem bình phơi nắng nhiệt độ 1770C áp suất bình là: A 1,5 .105 Pa B 105 Pa C 2,5 .105 Pa D 3 .105 Pa Câu 5.Trong câu sau câu sai? Giáo viên: Nguyễn Thị Hà My - 097 269 4582 Trang 2/4... = lít D V2 = 10 lít Câu 24.Một xilanh chứa 100 cm3 khí áp suất 2 .105 Pa Pit tơng nén đẳng nhiệt khí xilanh xuống 50 cm3 Áp suất khí xilanh lúc : A 105 Pa B 3 .105 Pa C 105 Pa D 5 .105 Pa Câu 25.Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chương 6 môn vật lý lớp 10 , Đề kiểm tra chương 6 môn vật lý lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay